Δελτία στρατιωτικής καταστάσεως 13-30/10/1947


Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 361/13.10.47

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Οι προς ΑΧΕΛΩΟΝ τραπέντες συμμ/ται την 11/10 ευρίσκοντο εκατέρωθεν του ποταμού εν κινήσει προς Βορράν. Εκ τούτων η Α. ΑΧΕΛΩΟΥ φάλαγξ κινουμένη επί ΛΙΜΕΡΙΟΝ (Χ.5779) 12 χλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ προσέβαλεν διλοχίαν ΚΛΑΡΙΤΗ εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Χ.5383) τραπείσα ακολούθως προς ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΝ (Χ.5387) 12 χιλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ. Η Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ φάλαγξ ενετοπίζετο εις την περιοχήν ΓΡΑΒΟΒΟΥ (Χ.3989) 27 χλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ.

Το σύνολον αμφοτέρων των φαλάγγων υπολογίζεται εις 1.500 περίπου συμπεριλαμβανομένων των αόπλων και γυναικοπαίδων των εκκενωθέντων χωρίων.

Η δύναμις των ενόπλων συμμ/τών ανέρχεται εις 800.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 362/14.10.47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Την 13/10 τμήματα ενεργούντα προς ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Σ.3212) ανέτρεψαν συμμ/τας και κινηθέντα εν συνεχεία προς βορράν ήχθησαν κατόπιν αγώνος εις ΣΠΗΛΙΑΝ (Σ.2918).

Έτερα τμήματα συνεπλάκησαν Δ/κώς ΓΑΒΡΟΒΟΥ (Σ.3989) και γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4705). Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 3 οπλίται και ο υπολοχαγός ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ. Συμμ/τών ανεξακρίβωτοι.

Την 12ην τρεχ. αναγνωρίσεις εκπεμφείσαι προς ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ (Ρ.9963) και ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ (Ρ.9761) Α. ΑΣΦΑΚΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ουδέν εσημείωσαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Κατά πληροφορίαν Α2 οι Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ συμμ/ται εκινήθησαν την 12/10 από ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Σ.3212) προς ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ (Σ.3418) και ΞΕΡΑΚΑ (Σ.3219) 2-5χλμ. ΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ, ένθα εσημειώθη εμφάνισις 200 μελούς φάλαγγος. Έτερα τμήματα συμμ/τών ενεφανίσθησαν εις περιοχήν ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑ (Σ.4310).

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ 363/15.10.47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

13/10 τμήματα Συντ/τος Χωρ/κής προσέβαλον συμμ/τας εις ύψ. 1750 (Σ.4306) ΚΟΚΚΙΝΌΛΑΚΚΟΣ Δ. Γέφυρας ΚΟΡΑΚΟΣ 4 χλμ. Επίθεσις ανεκόπη λόγω προσβολής μας εκ νώτων υπό υπερτέρων συμμ/κών δυνάμεων. Ημέτεροι επανήλθον εις ΠΗΓΑΣ (Σ.4605) ΝΔ. Γέφυρας ΚΟΡΑΚΟΣ 1500 μ. Συμμ/τών νεκροί 14.

14/10 ημέτερα τμήματα εκινήθησαν εκ ΣΠΗΛΙΑΣ (Σ.2918) 4 χλμ. Β. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ προς περιοχήν μεταξύ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ – ΛΕΙΨΟΥ (Σ.2916) προς αποφυγήν συμμ/κής προωθήσεως προς ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ. Ουδεμία επαφή μετά συμμ/των.

Τμήματά μας ευρισκόμενα Δ. γέφυρας ΚΟΡΑΚΑ αποκρούουν από πρωίας 14/10 επανειλημένας συμμ/κάς επιθέσεις εκ Β. Δ/κής, Δ/κής και Ν. Δ/κής κατευθύνσεως.

Ημετέρα τμήματα εν κινήσει προς ΑΓ. ΘΩΜΑΝ 4χλμ. Δ. ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ (Σ.3202) άνευ επαφής μετά συμμ/τών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Την 13/10 τμήματα συμμ/των ευρίσκοντο εις ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ (Σ.3612) – ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Σ.3213) – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.3119).

Κατά πληροφορίαν Α1 εσημειώθη κίνησις συμμ/τών από (Σ.3210) προς ΛΕΙΨΟ (Σ.3016) και ετέρα προς ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (Σ.3022).

Δελτίο Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 364/16.10.47

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Μαχόμενα τμήματα Χωρ/κής Δ. Γέφυρας ΚΟΡΑΚΟΣ, ως Δ.Σ.Κ. 15/10 παρ. 4.

Συνεπτύχθησαν Α. ΑΧΕΛΩΟΥ με προγεφύρωμα εις ΠΗΓΑΣ (Σ.460045) 1500 μ. Ν.Δ. Γέφυρας ΚΟΡΑΚΟΣ. Απώλειαι συμμ/τών νεκροί 12 αντί αναφερθέντων 14. Ημετέρων τραυματίαι 4.

Νύκτα 14-15/10 συμμοριακαί περίπολοι πλησιάσασαι τμήματα μας εις (Σ.2814) 1 χλμ. Α. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ και βληθείσαι ετράπησαν εις φυγήν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Τμήματα συμμ/τών κινούμενα από ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.4899) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300) πιθανώτατα διεπεραιώθησαν Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ.

Κατά πληροφορία ΒΙ προκεχωρημένα τμήματα συμμ/των την 14/10 εισήλθον εις ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (Σ.3022) – ΝΕΡΑΙΔΑ (Σ.3323). Ταύτα την 15/10 εκινήθησαν προς (Σ.2826) 5 χλμ. ΒΔ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ. Τα υπόλοιπα τμήματα των συμμ/των ευρίσκονται εις τας αναφερθείσας θέσεις εις το υπ’ αριθμ. 363 Δελτίον ημών.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 365/17.10.47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

15/10 τμήματα (Σ.2315) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΝ 4 χλμ. ΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ συνεπλάκησαν εις ΞΕΡΑΚΑ (Σ.3219) ΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ 5 χλμ. Μετά κινουμένης φάλαγγος συμμ/τών.

Εφονεύθησαν 3 συμμ/ται.

Τμήμα ΜΑΥ την 16 τρεχ. συνεπλάκη μετά κινουμένων συμμ/τών προς Βορράν, εις ύψ. 2107 (Σ.2329) ΣΤΡΟΓΓΟΥΛΑ 2 χιλμ. Ν. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ. Αεροπορία συνέδραμε τον αγώνα.

Προγεφύρωμα ΠΗΓΩΝ (Σ.460045) Δ. Γέφυρας ΚΟΡΑΚΟΣ, Δ.Σ.Κ. 16/10 παρ. 3 συνεπτύχθη Α. ΑΧΕΛΩΟΥ, συνεπεία πιέσεως συμμ/τών.

Τμήμα υψ. ΣΠΗΛΙΑΣ (Σ.2918) Β. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ 4χλμ. Τη συνδρομή αεροπορίας προσέβαλε κινουμένην φάλαγγα συμμ/τών, προξενήσαν εις ταύτην σοβαράς απωλείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τα Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ συμμοριακά τμήματα εξακολουθούν παραμένοντα εις περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΟΝ (Σ.4306) – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Σ.3612) – ΞΕΡΑΚΑΣ (Σ.3219) – ΣΠΗΛΙΑ (Σ.2919) – ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (Σ.3022) – ΝΕΡΑΙΔΑ (Σ.3323). Ελαφρά τμήματα συμμ/των εκινήθησαν από ΣΠΗΛΙΑ (Σ.2919) προς ΡΟΙΤΣΙ (Σ.2620) 5 χλμ. ΝΔ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ. Προκεχωρημένα τοιαύτα εσημειώθησαν Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ (Σ.2929) 4 χλμ. ΝΑ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ. Ο εν ταις ως άνω περιοχαίς αριθμός των συμμ/των αναβιβάζεται εις 100 μετ’ αυτών και μγάλος αριθμός γυναικοπαίδων.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 366/18.10.47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τμήματα ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ κινηθέντα προς Ν. ήχθησανείς υψ. 1759 ΦΡΟΥΣΑ (Σ.4108) ΒΔ. Γεφύρας ΚΟΡΑΚΟΣ 5 χλμ., άνευ επαφής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Κατά πληροφορίαν Α2 φάλαγξ συμμ/τών εκινήθη από (Σ.3032) Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 5 χλμ. προς (Σ.3038) 10 χλμ. ΒΑ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ. Έτερα τμήματα μετά μεταγωγικών εσημειώθησαν εις (Σ.2826) 5 χιλμ. ΒΔ. ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 368/20. 10. 47

Περιοχή ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ισχυραί δυνάμεις συμμ/των κινηθείσαι από βορρά, επετέθησαν από του μεσονυκτίου 18/19.10 κατά του 584 Τάγματος, κατέχοντος τα Β και Δ. υψώματα του ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΤΣΟΥΜΑ (Σ.3162) και ΚΑΡΑΚΟΛΙ (Σ.3060).

Ταυτοχρόνως έτεραι δυνάμεις επετέθησαν κατά του 583 Τάγματος κατέχοντος θέσεις εις Μ. ΡΑΧΗ (Σ.2061) και ΣΤΑΥΡΟΝ (Σ.2262) ως και κατά τμημάτων 525 Τάγματος, εις ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ (Σ.4274). Άπασαι αι επιθέσεις απεκρούσθησαν. Έν συνεχεία ισχυραί δυνάμεις συμμ/τών κινηθείσαι από Βορρά διά ΚΑΤΑΡΑΣ (Σ.3362) κατέλαβον το χωρίον ΑΝΗΛΙΟΝ (Σ. 3258) ως και τα αμέσως Ν. τούτου υψώματα (υψ. 1646) και έθεσαν υπό τον έλεγχον το χωρίον ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

Διλοχία 628 Τάγματος, κινηθείσα από περιοχήν χωρίου ΒΟΤΟΝΑΣΙ (Σ.2659) προς ενίσχυσιν 584 Τάγματος, κατέλαβεν υψ. 1584 (Σ.2959) απεκατέστησεν σύνδεσμον τμημάτων επί ΤΣΟΥΜΑ – ΚΑΡΑΚΟΛΙ και εφωδίασε ταύτα εις πυρ/κά. Δεν κατέστη δυνατή προώθησις υπό της VIII Μεραρχίας περισσοτέρων ενισχύσεων, λόγω ναρκοθετήσεως οδού.

Το 523 Τάγμα της ΙΧ Μεραρχίας, εις ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟ (Σ.4162) κινηθέν προς ενίσχυσιν μαχομένων τμημάτων ΜΕΤΣΟΒΟΥ, υπέστη επίθεσιν συμμ/των από υψ. ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.2963) και καθηλώθη αγωνιζόμενον όλην την ημέραν.

Το 521 Τάγμα ΙΧ Μεραρχίας κινούμενον προς ΜΕΤΣΟΒΟΝ, έφθασεν εσπέραν εις ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟ (Σ.4162).

Ενισχύσεις τμημάτων μας συρρέουν προς ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

Δραστήρια ενεργεία Αεροπορίας καθ’ όλην την ημέραν εναντίον τμημάτων συμμ/των εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ ως και κατά των από Ν. κατά μήκος ΑΧΕΛΩΟΥ κινουμένων, εις ΤΣΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) επέφερεν εις τούτους σημαντικάς απωλείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Την 18.10 φάλαγξ συμμ/τών εκινήθη από ΤΖΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) προς ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3149) 10 χλμ. Ν. ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Αυτή περιλαμβάνει τάγμα ΠΑΙΚΟΥ – τάγμα ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ – Τμήμα ΝΕΣΤΩΡΟΣ και Λόχον ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ των ετέρων δύο Λόχων μετά του ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ παραμεινάντων εις ΑΓΡΑΦΑ, μετ’ αυτών πολλά γυναικόπαιδα.

Είς ΜΕΤΣΟΒΟΝ εισήλθον τμήματα του 2ου Τάγματος ΒΟΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ τμήματα ΣΟΦΙΑΝΟΥ και πιθανώς 3ον ΗΠΕΙΡΟΥ έτερα τμήματα του 1ον και 2ον Ταγμάτων ΗΠΕΙΡΟΥ κατέχουν ΣΚΑΛΟΠΟΥΛΑ (Σ.2064) – ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ (Σ.2163). Τμήματα ενός τάγματος ΧΑΣΙΩΝ κατέχουν ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.3963) 8 χλμ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Κατά πληροφορίας ώραν 10.30/20.10.47 Β΄ ΣΣ τα κατά ΜΕΤΣΟΒΟΥ επιτεθέντα συμμ/κά τμήματα ανέρχονται 10-12 τάγματα ήτοι από βορράν 6-7 ½  τάγματα και 4-5 από νότον.

Η από (Σ.3130) 8 χιλμ. Α. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ προς ΚΡΙΘΑΡΙΑ (Σ.3038) 9 χιλμ. ΒΑ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ κινηθείσα φάλαγξ περιλαμβάνει τμήματα ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ μη εξακριβωθέντα εισέτι.

Τας πρωινάς ώρας της 19/10 τμήματα συμμ/τών του 3ου τάγματος ΗΠΕΙΡΟΥ εκινήθησαν από (Σ.3366) 7 χλμ. Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ προς ΤΟΥΜΑ (Σ.3126) 3 χλμ. ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθ. 369/21.10.47

VIII MΕΡΑΡΧΙΑ

Τα μαχόμενα τμήματα 583 Τάγματος εις ύψ. 1290 (Σ.1961) και ύψ. ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.2262) περιοχής ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ απέκρουσαν επανειλειμένας νυκτερινάς επιθέσεις συμμ/των συνεπτύχθησαν εις περιοχήν χωρίου ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ (Σ.225610) ύψ. 1145 (Σ.2159) και ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Σ.2261) ΝΑ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ 7 χλμ.

Αποτελέσματα ελλείπουν.

Έτερα τμήματα διετάχθησαν να ενεργήσωσι προς ΠΕΤΡΑΝ (Σ.1861) ύψ. 1290 4 χλμ. ΝΑ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ.

Τα κατέχοντα τα Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ υψώματα ΤΣΟΥΜΑ (Σ.3162) και (Σ.3260) ΜΠΟΤΣΟΚΑ – ΒΡΥΣΙ, τμήματα 584 Τάγματος παρηνωχλήθησαν ανεπιτυχώς διά πυρών, καθ’ όλην την ημέραν.

Από πρωίας 20/10 τμήματα 521 και 523 Ταγμάτων από ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟΝ (Σ.4162) επανέλαβον επίθεσιν κατά υψώματος ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.3963) 5 χιλμ. ΒΔ. Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ, ισχυρώς κατεχομένου υπό συμμ/τών. Το ύψωμα κατελήφθη τας εσπερινάς ώρας. Ο αγών συνεχίζεται.

Διλοχία 628 Τάγματος κατέλαβε ΚΑΛΛΙΓΩΜΕΝΑ ΑΛΩΝΙΑ Ύψ. 1594 (Σ.2959) εισήλθεν εις ΜΕΤΣΟΒΟΝ και προέβη εις εκκαθάρισιν τούτου με οδομαχίας.

Συμμ/ται ενεπρήσαντες το Σχολείον, οίκημα Χωρ/κής και μερικάς οικίας συνεπτύχθησαν προς ΝΑ κατεύθυνσιν.

Απώλειαι ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 12, συμμ/των νεκροί 19, παραδοθέντες 6, τραυματίαι ανεξακρίβωτοι. Εις (Σ.3058) 1½ χλμ. ΝΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ανιχνεύθησαν 9 νάρκαι.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Προσεβλήθησαν συγκεντρώσεις συμμ/τών καθ’ όλην την ημέραν, προς υποστήριξιν μαχομένων τμημάτων εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Εξηκριβώθη ότι τα εν επαφή μετά των ημετέρων ευρισκόμενα συμμοριακά τμήματα εις (Σ.2062) και (Σ.2262) 11 χλμ. ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ είναι τα 1ον και 2ον Τάγματα Ηπείρου.

Η από ΤΣΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) προς Β. κινηθείσα υπό Αμάρμπεην (Αρχηγόν ΑΓΡΑΦΩΝ) φάλαγξ αποτελείται εκ των Ταγμάτων του Αρχηγείου ΑΓΡΑΦΩΝ και πολλών γυναικοπαίδων. Αυτή την 20/10 αφίχθη εις ΜΑΚΟΒΟΥΝΙ (Σ.3654) – ΜΠΑΛΤΑ (Σ.3856) 6 χλμ. ΝΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ προτιθεμένη να συνεχίση την κίνησιν της προς βορράν.

Η εκ ΜΠΑΡΟΣ (Σ.2842) 6 χλμ. ΒΑ. ΚΑΛΛΑΡΥΤΩΝ προς Β. κινηθείσα ετέρα συμμοριακής φάλαγξ φέρεται αποτελούμενη εκ τριών ταγμάτων Αρχηγείου ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ήτοι ΠΑΠΟΥΑ – ΠΥΘΑΓΟΡΑ – ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ και πιθανώς του Τάγματος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

Ανεξακρίβωτος αριθμός αυτοαμυνιτών και γυναικοπαίδων ευρίσκεται εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Χ.6470) 5 χιλμ. ΒΑ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ προφανώς αποκοπείς εκ της προς Β. κινουμένης φάλαγγος των συμμ/των. Κατά πληροφορίας των εις την περιοχή ΑΓΡΑΦΩΝ ημετέρων τμημάτων τάγμα πιθανώς ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ευρίσκετο την 19/10 εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Χ.6470).

Εξηκριβώθη ότι ο Δ/της του 1ου τάγματος Β. Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ αντικατεστάθη υπό του καπετάνιου του 2ου τάγματος ΒΙΤΣΙ.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 370/22.10.47

VIII / IX MEΡΑΡΧΙΑΣ

Την εσπέραν της 19/10 τμήματα ενήργησαν προς  υψ. 1290 (Σ.1861) ΠΕΤΡΑΝ 4 χλμ. ΝΑ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ και ήχθησαν επί τούτου την 20/10.

Από 21 1100 ήρξατο ισχυρά ενέργεια ημετέρων δυνάμεων κατά ύψ. 1593 ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.2262). Το ύψωμα κατελήφθη τας εσπερινάς ώρας.

Απώλειαι δεν εγνώσθησαν.

Από απογεύματος 20/10 ο εχθρός εγκατεστάθη εκ νέου εις ύψωμα 1594 ΚΑΛΛΙΓΩΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ (Σ.2959).

Καθ’ όλη την ημέραν κατεβλήθη προσπάθεια και επετεύχθη ανεφοδιασμός τμημάτων ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Το εσπέρας 20/10 τα επί ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.3963) ημέτερα τμήματα συνεπτύχθησαν προς ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟ (Σ.4162). Την πρωίαν 21/10 ο εχθρός εγκατασταθείς επί ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ εβλήθη υπό της αεροπορίας διά βομβών.

Δεν εγένετο κίνησις τμημάτων από ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟ προς Δυσμάς.

Τα καταλαβόντα το ύψ. ΣΤΑΥΡΟΣ τμήματα πιεσθέντα την νύκτα 21/10 – 22/10 συνεπτύχθησαν προς Ν.Δ.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

20 σπιτφάιερς προσέβαλον στόχους εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ και ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ προς υποστήριξιν μαχομένων τμημάτων.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η συγκέντρωσις 3.000 ανταρτών εν τη περιοχή ΜΕΤΣΟΒΟΥ (συμπεριλαμβανομένων και των από Νότου και περαιωθέντων Β. οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ) είναι ενδεικτική της προσπαθείας συμμ/τών να θέσωσι υπό έλεγχον των την οδόν ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και να εξασφαλίσωσι την κυριότητα των Β. οδού (ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ) υψωμάτων. Αν οι αντάρται στερεωθώσιν εν τη περιοχή ταύτη, τότε δέον να θεωρώμεν και λίαν ενδεχομένην την εκ νέου αυτών κατά ΜΕΤΣΟΒΟΥ και κατά ΚΟΝΙΤΣΗΣ, διά των υπολοίπων περιοχής ΓΡΑΜΜΟΥ δυνάμεων των.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως.

υπ’ αριθμ. 371/23.10.47

VIII / IX ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ

Τα εγκαταλείψαντα την νύκτα 21/22.10 κατόπιν ισχυράς πιέσεως συμμ/τών το ύψ. ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.2262) τμήματα, συνεπτύχθησαν εις (Σ.2459) 1 χλμ. ΝΑ. ΚΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ. Ευρίσκονται εν συνδέσμω με τα Δ. τούτων τμήματα εις (Σ.2159) – (Σ.1961) – (Σ.1862). Ουδεμίαν πίεσιν υπέστησαν την 20/10.

Την νύκτα 21/22.10 απεκρούσθησαν επανειλημέναι επιθέσεις συμμ/τών από Βορρά κατά υψ. ΤΣΟΥΜΑ (Σ.4287) και ΠΕΤΡΑ (Σ.1961). Τας απογευματινάς ώρας 22/10, κατόπιν ισχυράς πιέσεως των συμμ/τών, τα τμήματα ΠΕΤΡΑΣ  συνεπτύχθησαν εις ύψ. ΚΑΠΕΛΛΑ (Σ.125585) ύψ. ΑΥΛΟΤΟΠΟΝ (Σ.165577) – ύψ. ΚΑΖΑΡΜΑ (Σ.185580) – ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΚΑ (Σ.200575) περιοχής ΝΑ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ από 9/15 χλμ.

Οι συμμ/ται από νότον εισήλθον εις Ν. τμήμα ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Σ.3259) και κατόπιν σκληρού αγώνος εξεδιώχθησαν.

Από πρωίας 22/10 τα 521, 523 και 529 Τάγματα ΙΧ Μεραρχίας ενεργήσαντα από ύψ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟ (Σ.4262) και Π. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ ολοκλήρωσαν την κατάληψιν του υψ. ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.3963) περί τας εσπερινάς ώρας, υποστηριχθέντα και υπό της αεροπορίας.

Διατηρείται στενή επαφή μετά του εχθρού.

Απώλειαι ημετέρων κατά την νύκτα 21/22. 10 και κατά τον αγώνα της 22/10 νεκροί 12 (1 αξ/κός), τραυματίαι 34, αγνοούμενοι 10.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Η εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ συμμοριακή κατάστασις την 22/10 παρουσιάζετο ως ακολούθως:

α.     Αι θέσεις ΠΝΕΤΑΧΡΑΜΙ (Σ.4268) – ΤΖΙΝΑ (Σ.3864) – ΚΑΤΡΑΚΟΥΣ (Σ.3862) 14 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ κατέχονται υπό των ταγμάτων ΠΑΙΚΟΥ – 2ου ΧΑΣΙΩΝ και διλοχίας ΜΑΝΤΕΚΟΥ.

β.     Η περιοχή ΑΝΗΛΙΟ (Σ.3258) Ν. παρυφή ΜΕΤΣΟΒΟΥ και αι θέσεις ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (Σ.3560) ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.3662) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Σ.3663) – ΤΣΑΚΟΥΛΙ (Σ.3765) – ΚΑΤΑΡΑ (Σ.3562) – ΠΑΤΕΚΥΡΑ (Σ.3465) ΣΤΡΟΥΤΖΑ (Σ.3264) – ΒΛΑΧΑ (Σ.3164) ΠΛΑΚΑ (Σ.2862) ΚΑΛΥΓΩΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ (Σ.2959) άπασαι εις περιοχήν πέριξ ΜΕΤΣΟΒΟΥ κατέχονται υπό των ταγμάτων ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 2ου και 6ου ΒΓ 3ου ΗΠΕΙΡΟΥ και διλοχίας ΑΛΕΥΡΑ.

γ.     Είς περιοχήν ΛΑΠΑΤΑ (Σ.19620) – ΝΕΡΑΤΖΑ (Σ.2162) 13 χλμ. ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ εξακολουθούν ευρισκόμενα τα 1ον και 2ον τάγματα ΗΠΕΙΡΟΥ. Ταύτα σημειώνουν ισχυράν και συνεχή πίεσιν επί των ημετέρων.

δ.     Νοτίως της δημοσίας οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ και Δ. της γραμμής (Σ.2650) – (Σ.2660) δεν ευρίσκεται συμμοριακόν τμήμα.

Δεν εξηκριβώθη ο χώρος διαρροής της εκ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Σ.2650) προς βορράν κινηθείσης φάλαγγος συμμ/τών (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ).

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 372/24.10.47

VIII – IX ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ

Κατά την συμπλοκήν εις ύψ. ΠΕΤΡΑ (Σ.1961) Δ.Σ.Κ. 23/10 παρ. 6. συμμ/ται έσχον 27 νεκρούς.

Καθ’ όλην την διάρκειαν της νυκτός 22-23/10 και 23/10 ουδεμία ενέργεια επιθετικήν των συμμ/των εξεδηλώθη εις περιοχήν VIII Μεραρχίας.

Επιθετική αναγνώρισις τμημάτων 525 Τάγματος ΙΧ Μεραρχίας την 22/10 εξετόπισεν δι’ επιθέσεως συμμ/τας κατέχοντας (Σ.4276) ΚΑΡΠΕΝΟΝ 4 χλμ. Ν. ΜΟΝΑΧΗΤΙ.

Την 23/10 τμήματα 521 και 523 Ταγμάτων προώθησαν μεχρι (Σ.365620) Α. ΚΑΤΑΡΑΣ 1 χλμ. Ουδεμία επιθετική ενέργεια εκ μέρους του εχθρού.

Επί ύψ. ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ (Σ.3963) ευρέθησαν 27 πτώματα συμμ/των εκ συμπλοκής 21/22 τρεχ.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τμήματα 21ης Ταξιαρχίας κινηθέντα από πρωίας 23/10 ήχθησαν εις (Σ.4182) 2χιλμ. Β. ΜΟΝΑΧΗΤΙ – (Σ.4279) 1χλμ. ΝΑ. ΜΟΝΑΧΗΤΙ και (Σ.4676) ύψ. ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΙΟΥ 3 χλμ.

Είς (Σ.4182) συνεπλάκησαν μετά συμμ/των κατεχόντων ύψ. 1253 (Σ.403805) ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ, 1χλμ. ΒΔ. ΜΟΝΑΧΗΤΙ. Αποτελέσματα ελλείπουν.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Διά 16 σπιτφάιερς προσεβλήθησαν στόχοι εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Σ.2563) – (Σ.2165) – (Σ.3662) – (Σ.3561) – (Σ.3661) και (Ρ.9999) περιοχής ΚΟΝΙΤΣΗΣ και (Ν.0306) – (1006) περιοχή ΣΜΟΛΙΚΑ.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Την 23/10 η συμμοριακή κατάστασις εις της περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ παρουσιάζετο ως ακολούθως:

α.     Η περιοχή ΛΑΠΑΤΑ (Σ.1962) – ΝΕΡΑΤΖΑ (Σ.2162) – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ-ΒΟΤΟΝΑΤΣΙ (Σ.2660)-ΚΑΛΛΙΓΩΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ (Σ.2959) – ΠΛΑΚΑ (Σ.2762) κατέχεται υπό των 1, 2, 3, ταγμάτων ΗΠΕΙΡΟΥ.

Εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΣ (Σ.2462) – (Σ.1768) – (Σ.2468) 9 – 18 χλμ. ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ πρόχειρα οχυρωματικά έργα των συμμοριτών.

β.     Είς την περιοχήν ΒΛΑΧΑ (Σ.3164) – ΣΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.3264) – ΠΑΤΕΚΥΡΑ (Σ.3465) ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (Σ.3560) ως και την τοιαύτην ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Σ.3663) ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.3662) – ΤΖΙΝΑ (Σ.3864) – ΠΕΝΤΑΧΡΑΜΙ (Σ.4268) – ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Σ.3965) ένθα και πρόχειρα έργα των συμμ/τών, εξακολουθούν παραμένοντα τα εις το υπ’ αριθμ. 371 δελτίον ημών αναφέρουντα συμμοριακά τμήματα.

γ.     εις περιοχήν ΤΣΟΥΜΑ-ΚΑΡΑΛΗ (Σ.4177)-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.4179) 18 χιλμ. ΒΔ. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ ευρίσκεται τάγμα ΧΑΣΙΩΝ.

δ.     Κατά πληροφορίαν Α2 εις ΦΑΚΙΟΛΙ (Σ.4377) ευρίσκονται πυροβολεία των συμμοριτών.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 373/25.10.47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Από 23.2045΄ μεχρι 24.0040΄ απεκρούσθησαν πέντε (5) σφοδραί επιθέσεις κατά 581 Τάγματος διαδοχικώς εις (Σ.176567) Β. χωρίου ΔΕΜΑΤΙ και (Σ.18552) ΠΛΑΚΑ 1 χλμ. ΝΑ. ΔΕΜΑΤΙ.

Απώλεια ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 5, συμμ/τών νεκροί 4.

Από 24.0110΄ μεχρι 24.0400΄ απεκρούσθη επίθεσις κατά διλοχίας 582 Τάγματος εις (Σ.119581) ύψ. ΚΑΠΕΛΛΑ.

Καθ’ όλην την ημέραν της 24/10 ηρεμία.

Είς 51 χιλ. οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ανετινάχθη υπό συμμ/τών γέφυρα.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα αχθέντα Α. ΚΑΤΑΡΑΣ Δ.Σ.Κ. 24/10 παρ. 6 τμήματα 521 και 523 Τάγματος εν επαφή μετά συμμ/τών εις ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.360625) από πρωίας 24 τρεχ. προωθήθησαν Α΄ ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΘΑΝΑΣΑΚΙ 500 μέτρα.

 

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα εις (Σ.4182) 2 χλμ. Β. ΜΟΝΑΧΗΤΙ αχθέντα τμήματα 21ης Ταξιαρχίας ως Δ.Σ.Κ. 24/10 παρ. 8, παρηνωχλήθησαν διά πυρών την νύκτα 23/24.10.

Την πρωίαν 24, 10 τμήματα 504 Τάγματος εις (Σ.4182) κατόπιν αγώνος, τον οποίον συνέδραμε και η αεροπορία, κατέλαβον το ύψ. ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.403805).

Τμήματα του 506 Τάγματος ήχθησαν την 24/10 εις (Σ.430765) ΦΑΚΙΟΛΙ 2 χλμ. Α. ύψ. ΤΣΟΥΚΑ – ΚΑΡΑΛΗ και συνεδέθησαν μετά τμημάτων εις ύψ. ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ (Σ.425745) 3 χλμ. ΒΑ. ΚΡΑΝΙΑΣ.

Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουν.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Διά 14 σπιτφάιερς προσεβλήθησαν στόχοι εις ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.4080) (Σ.3562) 3 χλμ. Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ και (Σ.3258) ΑΝΗΛΙΟΝ, Ν. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ την 24/10 η κατάστασις είχεν ως ακολούθως

α.     Η περιοχή ΠΕΤΡΟΚΑΜΠΟΣ (Σ.3968) – ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Σ.3965) – ΤΖΙΝΑ (Σ.4064) κατέχεται υπό του Τάγματος ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (το πρώτον αναφερομένου).

β.     Αί θέσεις ΛΟΥΠΑΝΤΑ (Σ.3666) – ΤΣΟΥΚΑΛΙ (Σ.3665) ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.3662) κατέχονται υπό του 2ου Τάγματος ΧΑΣΙΩΝ.

Η διλοχία ΜΑΝΤΕΚΟΥ και το τάγμα ΠΑΙΚΟΥ συνεχωνεύθησαν εις έν τάγμα.

γ.     Η περιοχή ύψ. 1646 (Σ.3459) ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ (Σ.3660) ΒΑΡΙΚΟ (Σ.3362) ΚΑΤΑΡΑ – ΒΛΑΧΑ – ΠΛΑΚΑ – (Σ.2762) ΠΑΤΕΚΥΡΑ εξακολουθεί κατεχομένη υπό των ως υπ’ αριθμ. 372 δελτίον ημών αναφερθέντων συμμοριακών τμημάτων.

26.10.47                                    Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Περιοχή ΜΕΤΣΟΒΟΥ)

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

1)     Κατά τας παρουσιασθείσας επιθέσεις συμμοριτών εις ΔΕΜΑΤΙ, ως Δ.Σ.Κ. 25/10 παρ. 3 απώλειαι συμμ/τών επί πλέον νεκροί 19. Ημετέρων τραυματίαι 1 επί πλέον και νεκρός 1, αντί 2 ανεφερθέντων.

2)     Την νύκτα 24/25.10 απεκρούσθη επίθεσις συμμ/τών κατά ύψ. ΤΣΟΥΜΑ (Σ.3162) και ΔΕΜΑΤΙ (Σ.165568). Δεν εγνώσθησαν απώλειαι.

3)     ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τα 504 και 506 Τάγματα κινηθέντα από Μ. Ράχη προς Νότον ήχθησαν τας απογευματινάς ώρας της 25/10 επί κορυφογραμμής ΠΑΝΤΕΚΑΣΙ (Σ. 4169) άνευ  αντιστάσεως.

Απώλειαι ημετέρων ταρυματίαι 1, Συμμ/των ανεξακρίβωτοι.

4)     ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

24/10 επιθετική αναγνώρισις 525 Τάγματος προς ΠΕΤΡΟΚΑΜΠΟΝ (Σ.4068) ανέτρεψαν ισχυράς αντιστάσεις συμμ/τών, κατόπιν αγώνος, εις ΠΕΝΤΕΧΡΑΜΙ (Σ.4268) 2 χλμ. ΒΔ. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, Συμ/τών ανεξακρίβωτοι.

  1. 10. 47

1)     VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Καθ’ όλην την 25/10 παρηνωχλήθησν διά πυρών ανεπιτυχώς τα επί ύψ. ΚΑΡΑΚΟΛΙ (Σ.304598) τμήματα 584 Τάγματος.

2)     Την νύκτα 25/26.10.47 εχθρικαί περίπολοι πλησιάσασαι τμήματα 581 Τάγματος εις ύψ. 1220 (Σ.165565) ΔΕΜΑΤΙ και βληθείσαι απεχώρησαν.

3)     Ομοίως παρηνωχλήθησαν διά πυρών άνευ απωλειών, τμήματα 628 Τάγματος εις ΜΕΤΣΟΒΟΝ (Σ.3259).

4)     ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Την νύκτα 25/26.10 και το απόγευμα της 26 τρεχ. παρηνωχλήθησαν διά πυρών άνευ απωλειών τμήματα 521 και 523 Ταγμάτων εις (365623) ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΘΑΝΑΣΑΚΙ ως και τμήματα 504 και 506 Ταγμάτων (Σ.4169) ΠΕΝΤΑΚΑΣΙ, 2½  χιλ. Β. Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1)     Η συμμοριακή κατάστασις εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ εξακολουθεί η αυτή ως εις το υπ’ αριθμ. 373 δελτίον ημών. Οι συμμορίται φαίνονται κατέχοντες ισχυρότερον την θέσιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.3663) 7 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Το ΒΟΤΟΝΑΣΙ (Σ.2659) 6 χλμ. Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ, φέρεται ως επιμελητεία των συμμοριτών.

2)     Τα εκ περιοχής Ν.ΜΕΤΣΟΒΟΥ λεηλατηθέντα συγκεντρούνται υπό των Συμ/τών εις ΡΑΧΗ – ΧΟΝΤΖΑ (Σ.3253) 6 χλμ. Ν. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

3)     Το εις περιοχήν ΤΣΟΥΜΑ – ΚΑΡΑΛΙ (Σ.4177) 5 χλμ. Β. ΚΡΑΝΙΑΣ ευρισκόμενον 3 Τάγμα ΧΑΣΙΩΝ εξετοπίσθη συμπτυχθέν προς Δ.

4)     Το 7ον Τάγμα Β.Γ. προερχόμενον εκ περιοχής ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) τας απογευματινάς ώρας της 24/10 εκινήθη προς Νότον.

5)     Ο ανεφοδιασμός των Συμ/τών λαμβάνει χώραν διά ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ (Σ.3293) ΑΒΔΕΛΛΑΣ (Σ.2986) και  Νοτίως.

6)     Κατά πληροφορίαν Α2 η διακομιδή των τραυματιών γίνεται διά της οδού ΑΒΔΕΛΑΣ – ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ (Σ. 2197) προς Βορράν.

  1. 10. 47

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

1)     Την 27.10.47 01.00 παρηνωχλήθησαν διά πυρών τμήματα 584 Τάγματος επί ύψ. ΚΑΡΑΚΟΛΙ (Σ.304598).

Συνεπεία κεραυνού εφονεύθη 1 και ετραυματίσθησαν 3 οπλίται.

2)     Από μεσημβρίας 27/10 τμήματα 581 και 582 Ταγμάτων εκινήθησαν από γραμμής ύψ. ΚΑΠΕΛΛΑ (Σ.1258) – ύψ. ΔΕΜΑΤΙ (Σ.1656) – Βορείως ΔΕΜΑΤΙ (Σ.1856) προς κυρίαν κατεύθυνσιν ΚΑΖΑΡΜΑ (Σ.1958) ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ (Σ.2261) και επί της οδού. Το απόγευμα τμήματα ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Σ.2259) Νοτίως ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ.

 

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

3)     Την 26/10 ηκούσθησαν 3 εκρήξεις επί της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ.

4)     Από μεσημβρίας 27ης τρέχ. τμήματα του 506 Τάγματος εκινήθησαν από ΠΕΝΤΑΧΡΑΜΙ (Σ.4268) προς κατάληψιν υψ. ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (Σ.4067). Συνεπλάκησαν εις σκληρόν αγώνα εις (Σ.410675) Ανατ. κλιτείς ΠΕΤΡΟΚΑΜΠΟΥ.

5)     Έτερα τμήματα 529 Τάγματος κινηθέντα από Β. ΤΣΟΥΤΣΟΥΜΑΛΟ (Σ.4133) ήχθησαν Α. ύψ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Σ.4065).

Ομοίως έτερα τμήματα 521 Τάγματος κινηθέντα Νοτίως της αμαξητής οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ήχθησαν εις ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ. 4059).

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

6)     Προσεβλήθησαν στόχοι εις ΤΣΟΥΜΑ – ΚΑΡΑΛΗ (Σ.414770) 5 χλμ. Β. ΚΡΑΝΙΑΣ και ΠΕΤΡΟΚΑΜΠΟΝ (Σ.397677).

Σύνολο απωλειών Β΄ ΣΣ

Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 4.

Συμ/τών νεκροί 4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Είς περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ εξακολουθεί η αυτή κατάστασις ως εις το υπ’ αριθμ. 375 δελτίον ημών των συμμ/τών μη εκδηλούντων ουδεμίαν επιθετικήν ενέργειαν. Εις ΠΕΤΡΟΚΑΜΠΟΝ (Σ.4068) οι συμμ/ται προβάλλουν σοβαράν αντίστασιν.

 

 

  1. 10. 47

 

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Τμήματα 582 και 628 Ταγμάτων κινηθέτα από πρωίας 28ης τρεχ. εξ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Σ.185598) και ύψ. 1145 Μ. ΡΑΧΗΣ (Σ.207599) ήχθησαν απόγευμα τινάς ώρας εις ύψ. ΤΣΙΡΟΥΚΑ (Σ.2161) 1500 μ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ.

Τάγμα 581 κινηθέν από ύψ. ΒΛΑΣΑΓΓΟΣ (Σ.240595) ήχθη εις ύψ. 1286 ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ (Σ.2651) 3 χλμ. Α. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ.

Συνηντήθησαν αντιστάσεις επί Μ. ΡΑΧΗΣ και ισχυραί τοιαύται επί ύψ. 1286 ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ.

Απώλειαι δεν αναφέρθησαν. Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Την 28/10 η 21η Ταξιαρχία (504 και 506) κινηθέντα από (Σ.410675) (Σ.410775) 2,5 χλμ. ΒΔ. Π. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ κατέλαβον μετά σκληρόν αγώνα ύψ. ΠΕΤΡΟΚΑΜΠΟΣ 1675 (Σ.392675). Το 529 Τάγμα κατέλαβεν κατόπιν αγώνος ύψ. (F.1587) ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Σ.392655). Το 521 Τάγμα κινηθέν από ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4059) ήχθη εις κόμβον (Σ.355570) ΝΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3,5 χιλμ. Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι. Επί ολοκλήρου της Νοτ. περιοχής επικρατεί δριμύ ψύχος μετά χαμηλής νεφώσεως.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Είς περιοχήν ύψ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Σ.392555) 4 χλμ. Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ προσεβλήθησαν στοχοι υπό 4 σπιτφάιερς.

Σύνολον απωλειών περιοχής Β΄ ΣΣ

Συμμ/τών, παραδοθέντες 4.

Ημετέρων, μηδέν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Την 28/10 συμμοριακή κατάστασις εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

α.     Τρία Τάγματα Ηπείρου αντιμετωπίζουν ημέτερα τμήματα επί της γραμμής (Σ.2061) ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.2262) – ΠΥΡΓΟΣ (Σ.2462) ΣΚΑΡΑ (Σ.2464) ΠΛΑΚΑ (Σ.2562).

β.     Η περιοχή ΜΟΥΙΟΥΛΙ (Σ.3064) – ΒΛΑΧΑ – ΣΤΡΟΥΤΖΑ – ΚΑΤΑΡΑ – ΒΑΡΙΚΟ – ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ κατέχεται υπό ταγμάτων ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 6ον και 2ον Β. Γ.

γ.     Η περιοχή ΚΩΣΤΑ ΡΑΟΥ (Σ.3661) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.3663) ΤΣΑΚΟΥΛΙ (Σ.3665) κατέχεται υπό του 2ου Τάγματος ΧΑΣΙΩΝ ενισχυμένον διά διλοχίας ΑΛΕΥΡΑ.

δ.     Το Τάγμα ΠΑΙΚΟΥ πιεσθέν υπό των ημετέρων συνεπτύχθη προς περιοχήν ΜΗΛΕΑΣ.

  1. 10. 47

 

VIII  ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Την 28/10 τμήματα της 74 Ταξιαρχ. (Διλοχία 628 Τάγματος) και 75 Ταξιαρχ. (581 Τάγμα και Διλοχία 582 Τάγματ.) τη υποστηρίξει πυρ/κού και αεροπορίας ήχθησαν μετά σκληρόν αγώνα εις (Σ.257617) – (Σ.260615) και (Σ.255591) ύψ. ΤΡΙΑ ΧΑΝΙΑ παρά το ΒΟΤΑΝΑΣΙ.

Έτερα τμήματα των αυτών μονάδων ηγωνίζοντο μεχρι επελεύσεως σκότους προς κατάληψιν κορυφογραμμής (Σ.195612) – (Σ.210615).

Απώλειαι δεν αναφέρθησαν.

Την 28/29.10 απεκρούσθη επίθεσις συμμ/τών κατά τμήματος μας επί ύψ. Μ. ΡΑΧΗΣ (Σ.207599) και ετέρα ισχυρά τοιαύτη κατά ύψ. ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ (Σ.257618). Απώλειαι ημετέραν τραυματίαι 2.

Από πρωίας 29ης τρεχ. τα αυτά τμήματα ενήργησαν εκ κατευθύνσεως (Σ.257618) προς ύψ. 1469 ΣΤΕΦΑΝΟ (Σ.2663) και από (Σ.2661) προς ύψ. 1581 ΠΛΑΚΑ (Σ.275625). Τας μεσηβρινάς ώρας κατελήσθησαν κατόπιν αγώνος τα υψώματα ΚΑΡΠΕΝΟΣ (Σ.254623) – (Σ.260622) και το απόγευμα η ΠΛΑΚΑ (Σ.275624).

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Γνωσθείσαι απώλειαι εκ του αγώνος τως 28/10 αι κάτωθι:

Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 5, Συμμ/τών υπολογίζονται σοβαραί.

Παρουσιάσθη 1 συμμ/της και συνελήφθη έτερος.

Την 29ην τρεχ. η κατάστασις αμετάβλητος λόγω πυκνής ομίχλης και βροχής.

 

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Κατά τους αγώνας της 29/10 προς κατάληψιν των υψωμάτων ΣΤΕΦΑΝΟ (Σ.2662) και ΠΛΑΚΑ (Σ.275625) οι συμ/ται είχον 15 νεκρούς και 3 αιχμαλώτους. Εις την αυτήν περιοχήν ανευρέθησαν 9 νωποί τάφοι αναρχικών και περισυνελέγησαν πολλά όπλα και πυρομαχικά, απώλειαι ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 14 (2 αξ/κοί). Τελικώς οι συμμ/ται υπεχώρησαν προς ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (Σ.2266) 6 χλμ. Β. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ.

Την 29.2130΄ τμήματα ΜΕΤΣΟΒΟΥ (584 Τάγματος και Διλοχία 628 Τ.Π.) κατέλαβον άνευ αντιστάσεως ύψ. 1594 ΚΑΛΙΓΩΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ (Σ.290595) 2 χλμ. Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ και την 30/10 επετεύχθη σύνδεσμος τμημάτων ΠΛΑΚΑΣ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ εις ΚΑΛΙΓΩΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ και ύψ. ΚΕΡΑΜΑΡΙ (Σ.273580) 1000 μ. ΝΑ. ΒΟΤΟΝΑΣΙ επί της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Εκπεμφείσα αναγνώρισις προς ύψ. 1872 ΓΚΙΟΖΕΛ ΤΕΠΕ (Σ.3555) 5,5 χλμ. ΝΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ουδέν εσημείωσε.

Την 30/10 τμήματα 523 Τάγματος επί ΚΙΑΤΡΑΚΙΟΥΣ (Σ.3862) εβλήθησαν δι’ ισχυρών πυρών από ΤΑΜΠΟΥΡΙ – ΘΑΝΑΣΑΚΙ (Σ.3663) άνευ απωλειών. Επί ύψ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ ανευρέθησαν 5 πτώματα συμμ/τών.

Πυκνή ομίχλη μετά βροχών και δριμυτάτου ψύχους δεν επέτρεψαν περαιτέρω ενέργειαν τμημάτων μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Είς περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ η Συμμ/κή κατάστασις την 29/10 παρουσιάζετο ως ακολούθως.

α.     Αί περιοχαί ΛΑΠΑΤΑ (Σ.1962) – ΝΕΡΑΤΖΑ (Σ.2162) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.2262) 13 χλμ. ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ εξακολουθούν κατεχόμεναι υπό του 1ου και 2ου Τάγματος ΗΠΕΙΡΟΥ.

β.     Τάγμα ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ υπό ΛΕΩΝΙΔΑΝ και πιθανώς 3ον ΗΠΕΙΡΟΥ εκ των θέσεων ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σ.2663) – ΠΛΑΚΑ (Σ.2762)) συνεπτύχθησαν εις ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (Σ.2266) 13 χλμ. ΒΔ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

γ.     Είς τας υπολοίπους περιοχάς εξακολουθούν ευρισκόμενα τα αυτά συμμοριακά τμήματα ως εις το υπ’ αριθμ. 377 δελτίον ημών.

Πληροφορία Α1 φέρει ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ μετά ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ εις περιοχήν ΑΒΔΕΛΑ (Σ.2986) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882).

Είς περιοχήν ΒΩΒΟΥΣΗΣ (Σ. 2278) πιθανώς ευρίσκονται τμήματα ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Advertisements