Επίθεση κατά Μετσόβου (19-10-1947), 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/24 Οκτ 1947


Θέμα: Γεγονότα VΙΙΙ Μεραρχίας                               ΔΙ’ΑΞ/ΚΟΥ
Προς: ΓΕΣ/Α1                                                             ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Κοιν:   Α1 Στρατιάς                                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ ΣΣ                                                                                1η ΣΤΡΑΤΙΑ
VΙΙΙ Μεραρχίαν                                                          ΙΣ/47/1044/ΑΙ
24.10.47

Εξ’ επιτοπίου αντιλήψεως του Επιτελάρχου της Στρατιάς μεταβάντος εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ την 22αν Οκτωβρίου και κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΠ. 4009/Ι/2/221830 τηλ/κής Διαταγής ΓΕΣ.

1.    Την νύκτα της 18 προς 19 Οκτωβρίου ήρξατο η διείσδυσης των συμμοριακών ομάδων εις ΜΕΤΣΟΒΟΝ, με ταυτόχρονον επίθεσιν τούτων κατά των θέσεων του 583 Τάγματος ευρισκομένου εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ και ανατολικώς.

  1. Εκ των ανωτέρω τμημάτων, τα του ΜΕΤΣΟΒΟΥ (584 Τάγμα) αντέδρασαν ενεργώς κατά του αντιπάλου, τηρήσαντα περί το ΜΕΤΣΟΒΟΝ σημ. Στηρίγματος και αγωνισθέντα εντός της κωμοπόλεως διά την αποδίωξιν των συμμοριτών.3. Δεν συνέβη όμως το αυτό  και διά το 583 Τάγμα, όπερ άμα τη πρώτη εχθρική κρούσει, διελύθη και ετράπη προς τα οπίσω. Εχρειάσθη η δραστική και προσωπική επέμβασις του Ταξιάρχου της 75 και του Επιτελάρχου της Μεραρχίας διά να συγκρατηθή το Τάγμα τούτο και βραδύτερον να επαναταχθή εις τας θέσεις του.
  2. Η Μεραρχία από της πρώτης στιγμής της εκδηλώσεως της εχθρικής ενεργείας έλαβεν άπαντα τα κατάλληλα μέτρα προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως ήτοι:

(α) Απέστειλε τον Επιτελάρχην της επί τόπου.
(β) Ενίσχυσε την φρουράν ΜΕΤΣΟΒΟΥ διά μιας Διλοχίας του 628 Τάγματος εις ην εδόθη η εντολή της εκκαθαρίσεως και της κωμοπόλεως, πράγμα όπερ επετεύχθη την επομένην 20ην Οκτωβρίου.
(γ) Ανεκάλεσεν επειγόντως την Διλοχίαν Τζουβάρα (581 Τ.) εις το πεδίον μάχης εκ περιοχής Βουλγαρελίου.
(δ)   Ωργάνωσεν επιθετικήν ενέργειαν διά την πρωίαν της 21ης εκ περιοχής Σταυρού (S.2262) – Πέτρας (S.1961) προς Βορράν.

  1. Την πρωίαν της 21ης, πρίν ή εκδηλωθή η ενέργεια της Μεραρχίας, σφοδρά νυκτερινή ενέργεια του εχθρού, ανέτρεψε και αύθις το 583 Τάγμα και ένα Λόχον του 582, εις δε την Διλοχίαν 581 από της πρώτης στιγμής προξενήθησαν κάπως σοβαραί απώλειαι:

Το 583 συνεκρατήθη και αύθις τη ενεργώ και δραστική επεμβάσει Ταξιάρχου και Επιτελάρχου Μεραρχίας και εν τω συνόλω της η κατάστασις εσταθεροποιήθη κατά την ημέραν της 21ης επί της γενικής γραμμής Χρυσοβίτσα (S.2261) – Πέτρα (S.1961) – Προφ. Ηλίας (S.1761) με τας ανωτέρω προαναφερθείσας φθοράς. Η φρουρά ΜΕΤΣΟΒΟΥ τουναντίον, σταθερώς απέκρουσε τας μέχρι τούδε προσβολάς του εχθρού.

  1. Την εσπέραν της 21ης (ώρα 23.15) προσβολή δι’ όλμων του Σ.Δ. της 75 Ταξιαρχίας εις (S.2358) ίσως δε και μικροεπίθεσις, επέφερεν ποιάν τινα σύγχυσιν εις τα εκείσε τμήματα, προς δε και την εκ τρίτου πλήρη διάλυσιν, άνευ λόγου, του 583 Τάγματος.

Εχρειάσθη η σθεναρά παρέμβασις του Ταξιάρχου Δόβα και του Αντ/χου Λασπιά διά να συγκρατήσουν την κατάστασιν.

  1. Από της πρωίας της 22ας δεν ηδύνατο πλέον η Μεραρχία να υπολογίζη επί του 583 Τάγματος και εξέδωκε την διαταγήν συμπτύξεως εις περιοχήν Δεμάτι (S.1756) Καταφύκι (S.1952), αλλά και ταύτην υπό αίρεσιν, δηλαδή, θα εγίνετο αύτη μόνον όταν οι επί τόπου (Ταξίαρχος και Επιτελάρχης Μεραρχίας) έκρινον τούτο απόλύτως επιβεβλημένον λόγω της καταστάσεως των τμημάτων και της πιέσεως του εχθρού.

Ευρισκόμενος εις το Στρατηγείον του Β΄ Σ. Στρατού διέταξα και εξεδόθη Δ/γή του ΣΣ προς την Μεραρχίαν διά την τήρησιν της διατάξεως όσω το δυνατόν εγγύτερον προς το ΜΕΤΣΟΒΟΝ και την ταχείαν μετά τούτου επίτευξιν συνδέσμου, πράγμα όπερ συνέστησεν και ο επί τόπου ευρισκόμενος Επιτελάρχης της Στρατιάς φορεύς των επί του ζητήματος τούτου αντιλήψεων μου.
Το τοιούτον όμως, κατά την κρίσιν του Ταξιάρχου και του Επιτελάρχου της Μεραρχίας, δεν ήτο δυνατόν διότι μόνον επτά Λόχοι ήσαν κάπως αξιόμαχοι (2 του 581, 2 του 628 και 3 του 582) αλλά και αυτοί με σοβαράν φθοράν.

Διά την ακρίβειαν

Το Α1 Γραφείον                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Τ.Σ.Υ.                                                             Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ
Αντιστράτηγος

Advertisements