Χειρισμός Διοικήσεων, ΓΕΣ/27 Αυγ 1947


ΘΕΜΑ: Χειρισμός Διοικήσεων                                             Απόρρητος
ΒΣΤ 902/27.VΙΙΙ.47
ΠΡΟΣ:Α΄ Β΄ Γ΄ ΣΣ                                              ΓΕΣ/Α.Π. 297/Γρ. Α/ΓΕΣ
ΚΟΙΝ:Δ/τήν Στρατιάς
Γρ. Α/ΓΕΣ

1-     Εκ πολλών πηγών θετικώς αντελήφθην ότι υπάρχει μεταξύ των διοικήσεων μία τάσις αποφυγής των επιθετικών ενεργειών εκ φόβου αποτυχίας και συνεπώς μομφής ή αντικαταστάσεως, και εκ φόβου των απωλειών της μονάδος των.

2-     Επιθυμώ όπως αι Μ. Μονάδες εξουδετερώσωσι πάση θυσία τον δισταγμόν τούτον, όστις επιφέρει και τον μετριασμόν του επιθετικού Πνεύματος, τόσον θρυλλικού άλλοτε, διά το Πεζικόν μας.

Αι αντιξοότητες και αντιδράσεις ουδέποτε απέλιπον εις την ιστορίαν μας, αλλά το Πεζικόν εκυριάρχει του αγώνος και του Πεδίου της μάχης ενώ τώρα κυριαρχεί η επίκλησις πυρά Πυροβολικού και αεροπορίας, χωρίς καν το Πεζικόν να προσδώση την απόδοσιν της ορμής του.

3-     Είναι επάναγκες να κατανοήσωσι άπαντες ότι αι αποτυχίαι δεν κολάζονται ουδέ προκαλούσι την μορφήν παρά μόνον όταν είναι αποτέλεσμα:
-αδρανείας
-ελλείψεως ψυχραιμίας επαγγελματικής ή ψυχικής
-ελλείψεως αγωνιστικού πνεύματος,
αι δε απώλειαι κατά κανόνα οφείλονται εις παραλείψεις των κανόνων του αγώνος.

4-     Συνεπώς τα μέσα δι’ ων μία Μ. Διοίκησις θα εξασφαλίση την αποδοτικότητα και των Διοικήσεων και γενικώς των αξιωματικών είναι:
-Δίκαιαι και άμεσοι κυρώσεις, επαναλαμβάνω δίκαιαι.
-Ηθικαί αμοιβαί επί τόπου και διά καταλλήλων συγκεντρώσεων εξαιρόμεναι.
Η παραχώρησις υπό του Βασιλέως του δικαιώματος απονομής του Πολ. Σταυρού, αι τρείς τάξεις τούτου Α, Β, Γ, παρέχουσι αρκούσαν ευκαιρείαν.
-Προτάσεις προαγωγής επ’ ανδραγαθία καλώς σταθμιζόμεναι ώστε να αποδώσουν το ποθητόν αποτέλεσμα.
-Μονιμοποιήσεις επ’ ανδραγαθία.

Προστίθημι επί πλέον την οικονομικήν ενίσχυσιν ήτις αποτελεί συνεχή μέριμναν ημών.
5-     Οι οπλίται δι’ ους ισχύει ο ίδιος τρόπος, αποδίδουν πάντοτε ότι τους ζητήση ο Δ/τής, όταν ούτος αποτελέση το παράδειγμα.
Αι προαγωγαί των, ανάγονται εις την δυνατότητα αυτών των Διοικητών των Ταξιαρχιών.
Είναι και τούτο καλόν όπλον.
Άπαντα τα ανωτέρω ελέχθησαν κατά κόρον, αλλά απαιτούν όμως την διηνεκή παρακολούθησιν.

Ακριβές  Αντίγραφον                                               αντιστράτηγος Βεντήρης

            Τ.Σ.Υ.