Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως, Β’ΣΣ/12 Οκτ 1947


Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 360/12.10.47
Επιχείρησις «ΛΑΙΛΑΨ»
Μεγάλο τμήμα Συμ/τών διαβάν γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ κινείται κατά μήκος ΑΧΕΛΩΟΥ με προκεχωρημένα τμήματα εις ΒΡΟΒΙΑΝΗΝ (Χ.4584) και ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4389).
Την 10ην τρέχ. ανεξακρίβωτος δύναμις εχθρού εξηκολουθεί κατέχουσα υψ. ΦΟΥΡΚΑΣ (Χ.5779) – ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Χ.3781) 3 χλμ. Β. ΦΟΥΡΚΑΣ.

Ημέτερα τμήματα επί υψ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ.5982)

Το ύψ. ΟΥΡΑΝΟΣ εγκατελείφθη υπό συμμ/τών διά νυκτός. Τα εμφανισθέντα εις περιοχήν ΛΕΠΕΝΑ (Χ.5185) συμμ/κά τμήματα την εσπέραν της 9ης τρέχ. εκινήθησαν διά νυκτός προς περιοχήν ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Χ.4489) 7 χλμ. Β.Δ. ΛΕΠΕΝΩΝ.
Η αεροπορία επέδραμε αποτελεσματικώς κατά συγκεντρώσεως εις περιοχήν ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4289) κατά φάλαγγος μεταγωγικών νοτίως ΠΗΓΑΔΙΩΝ  (Χ.4381) 8 χλμ. Ν. ΑΥΛΑΚΙ και κατά συμμ/τών επί ΦΟΥΡΚΑΣ. Αι απώλειαι των συμ/τών επί ΦΟΥΡΚΑΣ ανέρχονται εις 50 νεκρούς.

Advertisements