Διάφορες πληροφορίες συμμοριακής φύσεως, Β’ΣΣ/Α2/24 Οκτ 1947


ΘΕΜΑ: Διάφοραι πληροφορίαι                               Επείγουσα Απόρρητος
συμμοριακής φύσεως.                                                     Β΄ ΣΣ Α2/IV
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α2/ΙV, Στρατιά                                    ΑΡΙΘ: Α.Π. 45269
ΚΟΙΝ: A2/IV, Β΄ ΣΣ/Α2                                          ΒΣΤ 903 τη 24-10-47

1.  Πληροφορούμεθα τα κάτωθι (Αι πληροφορίαι χαρακτηρίζονται Β2).

Σχετικόν ημέτερον Α.Π. 44919/22-10-47.

Την 14/10 εκλήθησαν διά Τηλεγραφήματος του Γεν. Αρχηγείου των συμμοριτών ωρισμένα εξέχοντα πολιτικά και στρατιωτικά ιεραρχικά στελέχη εις σύσκεψιν εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΑ.
Πρός τούτο, την 17/10 ανεχώρησαν εκ της περιοχής Καϊμακτσαλάν ο ΣΤΑΘΗΣ μετά του πολιτικού του ΑΛΕΚΟΥ, ο ΣΤΑΥΡΟΣ τέως πολιτικός  του ΛΕΥΤΕΡΙΑ & άλλοι μη γνωσθέντες εισέτι. Επί πλέον μέλη της επιτροπής Πόλης Εδέσσης ΚΚΕ, ο Γραμματεύς Α.Κ.Ε. Θεσ/νίκης και άλλοι. Πιστεύεται ότι η σύσκεψις αυτή θα ήρχιζε την 23/10.
Εντύπωσις: Η σύσκεψις αυτή δέον να έχη ιδιάζουσαν σημασίαν δεδομένου ότι συγκαλείται παρά τω Γεν. Αρχηγείω των Συμμοριτών, μετέχουν δε ταύτης εκτός των Στρατιωτικών στελεχών και πολιτικά τοιαύτα.
Δεν πρέπει δε να θεωρείται άσχετος και με τας προσεχείς εξελίξεις του συμμοριακού αγώνος.

2.    Την 15/10/47 εις την περιοχήν ΛΟΥΤΡΑ (Ο.0587) έλαβε χώραν σύσκεψις του Α.Κ.Ε. Νομού ΠΕΛΛΗΣ. Κατά ταύτην συνεζητήθησαν διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων η διεθνής και εσωτερική κατάστασις, άμεσα καθήκοντα, Λαική εξουσία.
α)    Όσον αφορά την διεθνή κατάστασιν διεπιστώθη ότι:
ι)     Ελάχιστοι ελπίδες ειρηνικής διευθετήσεως των διαφορών των Μεγάλων υπάρχουσι.
ιι)    Η Σοβιετική ένωσις δεν επεθυμεί τον πόλεμον, αλλά κατ’ ανάγκην αντεπιτίθεται εις τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών, και με σκοπόν να αναγκάση την Αμερικήν να αλλάξη Τακτικήν.
Αν η Αμερική επιμείνη, τότε η Σοβ. Ένωσις είναι αποφασισμένη να δεχθεί τον πόλεμον.

β)    Όσον αφορά την εσωτερικήν κατάστασιν διεπιστώθη ότι:
ι)     Η Κυβέρνησις ΣΟΦΟΥΛΗ συνεχίζει, με μεγαλυτέραν έντασιν των μέτρων την τακτικήν των προηγουμένων Κυβερνήσεων, υπό την καθοδήγησιν και επίβλεψιν των Αμερικανών. Αποτέλεσμα τούτου είναι η χώρα να υποταγή ολοκληροτικώς εις τους Αμερικανούς.
ιι)    Παρ’ όλα αυτά, το συμμοριακόν κίνημα δεν εσημείωσε ύφεσιν. Ευρίσκεται εις την τελευταίαν καμπήν της β΄ φάσεως (ένοπλος αγών εις τα βουνά και δημιουργούνται αι προυποθέσεις διά το πέρασμα εις την γ΄ φάσιν (Γενική ένοπλος εξέγερσις εις πόλεις και χωρία).
ιιι)   Η σύστασις «Της Κυβέρνησις του Βουνού» επίκειται.
Επισήμως ελέχθη ότι καταφθάνει, εκ των ομόρων Κρατών, αποφασιστική βοήθεια εις χρήματα, ιματισμόν και τρόφιμα, όχι όμως και εις έμψυχον υλικόν.
γ)    Ώς άμεσα καθήκοντα ετέθησαν:
ι)     Γενική στρατολογία.
ιι)    Συμφιλίωσις.

δ)    Λαική εξουσία. Αι εκλογαί προς ανάδειξιν λαϊκών συμβουλίων εις τα χωρία θα συνεχισθούν. Ελήφθη απόφασις, όπως διά τον Νομόν ΠΕΛΛΗΣ, ορισθή προσωρινόν Λαικόν Νομαρχιακόν συμβούλιον μέχρις ότου εκλεγή το οριστικό. Εις τούτο θα μεθέξουν εις της ΕΠΟΝ εις του ΝΟΦ, εις του ΚΚΕ, εις του ΑΚΕ.
Ελήφθη επίσης απόφασις όπως οι πολιτικοί μελετήσουν και εξεύρουν τα κατάλληλα πρόσωπα διά την εν καιρώ, ανασύστασιν της Λαικής Πολιτοφυλακής. Προσωρινώς τα καθήκοντα ταύτης θα ανατεθούν εις την αυτοάμυναν.

3.    Κατά τας συζητήσεις ελέχθη ότι ως ελευθέρα περιοχή, δέον να αναμένεται ότι θα ανακηρυχθή εν καιρώ, η τοιαύτη ΦΛΩΡΙΝΗΣ -ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΣ (Αρδέας).

ΑΡΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφον                                                               Συνταγματάρχης

           Τ.Σ.Υ.                                                                                    Επιτελάρχης Γ΄ ΣΣ

Advertisements