Επιχειρήσεις Καρβούνη, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/ 26 Αυγ 1947


ΘΕΜΑ: «Επιχειρήσεις Καρβούνη»                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής                      20ον ΤΑΓΜΑ ΧΩΡ/ΚΗΣ
4ον Λόχον Ασφαλείας Σάμου                              26-8-1947
Υ.Χ. Καρλοβασίου, Λόχον Κυνηγών             Αριθμ. 7/20/3β

ΚΟΙΝ:Στρατιωτικής Δ/σιν Αρχιπελάγους (Υ.Τ.Α.)

            Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου (Υ.Τ.Α.)
Δ.Χ. Σάμου (υ.τ.ε.)

Ι)     ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών του όρους ΚΑΡΒΟΥΝΗ, δι’ επιθετικής ενεργείας, προς την περιοχήν «Γκινέους», «Μαρμαράκια».

ΙΙ)    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Εχθρός. Οι συμμορίται αποθρασυνθέντες, λόγω αδρανείας  των ημετέρων Τμημάτων, έχουν εγκαταστήσει το Αρχηγείον των εις θέσεις «Γκινέους» και «Μαρμαράκια» Καρβούνη, οχυρώσαντες δε προχείρως τας θέσεις των και εγκαταστήσαντες φυλάκια και φωλέας πολυβόλων, εις τα δεσπόζοντα υψώματα, επιτίθενται δι’ ομάδων και λεηλατούν τα χωρία. Ο αριθμός των αναβιβάζεται εις 180 περίπου. Διαθέτουν έν πολυβόλον Λούις, περιωρισμένον αριθμόν φυσιγγίων, τρία οπλοπολυβόλα Μπρέν και έν Μπρέντα και περί τα 12 οπλοπολυβόλα Τόμσον. β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι υπάρχουσαι δυνάμεις επί της νήσου του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, ο Λόχος Πεζικού και ο Λόχος Κυνηγών. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιθετική δράσει άπαντες οι Λόχοι και αι ανεξάρτητοι Διμοιρίαι ΜΑΥ της Νήσου και αι δυνάμεις των Μεταβατικών αποσπασμάτων και Υπηρεσιών Χωρ/κής.

ΙΙΙ) ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

        Α΄) Μία Διμοιρία του 3ου Λόχου Χωρ/κής με επικεφαλής τον Ανθ/χον Πανοτόπουλον Γρηγόριον, ενισχυομένη και από πέντε ΜΑΥ εξ Αρβανιτών, εκκινούσα την 05ην πρωϊνήν της 28 λήγοντος εξ Αρβανιτών θα καταλάβη τα υψώματα «Προφήτης Ηλίας» και αφού αφήση επί του υψώματος τούτου μίαν ομάδα, προς επιτήρησιν των νώτων, θα προχωρήση και θα καταλάβη τα υψώματα «Μαγειργιά και Ακόνια» όπου και θα εγκατασταθή.

        Β΄)  Μία Διμοιρία του αυτού Λόχου υπό τον Ανθ/στήν κ. Παπαδήμαν Ευάγγελον και πέντε ΜΑΥ εκ Κάτω Αρβανιτών, εκκινούσα από Κάτω Αρβανίτες την αυτήν ως άνω ώραν (05ην πρωϊνήν της 28), θα προχωρήση να καταλάβη την θέσιν «Προσήλια» εγκαθισταμένη εις τα εκεί δεσπόζοντα υψώματα.

        Γ΄)  Η τρίτη Διμοιρία του αυτού Λόχου Χωρ/κής υπό τον υπεν/χην Κοντόν με πέντε ΜΑΥ της Διμοιρίας Αρβανιτών, εκκινούσα την αυτήν ως άνω ώραν από Κάτω Αρβανίτες θα προχωρήση και θα καταλάβη την θέσιν «άσπρα βράχια» όπου και θα εγκαταστήσει τας δυνάμεις της.

        Δ΄)  Μία Διμοιρία Πεζικού υπό τον Ανθ/γόν κ. Βότσην Ιωάννην εκκινούσα εκ Πλατάνου την 04.30′ πρωϊνήν της 28ης λήγοντος, θα προχωρήση και θα καταλάβη τας θέσεις «Δενδριάν» και τα περί αυτόν υψώματα, όπου και θα εγκατασταθή. Αυτή θα ενισχυθή διά 5 ΜΑΥ εκ Πύργου.

        Ε΄)  Ετέρα Διμοιρία Πεζικού, υπό τον Ανθ/γόν κ. Καλαμπαλίκην Βασίλειον, ενισχυομένη και από πέντε ΜΑΥ εξ Άνω Αρβανίτων, εκκινούσα την 04.30′, της 28ης από το χωρίον Άνω Αρβανίτες, θα καταλάβη το ύψωμα «Λάζαρος – Κάστρο» αφού δε εγκαταστήσει εν αυτώ μίαν Ομάδα, θα προωθηθή εις ύψωμα «Τούσα » όπου και εγκατασταθή, θέτουσα υπό τον έλεγχον των πυρών της το ύψωμα Τούσα προς διευκόλυνσιν των κινήσεων της Διμοιρίας Κυνηγών Βουρλιωτών, περί ης κατωτέρω.

        ΣΤ΄) Μία Ομάς του 2ου Λόχου Χωρ/κής, μία Ομάς του Λόχου Διοικήσεως ενισχυομένη και από δέκα ΜΑΥ της Διμοιρίας Πύργου, θα μεταβή εις Πλάτανον, από της εσπέρας της 27ης και θα καταλάβη επικαίρους θέσεις και διαβάσεις αποκλείουσα     την διάβασιν και διαφυγήν συμμοριτών εκ Καρβούνη προς Κέρκην και τανάπαλιν.

        Ζ΄)  Η Διμοιρία Κυνηγών Βουρλιωτών, ενισχυομένη διά δέκα ανδρών της Ανεξ. Διμοιρίας ΜΑΥ Κοκκαρίου, και υπό τον Σταθμάρχην Αγίου Κωνσταντίνου μετά δύο ανδρών του μεθ’ ενός οπλοπολυβόλου, θα προχωρήση μετά την κατάληψιν υπό της Διμοιρίας Καλαμπαλίκη του υψώματος Τούσια » και της εξουδετερώσεως των εις το ύψωμα Τσούκα» εχθρικών δυνάμεων, να καταλάβη τας θέσεις «Κονίζια» όπου και θα εγκατασταθή.

        Η΄)  Η Διμοιρία Κυνηγών Μανωλατών ενισχυομένη και από μίαν Ομάδα του 2ου Λόχου Χωρ/κής, θα προελάση και θα καταλάβη τα προς Τσούκα υψώματα, με αντικειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν της Τσούκας, όταν αύτη εκκενωθή, όπου και θα εγκαταστήσει τας δυνάμεις της.

        Θ΄)  Η Διμοιρία Ανθ/γού Μελισσάρη, ενισχυομένη και από δύο Ομάδας του 2ου Λόχου υπό τον Ανθ/στήν Κλινάκην Ευτύχιον και υπεν/χην Τσορλάν, εκκινούσα εκ Νενέδων την 05ην πρωϊνήν την 28ης, θα προελάση εις θέσιν «Σοφούληδες» και εκείθεν εις θέσιν «Ξεπαγιασμένο» ην και θα καταλάβη, εγκαθιστώσα τας δυνάμεις της εις τα εκεί δεσπόζοντα σημεία, αποκόπτουσα διαφυγήν συμμοριτών, προς Σταυρινίδες – Νενέδες.

        Ι΄)   Η Διμοιρία Κυνηγών Φούρνων, ενισχυομένη από το εν Μεταβατικόν Απόσπασμα Καρλοβασίου, υπό τον εν/χην του Σταθμού Ν. Καρλοβασίου θα προελάση και θα καταλάβη τας προς Φούρνους και Κοντέικα διαβάσεις, όπου και θα παραμείνη, προς αποφυγήν διαροροής συμμοριτών προς τας κατευθύνσεις ταύτας.

        ΙΑ΄) Το Β΄ Μεταβατικόν Απόσπασμα υπό υπαξιωματικόν ορισθησόμενον υπό της Υ.Χ. Καρλοβασίου θα περιπολή μεταξύ Πλατάνου – Κοντέϊκων, έτοιμον να επέμβη ίνα παράσχη βοήθειαν, όπου ήθελε παραστή ανάγκη εις τας εγκαταστημένας εις τα σημεία ταύτα δυνάμεις.

        ΙΒ΄)       Επιτυγχανομένης της κυκλώσεως των ανταρτών, θα επιδιωχθή δι’ όλων των μέσων η εξόντωσίς των. Εν η περιπτώσει η αντίστασίς των δεν δύναται να καμφθή, θα προετοιμάσετε τας δυνάμεις σας και τας θέσεις σας, δι’ αγώνα πολιορκίας, μεριμνώντες διά των ΜΑΥ διά τον εφοδιασμόν των ανδρών σας.

        ΙΓ΄)Εάν ο εχθρός παραδοθή, τα Τμήματα θα λάβωσι διαταγάς επί τόπου. Εάν διαρρεύση, τα μεν Τμήματα Χωρ/κής θα συνεχίσωσι την δίωξίν του, οπουδήποτε ήθελε καταφύγει, τα δε Τμήματα Πεζικού θα πορευθώσιν εις Κέρκην, η μεν Διμοιρία Βότση θα κατέλθη εις Πλάτανον, όπου θα εγκατασταθή, η Διμοιρία Καλαμπαλίκη θα κατέλθη εις Πύργον και η Διμοιρία Μελισσάρη θα κατέλθη εις Κουμαραδαίους, ίνα διά περιπολιών και ανδρών παρεμποδίσωσι την επάνοδον των ανταρτών προς Καρβούνην.

ΙV)  MEΣΑ. Μερίμνη των Διοικητών των Λόχων και Διμοιριτών τα υπάρχοντα οπλοπολυβόλα, Πίατ και χειροβομβίδες, ως έχουσι κατανεμηθή.

  1. V)    ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Είναι γνωστή η ύπουλος τακτική του εχθρού, λαμβανομένου δε υπ’ όψιν, ότι δεν αποκλείονται των ανταρτών Κέρκη προς αντιπερισπασμόν, δέον να ληφθώσι κυκλικά μέτρα  ασφαλείας, τόσον κατά την ημέραν όσον και κατά την νύκτα. Οι άνδρες δεν μου μένει καμμία αμφιβολία, ότι θα ενεργήσωσι μετά θάρρους και τόλμης, επιβάλλεται όμως να είναι προσεκτικοί και συνετοί εις τας ενεργείας των, λόγω της διαμορφώσεως του εδάφους και της αγνοίας τούτου. Τα τμήματα αντιλαμβανόμενα συμπλοκήν τινά των  παραπλεύρως Τμημάτων, να παρέχωσιν την ενίσχυσίν των, εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη, χωρίς όμως να εγκαταλείπωσιν την αποστολήν η οποία τοις έχει ανατεθή.
  2. VI)  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. Μη υπαρχόντων ετέρων, εκάστη Διμοιρία να εκλέξη δύο οπλίτας ταχείς και ευφυείς, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθώσιν ως αγγελιαφόροι. Ως διακριτικά αναγνωρίσεως συνδέσμων μεταξύ Διμοιριών και μόνον καθορίζω τα εξής: Δύο βλήματα ερυθρά πολυβόλου, μετά τριάκοντα δευτερόλεπτα δύο εμπρηστικά, και μετά 30 δευτερόλεπτα δύο ερυθρά «τροχιοδεικτικά». Το φίλιον Τμήμα θα απαντά δύο εμπρηστικά, μετά 30 δευτερόλεπτα δύο ερυθρά, μετά 30 δευτερόλεπτα τα δύο εμπρηστικά. Ερυθρά φωτοβολίς θα σημαίνη λήψιν επαφής μετά του εχθρού. Πρασίνη φωτοβολίς θα σημαίνη αίτησιν ενισχύσεως. Των μέτρων τούτων θα γίνεται χρήσις μόνον εν απολύτω ανάγκη.

Άπαντες οι άνδρες θα φέρωσι τα κράνη των και λευκόν μανδήλιον ή προσόψιον, το οποίον θα χρησιμοποιηθή ως διακριτικόν κατά τρόπον καθορισθησόμενον μεταγενεστέρως. Έστω προς γνώσιν ότι το πλείστον των ανταρτών φέρουσι χακί στολάς, πολλοί δε εξ αυτών και πηλίκια χωροφυλακής. Δέον να επιστηθή η προσοχή των Τμημάτων σας, όπως μη προελάσωσιν άνευ ειδοποιήσεως των παραπλεύρως τοιούτων, προς αποφυγήν θυμάτων εκ των φιλίων Τμημάτων. Όλως ιδιαιτέρως συνιστάται πειθαρχία του πυρός προς αποφυγήν σπατάλης πυρομαχικών. Θα βάλλουν μόνον κατά στόχων συγκεκριμένων και ουχί φανταστικών.
VII)ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ. Εις πυρομαχικά τα προβλεπόμενα. Εις τρόφιμα μερίμνη των Διοικητών των Λόχων τεσσάρων ημερών. Μερίμνη των Διμοιριτών ΜΑΥ Πύργου και Αρβανιτών θα επιταχθώσι δύο υποζύγια δι’ εκάστην Διμοιρίαν Χωροφυλακής και τρία δι’ εκάστην Διμοιρίαν Πεζικού. Μερίμνη του Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου τέσσαρα υποζύγια διά την Διμοιρίαν του Ανθ/γού Καστανά, προς μεταφοράν των εφεδρικών τροφών και πυρομαχικών. Άπαντες οι άνδρες προ της εκκινήσεως διά την αποστολήν των να έχωσι πληρώσει τα υδροδοχεία των δι’ ύδατος και να φέρωσι μεθ’ εαυτών τροφάς δύο ημερών και την χλαίνην των.
VII)ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ.   Μερίμνη των Διοικητών των Λόχων, άπαντες οι άνδρες να φέρωσι τους ατομικούς επιδέσμους των, εκάστη δε Διμοιρία και έν φορείον.
ΙΧ)  ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. Διά τα Τμήματα: 3ου Λόχου Χωρ/κής, Διμοιριών Ανθ/γών Βότση και Καλαμπαλίκη, Τμήματα Πλατάνου και Διμοιρίας Φούρνων, το χωρίον  Πύργος, ένθα θα ευρίσκεται και ο υποφαινόμενος. Διά τα υπόλοιπα Τμήματα το χωρίον Βουρλιώτες, ένθα θα ευρίσκεται ο Μοίραρχος κ. Χωραφάς Ευάγγελος.
Χ)    ΔΙΑΦΟΡΑ.
α)    Ο Λόχος Διοικήσεως να αποστείλη δέκα άνδρας προς ενίσχυσιν εις τον 3ον Λόχον ως έχει διαταχθή προφορικώς.
β)    Μία Ομάς του 2ου Λόχου πλήρως συγκεκροτημένη, θα εγκατασταθή εις Βουρλιώτες μετά του Μοιράρχου κ. Χωραφά,
γ)    Μία ομάς του 2ου Λόχου πλήρως συγκεκροτημένη θα  ακολουθήση τον υποφαινόμενον εις Πύργον,
δ)    Άπασαι αι δυνάμεις δέον να ευρίσκωνται εις τα σημεία εκκινήσεώς των, το απόγευμα της 22ας.
ε)    Η Δ. Χ. Σάμου παρακαλείται όπως μεριμνήση διά την μεταφοράν εις Άγιον Κων/τίνον δι’ αυτοκινήτων μιας Διμοιρίας Χωρ/κών και εις Πύργον δύο Διμοιριών Πεζικού και μιας Διμοιρίας Χωρ/κής μέχρι της 3ης απογευματινής της αύριον. Η Υ.Χ. Καρλοβασίου να αναπτύξη το περιεχόμενον της παρούσης εις Ομάδα Κυνηγών Φούρνων και να αποστείλη τα αποσπάσματα και  τους ορισθησομένους υπαξιωματικούς εις τα καθορισθέντα σημεία.
ζ)    Άπασα η υπόλοιπος δύναμις του Λόχου Διοικήσεως και του Λόχου Ασφαλείας Πεζικού θα τεθώσιν εν αυστηρά επιφυλακή από της πρωίας της 27ης Αυγούστου.
η)    Μετά το πέρας των επιχειρήσεων οι Διοικηταί των Λόχων και των Ανεξαρτήτων Διμοιριών, να μοι υποβάλωσιν τας σχετικάς εκθέσεις των.

Ο

Διοικητής του Τάγματος

Τ.Σ.Υ.

ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μοίραρχος