Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως, Β’ΣΣ/11 Οκτ 1947


Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 359/11.10.47
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ισχυρόν τμήμα συμμ/τών διέβη την γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) και κινείται κατά μήκος του ΑΧΕΛΩΟΥ με προκεχωρημένα τμήματα εις ΒΡΟΒΙΑΝΑ (Χ.4584) ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4389) 2 – 7 χλμ. Β.Δ. ΤΕΜΠΛΑΣ.
Την 9/10 αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ ευρίσκετο εις ΣΤΗΝΙΑ (Σ.3467) 9 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Εις την αυτήν περιοχήν εσημειώθησαν φάλαγξ μετά μεταγωγικών κινουμένη προς ΚΑΤΕΚΥΡΑ (Σ.3465) 6 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Advertisements