Εκθεση Εξέτασης αυτόμολου Λοχαγού ΔΣΕ Κουφαδάκη Ελευθέριου, 29 Αυγ 1947


ΠΡΟΣ: Στρατιάν Α2, Α1 Επείγουσα-Απόρρητος
ΓΕΣ Α2, Α1 – Β΄ ΣΣ, VΙΙ, Χ, ΧΙ Μερ. Γ΄ ΣΣ Α2/IV
Τάγμα Βαθμοφόρων, Α.Δ.Χ.Κ.Μ. Αριθ. Α.Π. 39657
31, 36 Ταξ., Βασ. Επίτροπ.

ΒΣΤ 903 τη 29.8.47
Εκτάκτ. Στρατοδ. Γιαννιτσών. Συναπτ. Τω σχεδίω

ΚΟΙΝ: Α1, Α3, Α2/ΙΙΙ, Α2/ΙV, Α2/VI 12 μία εφημερίς.
Επιτελάρχην, Δ/τής Α2, Α.Ε.Α, Κοινοποιήσεις και
Σύν/ρχην Ιατρού, Γ.Κ.Α.Μ.Θ. αναφορά: Αντίγραφα.
Υπολ/γόν Τσονίδην διά 10 Βρετ. Ταξ.
Β.Μ.Μ ΗΟ – Β.Ι. – Βρετ. Σύνδ. Γ΄ ΣΣ
Α (Δ/τήν Α2). 25-9-47
1. Υποβάλλεται εξέτασις παραδοθέντος συμμορίτου Λοχαγού Κουφαδάκη Ελευθερίου τέως εφ. εν ενεργεία Ανθ/γού Πεζικού του 565 Τάγματος.
2. Χαρακτηριστική η περίπτωσις της παραδόσεώς του παρά το γεγονός της παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω εκκρεμούσης κατηγορίας του επί εσχάτη προδοσία, λιποταξία κ.λ.π.
3. Αξία ιδιαιτέρας προσοχής τα γραφόμενα εν τη καταθέσει του σχετικώς με την τακτικήν των συμμοριτών ως και αι «ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι» του.
4. Ο εν λόγω εχρησιμοποιήθη προπαγανδιστικώς τόσον εν Χαλκιδική δι’ ομιλιών του εις διάφορα χωρία όσον και εν Θεσ/νίκη δι’ ομιλιών του εις μεγάλην συγκέντρωσιν της Οργανώσεως Ν.Ε.Α. (Νέα Εθνική Αντίστασις), και εις τας Στρατιωτικάς Φυλακάς ενώπιον 150 κρατουμένων όπου κρατούνται άνω των 10 συγκατηγορουμένων του στρατιώται.
Διά την περαιτέρω τύχην του έχει υποβληθή η υπ’ αριθ. Α.Π. αναφορά του Σ. Στρατού.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.
Συν/ρχης Μηχ/κού
Ζ.Ν/Ε.Δ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–

ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΚΟΥΦΑΔΑΚΗ

Ονοματεπώνυμον: ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Έτος τόπος γενν.: ΙΚΑΡΙΑ, 1920
Άγαμος:
Επάγγελμα: ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Τόπος διαμονής: ΙΚΑΡΙΑ
Βαθμός εν τω στρατεύματι: Εφ. Ανθ/γός Πεζ. εν ενεργεία.

Με την είσοδον των Γερμανών εις την Ελλάδα, ο Κ.Ε. φεύγει τον Μάϊον του 1941 εις Μ. Ανατολήν.
Εφοίτησε εις την σχολήν αξ/κών Καφριώνος και ωνομάσθη τον Απρίλιον του 1943 ανθ/γός Πεζικού.
Υπηρέτησε κατά καιρούς εις 5ον Τάγμα, εις ΙΙ Ταξ/χίαν, εις 7ον Τάγμα, εις 6ον Τάγμα, Ιερόν Λόχον και τέλος εις 8ον Τάγμα.
Το τελευταίον είχε συγκροτηθή κυρίως από επαναστάτας Μεσ. Ανατολής οι οποίοι δηλώσαντες μετάνοιαν μόλις είχον εξέλθη από τα σύρματα.
Τον Δεκέβριον του 44 ταυτόχρονα με το κίνημα των Αθηνών εξεδηλώθη στάσις εκ μέρους σημαντικής δυνάμεως του Τάγματος ευρισκομένου τότε εις Βεγγάζην.
Εις 8ον Τάγμα υπηρέτει τότε ο ανθ/γός Μανωλάς κομμουνιστικών αρχών όστις και είχεν αρχίσει να παρασύρη και τον Κουφαδάκην προς τας ιδέας του.
Παρ’ όλα ταύτα ο Κ.Ε. δεν έλαβε μέρος στο κίνημα και ενώ το πλείστον του Τάγματος ενεκλείετο πάλιν εις τα σύρματα ο Κ.Ε. διά διαταγής της Δ.Ε.Δ.Μ.Α. μετετίθετο εις 16ον Τάγμα.
Επί κεφαλής επαναπατριζομένων απολυθέντων στρατιωτών έφθασεν εις Ικαρίαν τον Μάϊον του 1945.
Εις συγκέντρωσιν του ΕΑΜ ο Κ.Ε. ωμιλεί και εκθέτει τας αριστεράς του ιδέας.
Τον Ιούνιον του 1945 εις Αθήνας και εις Κ.Π. Αξ/κών τον Αύγουστον του ιδίου έτους εις 157 Τάγμα. Κατόπιν εις 105 Τάγμα και είτα 565 Τάγμα όπερ είχεν ως έδραν την Αρδέαν. Ετοποθετήθη ως διοικητής δύο παραμεθοριακών φυλακείων παρά το χωρίον Πευκοτό. Εις την διμοιρίαν του ο Κ.Ε.εύρεν πολλούς αριστερούς στρατιώτας.
Εις συζητήσεις του μετ’ αυτούς και ενώπιον Εθνικοφρόνων στρατιωτών καταφέρεται κατά της τότε κρατούσης καταστάσεως εκθειάζων τας αριστεράς του ιδέας. Ο Κ.Ε. εσυνήθιζε να εξέρχηται εις μοναχικούς περιπάτους τας εσπερινάς ώρας. Ένας κτηνοτρόφος ονόματι Μπουρλής εις τον οποίον ο Κ.Ε. είχε απαγορεύσει την βοσκήν του ποιμνίου του εις ορισμένην περιοχήν τον συκοφαντεί ότι έρχεται εις επαφήν αυτές τις ώρες με τους συμμορίτας. Ο Κ.Ε. μαθαίνει την συκοφαντίαν και αναφέρει τα διατρέξαντα εις τον Αξ/κόν Πληροφοριών του Τάγματος. Ένα μήνα αργότερα ο Κ.Ε. αντικαθίσταται από το φυλάκιον και εν συνεχεία προφυλακίζεται.
Κατά την παραμονήν του εις το φυλάκιον ο Κ.Ε., δεν είχε φροντίσει να το οργανώση δι’ ενδεχομένην επίθεσιν των συμμοριτών. Διά τούτο παρετηρήθη υπό του τότε Διοικητού του Τάγματος Αγγουριδάκη.
Διοικητής του Λόχου ήτο ο υπολ/γός Ζαχαριάδης, αριστερών και αυτός αρχών.
Ο Ζαχαριάδης εφρόντισε να τοποθετήση εις όλας τας εμπιστευτικάς θέσεις στρατιώτας αριστερούς κατά το πλείστον τέως Ελασίτας. Ούτω ταχυδρόμος του Λόχου ήτο ο στρατιώτης Ροδόπουλος Αναστ., επιλοχίας ο Ροσσουλέντσης, σιτιστής ο Βρεττός Ελευθέριος κ.λ.π.
Ο Ζαχαριάδης δεν ενδιαφέρετο διά την υπηρεσίαν, ουδεμία οργάνωσις είχε γίνει πέριξ του στρατωνισμού του Λόχου. Ο Κ.Ε. ήλθε εις επαφήν με τον Ζαχαριάδην ελαχίστας φοράς, κατά τας συναντήσεις τους αυτάς συνεζήτουν θέματα κομμουνιστικά. Ο ταχυδρόμος Ροδόπουλος κατά μίαν συνάντησιν των έφερε την εφημερίδα του ΚΚΕ «Αγωνιστής» την οποίαν ανέγνωσαν ομού ο Κ.Ε. και ο Ζαχαριάδης.
Μίαν άλλην φοράν ήλθε εις την έδραν του λόχου διά να σφραγίση άρβυλα ο μόνιμος υπολ/γός Πανάς, και έτυχε να κατεβή και από το φυλάκειον ο Κ.Ε. Ο Ζαχαριάδης εσύστησε εις τον Πανάν τον Κ.Ε. ως αριστερόν. Ο δε Πανάς εις συζήτησιν έδωσε να καταλάβη ο Κ.Ε. ότι ήτο κομμουνιστής. Επηκολούθησε συζήτησις σχετική με την όλην κατάστασιν. Ο στρατιώτης Ροδόπουλος επίσης έφερε εις το φυλάκειον τον Κ.Ε. και τον παρέδωσε δύο φορές αριστερές εφημερίδες «Μάχη» και «Αγωνιστής» τις οποίες διάβασε ο Κ.Ε. και άλλοι αριστεροί στρατιώται.
Από τας φυλακάς ο Κ.Ε. έγραψε δύο επιστολάς μίαν προς τον κομμουνιστήν ανθ/γόν Μανώλαν και μίαν προς τον επιλοχίαν Ροσσουλέντζην ζητών να τον αποστείλη κάτι φωτογραφίες που είχε στον λόχο.
Ο Μανωλάς τον απήντησε (επισυνάπτεται επιστολή υπ’ αριθ. 1). Επίσης εις την επιστολήν την απευθυνομένην προς τον Ρουσουλέντσην απήντησεν ο στρατιώτης Σοφιανόπουλος (επισυναπτομένη επιστολή υπ’ αριθ. 2) και ο στρατιώτης Δημάκος (επισυναπτομένη επιστολή υπ’ αριθ. 3).
Κατόπιν της κατασχέσεως των επιστολών τούτων συνελήφθησαν άπαντες οι αναφερόμενοι εις την επιστολήν Σοφιανοπούλου στρατιώται, η δε κατηγορία εναντίον του Κ.Ε. ήρχισεν βασίμως να ευσταθή. Ο Κ.Ε. ισχυρίζεται ότι ουδεμία σχέσις άλλη υπήρχε μεταξύ αυτού και των στρατιωτών πλην της ελευθέρας συζητήσεως και ότι βάσει αυτής ο στρατιώτης Σοφιανόπουλος του απέστειλε την εν λόγω επιστολήν.
Εις τας φυλακάς ο Κ.Ε. επληροφορήθη από τον στρατιώτην Χαϊβαρμάν (Σημ. Ανακριτού: ο Χαϊβαρμάς αφ’ ης στιγμής συνελήφθη κατέθεσε ό,τι σχετικόν εγνώριζε με την υπόθεσιν ταύτην. Εις την κατάθεσιν του ισχυρίζεται ότι δεν είχεν επεκταθή η κομμουνιστική οργάνωσις του Τάγματος και εις το φυλάκειόν των) παρά ότι ούτος με τον δεκ. Παρασκευόπουλον κατήλθον εις Αρδέαν διά να λάβουν επαφήν κ.λ.π. Ότι ο ανθ/γός Κουφαδάκης δεν ήτο αναμεμιγμένος εις τοιαύτην οργάνωσιν) ότι υπήρχε κομμουνιστική οργάνωσις εν τω Τάγματι με υπεύθυνον τον στρατιώτην τηλεφωνητήν Παλατζόγλου Σταύρον. Επίσης ότι ο Δεκ. Παρασκευόπουλος συνεκέντρωνε τσιγάρα εις το φυλάκειον διά να τα στείλη εις τους συμμορίτας. Τούτο επίσης επληροφορήθην εις τας φυλακάς και από τους στρατιώτας Γκουγκοστάμον και Μωραΐτην και εις τους οποίους ο Παρασκευόπουλος είχε ειπή να μην πουν τίποτε εις τον Κ.Ε. Την τοιαύτην στάσιν του Παρασκευοπούλου απέναντί του ο Κ.Ε. εξηγεί ότι ο Παρασκευόπολος είχε χάσει πλέον την εμπιστοσύνην του προς τον Κ.Ε. διότι ούτος εις συστάσεις του προς τους στρατιώτας τους έλεγε ότι εφ’ όσον είναι στρατιώται δεν πρέπει να αναμιγνύωνται πουθενά.
Από τας φυλακάς Γιαννιτσών ο Κ.Ε. μετεφέρθη εις Θεσ/κην και εις το κρατητήριον αξ/κών της Ε.Σ.Α.
Εις την Ε.Σ.Α τον επεσκέφθη ο μον. Ανθ/γός Μανώλας Νικ. όστις παρώτρυνε τον Κ.Ε. να δραπετεύση και ότι ούτος θα ανελάμβανε να τον στείλη στο βουνό μέσω Κομμ. Οργανώσεως Θεσ/κης μεθ’ ης συνδέετο. Η κατηγορία του Κ.Ε. κατόπιν των επιστολών ήτο βαρύτατη, κι’ έτσι την 23.2.47 ενώ είχεν εξέλθη διά να μεταβούν διά το λουτρό μετά των επίσης κρατουμένων ανθ/τρου Παπαδοπούλου Αντωνίου και τον Ανθ/γόν Ξενυτίδη της συνοδείας ενός στρατιώτου της ΕΣΑ, κατόρθωσαν να πείσουν τον στρατιώτην να τους επιτρέψη να μεταβούν εις έναν οίκον ανοχής. Όπως και έγινε και εκ του οποίου ο Κ.Ε. κατόρθωσε να δραπετεύση. Καθ’ όλην την ημέραν της δραπετεύσεώς του παρέμεινε εις την θέσιν 1000 δένδρα, έξωθι της Θεσ/κης, την δε νύκτα μετέβη εις την οικίαν του ανθ/γού Μανώλα επί της οδού Ολύμπου 28.
Εκεί παρέμεινε δύο ημέρας ο δε Μανωλάς προσεπάθη να πείση την οργάνωσιν να στείλη τον Κ.Ε. εις το βουνό διότι αύτη ηρνείτο επειδή δεν είχε στοιχεία ότι ο Κ.Ε. ήτο Κομμουνιστής. Εγγυήσει του Μανώλα ήλθεν κάποιος Λευθέρης (μάλλον ψευδώνυμον) μετρίου αναστήματος, μάλλον παχύς, διοπτροφόρος με λίγο αλοίθωρο το ένα μάτι, μαλιά μαύρα, πυκνά, ίσια και προς τα πάνω, ηλικίας περίπου 34 ετών, και ο οποίος έχει γαμβρόν κάποιον της Χωρ/κής, και τον ωδήγησε νύκτα εις την οικίαν επί της οδού Πελοπονήσου 14 πρώτον πάτωμα. Η οικία αύτη ως επληροφορήθην αργότερον ο Κ.Ε. εχρησιμοποιείτο συχνά ως Κέντρον διερχομένων επιστρατευομένων, εις αυτήν δε εφιλοξενήθη κάποτε και ο Κικίτσας. Εδώ ο Κ.Ε. παρέμεινεν αρκετάς ημέρας κατά την διάρκειαν των οποίων τον επεσκέπτετο συχνά ο Λευθέρης και τον έλεγε ότι η οργάνωσις προσπαθεί να συγκεντρώση στοιχεία για το άτομόν του. Του εζήτησε δε ο Λευθέρης να γράψη μια επιστολή σχετικώς με την ζωή του στην ΕΣΑ την οποία θα έδιδεν προς δημοσίευσιν με μίαν φωτογραφίαν του εις τας Κομμουνιστικάς εφημερίδας. Ο Κ.Ε. επιέσθη πολύ και λόγω της θέσεως εις ην ευρίσκετο ηναγκάσθη να γράψη μίαν επιστολήν η οποία όμως δεν ήρεσε εις τον Λευτέρην και ο οποίος του έκανε ένα σκελετό επιστολής πάνω στον οποίο του είπε να εργασθή. Όπως και έγινε (Επισυνάπτεται αντίγραφον της εν λόγω επιστολής) και ο Κ.Ε. έγραψε μία σειρά ψευδολογιών εναντίον της ΕΣΑ. Η επιστολή αύτη του έλεγε ο Λευθέρης θα είναι ένα σπουδαίο στοιχείο για την Ε.Ο.Η.Ε που συνεδρίαζε τότε στην Θεσ/κη.
Ύστερα από λίγες μέρες ο Λευθέρης έφερε στον Κ.Ε. μία γκαμπαρντίνα πολιτική και ένα παντελόνι, τα δε στρατιωτικά ρούχα ο Κ.Ε. τα άφισε στο σπίτι. Με ένα αυτοκίνητο ταξί ανεχώρησε ο Κ.Ε. δι’ Ασβεστοχώρι, όπου ο σωφέρ τον παρέδωσε εις ένα γκαρσόνι καφενείου ο οποίος τον ωδήγησε εις μίαν οικίαν (ο Κ.Ε. δύναται να την υποδείξη) κειμένης εις το τέλος του χωριού και δεξιά του δρόμου προς Χορτιάτην. Εκεί συνήντησε τον συμμορίτην σύνδεσμον Κουρμούζην Κων/νον (φονευθείς αργότερον εις συμπλοκήν) και ο οποίος μόλις νύκτωσε τον οδήγησε ακολουθόντας δρομολόγιον μακράν του δημοσίου δρόμου, προς το Αρδουμέρι. Ο Κουρμούζης παρέλαβε από τον σωφέρ της Θεσ/κης ένα φάκελλον προφανώς με διαταγάς του Κ.Κ.Ε Θεσ/κης προς το Αρχηγείο Χαλκιδικής και δύο λάμπες ασυρμάτου.
Έξω από το Αρδαμέρι σε μια καλύβα συνήντησαν την πρώτη γιάφκα της Χαλκιδικής ήτις απαρτίζετο από δύο άνδρας, κάποιον Σωκράτην, και κάποιον άλλον κάτοικον Χορτιάτη. Από το Αρδαμέρι συνέχισαν την πορείαν των μέχρι τα Πετροκέρασα όπου μία ώρα έξω από το χωριό προς την Μαραθούσα συνήντησαν τον Λαοκράτην επί κεφαλής 15 ανδρών. Ο Λαοκράτης ή Σουνάς Χρήστος παρεδόθη προ ημερών εις αρχάς Χωρ/κής.
Εκεί παρέμεινον κατά την νύκτα όπου ήλθον και τους συνήντησαν 15 νεοεπιστρατευθέντες από το Ζαγκλιβέρι. Από εκεί όλοι μαζί κατηυθύνθησαν προς την Ρέτσανη (Ρ.4737) όπου επίσης υπήρχε γιάφκα διμελής. Από την Ρέτσανη κατηυθύνθησαν προς Κάκαβον όπου συνήντησαν το Αρχηγείον Χαλκιδικής. Αρχηγός Χαλκιδικής ο Βάσσος ή Μαυρίδης Βασίλειος.
Ο Κ.Ε. ετοποθετήθη κατ’ αρχάς ως διμοιρίτης εις το Συγκρότημα Παπαγεωργίου Κώστα. Μετά από μερικάς ημέρας το Αρχηγείο μέ όσα τμήματα είχε κοντά του μετεκινήθη προς την Σούγλιανη όπου ήλθε και τους επεσκέφθη ο Αρχηγός Νιγρίτης Λεωνίδας συνοδευόμενος υπό ενός Σέρβου αξ/κού. Εις γενομένην συγκέντρωσιν στελεχών ωμίλησεν ο Σέρβος όστις διά διερμηνέως είπεν ότι συντόμως θα εφοδιάση η Γιουγκοσλαυία με καλό Αγγλικό υλικό το οποίο θ’ αντικαταστήση το των συμμοριτών αφ’ ενός μεν διότι δεν είναι σε καλή κατάσταση αφ’ ετέρου δε διά να μην δίδονται αφορμαί στην αντίδραση να ισχυρίζεται ότι οι Σέρβοι εφοδιάζουν τους συμμορίτας με όπλα. Ότι θα πρέπει να δυναμώσουν τα κτυπήματα κατά του Φασισμού διά να μπορέσουν το συντομώτερο να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Ηνωμένου Βαλκανικού Επιτελείου.
Εις τον Σέρβον απήντησεν ο Λεωνίδας όστις υπεσχέθη ότι οι συμμορίται θα καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν διά την ταχείαν πραγμάτωσιν των σχεδίων αυτών.
Επηκολούθησε σύσκεψις του Σέρβου, του Λεωνίδα και του Αρχηγείου Χαλκιδικής.
Ο Κ.Ε. λέγει ότι τότε διά πρώτην φοράν αντελήφθη το μέγεθος του σφάλματος του. Κατάλαβε τον προδοτικόν ρόλον του συμμοριακού αγώνος και απεφάσισε να δραπευτεύση μόλις θα εύρισκε ευκαιρίαν.
Ο Κ.Ε. λέγει ότι ήτο μεν αριστερός αλλά δεν μπορούσε ποτέ να πιστεύη ότι το ΚΚΕ ήτο όργανο των Σλαύων. Η δραπέτευσις όμως ήτο δύσκολος διότι παρηκολουθείτο από εμπίστους του Αρχηγείου.
Εν συνεχεία ο Κ.Ε. ανέλαβε την διοίκησιν του 3ου Συγκροτήματος με πολιτικόν τον Λαοκράτην.
Τέλος το Συγκρότημα του Κ.Ε. και το Συγκρότημα του Παπαγεωργίου απετέλεσαν το Τάγμα Παπαγεωργίου με δύναμιν 90 ανδρών.
Εις τας 8.7.47 ο Κ.Ε. κατόρθωσε να δραπετεύση μεθ’ ενός ετέρου συμμορίτου ονόματι Κρητικόν.
Αμφότεροι κατηυθύνθησαν προς Άγιον Όρος όπου ο Κρητικός είπεν ότι είχε γνωστούς μοναχούς.
Κατ’ αρχάς έφθασαν εις τοποθεσίαν Καμμένα όπου πήγαν σε κάποιο καλογηρικό σπίτι έμειναν Ρώσσοι μοναχοί και οι οποίοι τους έδωσαν να φάγουν. Το βράδυ έφθασαν εις Μονήν Μονοξηλίτη εκ της οποίας έλαβον τρόφιμα διά 5 ημέρας.
Εν συνεχεία μετά πάροδον ημερών έφθασαν εις Μονήν Ιβήρων, όπου ο Κρητικός είχε κάποιον καλόγηρον Ηγήσιον, γνωστόν. Εδώ παρέμεινε ο Κρητικός και ο Κ. Ε μετέβη και παρεδόθη εις τον Αστυνομικόν Σταθμόν Αγ. Λαύρας.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Την 8.7.47
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
– Διοικητής στρατ. ΒΑΣΣΟΣ
– Υπαρχηγός ΖΕΖΑΣ
– Πολιτικός ΣΙΜΟΣ
– Υπασπιστής ΡΗΓΑΝΗΣ
– Επιμεληταί ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ – ΜΙΧΑΛΗΣ
– Υπεύθυνος τύπου ΣΩΚΡΑΤΗΣ
– Υπεύθυνος οπλισμού ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ εκ Βάρδου.
– Ασυρματιστής Υποσμηνίας λιποτακτίσας και προσχωρήσας εις τους συμμορίτας τον Φεβρουάριον 1947. Ούτος μετεκπαιδεύθη εις Γενικόν Αρχηγείον συμμοριτών.
– Ιατρός Αγνώστου επωνύμου εκ Θεσ.κης.
– Αρχηνοσοκόμος Πέτρος Πελτέκης εκ Γοματίου.
– Νοσοκόμος Δέσποινα Τζωρτζή εκ Στρατωνίκης
» Μαρία εκ Ταξιάρχου
– Στρατολόγος – Καραβασιλικός εκ Μεγάλης Παναγίας
-Χαρδαλούπας Χρήστος εκ Νεοχωρίου
-Πλανάκης Νικόλαος εκ Στρατωνίου
-Ακούραστος (ψευδ) εκ Λιτοχώρου
-Παπαθεοδώρου Αλκιβιάδης εκ Ζαγκλιβερίου.
-Παπαθεοδώρου Μόσχος εκ Ζαγκλιβερίου.
-Κεχαγιάς Ευριπίδης εξ Αρχαίας.
Οι ανωτέρω εκτός της ειδικότητος του στρατολόγου πολλάκις αναλαμβάνουν επί κεφαλής γιαφκών και όλοι τους σχεδόν είναι Πολιτικοί καθοδηγηταί.
-Ομάς ασφαλείας 10
-Ομάς συνδέσμων 5
ΤΑΓΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
– Διοίκησις στρατ. Παπαγεωργίου Κώστας έφ. Ανθ/γός Πεζικού
– » Πολιτ. Φλωριάς εφ. Ανθ/γός Μηχανικού
– 2ον συγκρότημα (Λόχος) 55
Δκτής ο Παπαγεωργίου
Πολιτικός Γιαγλής
– 3ον συγκρότημα (Λόχος)
Διοικητής ο Κ.Ε.
Πολιτικός Φουντούκης 35
Περιοχή Τάγματος: Ρέτσανη, Σούγλιανη, Μαραθούσα, Κάκαβος.
ΔΙΛΟΧΙΑ ΑΜΠΕΛΑ
Διοικητής : ΑΜΠΕΛΑΣ
Πολιτικός : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
1Ιον συγκρότημα : 70
Έτερον συγκρότημα δεν υπάρχει, η ονομασία διλοχία εδόθη διά λόγους εντυπωσιακούς υπό του αρχηγείου.
Περιοχή διλοχίας: Χολομών, Τσερνίτσοβο, Πραβίζα, Ταξίαρχον, Οργιανή.
ΓΙΑΦΚΑΙ
-Αδραμερίου 3
-Πετροκεράσων 3
-Μαραθούσης 3
-Ρέτσανης 3
-Ταξιάρχου 3
-Ορμήλιας 3
Συνολική δύναμις αρχηγείου Χαλκιδικής 210

ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ΠΟΡΕΙΑ
Ουδέποτε κινούνται ημέραν. Επίσης σπανίως από γνωστά και ακάλυπτα μονοπάτια. Εάν όμως είναι υποχρεωμένοι τότε βαδίζουν με πολλάς προφυλάξεις κατ’ άνδρα και εις απόστασιν 25 με 30 μέτρα έκαστος. Αφ’ ενός μεν διά να μην έχουν πολλάς απωλείας εάν πέσουν εις ενέδραν αφ’ ετέρου διά να έχουν καιρόν να λάβουν διατάξεις μάχης. Πάντοτε αποφεύγουν τον πυκνόν σχηματισμόν. Κατά την πορείαν απαγορεύονται αυστηρώς οι ομιλίες το κάπνισμα και ο κάθε θόρυβος.
Κατά την νύκταν αι αποστάσεις περιορίζονται εις 10-12 μέτρα κατ’ άνδρα.
Στην εμπροσθοφυλακή και οπισθοφυλακή τοποθετούνται πάντοτε έμπιστα πρόσωπα διά πολλούς λογούς αλλά κυρίως προς αποφυγήν λιποταξίας.
Εάν είναι υποχρεωμένοι να περάσουν κοντά από τμήματα στρατού ή κατωκειμένους τόπους, βγάζουν τα παπούτσια τους.
Πίσω από κάθε φάλαγγα ο τελευταίος συμμορίτης σέρνει κλαδιά από δένδρα διά να μην είναι δυνατόν να υπολογισθή ο αριθμός των διελθόντων και κατά το δυνατόν να εξαλειφθούν.
Οι συμμορίται επίσης διά παραπλάνησιν όταν πλησιάζουν προς το σημείον που θα εγκαταλείψουν το μονοπάτι πολλάκις διατάσσονται και ολόκληρος η φάλαγξ κάνει μεταβολή. Συνεχίζεται τότε το βάδισμα και όλη η φάλαγξ προχωρεί με την πλάτη προς τα εμπρός. Έτσι τα πατήματα έχουν κατεύθυνσιν αντίθετον προς την πραγματικήν. Κατά 99% οι συμμορίται κινούνται νύκτα.
ΛΗΜΕΡΙΑΣΜΑ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ
Κατά την ημερησίαν στάθμευσιν προωθούν σε κατάλληλα σημεία παρατηρητήρια. Άλλα μέτρα δεν λαμβάνουν.
Σπανίως μένουν δύο νύκτες στο ίδιο μέρος. Στην Χαλκιδική δεν υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις. Τα τμήματα συνεχώς κινούνται.
Συνήθως το Αρχηγείο Χαλκιδικής ήτο έγκαιρα προειδοποιημένο για τις επιχειρήσεις που θα άρχιζαν. Εγνώριζε επακριβώς τα σημεία εις τα οποία θα εκινούντο αι εθνικαί δυνάμεις και έδιδε τας δεούσας οδηγίας εις τα τμήματα. Πάντοτε αι πληροφορίαι απεδεικνύοντο αληθείς.
Συγκεκριμένως ο Κ.Ε. ενθυμείται ότι προ των επιχειρήσεων του Μαϊου 1947 το αρχηγείον ειδοποίησε τα τμήματα περί των επικειμένων επιχειρήσεων θα κρατήσουν 10 ημέρας, ότι με την πάροδον τούτων τα τμήματα θα συγκεντρωθούν προς Μόδι και Ν. Μάδυττον και από εκεί θα φύγουν για την Νιγρίτα διά επιχειρήσεις.
ΜΑΧΗ
Κατά 80% οι συμμορίται αποφεύγουν τας συμπλοκάς με τας Εθνικάς δυνάμεις. Κυρίως διότι τα πυρομαχικά τους ήσαν ολίγα και τα κρατούσαν πάντοτε ως εφεδρικά.
Εάν όμως εξαναγκασθούν φροντίζουν πάντοτε να τελειώνουν γρήγορα συμπτυσσόμενοι διά δρομολογίου συμπτύξεως εις χώρον συμπτύξεως προκαθορισθέντα.
Συνήθως ως σύνθημα συμπτύξεως χρησιμοποιούν λέξεις αι οποίαι πιθανόν να φέρουν διαταραχήν στον εχθρό, ως π.χ. «Κυκλώσατε» το σύνθημα επαναλαμβάνεται από πολλούς συμμορίτας.
Πάντοτε οι συμμορίται της Χαλκιδικής σε συγκρούσεις με τον τακτικόν στρατόν είναι αμυνόμενοι. Ουδέποτε επιτίθενται παρά μόνον ελλίσονται παραπλανητικώς διά να διευκολύνουν την σύμπτυξίν των.
Ο Κ.Ε. βεβαιώνει ότι οι συμμορίται της Χαλκιδικής στερούνται μαχητικότητος.
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Κυρίως το Αρχηγείον Χαλκιδικής εφοδιάζεται μέσω του Αρχηγείου Νιγρίτης από το Μπέλλες σε πυρομαχικά.
Ο Κ.Ε. ενθυμείται τα κάτωθι στοιχεία σχετικώς με τον ανεφοδιασμόν. Συνολικώς από τον Φεβρουάριον του 47 μέχρι τέλος Ιουνίου 3 φορές ανεφοδιάσθη το Αρχηγείον.
α) Αποστολή υπό τον Φλωριάν και 40 άνδρας εις Κερδύλλια, τον Φεβρουάριο του 47. Έφερε 3 βαρέα πολυβόλα, και διάφορα φυσίγγια, Γερμανικά και Ιταλικά.
β) Αποστολή τον Μάρτιο υπό τον επιμελητή Μιχάλη με 20 εις Κερδύλλια. Ο Μιχάλης πήγε εις Κερδύλλια δύο φορτώματα δυναμίτιδα.
Έφερε μόνον φυσίγγια Ιταλικά και Γερμανικά και χειροβομβίδες με ξύλινην λαβή Βουλγαρικού τύπου.
γ) Αποστολή υπό τον Παπαγεωργίου με 50 άνδρας οίτινες ενωθέντες με δύναμιν υπό τον Λεωνίδα μετέβησαν εις Μπέλλες τον Μάϊον του 47 και παρέλαβον όπλα και πυρομαχικά.
Ο Παπαγεωργίου έφερε:
10 περίπου Μπρέν
10 επίσης αυτόματα ΣΤΕΝ
50 βλήματα ατομικού όλμου Ιταλικά
3000 σφαίρες αγγλικές
50 χειροβομβίδες Μίλς
2000 φυσίγγια ΣΤΕΝ.
Μόλις επέστρεψε ο Παπαγεωργίου, διετάχθη ο Κ.Ε. με 36 άνδρας να μεταβή εις Κερδύλλια διά να παραλάβη τον υπόλοιπον οπλισμόν που αναλογούσε διά το Αρχηγείον Χαλκιδικής.
Ο Κ.Ε. παρέλαβε και έφερε:
12 οπλοπολυβόλα Μπρέν
40 γεμιστήρες »
3000 φυσίγγια »
10 αυτόματα Στέν
22 γεμιστήρες »
1300 φυσίγγια »
100 χειροβομβίδες Μίλς
Τα ανωτέρω τα παρέλαβε ο Κ.Ε. από την θέσιν Μακροπουλιάνες. Μέσω του Άγρα. Με τον Λεωνίδα δεν ήλθεν αμέσως εις επαφήν .
Κατά μέσον όρον υπολογίζει ο Κ.Ε. ότι κάθε μήνα το Αρχηγείο Χαλκιδικής ανεφοδιάζεται σε πυρομαχικά.
Σύνηθες δρομολόγιον που ακολουθείται συνήθως είναι αι διαβάσεις μεταξύ Σταυρού και λίμνης Βόλβης. Κατά την γνώμην του Κ.Ε. εάν κρατηθή καλά αυτό το σημείο θα είναι πολύ δυσχερής η επικοινωνία μεταξύ των Αρχηγείων Νιγρίτας – Χολομώντος.
Ας σημειωθή ότι σε συγκέντρωση στελεχών ο Βάσσος είπε ότι η συνεργασία των δύο αρχηγείων θα γίνη στενωτέρα και ότι θα γίνουν κτυπήματα και στις δύο περιοχές των Αρχηγείων με ηνωμένες τις δυνάμεις των δύο αρχηγείων.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α) Το μέτρον της μεταφοράς ορισμένων ορεινών χωρίων ήτο σοβαρότατον πλήγμα διά την επιμελητείαν των συμμοριτών.
Νυν η μεγάλη έλλειψις τροφής είναι το χαρακτηριστικόν των τμημάτων Χαλκιδικής.
Η έλλειψις αύτη είναι αιτία της πτώσεως του ηθικού και μειώσεως της μαχητικότητος.
Ταυτοχρόνως αι πολιτικαί οργανώσεις με την τακτικήν παρακολούθησιν δεν τολμούν να εφοδιάσουν διά τροφών τους συμμορίτας.
β) Η αεροπορική επέμβασις κατά τας επιχειρήσεις ως γίνεται σήμερον, κατά τον Κ.Ε, μάλλον καλό κάνει στους συμμορίτας, παρά να τους βλάπτη. Την γνώμην του ταύτην η οποία ήταν και γνώμη του Αρχηγείου την εξηγεί ως κάτωθι:
Υποθέσωμεν ότι εις αρξαμένην συμπλοκήν ζητείται αεροπορική επέμβασις. Κατά κανόνα προηγείται αναγνωριστικόν αεροπλάνον το οποίον καθορίζει τας θέσεις των συμμοριτών. Με την έλευσιν του αναγνωριστικού αι Εθνικαί δυνάμεις συνήθως ακινητοποιούνται αναμένοντες την έλευσιν των μαχητικών.
Κατά το διάστημα τούτο εδίδετο ευκαιρία στους συμμορίτας να αποχωρήσουν διά κεκαλυμένου δρομολογίου αφίνοντας ολίγους διά να διατηρήσουν την φυσιογνωμίαν της μάχης. Όταν δε ήρχοντο τα μαχητικά αεροπλάνα πολυβολούσαν κενόν χώρον.
γ) Τα μέτρα ασφαλείας κατά την νύκτα των συμμοριτών περιορίζονται εις απλούς σκοπούς πλησίον των σταθμευόντων τμημάτων. Και τούτο διότι οι συμμορίται εβεβαιώθησαν πλέον ότι ο τακτικός στρατός κινείται μόνον ημέραν.
δ) Κατά την γνώμην του Κ.Ε. επιβάλλεται:
-Τα τμήματα να κινώνται νύκτα .
-Να τηρούν απόλυτον ησυχίαν κατά την πορείαν η οποία δέον να είναι όσον το δυνατόν αθόρυβος, και ν’ αποφεύγονται άσκοποι πυροβολισμοί.
-Να μην χρησιμοποιώνται ηλεκτρικοί φανοί, παρά πεπειραμένοι οδηγοί.
-Ο στρατιώτης να είναι όσον το δυνατόν απηλλαγμένος περιτού φορτίου. Να εξομοιωθή σχεδόν προς τον αντάρτην: όπλον, φυσίγγια, υδροδοχείο και ένα κομάτι ψωμί.
-Να μην ανάπτωνται φωτιές κατά την νύκτα.
-Ν’ ακολουθηθή η ιδία ανταρτική τακτική κατά τας πορείας.
-Να τοποθετώνται ενέδραι πλησίον πηγής.
ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε.
Εν γνώσει της βαρυτάτης κατηγορίας του παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω και των συνεπειών της, ο Κ.Ε. παρεδόθη εις τας νομίμους αρχάς. Δεν ηδύνατο να συνεχίση την προδοσίαν του προς την Πατρίδα όταν ιδίοις όμμασι αντελήφθη τους Σλαύους αξιωματικούς να κατευθύνουν τον αγώνα των συμμοριτών.
Ετυφλώθη λέγει ο Κ.Ε. από την Κομμουνιστικήν προπαγάνδα αλλά ξαναείδε το φως πάλιν εξ αιτίας του ΚΚΕ.

ΒΣΤ 903 τη 28.8.47
Ο Ο
Εξετασθείς                                         Ενεργήσας την εξέτασιν
Τ.Υ.                                                          Τ.Υ.
ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ.                        Ν.Β. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ
Ανθ/γός Πεζικού
Ζ.Ν/Ε.Δ
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.

Advertisements