Πληροφοριακό Σημείωμα, ΥΔΤ/23 Δεκ 1947


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατά πληροφορίας κύκλων της εν Αθήναις Γαλλικής Πρεσβείας, επιχειρήται επίθεσις των συμμοριτών εις πολλά σημεία με αντικειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν μιάς των πόλεων Φλωρίνης, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Κιλκίς, την οποίαν θα προσπαθήσουν να κρατήσουν πάση θυσία διά να εγκατασταθή η Κυβέρνησις των και αναγγελθή ο σχηματισμός της μέχρι  του Νέου Έτους. Διά την επίθεσιν αυτήν έχουν εισέλθει  εις το Ελληνικόν Έδαφος πολλοί συμμορίται εκ Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαυίας, εφωδιασμένοι ως επί το πλείστον με αυτόματα, όλμους κλπ. Υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθή εις τας ανωτέρω Χώρας άνω των 10000 νέων συμμοριτών, οίτινες  θα ενεργήσουν την προαναφερθείσαν επίθεσιν.-

Οι Τουρκικοί πληθυσμοί της Θράκης ζητούν από την Τουρκικήν Πρεσβείαν Αθηνών όπως επιτραπή η είσοδος των και προσωρινή παραμονή των εις Τουρκίαν και ότι κινδυνεύει η ζωή των από τους συμμορίτας.-

Περί του ανεφοδιασμού των συμμοριτών με άφθονον πολεμικόν υλικόν, αυτόματα, χειροβομβίδας, νάρκας και κιβώτια με φυσίγγια εκ του Γιουγκοσλαυϊκού Εδάφους ανέφερε σχετικώς και ο εν Θεσσαλονίκη Τούρκος Πρόξενος εις έκθεσίν του προς την εν Αθήναις Πρεσβείαν του.-