Νυκτερινές ενέργειες, Β’ΣΣ/ 22 Δεκ 1947


ΘΕΜΑ: Νυκτεριναί ενέργειαι ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΝ
Β΄Σ.Σ. Ε.Π. 1041/Α1/1
ΠΡΟΣ:ΙΙ-ΧΙΙΙ-ΙΧ-XV Μεραρχ. 904 22-12-47
36 Ταξ. – Ταξιαρχίαι -Τάγματα
83 Περιοχήν-Β.Τ. Φρουράς
621 Τ.Α.Γ.Σ.
Σχολή Ιππικού – ΚΕΥΒ – ΔΕΔΟΘ

ΚΟΙΝ.: Ι Στρατιάν Α1-ΚΒΕ Βόλου
Τακτικ. Στρατηγ. Εθνοφ. (Τυρνάβου)
Α1-Α2-Α8-Α9-Α10-2ον Συν/γμα
Αναγνωρίσεως – ΑΔΧ Θεσσαλίας
– Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Το Σώμα Στρατού τονίσαν από μακρού την σπουδαιότητα των νυκτερινών κινήσεων
και ενεργειών, ιδία κατά τον διεξαγόμενον αντισυμμοριακόν αγώνα, ευρίσκεται
εις την ευχάριστον θέσιν να διαπιστώση ότι τούτο ήρξαντο κατανοούμενον και
εφαρμοζόμενον υπό των Μονάδων.

Προσφάτως Μεγάλαι τινες Μονάδες κατανοήσασαι πλήρως την αξίαν των
νυκτερινών ενεργειών και προπαρασκευάσασαι καλώς ταύτας επέτυχον θαυμάσια
αποτελέσματα άτινα το Σώμα Στρατού διαμνημονεύει κατωτέρω και εκφράζει εν
τούτω την ικανοποίησιν του προς τους προπαρασκευάσαντας και εκτελέσαντας
τας ενεργείας τούτας.

XV Μεραρχία

Ενέδραι 29 Νοεμβρίου 1947.

α) Ενέδρα της 61 Ταξιαρχίας εις Περιοχήν Δ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ (Ν.9874) έσχεν ως
αποτέλεσμα τον φόνον δύο συμμοριτών, την σύλληψιν δύο εμφόρτων κτηνών και
την κυρίευσιν δύο τυφεκίων και άλλων ειδών της συμμορίας.

β) Ενέδρα της 45 Ταξιαρχίας εις Περιοχήν ΑΓ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (Ν.7066) έσχεν ως
αποτέλεσμα εν συνεργασία μεθ’ ετέρας ενέδρας εις σημείον (Ν.682645) της
ιδίας Ταξιαρχίας, τον φόνον 5 συμμοριτών και την κυρίευσιν δύο τυφεκίων.

  • Εις τας ως ανωτέρω απωλείας των συμμοριτών δέον να προστεθή αφ’ ενός η
    ματαίωσις της αποστολής αυτών και αφ’ ετέρου η δυσμενής επίδρασις επί του
    ηθικού των.

36 Ταξιαρχία

Νυκτεριναί ενέργειαι 9-10 Δ/βρίου 1947.

α) Λόχος και ΜΑΔ, του 564 κινηθέντα εξ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ (Τ.250755) ήχθησαν διά
νυκτερινής πορείας εις ΚΑΡΥΑΝ (Τ.365745), ην και περιεκύκλωσαν.

Κατά επακολουθείσασαν συμπλοκήν μετά ομάδος συμμοριτών εγκατεστημένης εις
το χωρίον, εφονεύθησαν 2 συμμορίται και έτεροι δύο συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.
Εκυριεύθη εν οπλοπολυβόλον ΜΠΡΕΝ και τρία τυφέκια Αγγλικού τύπου.

Η ανωτέρω ενέργεια εξετελέσθη υπό χιονοθύελλαν.

β) Τμήμα του 565 Τάγματος κινηθέν διά νυκτός εξ ΟΜΟΛΙΟΥ ηφνιδίασεν
συμμοριακόν φυλάκιον εις ανατολικήν παρυφήν ΣΤΟΜΙΟΥ με αποτέλεσμα τον φόνον
3 συμμοριτών και τον τραυματισμόν ενός.

γ) Ενέδρα εκ Χωροφυλάκων και ΜΑΔ εις περιοχήν ΔΕΛΕΡΙΑ (Τ.3155) έσχεν ως
αποτέλεσμα τον φόνον δύο συμμοριτών, τον τραυματισμόν ενός και την
κυρίευσιν δύο τυφεκίων Αγγλικού Τύπου, φυσιγγιών και 1000 οκάδων σίτου.

Επί πλέον την απαγόρευσιν εισόδου της συμμορίας εις το χωρίον ΔΕΛΕΡΙΑ.

ΙΙ Μεραρχία

Της Μεραρχίας ταύτης ήτις από καιρού απέδωκε την δέουσαν σημασίαν εις τας
νυκτερινάς ενεργείας μνημονευόμενον το πλέον αξιοσημείωτον γεγονός όπερ
έλαβε χώραν κατά την επιχείρησιν «ΛΕΥΚΑΣ» εις Περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ την 19
Σεπτεμβρίου 1947.

Κατά ταύτην το 505 Τάγμα κινηθέν νύκτα εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ προς ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΝ
επέτυχε τον πλήρη αιφνιδιασμόν του εχθρού, υπεχρέωσε αυτόν να δόση μάχην
και ούτω παρέσχε τον χρόνον και εις λοιπά τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας και 73
Ταξιαρχίας να φθάσωσι εις το πεδίον της μάχης και να μετάσχωσι εις τούτην
με τελικόν αποτέλεσμα πλην της διαλύσεως των συμμοριτών και τον φόνον 37
Συμ/τών, την σύλληψιν 21 αιχμαλώτων την κυρίευσιν: 6 οπλοπολυβόλων, 3
ατομικών αυτομάτων, 3 ολμίσκων Ιταλικών, 29 τυφεκίων.

2.- Τα αποτελέσματα των άνω ενεργειών θεωρούνται πλέον ικανοποιητικά εν
συγκρίσει μάλιστα προς τα μηδαμινά ενίοτε αποτελέσματα προεσχεδιασμένων
επιχειρήσεων.

3.- Πρέπει να κατανοηθή υφ’ όλων η πρωταρχική σημασία των νυκτερινών
κινήσεων και ενεργειών ως και ενεδρών κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα και η
ανάγκη όπως άπαντες κατευθύνομεν τας προσπαθείας εις την εκπαίδευσιν του
στρατεύματος και εθισμόν αυτού εις τας νυκτερινάς ενεργείας και πορείας.

Μόνον διά νυκτερινών ενεργειών και ενεδρών ημέραν τε και νύκτα θα
επιτυγχάνωμεν τον απαραίτητον αιφνιδιασμόν και θ’ αφαιρώμεν συν τω χρόνω
από τους συμμορίτας το αίσθημα ασφαλείας κατά την κίνησιν, την στάθμευσιν,
τας νυκτερινάς ενεργείας των.

Αί νυκτεριναί ενέργειαι και αι ενέδραι γενικώς δέον να καταστώσι διά τα
στελέχη και το στράτευμα κεφαλαιώδης τρόπος ενεργείας.

4.- Της παρούσης να λάβωσι γνώσιν άπαντα τα στελέχη.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Β.Β/Σ.Γ. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.