Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, 9 Οκτ 1947


Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθ. 72/9.10.47 (Συνοπτικόν)

85 ΠΕΡΙΟΧΗ

Τα επιχειρούντα τμήματα κατά την 8/10 εσυνέχισαν την εξερεύνησιν της περιοχής. Ανευρέθησαν αποθήκαι ιματισμού και σιτηρών.

Αναφέρεται ότι το σύνολον των εγκλωβισθέντων συμμ/τών διέρρευσεν διά ΒΥΝΙΑΝΗΣ προς Δ. και Ν. εις περιοχήν ποταμού ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και βορειότερον.