Κοινοποίηση διαταγής ΓΕΣ υποκλαπείσας απο ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/26 Αυγ 1947


ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ Α2, Α1                           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ Α2, ΑΙ                                                   ΓΕΣ Α2/ΙV
Β΄ ΣΣ                                                 ΑΡΙΘ. Α.Π. 39358
ΚΟΙΝ:  Α2/ΙV, Α1                                         ΣΥΝ:   πρωτότυπον τω σχεδίω
VΙΙ – Χ Μεραρχίαι                                        τη αναφορά και
Κοινοποιήσει
(αντίγραφα)
ΒΣΤ 903 τη 26-8-47

1.Υποβάλλεται η υπ’ αριθ. Α.Π. 334/21-5-47 διαταγή του Αρχηγείου Κέντρ. και Δυτικής Μακεδονίας, ανευρεθείσα εις Βέρμιον.

2.Η εν λόγω, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, εξεδόθη βάσει της υπ’ αριθ. Α.Π. 1422/ΑΙ/7-4-47 διαταγής του ΓΕΣ περιελθούσης εις  χείρας των συμμοριτών, παρά το άκρως απόρρητόν της.

3.Τούτο ως γνωστόν έχει σημειωθή και άλλοτε.

Υποβάλλεται η γνώμη, όπως μελετηθή ιδαίτερον σύστημα διεκπαιρεώσεως των βασικών Διαταγών και εγγράφων.

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.
Συν/ρχης Μηχανικού
Ν.Ζ/Μ.Π.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


Εξ. Επείγουσα
Αυστηρά προσωπική – Απόρρητος
(Μόνο για τις Διοικήσεις)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Κ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
ΑΡΙΘ: Α.Π. 334
ΔΙΑΤΑΓΗ

Το Γενικό Επιτελείο του μοναρχοφασιστικού στρατού, εξέδωκε την υπ’ αριθ. Α.Π. 1422/ΑΙ/7-4-47 επείγουσα Δ/γή του, υπό τύπου οδηγιών προς την Ιην Στρατιάν – ΣΣ – Μεραρχίες – Ταξιαρχίες – Στρατιωτικές περιοχές – Στρατιωτικές Διευθύνσεις. Ομοίως    την κοινοποιεί προς τα μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου – Υπουργείου Στρατιωτικών κ.λ.π.

Την εν λόγω διαταγή σας κοινοποιούμεν ως έχει, για να την μελετήσετε εμβριθώς (βαθειά), βγάλετε τα ανάλογα συμπεράσματα, γύρω από το πνεύμα του περιεχομένου της και προβείται στις ανάλογες ενέργειες των μελλοντικών κινήσεων των τμημάτων σας, παίρνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ύστερα από τη νέα αλλαγή της τακτικής, που ο εχθρός έθεσε σε εφαρμογή με την ως άνω βασική Δ/γή του, για την επίτευξη της καλλίτερης και συντομώτερης διάλυσης του Δημοκρατικού μας Στρατού.
Διά της νέας του τακτικής των επιθετικών του κινήσεων ενάντια στα τμήματά μας ο εχθρός, προσπαθεί να μας περιαγάγει σε αμυνομένους. Ημείς όμως ποτέ δεν πρέπει να παρασυρθώμεν σ’ ένα τέτοιο ολίσθημα, ποτέ δεν θα λησμονήσουμε την εφαρμογή της ανταρτικής τακτικής μας και ποτέ δεν θα παύσουμε να είμαστε επιτεθέμενοι, εκεί που μας συμφέρει και εκεί που το επιβάλει η κατάσταση.
Ιδιαίτερα τονίζει την ενέργεια νυχτερινών επιχειρήσεων, που κατά την γνώμη του, θα είναι περισσότερο αποδοτικές (μέχρι σήμερα το σχέδιό του αυτό από τις πληροφορίας που έχουμε, δεν το έθεσε σε εφαρμογή, άγνωστο για ποιούς λόγους. Δεν αποκλείεται να το πραγματοποιήσει, όταν εύρει την ευκαιρία και όταν τα τμήματά του υποστούν την ανάλογη νυχτερινή εκπαίδευση.)
Για μας όμως η τακτική του αυτή, όπως είναι γνωστό σε όλους, θα είναι πολύ επιθυμητή, διότι εν πρώτοις θα λείψει ο υπέρ αυτού ισχυρός παράγων της αεροπορίας, στην οποία πολλά ελπίζει και βασίζει.
Με την τακτική των ενεδρών μας, σε σημεία περασμάτων του δρομολογίου του, θα τον επιφέρουμε καταστρεπτικά χτυπήματα, αρκεί οι Διοικήσεις των τμημάτων μας να μελετούν και οργανώνουν, αυτού του είδους ενέδρας όπως πρέπει και όχι επιπόλαια. Διότι ας μη λησμονούμεν ότι η νύχτα είναι δικιά μας και μόνον δική μας. Και ότι το προνόμιο αυτό μας το δίνει η ιδιομορφία μας η ανταρτική. Γι’ αυτό πρέπει και επιβάλεται να διοχετευτή καταλλήλως στη βάση η ιδέα αυτή, η οποία να γίνη χτήμα σε όλους τους μαχητές και στελέχη.
Δίνει επίσης ο εχθρός μεγάλη σημασία στην προσπάθεια της αναζωπύρωσης του επιθετικού πνεύματος των στελεχών του, το οποίον παραδέχεται ότι είναι μειωμένο και ελπίζει με ευκολία να το αναπτερώση. Το βασίζει δε τούτο στο κέντρισμα του φιλοτίμου των αξιωματικών «μερικές επιτυχίες» που θα σημειωθούν με την νέα του τακτική.
Επίσης πιστεύει (και αυτό είναι σωστό) ότι με την εντατική εκπαίδευση σε νυχτερινές ασκήσεις των τμημάτων του, θα τα καταστήσει περισσότερο αξιόμαχα. Οι δυο παραπάνω κατά σειράν περιπτώσεις, δεν πρέπει να μας αφήσουν αδιάφορους. Και εάν ο εχθρός υπολογίζει με την προσπάθειάν του  αυτή, να πετύχη την αναπτέρωση του επιθετικού πνεύματος στα στελέχη του, εμείς θα πρέπει παράλληλα όχι μόνον να τον μιμηθούμε και προαγάγουμε ακόμα περισσότερο τούτο στα στελέχη μας,  μα και στους μαχητές μας ιδιαίτερα, που ο εχθρός τους δικούς του τους υπολογίζει μόνον σαν απλά πιόνια και υποζύγια.
Το ζήτημα της εκπαίδευσης, να μας απασχολεί συνεχώς και αδιαλείπτως και να μην αφήνουμε ευκαιρία (ημέρα – ώρα – στιγμή) χωρίς να προσπαθήσουμε να προσθέσουμε κάτι νεώτερο στις γνώσεις των στελεχών μας και μαχητών μας.
Ομοίως πραγματεύεται για τον τρόπο της διάταξης και διάθεσης των τμημάτων του. Τούτο ας το προσέξουν οι Διοικήσεις και ας εφαρμόσουν τις επανειλημμένες εκδοθείσες Δ/γές μας, που αναλυτικά καθορίζουν τον τρόπο της διάταξης και διάθεσης των δυνάμεών των.
Ομοίως ομιλεί περί εκμετάλλευσης ευκαιριών και δυνατήτων, που  τους δίνει η αεροπορία τους. Στο σημείο αυτό χαρακτηρίζει τα τμήματά μας ότι πανικοβάλλονται με την εμφάνιση της αεροπορίας. Αυτήν όμως την περίπτωση εμείς δεν πρέπει να την αφήσουμε αναπάντητη και πρέπει με κάθε τρόπο να διαψεύσουμε τις ελπίδες του, αρκεί τα τμήματά μας να πειθαρχούν στα μέχρι τούδε διατεταγμένα και προβλεπόμενα. Ήτοι: Οργάνωση του εδάφους κάθε νέας θέσης  τους, κάλυψη και ακινησία.
Τέλος ομιλεί περί των δυσχεριών που έχουν στο ζήτημα της συγκέντρωσης πληροφοριών, παρά τα άφθονα μέσα που διαθέτουν (εθνικόφρωνες, χρηματικές αμοιβές, προστασία κ.λ.π.) Αυτή είναι μία μεγάλη απόδειξη, ότι αν εμείς εντείνουμε με τα ΙΙ Γραφεία (αυτοάμυνες κ.λ.π.) περισσότερο την επαγρύπνηση και συλλαμβάνουμε κάθε ύποπτο πρόσωπο, εφαρμόζοντας πλήρως τις περί του αντικειμένου τούτου Δ/γές και προκηρύξεις μας, όχι μόνον θα δυσχερανθή ο εχθρός να συγκεντρώνη τις απαραίτητες για τις κινήσεις του πληροφορίας, αλλά θα μυδενιστεί και θα αχρηστευθή ολότελα το δίκτυο του. Και έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπον θα δοκιμάση μεγαλύτερες αποτυχίας και απογοητεύσεις.                        Αναφέρετε λήψη.

Σ.Δ.Λ. 21-5-47
Κ.Δ.
Ο Επιτελάρχης
ΒΟΥΡΟΣ

Παραλήπτες
Αρχηγεία Βοΐου  – Γράμμου, Χασίων,
Πιερρίων – Ολύμπου, Κρούσσας, Νιγρίτας
και Χολομώντα, Πάϊκον – Καϊμακτσαλάν, Βερμίου

Κοινοποιείται
Αρχηγείο Θεσσαλίας (υ.τ.ε)
»        Ηπείρου                      »
»        Α. Μακ. – Θράκης

Για την Ακρίβειαν
Το ΙΙΙ Γραφείο
Υπογραφή Καραγιώργης.

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                             ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: Ι Στρατιάν – Σ. Στρατού                                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Μεραρχίας – Ταξιαρχίας
Στρατ. Περιοχάς – Στρ. Δ/σεις                                                    7-4-47
ΚΟΙΝ: Μέλη Αν. Στρ. Συμβ.
Υπουργείον Στρατ/κών                                                     ΓΕΣ/Α.Π. 1422/ΑΙ
Κλάδοι, Δ/νσεις Α. Κλάδου

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.     ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρχίζομεν ευρείας εκτάσεως επιχειρήσεις.
Οφείλομεν να επιτύχωμεν όχι μόνον γρήγορα αλλά και οριστικά αποτελέσματα. Μόνον ένας τρόπος υπάρχει να επιτύχωμεν οριστικά αποτελέσματα, να εξοντώσωμεν αυτούς τούτους τους συμμορίτας. Μετατόπισις – διάλυσις – διασκορπισμός των συμμοριών ούτε οριστικόν ούτε καν αποτέλεσμα είναι, διότι δεν μας απαλλάσει από τίποτε, αλλά μας ζητά δυνάμεις και συνεχώς δυνάμεις διά  την περίφημον εδραίωσιν.

ΙΙ.    ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Είναι ανάγκη προς τούτο να αλλάξωμεν πνεύμα – να αλλάξωμεν τακτικήν. Όταν ζητούμεν πλημμύραν προς κατοχήν όλων των σημείων, είναι σαν να λέμε ότι παραδεχόμεθα αμυντικήν στάσιν. Δεν το λέμε διότι όλοι γνωρίζομεν ότι είναι καταστροφή αλλά εν τη ουσία αυτό είναι.
Πρέπει ημείς να γίνωμεν επιτιθέμενοι παντού οπότε αυτομάτως ο εχθρός θα καταπαύση αμυνόμενος και θα εξοντωθή.
Τα μεγάλα αστικά κέντρα θα είναι βάσεις δι’ επιθετικάς εξορμήσεις και  όχι απλώς ζώναι αποροφώσαι δυνάμεις διά στατικήν αποστολήν. Έτσι και τα κέντρα καλλίτερον εξασφαλίζονται και η καταστροφική παθητικότης αποφεύγεται.

ΙΙΙ.  Προπαρασκευή και εκπαίδευσις.
Διά την αποφασιστικήν μετάπτωσιν από της καταστροφικής  αμύνης εις το σωτήριον επιθετικόν πνεύμα απαιτείται: Να πεισθούν όλα τα στελέχη ότι αυτό είναι το επιβεβλημένον. Να καταστή το στράτευμα ικανόν να τα ακολουθήση εις την πραγματοποίησιν.
Το πρώτον θέλει προσπάθειαν αλλ’ είναι ευχερές. Τα στελέχη μας διέποντο πάντοτε από επιθετικόν πνεύμα. Πρέπει να το ξαναξυπνήσωμεν – ολίγος κεντρισμός και μερικαί επιτυχίαι που υποχρεωτικώς θα σημειωθούν εκ της εφαρμογής είναι αρκεταί.
Διά να καταστή το στράτευμα ικανόν διά την πραγματοποίησιν πρέπει όλοι να προσέξουν τα εξής κεφαλαιώδη σημεία.

  1. Εκπαίδευσις: Πρέπει να πεισθούν όλοι ότι το τμήμα μη εκπαιδευόμενον αποβαίνει νεκρόν, εν πολλοίς βάρος. Είναι απείρως προτιμώτερος είς Λόχος άριστα εκπαιδευμένος παρά έν Τάγμα ανεκπαίδευτον. Φέρει ταχύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα με απείρως μικροτέρας απωλείας. Όποιος πεισθεί περί αυτού, θα εύρη πάντοτε χρόνον – παρά τας πολλάς δυσκολίας τας οποίας δεν παραγνωρίζω – να βελτιώνη την εκπαίδευσιν του τμήματός του.

Νυχτεριναί Επιχειρήσεις: Είναι σχεδόν αι μόναι και εν πάση περιπτώσει αι κατά πολύ περισσότερον αποδοτικαί.
Οι συμμορίται έχουν δόγμα να φεύγουν όταν μας βλέπουν και εμείς πηγαίνομεν την ημέραν διά να μας βλέπουν. Η μέχρι τούδε πείρα δεικνύει ότι κυριολεκτικώς τας αποφεύγουμεν. Ο λόγος είναι ότι δεν εξεπαιδεύσαμεν ούτε ημάς αυτούς, ούτε τα τμήματά μας: η νυχτερινή εκπαίδευσις πρέπει να λάβη την πρώτην θέσιν. Νυκτερινή όμως εκπαίδευσις εις ανώμαλα εδάφη όπου δρούν και όχι εις τους κάμπους όπου δεν υπάρχουν συμμορίται. Όποιος πιστεύει εις την εκπαίδευσιν ευρίσκει τον χρόνον να την κάνει και να την βελτιώνη συνεχώς. Όποιος από οιασδήποτε δικαιολογία ευρίσκει αδύνατον την εκπαίδευσιν το κάνει διότι δεν αντελήφθη πόσο κερδίζει με αυτήν. Είναι πολύ κακός επιχειρηματίας αφού δεν γνωρίζει το κυριώτερόν του ατού.

  1. Διάταξις. Διά να μη έχω κανένα διαθέσιμο τμήμα ίνα επέμβω οπουδήποτε, διά να μην δύναμαι να κάνω ουδεμίαν εκπαίδευσιν και διά να εξασφαλίσω τη χαλάρωσιν και της πειθαρχίας και της Διοικητικής μερίμνης υπάρχει έν αλάνθαστον μέσον, το σκόρπισμα των τμημάτων. Δυστυχώς αυτό και συμβαίνει. Η διόρθωσις του φαινομένου αυτού πρέπει να γίνη αμέσως και αμειλίκτως. Να λείψη η αμυντική «πλήμμυρα», να αναλάβουν αι διοικήσεις συμπαγή τμήματα και να τα προπαρασκευάσουν προς άμεσον επιθετικήν δράσιν. Είναι αυταπάτη το να θεωρήται ως Λόχος έν συγκρότημα ετεροκλήτων διμοιριών – με προχείρως διορισθέντα διοικητήν μη διαθέτοντα ουδέν μέσον διοικήσεως και άγνωστον εις όλους. Οι οργανικοί δεσμοί δεν πρέπει ποτέ να διασπώνται. Τα προσωρινά πάσης φύσεως συγκροτήματα με ετεροκλήτους Μονάδας με προχείρους διοικήσεις άνευ μέσων διοικήσεως είναι σφάλμα. Τρία τάγματα προχείρως συγκροτούμενα δεν κάνουν μίαν Ταξιαρχίαν.
  2. Εκμετάλλευσις ευκαιριών: Τα αεροπλάνα εμπνέουν τρόμον εις τους συμμορίτας και διότι αυτοί δεν έχουν μέσον αμύνης και διότι έχουν υποστεί μεγάλας ζημίας από αυτά. Επί τη θέα των σπεύδουν να κρυβούν και να σκορπίσουν Μοναδική ευκαιρία διά τους ιδικούς μας να τους πέσουν τότε επάνω και  αδαπάνως κυριολεκτικώς να τους εξοντώσουν. Όπως εν τούτοις αναφέρουν οι αεροπόροι αυτό δεν παρετηρήθη ούτε μία έστω φορά.
  3. Πληροφορίαι: Έχομεν απεριορίστους δυνατότητας πληροφοριών διότι και εθνικόφρωνες πληροφοριοδόται είναι παντού άφθονοι και μέσα αμοιβής και προστασίας των διαθέτουμεν. Εν τούτοις συνήθως δεν έχομεν πληροφορίας. Χωρίς όμως πληροφορίας ο ανταρτοπόλεμος συναπάγεται μόνον κοπώσεις – αποτυχίας – απαγοητεύσεις – πτώσιν του ηθικού και ουδέν θετικόν αποτέλεσμα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίαι φταίουν αι υπηρεσίαι πληροφοριών και μόνον αυταί. Ο λόγος  της αποτυχίας είναι διότι περιμένουν, αντί να κυνηγούν την πληροφορία…

Τα ανωτέρω αποτελούντα την πείραν εκ των μέχρι τούδε και την  πίστην την ιδικήν μου παρακαλώ να διοχετευθούν εις όλον το στράτευμα το οποίον εφάρμοζον αυτά είμαι βέβαιος ότι ταχέως θα θρέψη τον δίκαιον καρπόν  των τόσων θυσιών και προσπαθειών του – την ησυχίαν της χώρας. Αποστέλλονται αρκετά αντίτυπα ώστε αμέσως να αποσταλλούν εις όλα τα κλιμάκια ως έχουσι.

Αντιστράτηγος Βεντήρης
Τ.Σ.Υ.