Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-1947


ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν ανεφέρθη.

ΧV Μεραρχία

Από πρωίας 17/6 505 Τάγμα ενεργεί κατά θέσεων συμμοριτών επί υψωμάτων ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ τη συνδρομή αεροπορίας και πυρ/κού. Πληροφορίαι ελλείπουν. Εις ΜΟΡΦΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.-