Δράση αεροπορίας κατά τις επιχειρήσεις 85 ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 85 ΠΕΡΙΟΧΗ/24 Οκτ 1947


ΘΕΜΑ: Δράσις Αεροπορίας κατά                              85 ΠΕΡΙΟΧΗ
τας επιχειρήσεις 85ης Περιοχής                                  Αρ. Πρωτ. 5186/ΑΙ
ΠΡΟΣ: Δ. Α. Σ.                                                                       902Α  ΣΤΓ/24-10-47
ΚΟΙΝ.: ΓΕΣ/Α1 (υ. τ. α.) – Ιην Στρατιάν/Α1
(υ. τ. α.) – 71 – 74 – 3 Ταξ/χίας – 85 Περ/χήν
α)     Η Περιοχή διεξήγαγεν εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις από της 2ας Σ/βρίου ε. ε. μέχρι της 10ης Οκτωβρίου ε.ε. διαδοχικώς εις ΕΛΙΚΩΝΑ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ, ΓΚΙΩΝΑ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΟΙΤΗ, ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ (Υ.0176) – ΛΙΠΟΥΧΙ – ΒΑΡΑΧΙΑ – ΚΟΜΠΙΛΟ (Χ.7774).
Είς τας ανωτέρω επιχειρήσεις έλαβεν ενεργόν μέρος η Βασιλική Αεροπορία δι’ αεροπλάνων αναγνωρίσεως και μάχης.
β)     Είναι αληθές ότι η Αεροπορική συνδρομή δεν υπήρξε συνεχής και τούτο οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας. Όπου και όταν αι καιρικαί συνθήκαι επέτρεπον έλαμψε διά των καταπληκτικών επιτυχιών της χάρις εις την ακατάβλητον θέλησιν και αυτοθυσίαν των αεροπόρων προς συντριβήν των συμμοριτών.
γ)     Από 11ης – 13ης Σ/βρίου εσφυροκόπησε όλας τας συγκεντρώσεις των συμμοριτών εις την περιοχήν μεταξύ ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ και αφ’ ενός μέν επροξένησε σοβαράς απωλείας, αφ’ ετέρου δε έκαμψεν ανεπανορθώτως το ηθικόν των.
Κατά τον σκληρόν αγώνα της 19ης Σ/βρίου εις (Υ.1543) καίτοι επ’ ελάχιστον αι καιρικαί συνθήκαι επέτρεψαν εις την αεροπορίαν να επέμβη, εν τούτοις κατά το ολιγόχρονον εκείνο διάστημα της επεμβάσεως της προσέφερε ανεκτίμητον συνδρομή εις το Πεζικόν μας.
Με υπερηφάνειαν μνημονεύω την δράσιν της Βασιλικής Αεροπορίας κατά την μάχην του ΓΙΔΟΒΟΥΝΙΟΥ της 21ης Σ/βρίου κατά την οποίαν υπήρξεν ο μεγαλύτερος συντελεστής της νίκης.
Το συνεχές σφυροκόπημα των επί του ΓΙΔΟΒΟΥΝΙΟΥ συμμοριτών εμείωσε εις το ελάχιστον τας απωλείας των ημετέρων, υπεχρέωσε δε τους συμμορίτας να εγκαταλείψουν τας θέσεις των ταχέως. Εν συνεχεία σφυροκοπούμενοι υπεχρεώθησαν να τραπούν εν διαλύσει προς ΝΔυσμάς ένθα Τμήματα Χωρ/κής 85 Περιοχής, ενεδρεύοντα τους συνέτριψαν.
Αλησμόνητος θα μου είναι η προθυμία διά αεροπορικάς επεμβάσεις όλων των κλιμακίων της Αεροπορικής ιεραρχίας.
Γενικώς η συνδρομή της Βασιλικής Αεροπορίας κατά τας διεξαχθείσας επιχειρήσεις υπήρξεν αξιοθαύμαστος και διά τούτο η εκτίμησις και η εμπιστοσύνη των Αξ/κών και οπλιτών του Πεζικού προς τους γενναίους αεροπόρους είναι απεριόριστος.

                                                                                   Ν. Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

            Ν. Μ. / Κ. Κ.                                                   Ταξίαρχος
Ακριβές αντίγραφον                                              Διοικητής
Τ.Σ.Υ

Advertisements