Εκθεση επιχειρήσεως ΝΕΣΤΟΣ 35 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/30 Αυγ 1947


35η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί της ενεργηθείσης επιχειρήσεως ΝΕΣΤΟΣ

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Αι αναφερόμεναι εις την υπ’ αριθ. Α.Π. 5555/ΑΙ/29.8.47 Διαταγήν επιχειρήσεως Ταξιαρχίας.
ΙΙ.    ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
α)    Διαταγή επιχειρήσεως      Καθορίζονται εις την υπ’ αριθ.Α.Π.
β)    Δυνάμεις                         Α.Π. 5555/Α/29.8.47 Διαταγήν
γ)    Αποστολαί                      επιχειρήσεως.
ΙΙΙ.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ως ημέρα ενάρξεως επιχειρήσεως είχον ορισθή η πρωία της 30.8.47. Ίνα επιτευχθή ο αιφνιδιασμός των συμμοριτών, διετάχθη η κίνησις των τμημάτων από της νυκτός της 29.8.47 ίνα αχθώσιν εγγύς των βάσεων εξορμήσεώς των, ως εν τη Διαταγή καθορίζεται.
Λόχος του 561 Τάγματος την 22.30′ ώραν της 29.8.47 κινούμενος προς ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ συνηντήθη με ομάδα συμμοριτών εις ΑΝΩ  ΟΡΕΙΝΗΝ. Αντηλλάγησαν πυρά – συνελήφθη αιχμάλωτος συμμορίτης όστις κατέθεσεν ότι οι συμμορίται ήσαν εις ΛΑΪΛΙΑΝ δυνάμεως τριών λόχων και ότι κατείχον ΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ και ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ.
Κατόπιν τούτου εζητήθη επέμβασις αεροπορικής υποστηρίξεως διά την 06.30′ ώραν της 30.8.47.
Τα τμήματα κινηθέντα προς τους προκαθορισθέντας αντικειμενικούς των σκοπούς την 06.00΄ ώραν κατέχον τας καθορισθείσας θέσεις ήτοι.
Α΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Λόχος επί ΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ
Λόχος επί ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ
Διμοιρία Χωρ/κής ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ
Β΄ Συγκρότημα
Λόχος επί υψ. 1641
Λόχος επί ανωνύμου υψώματος (Κ.460100)
Λόχος επί ΜΑΪΜΟΥΝΙ
Ουλαμός Πυρ/κού
Ουλαμός Τεθωρακισμένων         Εις ύψωμα ΚΑΠΑΚΛΗ και
Λόχος Πεζικού                            (Κ.490000)
Από της 06.00 ήρξατο εξερεύνησις περιοχής ΛΑΪΛΙΑΣ.
Το Β΄ Συγκρότημα διά τον συντονισμόν ενεργειών υπήχθη εις το Α΄ Συγκρότημα. Συμμορίται δεν ανευρέθησαν. Μόνον ίχνη ανευρέθησαν μαρτυρούντα την πρόσφατον εκεί διαμονή των.
Την 07.40΄ εζητήθη Αεροπορική Αναγνώρισις. Αεροπλάνον αναγνωρίσεως αφίχθη την 12.35′ ώραν. Μετά πτήσιν ημιώρου κατέπεσεν επί ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ (Κ.525000). Αίτια πτώσεως μάλλον κακός χειρισμός ή βλάβη αεροπλάνου. Το ενδεχόμενον προσβολής εκ μέρους των συμμοριτών αποκλείεται απολύτως καθ’ όσον ουδείς συμμορίτης υπήρχεν εις τον χώρον πτώσεώς του.
Η 30.8.47 διέρρευσεν άνευ γεγονότος τινός. Τα τμήματα διετάχθησαν να καταλάβωσι θέσεις επί περιοχής ΛΑΪΛΙΑΣ ίνα συνεχίσουν εξερεύνησιν προς ΝΔ και Δ. την επομένην.
Νυκτερινή Διάταξις:
Διλοχία 561 Τάγματος επί ΟΛ ΤΕΡΛΕ
Λόχος 603 Τάγματος ερείπια ΚΑΤΩ ΛΑΪΛΙΑΣ
Λόχος 603 Τάγματος εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ
Λόχος 561 Τάγματος ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ εις ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΝ
Διεπιστώθησαν ίχνη διαφυγής συμμοριτών προς Ν.Δ.
Την 22.30′ ώραν συμμορίται προσέβαλον το χωρίον ΜΕΛΙΝΙΚΙΤΣΙ.
Διετάχθησαν τμήματα ΛΑΪΛΙΑ λάβωσι κατάλληλον διάταξιν προς αποκοπήν διαφυγής συμμοριτών προς Β και Α.
Την 22.30 ώραν απεστάλησαν: Ουλαμός Τεθωρακισμένων – Διμοιρία Πεζικού. Διμοιρία Χωρ/κής – Ουλαμός Πυρ/κού διά την απόκρουσιν των συμμοριτών.
Την 01.10 ώραν οι συμμορίται απεχώρησαν προς Β.Δ. κατεύθυνσιν αφού επυρπόλησαν περί τα 40 οικήματα.
Την 02.00 ώραν διετάχθη λόχος εκ Σερρών του 561 Τάγματος να καταλάβη οδεύσεις παρά ΟΡΕΙΝΗΝ και απαγορεύση την διαφυγήν των συμμοριτών προς ΛΙΑΣΚΟΒΑ – ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ. Ο λόχος αυτός υπήχθη υπό τον Αντ/ρχην ΛΑΣΠΙΑΝ.
Την 05.30 ώραν 30 συμμορίται ενέπεσαν εις ενέδραν του λόχου ΟΡΕΙΝΗΣ. Αντηλλάγησαν πυροβολισμοί και οι συμμορίται ήλλαξαν κατεύθυνσιν πορείας κινηθέντες προς ΝΑ.
Την 06.45 η Ταξιαρχία απέστειλε Διμοιρίαν Πεζικού – Ουλαμόν Τεθωρακισμένων – Έφιππον Ίλην ίνα καταλάβωσι ύψωμα ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (Κ.465990) και απαγορεύσωσι διαφυγήν συμμοριτών προς ΚΑΠΑΚΛΗ – ΜΠΟΖ – ΝΤΑΓ.
Ομοίως Ουλαμόν Πυρ/κού διά την υποστήριξιν.
Την 08.00 ώραν τα άνω τμήματα αφίχθησαν εις ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ.
Συνηντήθησαν μετά διαφευγόντων συμμοριτών ων το μείζον μέρος είχεν διαρρεύση ΝΑ ΚΑΠΑΚΛΗ.
Ήρξατο συμπλοκή. Αγών εκ του συστάδην. Συμμορίται κατείχον τα ένθεν και άνωθεν υψώματα της δημοσίας οδού ΣΕΡΡΑΙ – ΒΡΟΝΤΟΥ. Τα ημέτερα τμήματα ανεπαρκή εις δύναμιν δεν ηδυνήθησαν να προχωρήσωσιν πέραν του 13 χιλ. της δημοσίας οδού ΣΕΡΡΩΝ – ΒΡΟΝΤΟΥΣ.
Εζητήθη ενίσχυσις και απεστάλη Διμοιρία Χωρ/κής.
Καθ’ όλην την ημέραν εγένετο εξερεύνησις περιοχής πέριξ υψώματος ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΣ ένθα συμμορίται διασκορπισθέντες και αποκοπέντες εκ της διαφυγής των εκρύπτοντο εντός των λοχμών.
Τα τμήματα διενυκτέρευσαν κατά την 31ην ως εξής:
Λόχος 561 επί ΚΑΠΑΚΛΗ (Κ.495000)
Λόχος 561 επί (Κ.468010) και (Κ.458994)
Έφιππος Ίλη εις (Κ.467990)
Διμοιρία Ασφαλείας εις (Κ.490995)
Διμοιρία Χωρ/κής εις περιοχήν ΕΛΑΙΩΝΟΣ.
3η Ημέρα 1.9.47
Εσυνεχίσθη εξερεύνησις άνευ ουδενός αποτελέσματος.
Τα τμήματα περί την 11.00′ ώραν επανήλθον εις την έδραν των.
ol>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συμμορίται καταμετρηθέντες νεκροί 19
Αιχμάλωτος είς
Εικάζεται ότι αι απώλειαι των συμμοριτών εις νεκρούς και τραυματίας θα είναι πολύ περισσότεραι.
Ημέτεροι: Είς υπενωμοτάρχης νεκρός.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ως το δελτίον Πληροφοριών

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ

Ουδεμία δυσχέρεια παρουσιάσθη κατά την επιχείρησιν. Παρετηρήθη μόνον έλλειψις επαρκών Μονάδων διά την άμεσον επέμβασιν εις τον αγώνα εκ Σερρών.
VII.ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αξιωματικοί και οπλίται επέδειξαν καρτερίαν και αυτοθυσίαν κατά την επιχείρησιν.
Διεπιστώθη ότι οι συμμορίται αποφεύγουσι να δώσωσι μάχην. Ουδείς προετίθετο εκ των φονευθέντων να παραδοθή παρά τας κατ’ επανάληψιν προσκλήσεις μας να παραδωθώσιν, ούτοι εξηκολούθουν επιμελώς να κρύπτωνται εντός των λοχμών και να πυροβολώσιν.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΩΣΗΣ
Β.Σ./Θ.Τ.                                                  Ταξίαρχος Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Υ.

Advertisements