Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18 Αυγ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/28 Αυγ 1947


ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1                                                                               ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1                                                                                                             Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ.
β) Αι πληροφορίαι της ταξιαρχίας και προϊσταμένων αρχών έφερον τας δυνάμεις συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ ανερχομένους εις 250-300 και κατόπιν της βιαίας στρατολογίας 160 κατοίκων της περιοχής ούτοι ηυξήθησαν εις 400-450.
Επίσης υπήρχον πληροφορίαι ότι ανεμένετο οπλισμός εκ Καϊμακτσαλάν
γ) Αναγνώρισις του 592 Τάγματος προς ΚΟΥΚΟΥΛΙ (Ο.145495) και ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΝ (Ο.5145135) εσπέραν 18ης Αυγούστου ουδεμίαν κίνησιν συμμοριτών εσημείωσαν.
δ) Ώραν 19.30΄ της 18/8 περιήλθεν εις το 592 Τάγμα πληροφορία ότι τμήμα συμμοριτών αγνώστου δυνάμεως ευρίσκετο εις ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ (Ο.140525) με πρόθεσιν προσβολής ΜΑΡΙΝΗΣ (Ο.175545)
ΙΙ. ΦΙΛΙΩΝ:
Διά την ασφάλειαν της πόλεως Ναούσης υπήρχον εν αυτή:
-Το 592 Τ.Π. (πλην λόχου) μετά διμοιρίας ασφαλείας συνολικής δυνάμεως παρόντων αξ/κών 25 και οπλιτών 275.
-Η υποδ/σις Χωρ/κής ΝΑΟΥΣΗΣ εκ 3 αξ/κών και 42 οπλιτών
-Άνδρες ΜΑΥ πόλεως 60.
2. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ: (Πλην λόχου)
α) Φυλάκιον ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ υψ. (138486)
Διμοιρία και στοιχείον όλμων 3»
β) Φυλάκιον Προφ. Ηλίας υψ. (138486)
Διμοιρία και στοιχείον όλμου 3»
γ) Διά την κάλυψιν δυτικής παρυφής πόλεως από υδραγωγίου (138475) μέχρι (148478) Φυλάκια ενέδραι: Δύο Διμοιρίαι
δ) Διά την κάλυψιν νοτιοανατολικής πλευράς πόλεως (Περιοχή Γυμναστηρίου) δύο ομάδες και ως στήριγμα του Ουλαμού όλμων 4,2»
ε) Διά την κάλυψιν νοτίας παρυφής πόλεως, παλαιόν νεκροταφείον (Ευαγγελιστρίας) νοτία πλευρά εργοστασίου ΛΑΝΑΡΑ και ΚΟΚΚΙΝΟΥ.
Φυλάκιον ενέδραι: Δύο ομάδες
στ) Περιοχή πολιτικού Νοσοκομείου, δι’ εξασφάλισιν χώρου σταθμεύσεως 2ου Λόχου και κάλυψιν ανατολικής πλευράς τούτου: ομάς
ζ) Εφ’ εκάστης των δύο πλευρών επί της αμαξιτής οδού ΝΑΟΥΣΣΗΣ – ΒΕΡΡΟΙΑΣ, ανά μία ομάς ως ενέδρα.
η) Περιοχή ΑΛΩΝΙΑ Β.Α. άκρον παρυφής πόλεως: ομάς ως ενέδρα.
θ) Διά την κάλυψιν Β.Α. παρυφής πόλεως (Είσοδος) και δι’ εξασφάλισι χώρου σταθμεύσεως 4ου Λόχου, μία διμοιρία. Εκ του Λόχου τούτου μία διμοιρία εις χωρίον ΜΑΡΙΝΑΝ.
ι) Διά την εξασφάλισιν του χώρου σταθμεύσεως 3ου Λόχου (5ον Δημ. Σχολείον) ευρισκόμενον εκτός περιοχής Τάγματος, δι’ εκτέλεσιν αποστολής εις διάθεσιν Ταξιαρχίας.
ια) Λόχος Διοικήσεως:
-Φρούρησις αποθηκών Βενζινών – πυρομαχικών – Διαχειρίσεως και εφοδιασμού
-Φρούρησις Ηλεκτρικού εργοστασίου
-Ασφάλεια Σ.Δ. Τάγματος και χώρου σταθμεύσεως λόχου.
ιβ) Εφεδρεία Τάγματος: Μία Διμοιρία
Συμπληρωματικά μέσα πυρός: Ουλαμός όλμων 4,2
ιγ) Δύναμις Χωρ/κής και Σώμα Εθελοντών (ΜΑΥ)
-60 οπλιτών εις διάθεσιν υποδιοικήσεως Χωρ/κής διά την εξασφάλισιν δημοσίων κτιρίων και ζωτικών σημείων (υποσταθμός ηλεκτρικού) συμφώνως τω σχεδίω ασφαλείας.
3. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΑΟΥΣΣΗΣ
(εκ της υπ’ αριθ. 979/20/8/47 εκθέσεως 592 Τάγματος)
α) Ώραν 21.00 ηκούσθησαν ριπαί αυτομάτων όπλων προς ΜΑΡΙΝΑΝ.
-Καθ’ ον χρόνον το τάγμα προσεπάθει να εξακριβώση συμβάντα ΜΑΡΙΝΗΣ, ώραν 21.10 ηκούσθησαν πυρά αυτομάτων όπλων εντός της πόλεως.
-Εκ του τμήματος ασφαλείας υποδιοικήσεως Χωρ/κής, ελήφθη πληροφορία, ότι συγκρότημα καταστημάτων Υποδιοικήσεως Χωρ/κής, τμήματος ασφαλείας και Αστυνομικού τμήματος, εβάλετο δι’ αυτομάτων όπλων, εκ της κατευθύνσεως πλατείας Αγ. Μηνά και εν συνεχεία ηκούοντο πυρά προς περιοχήν ΑΛΩΝΙΑ.
β) Τα εις φυλάκια και ενέδρας τμήματα, ευρίσκοντο επί των θέσεων μάχης.
-Τα εις χώρους σταθμεύσεως Τάγματος και λόχων τμήματα ετέθησαν αμέσως εν συναγερμώ και κατέβαλον τας καθορισμένας θέσεις βάσει του σχεδίου.
γ) Από της 21.30 ώρας, το συγκρότημα των διαφόρων τμημάτων Χωρ/κής εδέχετο πυρά αυτομάτων όπλων, παρά το τμήμα πυρά όλμων και εζητείτο ενίσχυσις εκ του τάγματος.
-Τα τμήματα Χωρ/κής κατείχον σταθερώς τας οχυρωμένας θέσεις εγγύς των τμημάτων.
δ) Το τάγμα διέταξεν 4ον Λόχον να προωθήση τμήμα αυτού εκ του χώρου σταθμεύσεώς του προς κατεύθυνσιν πλατείας ΑΓ. ΜΗΝΑ και να βάλη εκ των νώτων κατά των συμμοριτών των απασχολούντων τα τμήματα Χωρ/κής. Η δράσις των συμμοριτών μετετοπίσθη προς την περιοχήν Δημαρχείου – Χώρου σταθμεύσεως σώματος εθελοντών και Ασφαλείας.
ε) Από της 21.30′ ώρας προσεβλήθη η περιοχή χώρου σταθμεύσεως 3ου λόχου, εκ τριών κατευθύνσεων και εξ εγγυτάτης αποστάσεως, με πυρά αυτομάτων όπλων, ΠΙΑΤ, όλμων 2», χειροβομβίδων, των συμμοριτών προσπαθούντων να καταλάβουν το κτίριον και διαρπάσουν τα υλικά του απουσιάζοντος λόχου.
-Η Μικρά φρουρά δυνάμεως, ομάδος υπό τον συτιστήν του λόχου αντέστη πεισμόνως μέχρι των πρωϊνών ωρών επί των θέσεων μάχης και απέκρουσεν επανειλημμένως τους συμμορίτας διά χειροβομβίδων, χωρίς να κατορθώσουν ούτοι να πλησιάσουν τας θέσεις των. Επέφερον μεγάλας φθοράς εις το κτίριον.
Η ομάς είχεν ένα νεκρόν στρατιώτην και τρεις τραυματίας.
στ) Από της 21.45′ ώρας προσεβλήθη ο σταθμός διοικήσεως Τάγματος εκ τριών κατευθύνσεων με βαρέα πολυβόλα από ανατολικήν και βορείαν πλευράν. Ωσαύτως και ο απέναντι του Σ.Δ. Τάγματος χώρος του λόχου Διοικήσεως (παρά το συγκρότημα εργοστασίων ΛΑΝΑΡΑ) με αυτόματα όπλα και όλμον 2» από δυτικής πλευράς πόλεως. Εκ της ομάδος διοικήσεως Τάγματος ετραυματίσθη είς οπλίτης ελαφρώς.
Από της αυτής ώρας προσεβλήθη το φυλάκιον υδραγωγείου και τοιούτου δυτικής παρυφής πόλεως ύπερθεν Σ.Δ. Τάγματος. Ωσαύτως ο χώρος σταυθμεύσεως 4ου Λόχου (Έπαυλις ΠΕΤΡΙΔΟΥ) με αυτόματα όπλα, ΠΙΑΤ, όλμον 2». Ο Λόχος από της πρώτης στιγμής είχεν δύο οπλίτας τραυματίας.
Η ενέδρα ΑΛΩΝΙΩΝ δυνάμεως ομοίως 4 ανδρών δεχθείσα πυρά εκ δύο κατευθύνσεων μετετοπίσθη προς την γραμμήν μάχης του λόχου και διετέθη προς την περιοχήν Δημοτικού φόρου (περιοχήν ΚΙΟΣΚΙ)
Η ενέδρα αύτη καθ’ εκάστην ενισχύετο δι’ ομάδος οπλιτών (εκ της ομάδος ΜΑΥ) πλην την νύκτα της 18ης Αυγούστου δεν διετέθησαν καίτοι εζητήθησαν παρά του τμήματος ασφαλείας υπό του λόχου, ελλείψει ανδρών, οπότε διετέθη μόνον η ομάς λόχου 4ου)
ζ) Από της 22ας ώρας προσεβλήθησαν ωσαύτως φυλάκια ΠΑΛ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ – ΘΕΟΛΟΓΟΥ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ και γενικώς άπασα η περιοχή πόλεως εκτός της τοιαύτης Γυμναστηρίου και Πολιτικού Νοσοκομείου.
η) Εκ των ενεδρών Γεφυρών προσεβλήθη μόνον η της δευτέρας Γεφύρας, από της 22ας ώρας περίπου. Με την προσέγγισιν των συμμοριτών, η ενέδρα έβαλε κατ’ αυτών ενώ ταυτοχρόνως εδέχθη πυρά εκ των νώτων. Οι συμμορίται προσήγγισαν την γέφυραν εξ ανατολών διά μέσου των φυτειών. Η ενέδρα με την εκδήλωσιν των πυρών ήλλαξε θέσιν και παρέμεινε μέχρι των πρωινών ωρών. Οι συμμορίται κατόρθωσαν να επιφέρουν φθοράν με εκκρηκτικάς ύλας εις τα δύο βάθρα ταύτης περί ώραν 02.15.
θ) Ο αγών εσυνεχίζετο ούτω σφοδρός μέχρι των πρωινών ωρών με κέντρο βάρους των συμμοριτών προς τα φυλάκια δυτικής παρυφής, υδραγωγείου και Σ.Δ. Τάγματος Νεκροταφείου και από της 24.00 ώρας περίπου και κατά φυλάκιον ΘΕΟΛΟΓΟΥ.
Το τελευταίον τούτο αρχικώς κατηύθυνε πυρά όλμου 3» προς κατεύθυνσιν δυτικώς υδραγωγείου και πυρά αυτομάτων όπλων προς παλαιόν Νεκροταφείον προς αντιπερισπασμόν των συμμοριτών των προσβαλόντων το φυλάκιον του Νεκροταφείου.
Το φυλάκιον ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ απησχολείτο με πυρά αυτομάτων όπλων 500 μέτρα δυτικώς τούτου και από υψ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ (δια βαρέων πολ/λων). Το φυλάκιον τούτο κατόπιν εντολής κατηύθυνε πυρά όλμων 3» προς ΑΛΩΝΙΑ και πυρά αυτομάτων όπλων προς κατεύθυνσιν Νεκροταφείου κατά νώτων των συμμοριτών. Πυρά όλμων 4.2» εξετελούντο κατόπιν εντολής του τάγματος επί τη βάσει του πίνακος προπαρασκευασμένων βολών.
Από της 22.00 ώρας εξεδηλώθη πυρκαϊά εις δύο σημεία της πόλεως περιοχήν ΑΓ. ΜΗΝΑ και περιοχήν ΚΑΜΜΕΝΑ και εν συνεχεία εις οίκημα τμήματος ασφαλείας.
Λόγω του πνέοντος ανέμου και του συνεχομένου των οικημάτων, η πυρκαϊά μετεδόθη εις εγγύς τετράγωνα.
ι) Ταυτοχρόνως με την εκδήλωσιν της προσβολής κατά ΝΑΟΥΣΣΗΣ, προσεβλήθη και το χωρίον ΜΑΡΙΝΑ.
Η διμοιρία Στρατού, σταθμός Χωρ/κής και ΜΑΥ Χωρίου εκράτησαν σταθερώς τα θέσεις των μαχόμενοι μέχρι των πρωινών ωρών.
ια) Ο εχθρός ήρχισεν αποσυρόμενος από της 04.15 ώρας ότε έπαυσεν τα πυρά του. Από της 04.45′ ώρας μετά πρόχειρον ανασυγκρότησιν των τμημάτων ετέθησαν εις καταδίωξιν του εχθρού ταύτα, μία διμοιρία λόχου διοικήσεως προς ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΝ (Ο.120457).
Δύο ομάδες φυλακίου ΘΕΟΛΟΓΟΥ προς ΜΑΝΑΝΤΣΙ (Ο.127450)
Δύο ομάδες προς ΚΟΥΚΟΥΛΙ (Ο.145495)
ιβ) Αι τηλεφωνικαί διαβιβάσεις ελειτούργησαν μέχρι 24.00 ώρας με όλους τους λόχους (πλην 2ου λόχου εις Πολιτικόν Νοσοκομείον) και με ταξιαρχίαν.
Από της 24ης ώρας διεκόπη η τηλεφωνική επικοινωνία με 4ον Λόχον, φυλάκιον ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ, υδραγωγείου.
Μέχρι πρωίας διετηρήθη μετά Ταξιαρχίας, Ουλαμού όλμων 4.2» και Φυλακίου Νεκροταφείου (Ευαγγελιστρίας)
ιγ) Η είσοδος συμμοριτών-σαμποταριστών εν τη πόλει εγένετο από βορείας παρυφής, μεταξύ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ και ΑΛΩΝΙΩΝ, διά των φυτειών προς την περιοχήν του χώρου σταθμεύσεως σώματος εθελοντών ΜΑΥ, με αντικειμενικόν σκοπόν την προσβολήν τούτων και τμημάτων Χωρ/κής και εμπρησμόν εγγύς τούτων ευρισκομένων δημοσίων κτιρίων και ορισμένων οικιών.
Έτεραι δε ομάδες τούτων, με καθορισμένας εκ των προτέρων εντολάς και οδηγούμεναι εκ συμμοριτών εκ ΝΑΟΥΣΗΣ επεδόθησαν εις διαρπαγήν ειδών και κτηνών ως και απαγωγήν ορισμένων κατοίκων.
4. ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ:
Προς κάλυψιν της κατά ΝΑΟΥΣΗΣ ενεργείας των οι συμμορίται είχον τοποθετήση νάρκας επί της αμαξιτής ΒΕΡΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΗΣ εις τρία σημεία από ύψος ΝΕΑ ΚΟΥΚΑΕΝΑ (Ο.210410) και εκείθεν και εγκαταστήση τμήμα εις διακλάδοσιν αμάδωσιν αμαξιτής ΝΑΟΥΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΗΣ όπερ απώθησεν διά συμπλοκής η ομάς Μ.Α.Υ. χωρίου ΑΝΩ ΚΟΠΑΝΟΣ (Ο.195480).
Επίσης είχον ανατινάξει και την οδικήν γέφυραν άνω ΚΟΠΑΝΟΥ επί της προς ΕΔΕΣΣΑΝ αμαξιτής.
5. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ:
Η Ταξιαρχία λαβούσα την 17.30′ την πληροφορίαν παρά του 592 Τάγματος ότι εσημειώθη εις ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΝ (Ο.138525) συγκέντρωσις συμμοριτών με προθέσεις επιθέσεως κατά ΜΑΡΙΝΗΣ 0 (175-545) αφ’ ενός εκοινοποίησεν ταύτην προς 33ην Ταξιαρχίαν (υπ’ αριθ. 104/6/39/18.Ι9.45′ κρυπτογραφικόν σήμα, αφ’ ετέρου διέταξεν όπως ώσιν έτοιμοι προς κίνησιν οι μόνοι εν ΒΕΡΡΟΙΑ εφεδρικοί λόχοι ήτοι είς λόχος 615 Τ.Π., 33 ΛΟΚ, Ουλαμός Πυρ/κού και Ουλαμός τεθωρακισμένων (Α.Π. Ι/Ι/89/18.8.47 Ταξιαρχίας).
Περί την 22αν ώραν εξ ακροάσεως μεταδιδομένου σήματος υπό 592 Τάγματος προς ΜΑΡΙΝΑΝ έλαβεν η Ταξιαρχία το πρώτον γνώσιν περί συμμοριακής δράσεως εις ΝΑΟΥΣΑΝ και αμέσως εν συνεχεία ήλθεν εις διαφόρους επαφάς τηλ/κάς και δι’ ασυρμάτου με διοικητήν Τάγματος και Υποδιοικητήν Χωρ/κής ΝΑΟΥΣΗΣ, διοικητήν Μ.Α.Υ. ΚΟΠΑΝΟΥ και ΜΑΡΙΝΗΣ.
Προς αποσαφύνησιν καταστάσεως η Ταξιαρχία διέταξεν τον Διοικητήν 592 Τάγματος (υπ’ αριθ. Α.Π. Ι/Ι/88/18.8.47 ώρα 20.30 ν’ αναφέρη συγκεκριμμένως επί της καταστάσεως και ταυτοχρόνως διέταξεν όπως επί πλέον των άνω λόχων ει έτοιμος προς κίνησιν λόχος 516 Τάγματος δι’ ον ητήσατο έγκρισιν Γ΄Σ.Σ. διά της Α.Π. Ι/Ι/88/18.8.47 ώρα 23.05′ αναφοράς της.
Διευκρινισθείσης μετ’ ολίγον της καταστάσεως η Ταξιαρχία αφ’ ενός μεν διέταξεν ομάδα ΜΑΥ ΚΟΠΑΝΟΥ όπως προωθηθή εις διχάλωσιν αμαξιτής ΝΑΟΥΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΗΣ αφ’ ετέρου δε μεταξύ 23.15′ – 23.30′ έθεσεν εις κίνησιν τα ως άνω τμήματα επ’ αυτοκινήτου.
Δρομολόγιον της φάλαγγος Α. ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑΝΙΣΑΣ (Ο.270467) ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ (Ο.235460) όπερ είχεν αναγνωρισθή από 28.7.47 (βάσει σχεδίου ενεργείας Ταξιαρχίας).
Καθ’ οδόν και όταν είχεν υπερβή η κεφαλή της φάλαγγος το ΑΝΑΧΩΜΑ ελήφθη προφορική διαταγή Σ. Στρατού περί ταχείας κινήσεως προς ΝΑΟΥΣΑΝ. Η φάλαγξ αυτοκινήτων εις νοτίαν παρυφήν χωρίον ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ (Ο.285430) εύρεν την οδόν κατακεκλυσμένην υπό υδάτων εκ της βροχής της προηγουμένης ημέρας επί μήκους 500 περίπου μέτρων όπερ παρά τας καταβληθείσας υπερανθρώπους προσπαθείας δεν ηδυνήθη να υπερβή δι’ο και οι Λόχοι ετέθησαν εις πορείαν πεζή προς ΝΑΟΥΣΣΑΝ και αφίχθησαν προ της κατεστραμένης υπό των συμμοριτών Γεφύρας (Ν. παρυφής ΝΑΟΥΣΗΣ) ταυτοχρόνως με φάλαγγα αυτοκινήτων λόχου 518 Τάγματος διατεθέντος υπό 33ης Ταξιαρχίας κατόπιν διαταγής περί ώραν 05.30 – 06.00 της 19ης τρέχοντος .
Άπαντα τα τμήματα ταύτα τεθέντα εις καταδίωξιν και λήψιν επαφής μετά του εχθρού εις εκτέλεσιν Α.Π. 38489/120300/Δ/γής Σ. Στρατού υπερέβησαν την πόλιν ΝΑΟΥΣΗΣ την 08.00 ώραν κινηθέντα προς κατευθύνσεις:
1) ΝΤΟΡΤΟΠΟΛΙΝ (Ο.0850)
2) ΑΡΚΟΧΩΡΙ (Ο.145433)
3) ΦΥΤΙΑΝ (Ο.1840)
Εφ’ ουδεμίας των άνω κατευθύνσεων ανευρέθη εχθρός πλην των ανευρεθέντων δύο πτωμάτων συμμοριτών υπό του προς ΝΤΟΡΤΟΠΟΛΙΝ κινηθέντος λόχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Ο Σταθμός ασυρμάτου 592 Τάγματος δεν ελειτούργησεν κανονικώς καθ’ όλην την διάρκειαν των επεισοδίων και η μετά τούτου επαφή της Ταξιαρχίας επιτυγχάνετο μέσω σταθμού ασυρμάτου ΜΑΡΙΝΑΣ.
6. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ:
(εκ της εκθέσεως 592 Τάγματος)
Κατ’ εκτίμησιν αι χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις ανήρχοντο εις 700, υπό Γενικόν αρχηγόν τον ΔΙΑΚΟΝ.
Εκ καταθέσεων παραδοθέντος συμμορίτου και επανελθόντων κατοίκων εκ των απαχθέντων, τας δυνάμεις ΒΕΡΜΙΟΥ διά την επιχείρησιν κατά ΝΑΟΥΣΗΣ ενίσχυσαν επί πλέον και δύο συγκροτήματα εκ ΠΙΕΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ δυνάμεις 200 περίπου συμμοριτών.
Ονόματα διοικητών συγκροτημάτων εξηκριβώθεισαν:
ΛΑΜΠΗ (Αδελφού ληστοσυμμορίτου ΜΑΥΡΟΥ), ελθόντος εκ ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ΑΡΑΠΗ, ΚΙΤΣΕΛΗ, ΣΤΑΘΗ.
Όπλα μηχανήματα, Πυρομαχικά
Βαρέα Πολ/λα 6 – Αντιαρματικά 4 – όλμοι 3» 6 – όλμοι 2» 30 – ΠΙΑΤ 15 Μαδζούκες 20 – Οπλοπολυβόλα ΜΠΡΕΝ περί τα εννενήκοντα – Αυτόματα ατομικά διαφ. τύπων ΣΤΑΓΕΡ – ΣΤΕΝ – ΤΟΜΣΟΝ περί τα 100- Εμπρηστική κόνις Γερμανική – Χειροβομβίδες εν αφθονία – Ατομικά τυφέκια – 50 κτήνη φορτωμένα Πυρ/κά.
7. ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Ι) ΕΧΘΡΟΥ:
Εκ πληροφοριών διαφόρων καθ’ ημέραν παρουσιαζομένων κατοίκων εκ των απαχθέντων ο εχθρός είχεν νεκρούς 10 (πολλοί σοβαρώς τραυματίαι υποκύψαντες) Τραυματίας 30 μεταφερθέντας προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
Παραδοθέντες 1.
ΙΙ) Ημετέρων τμημάτων
Είς νεκρός και 6 τραυματίαι του τάγματος – Ουδεμία απώλεια υλικού
-Δύο νεκροί και 3 τραυματίαι Χωροφυλακής
ΙΙΙ) Εκ των κατοίκων νεκροί 4 τραυματίαι 7.
ΙV) Προξενηθείσαι ζημίαι απετεφρώθησαν περί τα 100 οικήματα μεταξύ των οποίων και το Δημαρχείον, το Δημόσιον Ταμείον, η Οικον. Εφορεία και η Εφορεία Καπνού, συμβολαιογραφείον, τμήμα ασφαλείας Χωρ/κής και ο Ναός Αγ. Μηνά.
Διηρπάγησαν περί τα 16 κτήνη φόρτου και είδη τροφίμων εκ των παιδικών συσσιτίων.
V) Απαχθέντες κάτοικοι: 83 περίπου. Εκ τούτων 10 εκ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ και έτεροι 10 πολίτες εξ άλλων περιοχών, οίτινες την νύκτα της 18 προς 19ην ευρέθησαν εις Νάουσσαν.
Το πλείστον των απαχθέντων τυγχάνουσι ομοϊδεάται τούτων
Επανήλθον εκ των απαχθέντων 20.
8. Επισυνάπτεται έκθεσις διοικήσεως Χωρ/κής ΒΕΡΡΟΙΑΣ υπ’ αριθ. Α.Π. 21/87/4405 περί της αυτής κατά ΝΑΟΥΣΗΣ επιθέσεως των συμμοριτών.
Ο
Δ/ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ
Συντρ/χης Πεζικού
Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements