Ενίσχυσις Αεροπορίας, ΓΕΣ/Α1/24 Δεκ 1947


ΘΕΜΑ: Ενίσχυσις Αεροπορίας                         ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΠΡΟΣ:Τον κ. Υπουργόν Στρατ/κών
Αριθ. Τηλ. 31-950
ΚΟΙΝ.:   ΓΕΣ/Α1                                               Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
Ι Στρατιάν/Α1                                  ΑΡΙΘ.Φ.4001/8
Α/ΓΕΣ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8334
Β.Σ.Τ. 902/24-ΧΙΙ-47
ΣΧΕΤ. Α.Π. Ι.Σ./16/1442/Α1/15-ΧΙΙ-47 Στρατιάς

1.-    Κατά την διεξαγωγήν του συμμοριακού αγώνος κατεδείχθη ότι η συμβολή της Αεροπορίας είναι πολύτιμος. Πράγματι τόσον αι αποστολαί αναγνωρίσεως και προσβολής απροόπτων στόχων, όσον και αι τοιαύται υποστηρίξεως των μαχομένων τμημάτων του Στρατού υπήρξαν πάντοτε λίαν αποδοτικαί. Το ορεινόν έδαφος και η έλλειψις Ορειβ. Πυρ/κού, κατέστησαν την Αεροπορίαν το μοναδικόν όπλον υποστηρίξεως του Πεζικού. Εκ παραλλήλου τα ηθικά αποτελέσματα κατά των συμμοριών και υπέρ του Στρατού υπήρξαν λίαν αξιόλογα.

2.-    Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα οφείλονται βεβαίως εις τας πολυτίμους ιδιότητας του όπλου, αλλά κυρίως εις την ηθικήν και μαχητικήν αξίαν του προσωπικού της Αεροπορίας, το οποίον δεν εφείσθη κόπων και θυσιών εν τη εκτελέσει του καθήκοντος.

3.-    Κατά το διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα ενός και ημίσεος έτους συνεχών και σκληρών επιχειρήσεων, ως είναι φυσικόν το περιωρισμένον υλικόν της αεροπορίας υπέστη φυσιολογικήν φθοράν και λόγω των υπαρχουσών ελλείψεων εις ανταλλακτικά, δεν είναι ήδη επαρκές διά τον απαραίτητον εξοπλισμόν, δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως και μαχητικών, των κυρίων αεροδρομίων Λαρίσσης – Ιωαννίνων – Σέδες και Καβάλλας.

4.-    Αφ΄ετέρου ο συμμοριακός αγών εντείνεται, αι δυνάμεις των συμμοριτών αυξάνονται που οργανούνται επί βάσεων τακτικού Στρατού και αι προβλέψεις διά τον χειμώνα, πολύ δε περισσότερον διά το προσεχές έαρ, διαγραφούσι τας ανάγκας του Στρατού εις αεροπορικήν βοήθειαν, πολύ μεγαλυτέρας των του διαρρεύσαντος έτους. Προς τούτοις δεν πρέπει να αποκλεισθή η εμφάνισις εις το προσεχές μέλλον και αεροπλάνων συμμοριτικών, οπότε η δράσις της αεροπορίας ευρύνεται και κατ’ αναλογίαν αι υλικαί ανάγκαι αυξάνονται.

5.-    Το ΓΕΣ παρακαλεί όπως το ζήτημα της ενισχύσεως της Αεροπορίας αποτελέση αντικείμενον σοβαράς μερίμνης της Κυβερνήσεως, ώστε να καταστή δυνατή η θεραπεία των υφισταμένων και προβλεπομένων αναγκών εγκαίρως και ικανοποιητικώς.

Διά την ακρίβειαν                              Αντιστράτηγος Γιατζής Δημ.
Τ.Σ.Υ.                                                                  Αρχηγός ΓΕΣ

Αρχηγός ΓΕΣ