Ημερήσια Διαταγή ΑΔΧΔΜ/27 Σεπ 1947


Θεσσαλονίκη τη 27 Σεπτεμβρίου 1947

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ
Άνωτέρου Διοικητου Χωροφυλακής  Κεντρικής Μακεδονίας

Προ 14 μηνών ήλθον εις Θεσσαλονίκην με μίαν και μόνην φιλοδοξίαν. Να συμβάλλω και έγώ με τας άσθενεΐς μου δυνάμεις, εις την εκρίζωσιν τού παγκοσμίου αίσχους πού λέγεται κομμουνισμός και να άφιερώσω την προσπάθειαν μου διά την σωτηρίαν της Μακεδονίας.

Άνέλαβον την Ιην Αύγούστου π.έ. την Άνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής   Κεντρικής Μακεδονίας και άπετάΟην εις την φιλοτιμίαν και εύψυχίαν του πληθυσμού της Μακεδονίας και των στελεχών και οπλιτών της Χωροφυλακής  . Εδρον πλήρη ένίσχυσιν και κατανόησιν εις το έργον μου από τας προϊστάμενος Στρατιωτικάς Άρχάς. Ο πληθυσμός της Κεντρικής Μακεδονίας με συνέδραμεν, οι αξιωματικοί και όπλΐται της Χωροφυλακής   κατενόησαν πλήρως την αποστολήν των. Αγώνες, μόχθοι, κακουχίαι, θυσίαι αίματος, με συνέδεσαν με τούς γενναίους αξιωματικούς και όπλίτας.

Ή ήρωική προσπάθεια επί 14 όλους μήνας, ώθησε το έργον της Άνωτέρας εις εύοίωνον σημεΐον, από το οποίον δεν ύπελείπετο, παρά μόνον εν βήμα, διά την όλοκλήρωσίν του.

Σήμερον διακόπτεται ή συνεργασία μας. ’Αποχωρίζομαι από τούς συμπολεμιστής μου. ’Αξιωματικοί Χωροφυλακής   και Στρατού όπηρετήσαντες παρ’ ήμΐν, Άνθυπασπισταί και Όπλΐται Χωροφυλακής   και Στρατού, όσοι ύπηρετήσατε όπό τας διαταγής μου, να είσθε ύπερήφανοι διότι εις σας έλαχεν δ κλήρος να περισώσητε την κληρονομιάν των προγόνων. Ο Σλαβισμός και ή έγχώριος Φάλαγξ δεν θα κατορθώσουν να κάμψουν μίαν ύπέροχον προσπάθειάν σας προς σωτηρίαν των πατρίων.

Έμοχθήσατε, έταλαιπωρήθητε, ύπεβλήθητε εις άφαντάστους κακουχίας, ύπέστητε τρομακτικός θυσίας εις αίμα, διά να δώσητε εις τον κόσμον όλόκληρον εν φωτεινόν δείγμα ότι,  το δένδρον της Ελευθερίας ποτίζεται μόνον με αίμα  και ότι το δένδρον αυτό άνθεΐ κατά προτίμησιν εις την  Έλληνίδα γην .

Και έγράψατε με χρυσά γράμματα εϊς το στερέωμα του Κόσμου ότι ή Ελλάς, δεν κατοικεΐται από δούλους, αλλά ελεύθεροι άνθρωποι γεννώνται, άναπνέουν, ζούν και πεθαίνουν εις τα βραχώδη έδάφη αυτής .

Ή μάχη της Βροντούς, ή επιδρομή της Τζένας, τα χιονισμένα Κερδύλια με τα πυκνά ναρκοπέδια, θα με συγκινοΰν πάντοτε. Το όλοκαύτωμα του Σταθμού Χωροφυλακής   Άρεθούσης, το ήρωικόν Λευκοχώρι, ή προσπάθεια της Παναγίτσας. Ή Νάουσα, ο Λόφος Κατερίνης, ή Νέα Μάδυτος, το Λιτόχωρον, ο ’Αρχάγγελος, ή Στρατονίκη, ο Πρόδρομος, τα Ριζά της Χαλκιδικής, θα με όδηγουν νοερώς κοντα σας και ή σκέψις μου θα είναι πάντα μαζύ σας, θα σας παρακολουθή και θα σάς προτρέπΐ] εις την συνέχισιν των ήρωικών σας πράξεων. Αί μέχρι τοΰδε θυσίαι, αί προσπάθειαί σας, οι κόποι σας, δεν έπήγαν επί ματαίφ. Τα άποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά και σύντομα.

Ή συνεργασία μας με τον Στρατόν της περιοχής σας, ύπήρξεν επί εν έτος, εγκάρδιος, άδιατάρακτος και αδελφική, έστηρίχθη εις μίαν πλήρη κατανόησιν εκατέρωθεν. Είναι ανάγκη να συνεχισθή έπ’ αγαθώ της Πατρίδος.

Μή δίδετε προσοχήν εις κηρύγματα ξένα εν τόπω και χρόνω. Ή Ελλάς δεν αντέχει εις τα παραπλανητικά συνθήματα του βουνού, ούτε άλλαι δοξασίαι είναι δυνατόν να ριζοβολήσουν εις την χώραν μας. Άντιθέτως, πρέπει ν’ άντιληφθήτε βαθειά ότι μας έπεβλήθη ένας ιδιότυπος έξωτερικός πόλεμος, πού διεξάγεται κατά προτίμησιν με έλληνόφωνα και σλαβόφωνα μίσθαρνα όργανα του Διεθνούς Κομμουνισμού. Και εναντίον αυτών, πού δεν θα θελήσουν να έπανέλθουν εις τούς κόλπους της Ελληνικής Πατρίδος, μόνον ή προσπάθεια του  Εθνους και ή έντασις των επιχειρήσεων, θα υποχρεώσουν τούς έαμοσλάβους εις υποταγήν και έξόντωσιν και θα φέρουν την γαλήνην εις τον τόπον.

’Αποτείνομαι ιδιαιτέρως εϊς τούς εκ Μακεδονίας άνευ θητείας χωροφύλακας. Εις την φωνήν της Πατρίδος έγκατέλειψαν οικογένειας, εργασίας, ίδιωτικάς ασχολίας και προσέτρεξαν διά να πυκνώσουν τας τάξεις των μονίμων χωροφυλάκων, και δλοι μαζύ εις ήρωικήν έξόρμησιν έπέφερον άνεπανόρθωτον φθοράν εις τούς συμμορίτας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρώ ύποχρέωσιν να τονίσω την προθυμίαν με την όποιαν συνέβαλλον εις το έργον της Δημοσίας ’Ασφαλείας εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν οι κάτοικοι αυτής. Αί MAY και αί ΜΑΔ της υπαίθρου, είναι μία τρανή άπόδειξις ότι το έθνικόν φρόνημα δεν έλειψεν από τον Ελληνικόν Λαόν, ή προσπάθειά των είναι αξία παντός επαίνου.
Είναι ίκανοποίησις δι’ ύμας και δι’ έμέ ότι, εντός ενός έτους υπέρ τούς 1.200 συμμορίτες άπερρίφθησαν ως βορά των ορνέων εις τας χαράδρας της Κεντρικής Μακεδονίας, φονευθέντες και τραυματισθέντες υπό σφαιρών της Χωροφυλακής  .

Και έναντι τούτων, πλέον των 500 άξιωματικών και όπλιτών της Χωροφυλακής   έπροτάθησαν δι’ ήθικάς άμοιβάς, 65 εκ τούτων θα λάβουν τα πολεμικά των μετάλλια αύτοπροσώπως υπό της Α.Μ. του Βασιλέως, 189 έτραυματίσθησαν και 186 έθυσίασαν την ζωήν των, ύπέρ της Ελλάδος. Κλίνω το γόνυ εύλαβώς προ της ύπερτάτης αυτής θυσίας.

Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος και έχω ήσυχον την συνείδησίν μου ότι αφήνω εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν τμήματα άπολύτως αξιόμαχα, με πλήρη όπλισμόν ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς. Ή προσωπική μου προσπάθεια εύρίσκεται ύλοποιημένη σήμερον εις τας στατικάς Υπηρεσίας και τας κινητάς μονάδας της Χωροφυλακής   Κεντρικής Μακεδονίας. ’Αλλά εις την προσπάθειάν μου αυτήν, ξεχωριστήν Θέσιν κατέχουν οι άμεσοι συνεργάται μου: ο άντισυνταγματάρχης Χωροφυλακής   Τσαλαμιδάς Γ. υποδιοικητής Άνωτέρας, ο άντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Διάφας Εύάγ., επιτελάρχης αυτής , και οι άντισυνταγματάρχαι Σταυρίδης Γ. και Βορρές Κ. διοικηταί περιοχών τούς συγχαίρω ιδιαιτέρως.

Αξιωματικοί, άνθυπασπισταί και όπλΐται της Χωροφυλακής  , δι’ όσα ύπέρ Πατρίδος έπράξατε, σας συγχαίρω και εκφράζω την πλήρη εύαρέσκειάν μου προς όλους μαζί και ένα εκαστον χωριστά.
Συνεχίσατε τας προσπάθειας σας, τούς άγώνάς σας, το τέρμα είναι πολύ εγγύς. Έδώ, εις τα σύνορα της Μακεδονίας, θα άνεγερθή πολύ σύντομα εν μνημεΐον και με μεγάλα γράμματα θα αναγραφή έπ’αυτού.
Μακεδονία, ύπήρξες, είσαι και θα μείνης Ελληνική, χάρις εις την αύτοθυσίαν των τεκνων σου. Έστήριξες την ελευθερίαν σου εις το αίμα των ’Ενόπλων Δυνάμεων του ’ Εθνους και της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής   .

Και τώρα όλοι μαζύ ν’ άναφωνήσωμεν: Ζήτω το Έθνος, Ζήτω ο Βασιλεύς, Ζήτω ο Στρατός, Ζήτω ή Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή .

Ο Ανώτερος Διοικητής
Ε. ΤΣΑΤΑΛΟΣ
Συνταγματάρχης