Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως , Β’ΣΣ/10 Οκτ 1947


Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 358/10.10.47
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τα εις περιοχήν ΟΥΡΑΝΟΝ (Χ.6678) – ΑΝΕΜΟΝ(Χ.6770) συμμοριακά τμήματα εκινήθησαν προς ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5274) – ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5772) ΒΕΛΑΩΡΑ (Χ.4876) παρέμειναν ελαφρά τμήματα.