Μεταφορά πυρομαχικών απο Γιουγκοσλαβία προς Ελλάδα, 13 Νοε 1947


CONSULAT GENERAL DE GRECE                 Έν Σκοπείοις, τη 13 Νοε 1947
Ά SKOPLJE
Εμπιστευτικόν
Αριθ. Πρωτ. 24.
Πρός
την εν Βελιγραδίω Β. Πρεσβείαν

Λαμβάνω την τιμή να πληροφορήσω υμάς ότι καθ’  άς ηρύσθην πληροφορίας, από της νυκτός της 8 μέχρι και της νυκτός της 12 τρέχοντος μηνός, εις τον σιδηροδρομικόν Σταθμόν Μοναστηρίου (Βιτωλίων) εξεφορτώθησαν εκ 10 βαγονίων πυρομαχικά  και διάφορον πολεμικόν υλικόν, άτινα φορτωθέντα εις φορτηγά αυτοκίνητα απεστάλησαν εις Αλβανίαν, ίνα εκείθεν διοχετευθώσιν εις Ελλάδα, προς εφοδιασμόν των ανταρτών του Μάρκου.

Ευπειθέστατος

Ο Διευθύνων

Τ.Υ.

Π. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ

Γραφεύς Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

1) Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α΄ Πολιτικήν Διεύθυνσιν
Τμήμα Βαλκανικής
2) ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αθήνας

Advertisements