Εκθεση πληροφοριών εχθρικής δραστηριότητας Ιαν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/4/ΑΠ10844/5 Φεβ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΥ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 10844

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ
Ιδρύθη Γενικόν Αρχηγείον Ανταρτών εις το οποίον υπήχθησαν τα αρχηγεία:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ.
Η έδρα του Γενικού αυτού αρχηγείου φέρεται εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
Γενικός αρχηγός ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, παλαιόν στέλεχος του ΚΚΕ και πολιτικός καθοδηγητής της ομάδας Μεραρχιών ΕΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατά την κατοχήν.
Αντιπρόσωπος του ΝΟΦ παρά τω αρχηγείω ο ΤΣΟΤΣΟΣ Γεώργιος. Λεπτομερείας επί των αρμοδιοτήτων του Γενικού αρχηγείου και της συνθέσεώς του στερούμεθα προς το παρόν.
1. Περιοχή Δ. ΘΡΑΚΗΣ
α) Αι δυνάμεις των συμμοριτών της περιοχής ταύτης μέχρι και του ύψους της ΞΑΝΘΗΣ, κατανεμόμεναι εις τρεις κυρίως ομάδας υπολογίζονται περίπου ως κάτωθι:
ι. Περιοχή ΕΒΡΟΥ: Έχει ανασυσταθή το 81ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ δυνάμεως περίπου 800-1000, οργανομένου εις τάγματα και λόχους και με οπλισμόν αρτιώτατον.
Κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον δεν προέβη εις επιθετικάς ενεργείας μεγάλης σημασίας.
Η προέλευσις των συμμοριτών είναι κατά 30% από το εξωτερικόν ως και το σύνολον των βαθμοφόρων, οι δε υπόλοιποι εξ επιτοπίου στρατολογίας, ων το μέγιστον μέρος προέρχεται εκ των στασιαστών της Μ. Ανατολής.
ιι. Περιοχή ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΡΑ – ΟΓΛΑΝ. Εις την περιοχήν ταύτην η δρώσα δύναμις των συμμοριτών υπολογίζεται εις 300 και πλέον.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι και εν τη περιοχή ταύτη πρόκειται να οργανωθή Σύνταγμα.
Το ήμισυ της δυνάμεως ταύτης φαίνεται πιθανώτερον ότι ευρίσκεται εντός του Βουλγαρικού εδάφους, το δε έτερον ήμισυ είναι κατανεμημένον εντός του Ελληνικού.
ιιι. Περιοχή ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΠΩΝ. Η εν τη περιοχή ταύτη δύναμις των συμμοριτών ανέρχεται εις 50.
ιυ. Και αι τρεις ως άνω ομάδες, κατά διαρρεύσαν 15θήμερον επέδειξαν εξαιρετικήν δραστηριότητα προς συλλογήν ιδίως διαφόρων εφοδίων και με σκοπόν εξασκήσεως ψυχολογικής βίας επί των κατοίκων και πτώσεως του ηθικού των.
β) Η εντύπωσίς μας ως και εις το υπ’ αριθ. Α.Π. 9710/17-1-47 δελτίον, με εδραιωμένην την πεποίθησίν μας περί της καλής ηγεσίας των, του αρίστου εφοδιασμού των, του αρτιωτάτου οπλισμού των και της σταθεράς προσπαθείας διά επαύξησιν της δυνάμεως δι’ επιστρατεύσεως και επέκτασιν της δράσεώς των εφ’ ολοκλήρου της Θράκης.
2. Περιοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
α) Περιοχή ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ. Η δρώσα δύναμις συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην υπολογίζεται εις (50). Οι περισσότεροι τούτων ως και αρχηγός των προέρχονται εκ του εξωτερικού.
Απεστάλησαν εκείθεν με την εντολήν της δημιουργίας επικέντρου συμμοριακής δράσεως και εις την περιοχήν ταύτην. Αι μέχρι τούδε όμως προσπάθειαί των δεν εσημείωσαν προόδους.
β) Εις την περιοχήν αμέσως Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ μέχρις ΑΞΙΟΥ (Κερδύλλια, Φλαμούρι, Κρούσια, Μπέλλες) επέτυχον να διατηρηθώσι και να παρουσιάσουν ποιάν τινα αύξησιν δυνάμεως.
Υπολογίζονται εις 900-1000 εκτός των ομάδων Χαλκιδικής υπολογιζομένων εις 170-200 περίπου.
ι. Αι συμμορίαι αύται κυρίως δρούν διά πυκνών διαδοχικών κρούσεων, με αντικειμενικόν σκοπόν τον έλεγχον ή την διακοπήν διά σαμποτάζ των συγκοινωνιών.
Απειλούν συνεχώς την οδόν ΚΙΛΚΙΣ – ΠΟΡΡΟΪΩΝ κυρίως από ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Ο.8991) μέχρι ΘΕΟΔΩΡΟΒΟΥ (ζ.9310).
ιι. Εις τας συμμορίας τας δρώσας εις την περιοχήν ταύτην παρουσιάζεται σοβαρά αυξομείωσις δυνάμεως. Γίνονται συχνότατα στρατολ-ογίαι. Στρατολογούμενοι εισέρχονται εντός του Γιουγκοσλαυϊκού εδάφους, επανερχόμενοι όμως διαφεύγουσι εν μέρει από τας συμμορίας.
ιιι. Τακτική επικοινωνία μετά της ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΣ διά των δρομολογίων.
ΠΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ
ΑΚΡΟΛΙΜΝΙΟΝ – Β άκρα Λ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ιυ. Κατά μη εξακριβωθείσαν πληροφορίαν εις την περιοχήν του όρους ΦΛΑΜΟΥΡΙ υπάρχουσι και δύο (2) πυροβόλα κεκρυμμένα.
γ) Εις την περιοχήν Δυτικώς ΑΞΙΟΥ μέχρις ΒΕΡΜΙΟΥ (ναι) και μέχρι ΚΑΤΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ δρώσι τρία συγκροτήματα.
Το συγκρότημα ΠΑΪΚΟΥ δυνάμεως 300 περίπου.
Το συγκρότημα ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ δυνάμεως 120-150
Το συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ δυνάμεως 400 περίπου
ι. Εις τα συγκροτήματα ταύτα επήλθε πλήρης συγχώνευσις μεταξύ ΝΟΦ. και ΚΚΕ Σήμερον δεν υπάρχουσι ιδιαίτερα συγκροτήματα ΝΟΦΙΤΩΝ. Μέρος μάλιστα τούτων ενεφανίσθη εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.
ιι. Κατά το 2ον 15θήμερον του μηνός Ιανουαρίου εξηκριβώθη η μετακίνησις προς ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ:
δύο συγκροτημάτων του αρχηγείου ΒΕΡΜΙΟΥ.
ενός συγκροτήματος του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
δύο συγκροτήματα του ΠΑΪΚΟΥ.
ιιι. Εις την περιοχήν ταύτην συνεχίσθη η αρξαμένη κατά το 1ον 15θήμερον του μηνός Ιανουαρίου Στρατολογία υπό ευρείαν όμως μορφήν.
δ) Η εντύπωσίς μας διά τας ζώνας Α. ΑΞΙΟΥ και Δ. ΑΞΙΟΥ η κάτωθι:
ι. Α. ΑΞΙΟΥ: Συντηρούμενοι και διατηρούντες κατά τον χειμώνα τας θέσεις των να επεκτείνωσι την δράσιν των κατά την άνοιξιν. Αι δυνάμεις αύται εν συνεργασία με τας τοιαύτας Χαλκιδικής, σκοπόν έχουν να απασχολούν σοβαράς δυνάμεις, να πιέζουν την Θεσ/νίκην, και να επεκτείνουν την δράσιν προς Ανατολάς.
ιι. Δ. ΑΞΙΟΥ: Αι προθέσεις των συμμοριτών των δρώντων εις την περιοχήν ταύτην φαίνεται ότι είναι η ταχυτέρα δυνατή επικράτησις και εξασφάλισις των συγκοινωνιών Σερβίας μετά της Θεσσαλίας. Διά πολιτικούς λόγους τώρα απέσειραν δυνάμεις προς την Θεσσαλίαν και ανέστειλαν πάσαν σοβαράν ενέργειαν περιωρισθέντες κυρίως εις εντατικήν βιαίαν στρατο-λογίαν.
3. Περιοχή Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
α) Εις την περιοχήν ταύτην (Δ. ΒΕΡΜΙΟΥ μέχρις της Αλβανικής μεθορίου) και προς Ν. μέχρι του ύψους του μέσου ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ) δρώσιν ομάδες συνολικής δυνάμεως 1200 -1400 περίπου, κατανεμόμεναι ως κάτωθι:
ι. Αρχηγείον ΒΕΡΝΟΝ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ δυνάμεις 500 περίπου.
Και εις την περιοχήν όμως του ΒΕΡΝΟΝ διενεργείται βιαία στρατολογία των κατοίκων διά την αύξησιν της δυνάμεως.
ιι. Αρχηγείον ΠΙΝΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ δυνάμεως 700 περίπου.
β) Άπασαι αι δυνάμεις αύται κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον ησχολήθησαν κυρίως εις την βιαίαν στρατολογίαν των κατοίκων της περιοχής και την συλλογήν διαφόρων εφοδίων διά λεηλασιών επί πλέον επιτυγχάνουν κυρίως εις την περιοχήν ΠΙΝΔΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ να διατηρούν πολύ καλή επικοινωνίαν μετά της Αλβανίας, αδιαφορίσαντες διά την ύπαρξην ημετέρων δυνάμεων εις τινα σημεία της περιοχής.
γ) Και εις την περιοχήν ταύτην εγένετο συγχώνευσις των Νοφιχών συμμοριών και των τοιούτων του ΚΚΕ.
4. Περιοχή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
α) Ως τοιαύτην νοείται η περιοχή η περιλαμβανομένη νοτίως της γραμμής εκβολαί Αλιάκμονος – Καμπή Αλιάκμονος – Μέτσοβον και ανατολι-κώς του ρου του Αχελλώου μέχρι του ύψους Καρπενησίου και εκείθεν προς ανατολάς μέχρι Δομοκού.
β) Εις το τετράπλευρον αυτό, ως και εις το προηγούμενον δελτίον αναφέρεται, έχουσι οργανωθή και συγκροτηθή, αι ισχυρότεραι συμμοριακαί δυνάμεις κατανεμόμεναι εις τέσσαρα Αρχηγεία.
ι. Αρχηγείον ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ δυνάμεως 1000 περίπου ανασυγκροτηθέν σχεδόν πλήρως.
ιι. Αρχηγείον ΚΙΣΣΑΒΟΥ δυνάμεως 300 περίπου, υπό ανασυγκρότησιν εισέτι.
ιιι. Αρχηγεία ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ δυνάμεως 1500 περίπου, τα συγκροτήματα της περιοχής ταύτης έχουσι πλήρως ανασυγκρο-τηθή και διοργανωθή. Ομοίως εις την περιοχήν ταύτην μετεστάθμευσαν τα εκ Κεντρικής Μακεδονίας κινηθέντα συγκροτήματα. Φαίνεται όμως ότι η κίνησις των συγκροτημάτων αυτών συνεχίσθη προς Ν. Δ. με τελικόν προορισμόν την Δ. Ορ. Θεσσαλίαν.
ιυ. Αρχηγείον Δ. ορ. Θεσσαλίας και Αγγράφων, δυνάμεως 3000 – 3500. Εις την περιοχήν ταύτην ιδρύθη Γενικόν Αρχηγείον υπό την ονομασία ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και εις το οποίον υπήχθησαν τα αρχηγεία Κόζακα, ΑΓΓΡΑΦΑ, ΟΡΘΡΥΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
Εξακολουθεί η περιοχή αύτη να είναι κλειστή, πλήρως ελεγχομένη και οργανωμένη από πάσης απόψεως.
Από απόψεως δραστηριότητος οι συμμορίται εις την περιοχήν ταύτην περιορίζονται εις μικράς επιδρομάς και εμφανίσεις ομάδων εις πεδινάς περιοχάς τόσον διά συλλογήν τροφίμων όσον και δι’ εξάσκησιν ψυχολογικής βίας.
Κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον παρετηρήθη κίνησις των συγκροτη-μάτων Αγγράφων προς Ν. Α. με αντικειμενικόν σκοπόν τον έλεγχον της δημοσίας οδού ΛΑΜΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ εις το ύψος ΔΟΜΟΚΟΥ. Τούτο το επέτυχον. Επίσης και εις όλην την περιοχήν εντονωτάτη στρατολογία.
γ) Η γενική εντύπωσις δι’ όλας τας δυνάμεις της Θεσσαλίας είναι ότι:
ι. Έχουσιν πλήρως οργανωθή εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ και Δ. ΟΡΕΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, προσπαθούν δε συνεχώς να επεκτείνουν τον έλεγχόν των τόσον προς ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ – ΤΡΙΚΑΛΛΑ – ΔΕΣΚΑΤΗΝ όσον και προς ΔΟΜΟΚΟΝ και Ν. ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ.
ιι. Θεωρούμεν πιθανωτάτην την προσβολήν ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ διά την ανακήρυξιν ούτω χώρου “Ελευθέρας περιοχής” και εμφάνισιν πλήρους συμμορικής εξουσίας εις ολόκληρον την περιοχήν της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ιιι. Η επιθετική κάπως δραστηριότης η παρατηρουμένη εις την Ανατολικήν Θεσσαλίαν (Όλυμπος, Κίσσαβος) σκοπόν έχει την προσέλ-κυσιν της προσοχής μας ίνα παραμείνωσι απερίσπαστοι εις το έργον των αι δυνάμεις της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ και Δ. ορ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
ιυ. Από απόψεως πειθαρχίας οι εν τη περιοχή ταύτη δρώντες συμμορίται ευρίσκονται εις πολύ καλόν σημείον ως και από απόψεως υγιεινής καταστάσεως. Μέσα συντηρήσεως διαθέτουσι κατά το μάλλον και ήττον άφθονα δεδομένου ότι άπασα η περιοχή η υπ’ αυτών ελεγχομένη είναι κτηνοτροφική και έχει εις την διάθεσίν της τα προϊόντα της Θεσσαλίας.
5. Περιοχή Στερεάς Ελλάδος
α) Εις την περιοχήν ταύτην δρώσιν περί τους 400 συμμορίται κατανεμόμενοι ως ακολούθως:
ι. Περιοχή ΟΡΘΡΥΟΣ περί τους 150.
ιι. Περιοχή Ν. της οδού Λαμίας – Καρπενησίου περί τους 250-300.
Κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον οι συμμορίται της περιοχής Ορθρύος εξεδήλωσαν αρκετήν δραστηριότητα με επιδρομάς εις χωριά της πεδιάδος Δομοκού εν συνδιασμώ πάντοτε με τοιαύτας, των συγκροτημάτων Αγγράφων προς την αυτήν κατεύθυνσιν.
Ομοίως αρκετήν δραστηριότητα, ως πάντοτε άλλωστε εξεδήλωσεν και η ετέρα ομάς η Ν. της οδού Λαμίας – Καρπενησίου. Το συγκρότημα τούτο αποτελείται κατά το πλείστον από συμμορίτας οπαδούς του Άρη Βελουχιώτη, λίαν πεπειραμένους και αποφασιστικούς. Πειθαρχία αρίστη. Συντήρησις πολύ καλή.
β) Η εντύπωσίς μας διά τας δυνάμεις της περιοχής ταύτης είναι ότι αποσκοπούν, εν συνδυασμώ με τας της Δ. Ορεινής Θεσσαλίας ν’ αποκόψουν την οδόν εις το ύψος ΔΟΜΟΚΟΥ και να συντείνουν εις την δημιουργίαν “ελευθέρου χώρου” ως εν τη παράγραφω 4 (γ, ιι) αναγράφεται.
6. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
α) Αι δρώσαι συμμορίαι εις την περιοχήν ταύτην ευρίσκονται επί του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ, η δε δύναμίς των δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 400.
Τελευταίαι πληροφορίαι φέρουσι την συνένωσίν των συμμοριών ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ εις ΤΑΫΓΕΤΟΝ με αντικειμενικόν σκοπόν την δράσιν εις την περιοχήν Ανατολικώς Καλαμών (Αλαγωνία – Δυρράχειον).
β) Η εντύπωσίς μας διά τας συμμορίας ταύτας είναι ότι εξακολουθούσι την προς το παρόν μάλλον μικράν δράσιν των με αντικειμενικόν σκοπόν την δημιουργίαν εντυπώσεων διά πολιτικήν εκμετάλλευσιν.
7. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
Η σημειωθείσα δραστηριότης και οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι διάφοραι δι’ εκάστην περιοχήν.
α) Περιοχή ΘΡΑΚΗΣ
Η αρτιωτάτη οργάνωσις των εκεί δρωσών συμμοριακών δυνάμεων αποδεικνύει τον υπό της Βουλγαρίας εφοδιασμόν αυτών αλλά και το εξαιρετικόν ενδιαφέρον ταύτης διά την εμφάνισιν της περιοχής αυτής εν πλήρει αναρχία και ως ελεγχομένην υπό των συμμοριτών.
Η κατάστασις αύτη θα ευνοήση πολύ την έξωθεν διπλωματικήν πίεσιν προς έλεγχον της περιοχής υπό ξένης δυνάμεως ευνοούσης τα σχέδια της Βουλγαρίας.
β) Περιοχή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αι εν τη περιοχή ταύτη δρώσαι συμμοριακαί δυνάμεις, προσπαθούν να διατηρήσουν την δημιουργηθείσαν εκεί κατάστασιν και ει δυνατόν ν’ επαυξήσουν τον έλεγχον των επί των συγκοινωνιακών μέσων ως και ασφαλή και συνεχή επικοινωνίαν τόσον προς νότον όσον και προς βορράν. Τούτο κατά το πλείστον το έχουσι επιτύχει παρά την συνεχή μετακίνησιν διαφόρων συγκροτημάτων προς νότον.
γ) Περιοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ι. Εξαιρετική καταβάλλεται υπό των συμμοριτών προσπάθεια διά την ενίσχυσιν, οργάνωσιν και επέκτασιν της ελεγχομένης υπό των συμμοριτών περιοχής.
Φαίνεται ότι τώρα η περιοχή αύτη θ’ αποτελέση το επίκεντρον της συμμοριακής δράσεως, με προφανή σκοπόν να παρουσιάσουν ζώνην ελεγχομένην παρ’ αυτών και ενδεχομένως περιοχήν πολιτικής εμφανίσεως.
ιι. Ταυτοχρόνως από στρατιωτικής απόψεως είναι σαφής η επιδίωξις της αποκοπής της πεδινής Θεσσαλίας από υπολοίπου Ελλάδος.
ιιι. Δεν αποκλείομεν την προσεχή προσβολήν εν τη περιοχή ταύτη της ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ, ενέργειαν εις ην θα προβούν διά την ολοκλήρωσιν, ει δυνατόν, του χώρου της “Ελευθέρας Ελλάδος”.
δ) ΝΟΤΙΟΣ ΕΛΛΑΣ.
Η εν Πελοπονήσω συμμοριακή δράσις, εξυπηρετεί κυρίως πολιτικούς σκοπούς, παρέχει δηλαδή την εντύπωσιν ότι ολόκληρος η Ελλάς ευρίσκεται εν εξεγέρσει.
Κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον εσημειώθη κίνησις προς τον σκοπόν αυτόν.
8. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ.
Βιαία στρατολογία των κατοίκων εσημειώθη κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον εις ευρυτάτην κλίμακα εις απάσας τας υπό των συμμοριτών ελεγχομένας περιοχάς.
Η έντασις αύτη της στρατολογίας κυρίως αποβλέπει: εις την εμφάνισιν επιβλητικού όγκου δήθεν ¨διωκομένων υπό του Κράτους¨.
Αποδεικνύει όμως και την δυνατότητα του εξοπλισμού των στρατολογουμένων δι’ όπλων άτινα αναμφισβητήτως εισάγονται έξωθεν και τα οποία κατά μεγάλην αναλογίαν προέρχονται εκ του Αγγλικού οπλισμού όστις είχεν διατεθή εις τον ΤΙΤΟ.
Ως γενικόν συμπέρασμα εξάγεται ότι πυρετωδώς προετοιμάζονται τόσον διά την επιτροπήν ερεύνης όσον και διά αγώνα κατά την άνοιξιν με μεγάλας δυνατότητας στρατολογίας και αμέσου εξοπλισμού.
9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΗΘΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
α) Το ηθικόν του εθνικού Στρατού δεν δυνάμεθα να ισχυρισθώμεν ότι ευρίσκεται εις το σημείον εκείνο που απαιτούν αι σημεριναί περιστάσεις.
Τα επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού του Στρατού αίτινα είναι:
ι. Μη λήψις ριζικώς προνομιακών μέτρων υπέρ των οικογενειών των στρατευομένων.
ιι. Απαλλαγαί ή μη στράτευσις ανθρώπων διαθετόντων πολιτικά μέσα ή χρήμα. Σήμερον κινδυνεύει να γίνη πεποίθησις εις τον Στρατόν ότι μόνον οι πτωχοί στρατεύονται, όσοι δε εκ των πλουσίων καλούνται παραμένουσι εις τα μετόπισθεν.
ιιι. Ύπαρξις εις τας ζώνας επιχειρήσεων παλαιών κλάσεων, ενώ πολλοί νεωτέρων τοιούτων παραμένουσι εις τα Κέντρα.
ιυ. Βραδύτης εις την απονομήν ηθικών αμοιβών εις τους απο μακρού ευδωκίμως υπηρετούντας εις μαχίμους Μονάδας.
υ. Έλλειψις καταννοήσεως από μέρους πολλών Διοικήσεων σχετικώς με τον επιβαλλόμενον υπό των περιστάσεων του σημερινού αγώνος τρόπου διοικήσεως των οπλιτών και Αξ/κών ακόμη.
Η αυστηρότης αλλά μαζύ με την πραγματικήν δικαιοσύνην και καταννόησιν των δυσμενών συνθηκών, ψυχολογικών και σωματικών υπό τας οποίας διάγει ο Στρατός, το ενδιαφέρον, η στοργή, η συχνή επαφή των διοικούντων με τους Στρατιώτας δεν φαίνεται ότι έχει γίνει αντιληπτόν από όλους, ότι αποτελούν τας βασικάς μεθόδους διοικήσεως.
Πολλάκις έχουν τιμωρηθή στρατιώται διότι παρουσιάσθησαν αυθαιρέτως εις τον διοικητήν του Τάγματος ή του Λόχου, ίνα αναφέρουν κάτι που τους βασανίζει την ψυχήν.
β) Την κατάστασιν ταύτην καταλλήλως, επομόνως και μετ’ εξαιρετικής δεξιοτεχνίας εκμεταλλεύονται οι κομμουνισταί.
Η προπαγάνδα αύτη του ΚΚΕ κατευθύνεται εκ του Κέντρου και είναι προσηρμοσμένη απολύτως προς τας τοπικάς συνθήκας εκάστης Μονάδος, τα δε χρησιμοποιούμενα συνήθως συνθήματα είναι: “Μη σκοτώνεσθαι διά τους Φασίστας και δοσιλόγους – αδέλφεια δεν έχουμε τίποτα μαζύ σας – όλοι οι δοσίλογοι και κεφαλαιοκράται δεν πηγαίνουν στρατιώται – είσθε όλοι σας φτωχά παιδιά του Λαού – οι οικογένειαί σας πεινούν”.
γ) Άπαντα τ’ ανωτέρω επιτείνει η παντελής έλλειψις εθνικιστικής προπαγάνδας και η επικρατούσα δυστυχώς αντίληψις του μεγαλυτέρου μέρους του αστικού πληθυσμού ότι ο σημερινός αγών είναι αγών μόνον του Στρατού και της Χωρ/κής μετά των συμμοριτών και όχι αγών ολοκλήρου του Έθνους.
Ο Στρατός ως εκ τούτου αισθάνεται εαυτόν απομεμονωμένον και υποχρεωμένον να μάχεται εναντίον των εγκληματιών αυτών μόνος άνευ της βοηθείας του Έθνους και κατά συνέπειαν, συνεπικουρούσης και της καταλλήλου προπαγάνδας, τείνει να πιστεύση ότι ματαίως και ασκόπως μάχεται.
δ) Η εντύπωσίς μας διά το ηθικόν του Εθνικού Στρατού είναι ότι τούτο θα βαίνει ελλατούμενον αν δεν ληφθώσι ριζικά μέτρα ικανοποι-ήσεως δικαίων, ευλόγων και απολύτως στηριζομένων εις την σημερινήν πραγματικότητα, παραπόνων των.
Φρονούμεν ότι το ζήτημα τούτο σοβαρώτατα δέον ν’ απασχολήση το Κράτος και λίαν επειγόντως, διότι το ηθικόν του Στρατού έχει φθάσει ήδη εις τα όρια της σωματικής και ψυχικής αντοχής του.
Αθήναι τη 5 Φεβρουαρίου 1947
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ Α΄. ΚΛΑΔΟΥ
Θ. ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος.
Η.Α.
Διά την ακρίβειαν
Το
ΙΥ/Α2 Τμήμα
Τ.Σ.Υ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Στρατ. οίκος Α.Μ. Βασιλέως
– Πρόεδρον Κυβερνήσεως
– Υπουργεία Στρατιωτικών (Γ. Δ/τήν ΓΔΥΣ)
« Ναυτικών (ΓΕΝ)
« Αεροπορίας (ΓΕΑ)
« Δημ. Τάξεως.
– Στρατιά
– Σώματα Στρατού
– Μεραρχίας
– Ταξιαρχίας
– Στρατηγείον Βρεττανικών Δυνάμεων
– Βρεττανική Στρατιωτική αποστολή
– Αμερικανόν Στρατ. Ακόλουθον.
– Β.C.I.S.
– Αρχηγόν Α΄. Κλάδου
– Α΄. Β. Α΄. Κλάδου
– Αρχηγόν Β΄. Κλάδου
– Ταξίαρχον Μπαλοδήμον
– Δ/νσιν Α1 ΓΕΣ
– Δ/νσιν Α2 ΓΕΣ
– ΙΥ/Α2 Τμήμα

Advertisements