Δελτίο πληροφοριών (λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών), ΓΕΣ/Α2/15 Αυγ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ Α2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Αθήναι τη 15 Αυγούστου 1947
Αριθ. Α. Π. 21710

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

 1. Σκοπός της παρούσης, η απ’ αρχής και μέχρι τούδε εξέλιξις του ζητήματος
  της λαθραίας μεταφοράς οπλισμού, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εκ
  διαφόρων γειτονικών και μη Κρατών προς Ελλάδα και αλλαχού, με
  αντικειμενικόν σκοπόν την επιτυχίαν πολιτικών σκοπών της εξαπλωτικής τάσεως
  διεισδύσεως του Σλαυϊκού Συνασπισμού προς πάσαν κατεύθυνσιν και ιδιαίτατα
  προς Νότον, ουχί ειρηνικώς.
  2.Ειδικώτερον διά την Ελλάδα, το ζήτημα τούτο άρχεται μετά το Δεκεμβριανόν
  Στασιαστικόν κίνημα του 1944 υπό του ΚΚΕ, ότε πολλοί οπαδοί του κατέφυγον
  εις Αλβανίαν, Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαυϊαν διαθέτοντες μεγάλα χρηματικά
  ποσά εις λέβα και χρυσάς λίρας Αγγλίας και ηγόρασαν μεγάλας ποσότητας όπλων
  και περιστρόφων ιδίως, καθώς και Πυρομαχικών τα οποία απέστειλαν εις
  Ελλάδα.
  Από των αρχών του έτους 1946 ο Διεθνής τύπος ήρξατο να απασχολήται επί του
  ζητήματος και οι πηγαί πληροφοριών να αποστέλωσιν ημίν πληροφορίας, με την
  πάροδον δε του χρόνου λαμβάνει μεγαλυτέραν έντασιν, σημασίαν και ενδιαφέρον
  λόγω της δυσμενούς εξελίξεως της πολιτικής των δύο Παγκοσμίων Συνασπισμών
  και ιδιαίτατα διά την Ελλάδα, ήτις κατέστη ο στόχος του Σλαυϊκού
  Συνασπισμού.
  3.Πληροφορίαι διά την συμμετοχήν των διαφόρων Κρατών εις την λαθραίαν
  μεταφοράν όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών εις Ελλάδα ιδίως, έχουσιν
  ως ακολούθως:

α) ΑΛΒΑΝΙΑ
i) Αξιόπιστοι πηγαί, έφερον συγκεντρωθέν αρχάς Ιανουαρίου 1946 εις
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, πολεμικόν υλικόν βάρους 60 τόννων, προοριζόμενον διά ΚΚΕ και
ΕΑΜ.
ii) Όμοιαι πηγαί, έφερον συγκεντρωθέν εις θέσιν ΜΕΣΑΡΙΑ και εγγύς των
συνόρων (Συντετ. 972826) πολεμικόν υλικόν συγκεντρωθέν υπό φυγοδίκων
Ελασιτών εν Αλβανία, τη συμπράξει Αλβανών, με πρόθεσιν να το διοχετεύσουν
εντός της Ελλάδος.
iii) Κατά εξακριβωθείσαν πληροφορίαν, αρχάς Ιουνίου 1946, μετεφέρθησαν δι’
Αλβανικών αυτοκινήτων εκ Τιρράνων, εις Φυλάκιον της Ελληνο-Αλβανικής
μεθορίου «ΛΟΓΓΟΣ» 25 αυτόματα Γερμανικά «Σμάϊτζερ» και 4-5 κιβώτια
φυσιγγίων και χειροβομβίδες «Μίλς». Πάντα ταύτα, διενεμήθησαν εις 14μελή συμμορίαν εις το Φυλάκιον τούτο.
iv) Αξιόπιστοι πηγαί, έφερον τον ΚΩΝ/ΝΟΝ ΡΑΠΤΗΝ ή Καπετάν Νεμέρτζικαν εκ
κάτω Μερόπης, αποσταλλέντα υπό του ΚΚΕ εις Αργυρόκαστρον, ίνα αναλάβη την
Διεύθυνσιν της αποστολής όπλων εις Ελλάδα.
v)Κατά εξακριβωθείσαν πληροφορίαν, από τα μέσα Ιουνίου ε.ε., οι συμμορίται
ήρχισαν αντικαθιστώντες τον παλαιόν οπλισμόν των διά καινουργούς Αγγλικού
τύπου, ιδίως οπλοπολυβόλα, τυφέκια και πιστόλια τα οποία εισήχθησαν εις
Αλβανίαν μετ’ αφθόνων Πυρ/κών συσκευασμένα εις κανονικά κιβώτια, ίνα ούτω ο
εις Πυρ/κα ανεφοδιασμός είναι ευχερής δι’ υφαρπαγής ή κλοπής των εν Ελλάδι
ή Ιταλία αποθηκών.
vi) Κατά μη διασταυρωθείσαν πληροφορίαν, εκ των παρά την ΧΕΙΜΑΡΑΝ και ΑΚΡΑ
ΚΕΦΑΛΙ ακτών, μετεφέροντο κατά την νύκτα και δι’ αλβανικών πετρελαιοκινήτων
τον Απρίλιον ε.ε. εις τα ανοικτά της θαλάσσης, φυσίγγια διά την Ελλάδα.
Μετεφορτώνοντο επί Ελληνικών τοιούτων ορμομένων εκ των νήσων ΕΡΙΚΟΥΣΗΣ και
ΟΘΩΝΩΝ.
vii) Συνεχώς, συμμορίται παραδιδόμενοι και συλλαμβανόμενοι, καταθέτουν ότι
συν τοις άλλοις, εξοπλίζονται υπό των Αλβανικών Στρατιωτ. Αρχών.

β) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
i) Κατά εξακριβωθείσαν πληροφορίαν, ο ΔΗΜ. ΣΤΑΓΓΟΣ, συνεργασθείς μετά των
Βουλγαρικών Αρχών Κατοχής ευρέως, ανέλαβεν από του Σ/βρίου 1944 μέχρι του
Απριλίου 1945, την διεύθυνσιν Επισιτισμού του Νομού Σερρών και μετέβη κατ’
απανάλειψιν εις Σόφιαν μετά τινός ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ, Αξ/κού του Ε.Λ.Α.Σ.
ευρισκομένου εις Βουλγαρίαν, και παρέλαβον οπλισμόν ως εκπρόσωποι του ΚΚΕ –
ΕΑΜ , τον οποίον μετέφερον δι’ αυτοκινήτου εις Σέρρας.
ii) Την 6ην Ιανουαρίου 1946, αφίχθησαν εις Θεσ/νίκην εκ Βουλγαρίας 4 άτομα
γνωστής ταυτότητος, ίνα συν τοις άλλοις εξακριβώσωσι την τύχην των μέσω
Γευγελής αποσταλλέντων τότε όπλων εκ Βουλγαρίας, περίπου 3.000, προς τους
εν τη περιφερεία ταύτη διαμένοντας Σλαυομακεδόνας.
iii) Συνεχώς συμμορίται παραδιδόμενοι και συλλαμβανόμενοι καταθέτουν ότι
συν τοις άλλοις, εξοπλίζονται υπό των Βουλγαρικών Στρ. Αρχών.

γ) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑ
i) Κατά εξακριβωθείσας πληροφορίας, εκτός του εφοδιασμού των συμμοριτών,
διενεργείται και λαθραία μεταφορά όπλων και πυρομαχικών εκ των Δαλματικών
λιμένων της, τα δε μεταφέροντα ταύτα βενζινόπλοια, αποφεύγοντα τον έλεγχον
και τας συνεπείας, διέρχονται δυτικώς του Στενού Κερκύρας.
ii) Κατά θετικάς πληροφορίας, τον Ιούνιον 1946, απεσύρθησαν από το
Γιουγκοσλαυϊκόν Στρατόν 4.000 αυτόματα Γερμανικά «Σμάϊτζερ» και Αγγλικά
«Στέν» αντικατασταθέντα διά Ρωσσικών, εξοπλίσθησαν δε διά των πρώτων οι
εκεί παραμένοντες φυγάδες Κομμουνισταί και αυτονομισταί, διά την
Συμμοριακήν κατά της Ελλάδος δράσιν.
iii) Εξηκριβώθη και εκ των λαβόντων χώραν ύστερον συγκρούσεων Συμμοριτών
και Κυβερνητικών δυνάμεων ότι, αρχάς του 1946, εισήχθη αριθμός όπλων και
απεκρύβει εις την περιοχήν του Πάϊκου.
iv) Εξ επιστολής περιελθούσης εκ Σκοπίων αρχάς του 1946 και απευθυνομένης
προς όργανον του Κ.Κ. Μακεδονίας, προέκυπτεν ότι οι καταφυγόντες μετά του
αυτονομιστικού Τάγματος ΓΚΟΤΣΗ εις Γιουγκοσλαυϊαν, ετοίμαζον είσοδον
οπωσδήποτε εις το Ελληνικόν έδαφος την άνοιξιν και ότι ήθελεν εισαχθή βαρύς
οπλισμός εκ Γιουγκοσλαυϊας προς εξοπλισμόν των οπαδών του Κ.Κ.Μ. του ΚΚΕ
v) Την 15 με 16ην Μαϊου 1946 μετεφέρθησαν εκ ΓΕΥΓΕΛΗΣ εις ΧΟΥΜΑ (Δ.
Γευγελής 15 χιλ. περίπου) 40-50 όπλα Ρωσσικής προελεύσεως, προς τον σκοπόν
όπως μεταφερθώσιν εις Ελλάδα παρά την θέσιν ΧΑΜΗΛΟΝ (5 χιλ. Ν. Γευγελής).
vi) Εξηκριβώθη και εκ των λαβόντων χώραν ύστερον συγκρούσεων συμμοριτών και
Κυβερνητικών δυνάμεων ότι, την 4ην Μαϊου 1946 μετεφέρθη εις περιοχάς ΠΑΪΚΟΥ
και ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΚΙΛΚΙΣ οπλισμός προερχόμενος εκ του Ομονσπόδου Μακεδονικού
Κράτους.
vii) Κατά γενομένην τον Μάϊον 1946 κομμουνιστικήν συγκέντρωσιν εις ΜΕΓΑΛΗΝ
ΣΤΕΡΝΑΝ – ΚΙΛΚΙΣ, ανεκοινώθη ότι επρόκειτο να παραληφθώσιν όπλα προς
διανομήν Ρωσσικής προελεύσεως, εις τους οπαδούς του ΚΚΕ.
viii) Εκ καταθέσεων ακολουθησάντων τα αυτονομιστικά Τάγματα εις
Γιουγκοσλαυϊαν μεταξύ των οποίων, και του ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ αποσταλέντος εις
Ελλάδα επί ειδική αποστολή διά λογαριασμόν των και συλληφθέντος την 13
Μαρτίου 1946, αποδεικνύεται ότι Βουλγαρόφρονες κάτοικοι διαφόρων χωρίων της
Δ. Μακεδονίας διετήρουν όπλα μεταφερθέντα εκ Γιουγκοσλαυϊας και ότι οι
ηγήτορες των Σλαυομακεδονικών Ταγμάτων έλεγον εις τους φυγάδες Μακεδόνας
ότι «Επειδή δεν μπορούμε να σας εξοπλίσωμεν διότι είναι δύσκολον να
εισέλθητε οπλισμένοι εις το Ελληνικόν έδαφος, θα πάτε να συνεννοηθήτε με
τας πολιτικάς οργανώσεις αι οποίαι είναι οπλισμέναι και θα θέσουν εις την
διάθεσίν σας όπλα όσα χρειασθούν».
ix) Εκ της καταθέσεως του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ της 18ης Απριλίου 1946,
συνδέσμου της Ν.Ο.Φ. περιφερείας Εδέσσης, προκύπτει ότι μετεφέρθησαν εξ
ΟΤΣΕ της Γιουγκοσλαυϊας τρία πολυβόλα, οπλοπολυβόλα και πολλά τυφέκια προς
διανομήν εις τους κατοίκους. Επίσης ότι η περιφέρεια και Επιτροπή Εδέσσης
και Βερροίας, είχεν περί τους 200 ενόπλους και ευκόλως ηδύνατο να εξοπλίση
ακόμη 300 με όπλα κρυμμένα εις τα χωρία ΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΑΡΥΔΙΑ – ΛΥΚΟΥΣ κ.α.
x) Ο εξοπλισμός των εκ Γιουγκοσλαυϊας εις Ελλάδα εισερχομένων συμμοριτών
περί τον Αύγουστον του 1946, εγένετο εις το χωρίον ΝΤΡΑΓΟΣ, όπου αποθήκη
φρουρούμενη υπό Γιουγκοσλαύων στρατιωτών.
xi) Την 10ην Δ/βίου 1946, παρεδόθησαν εν πλω εις δύο Ελληνικά βενζινόπλοια
προερχόμενα εκ Δωδεκανήσων και εις τα ανοικτά ύδατα του ΜΠΑΡΙ, εκ των ακτών
της Δαλματίας προερχόμενα, αυτόματα, χειροβομβίδες και άλλα πολεμοφόδια.
xii) Την 21 Μαϊου 1947, ραδιοφωνικός Σταθμός της Βενέτσια Τζούλια ανέφερεν
ότι, Γιουγκοσλαυϊκόν πλοίον αντήλαξεν εις τας Ιονίους ακτάς, όπλα με σίτον.
Η αναφέρουσα τούτο πηγή, δεν ηδυνήθη, να διασαφηνίση τους εκτελέσαντας την
ανταλλαγήν, δι’ ο εγένοντο ενέργειαι προς τούτο, μη καταλήξασαι εις
ικανοποιητικάς πληροφορίας.
xiii) Κατά την Ιταλικήν εφημερίδα «ΤΕΜΠΟ» της 21ης-7-47, προ έξ ημερών εις
το ΤΟΡΒΙΣΚΟΖΑ κατασχέθησαν 4 αυτοκίνητα τα οποία είχον διπλούν πυθμένα και
μετέφεραν πολυβόλα εκ Γιουγκοσλαυϊας, Σλαυϊκής προελεύσεως.
xiv)Εκ των ομολογιών παραδιδομένων και συλλαμβανομένων συμμοριτών,
προκύπτει ότι συν τοις άλλοις, εξοπλίζονται υπό των Γιουγκοσλαυϊκών Στρατ.
Αρχών.

δ) ΙΤΑΛΙΑ
Εξηκριβωμένως,
i) τεράστιαι ποσότητες πολεμικού υλικού εις χείρας οργανώσεων και ιδιωτών
και ευκολώτατα προσφέρονται προς πώλησιν.
ii) Συχνάκις ανακαλύπτονται υπό των Ιταλικών Αστυν. Αρχών αποθήκαι όπλων,
πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.
iii) Και αυταί αύται αι εγχώριαι Στρατ. Αρχαί, διαπραγματεύονται κρυφίως
πώλησιν όπλων, ιδίως πυρ/κών, η δε Ιταλική Αστυνομία συνεργάζεται εν
πολλοίς με τους Κομμουνιστάς, χρηματιζομένη.
iv) Λόγω της μεγάλης εκτάσεως του Λαθρεμπορίου απ’ άκρου εις άκρον της
Ιταλίας, καθημερινώς ο τύπος γέμει ειδήσεων επί του θέματος τούτου και
καθίσταται δύσκολος η λεπτομερής παρακολούθησίς του. Ως εκ τούτου, δεν
διεσαφηνίσθη το κύριον ρεύμα κατευθύνσεώς του, δυσκολίαν την οποίαν
ομολογεί και αύτη η ξένη υπηρεσία πληροφοριών.
v) Πετρελαιοκίνητα, κατά τους απόπλους των εκ των Ιταλικών λιμένων,
ασχολούνται με το λαθρεμπόριον όπλων τη μεσιτία εκεί εγκατεστημένων Ιταλών
εξ Ελλάδος και Δωδεκανήσου. Ιδίως, οι λιμένες ΒΡΙΝΔΗΣΙΩΝ – ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ –
ΜΠΑΡΙ και ΟΤΡΑΝΤΟ, διοχετεύουν όπλα και Πυρ/κά εις τας Δυτικάς ακτάς της
Ελλάδος.
vi) Τον Μάρτιον 1947, εις τα μέλη του πληρώματος του πετρελαιοκινήτου
ΠΑΝΑΓΗΣ κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις ΜΠΑΡΙ (4-13/3/47), εγένετο
πρότασις παρά Ιταλών απελθέντων εξ Ελλάδος όπως αγοράσωσι όπλα και
πυρομαχικά προς μεταπώλησιν εις τους συμμορίτας, ως πράττουσι και άλλοι
ναυτικοί.
vii) Εξ εμπίστου προσώπου επί τούτου μεταβάντος εις ΜΠΑΡΙ, του εγένετο την
8-13 Απριλίου 1947, πρότασις αγοράς 100 όπλων μετ’ αναλόγου αριθμού
φυσιγγίων με την δήλωσιν ότι, εάν το Βενζινόπλοιον προορίζεται διά την
Πελοπόννησον, θα ήσαν διατεθιμένοι να τον προμηθεύσουν μεγαλύτερον αριθμόν
όπλων και Πυρ/κών.
viii) Τον Μάϊον 1947, μετέβησαν εις Ιταλίαν Έλληνες Κομμουνισταί δι’ αγοράν
όπλων και πυρ/κών.
ix) Κατά θετικωτάτας πληροφορίας μηνός Ιουνίου ε.ε. ενεργείται εξ Ιταλίας
προς Γιουγκοσλαυϊαν μεγάλη κίνησις οπλισμού και πυρ/κών, μέσω Τεργέστης.
x) Ακριβής πληροφορίαι, φέρει τον Ιταλόν ΣΠΑΤΑΤΖΙΝΗ περί το τέλος Μαϊου
ε.ε. επί κεφαλής 4 πλοιαρίων προσεγγισάντων τας Αλβανικάς Ακτάς παρά τας
εκβολάς του ποταμού Σκούμπη και εκφορτωσάντων οπλισμόν προωθηθέντα εις
Ελλάδα και προοριζόμενον διά τους συμμορίτας.
xi) Εξηκριβωμένως, απεκαλύφθησαν την 9 Ιουλίου ε.ε. εις ΓΕΝΟΥΑΝ υπό της
Ιταλικής Αστυνομίας αποθήκαι όπλων μεγάλων ποσοτήτων, βαρέων και ελαφρών
πολυβόλων Ιταλικών Τόμιγκαν, πολυβόλων Στέν και πιστολίων Γκόλτ. Μεταξύ των
συλληφθέντων υπάρχουν και δύο άτομα θεωρούμενα επικεφαλής ευρυτάτης
κινήσεως διοχετεύσεως μεγάλων ποσοτήτων όπλων εξ Ιταλίας προς Ελλάδα, διά
τους συμμορίτας και απεστέλloντο με ψευδείς φορτωτικάς εις Πειραιά.
Αι έρευναι επί τούτου, διενεργούντο επί μήνας και συγκεκριμένως αφ’ ης
εποχής ανεκαλύφθη μεγάλη ποσότης όπλων επί Ιταλικού σκάφους αποπλέοντος δι’
Ελλάδα.
-Εκ των συλληφθέντων, πρόσωπα τινά ανήκον εις Οργάνωσιν μεταφοράς όπλων εις
Εβραίους και Άραβας τρομοκράτας.
-Μέγα μέρος του λαθρεμπορίου τούτου, εχρηματοδοτείτο υπό Ιταλών αριστερών
Κομμάτων και υποστηριζόντων τας συμμορίας κατά τον αυτόν τρόπον, καθ’ον και
την Διεθνή Ταξιαρχίαν εν Ισπανία.
-Η αξία του λαθραίου υλικού, εκυμαίνετο μεταξύ 100 έως 150 εκατομμυρίων
λιρετών μηνιαίως και διεξήγετο εις την οδόν ΓΚΑΜΣΚΙ όπου οι λιμενικαί
αποθήκαι και σωροί εμπορευμάτων.
xii) Εκτός των εκ του τελευταίου πολέμου αφθονούντων όπλων εν Ιταλία,
υπάρχουν και νεοκατασκευασθέντα εις τα Εργοστάσια ΜΠΡΕΣΤΙΑ και ΒΑΡΕΖΕ. Είς
των συλληφθέντων εμπόρων εις την Ζώνην ΣΕΣΤΡΙ – ΛΕΒΑΝΤΑ της Γενούης, επώλει
Σαμπασιγκάνς κατασκευασθέντα υπό της Ιταλικής Εταιρείας ΓΚΟΛΕΖΙ εν ΜΠΡΕΣΙΑ,
τα οποία δεν είχον καταχωρηθή.
xiii) Κατά εξηκριβωμένην πληροφορίαν, εθεάθη την νύκτα της 10ης Ιουλίου
ε.ε. εις ένα Μπάρ της οδού Γκράμσκι, της Γενούης, είς έμπορος γνωστός μόνον
ως ΟΣΚΑΡ, ουδενός γνωρίζοντος το πραγματικόν του όνομα και είς αγοραστής
ξένος, να συνάπτουσι συμφωνίαν δι’ έν φορτίον το οποίον είχεν φορτωθή επί
Τουρκικού πλοίου μετά το μεσονύκτιον και αναχωρήσαντος την πρωϊαν της
επομένης.
Τριάκοντα Βενζινάκατοι μετέφεραν το φορτίον συσκευασμένον εις κιβώτια μετά
διπλού πυθμένος, εφ’ ων υπήρχεν η επιγραφή «Γεωργικά μηχανήματα». Άμα τη
αναχωρήσει του αγοραστού, ο έμπορος είπεν εις τον πλησιάζοντα σκοπίμως
τούτον πληροφοριοδότην «ο πελάτης μου είναι μεσίτης της ΙΓΚΡΟΥΝ ΤΣΒΑΪ
ΛΕΟΥΜΙ (Εβραϊκή τρομοκρατική Οργάνωσις) δι’ ην και προορίζονται. Δεν
υπάρχει πολιτική εις τας εμπορικάς Επιχειρήσεις. Πολλά των πλοίων είναι
Τουρκικά, Ελληνικά και Αιγυπτιακά. Του έδωσα παλαιά πράγματα, τα οποία θα
καταστραφούν κατά την τρίτην εκπυρσοκρότησιν. Ο τύπος ούτος των πελατών
ουδέποτε επιστρέφει να διαμαρτυρηθή».
xiv) Το απόγευμα της 11ης Ιουλίου ε.ε., εβυθίσθη κατόπιν εκρήξεως εκ βόμβας
βραδείας εκρήξεως προσκολληθείσης εις το εξωτερικόν του σκάφους, το υπό
Παναμαϊκήν Σημαίαν Ατμόπλοιον «ΒΡΥΣΗ» φορτωμένον με λαθραία πολεμοφόδια
προοριζόμενα διά Μέσην Ανατολήν, πιθανώς δε και διά τους Έλληνας
συμμορίτας. Επί διεξαχθείσης προς τούτο ανακρίσεως, δεν εγνώσθησαν εισέτι
αποτελέσματα.
xv) Εις τον Έλληνα Στρ/κόν Σύμβουλον της εν Ρώμη Ελλην. Βασιλικής Διπλωμ.
Αντιπροσωπείας, προσεφέρθησαν προς πώλησιν παρά διαφόρων προσώπων το πρώτον
15θήμερον Ιουλίου ε.ε., τα ακόλουθα:
-Ικανή ποσότης πολυβόλων ΕΡΛΙΚΟΝ των 20 χιολιοστομέτρων, υπό χήρας
Ελληνικής καταγωγής επωνύμου ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ και από μακρού εγκατεστημένης εις
Ιταλίαν.
-Εκατόν (100) όλμοι ΜΠΡΑΝΤ των 81 χιλιοστομ., μετ’ αναλόγου ποσότητος
βλημάτων, με άμεσον παράδοσιν.
-Τω υπεδείχθη γραπτή προσφορά ενυπόγραφος και καθ’ όλα εν τάξει, διά την
πώλησιν δύο αντιτορπιλλικών των 1450 τόννων πλήρως εξοπλισμένων.
-Σοβαρότατον πρόσωπον, τον επληροφόρησεν ότι, υπάρχουν προς πώλησιν 4.000
όπλα.
xvi) Κατά τον μήνα Ιούλιον ε.ε., συνέβησαν εξηκριβωμένως τ’ ακόλουθα:
-Την 1ην και ολίγον μετά μεσημβρίαν, εγένετο έκρηξις μυστικής αποθήκης
Πυρ/κών εις την ΒΑΣΤΙΛΛΙΑ.
-Την 3ην ανεκαλύφθησαν υπό Καραμπινιέρων δύο μυστικαί αποθήκαι πυρ/κών και
κατασχέθησαν 10 τόννοι πυρίτιδος, 52 τόν. τροτύλης, 7,2 τόν. μελανής
πυρίτιδος και 1300 βλήματα των 75 χιλιοστ.
-Την 9ην η Αστυνομία ανεκάλυψεν εις Μαρφρεδονίαν μυστικήν αποθήκην
αποστολής πυρ/κών εις βάρειον Ιταλίαν και κατέσχεσεν 300 χιλιογρ.
δυναμίτιδος, 15 τόν. μικρών οβίδων πολυβόλων, 300 χιλιογραμ. εκρηκτικών
υλών και μεγάλην ποσότητα οβίδων πυρ/κού διαφόρων διαμετρημάτων.
-Την 18ην, ανεκαλύφθησαν εις Τάραντα και επί Σιδ/κού οχήματος 50 σάκκοι
τροτύλης συνολικού βάρους 3,5 τόννων. Προήχοντο εκ Κατάνης με προορισμόν το
ΒΡΥΝΔΗΣΙΟΝ, όπου εγένοντο συλλήψεις παρά της Αστυνομίας. Αποστολεύς ήτο ο
ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΙΟΥΤΟ, παραλήπτης ο ΔΕΛΒΑΤΟΡΕ ΜΙΤΣΙ.
-Πέριξ της ΠΑΒΙΑΣ, γενομένης ερεύνης παρ’ αστυνομικών, ανευρέθησαν αυτόματα
όπλα και πυρ/κά.
-Εις ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ και εντός του αρχείου του Δημαρχείου του ΣΟΜΜΟ, ευρέθησαν
όπλα.
-Εις ΚΙΝΙΟΛΟ και εις την οικίαν του ΜΠΑΣΣΑΝΟ ΠΑΚΙΟΥΑΡΝΤΙ, ανεκαλύφθη
οπλοστάσιον ανήκον εις ανθρώπους ουδεμίαν σχέσιν έχοντας με κόμματα και
άνευ Παρτιζανικού παρελθόντος.
-Εις το δάσος ΒΙΤΣΕΝΤΟ, συνελήφθη ο έμπορος ΠΙΕΤΡΟ ΚΡΕΠΑΛΝΤΙ αγοράζων
αυτόματα αξίας ενός εκατομμυρίου λιρετών παρά του Αρχηγού των Παρτιζάνων
«ΤΙΓΡΗ» και φορτώνων ταύτα επ’ αυτοκινήτου.
-Εις ΝΟΒΑΡΑΝ η Αστυνομία συνέλαβε τον ΠΙΕΡΙΝΟ ΓΙΑΚΟΜΠΕ Ιταλοεβραίον, ενώ
διεπραγματεύετο αγοράν όπλων, όλμων και πυρ/κών αξίας 8 εκατομ. λιρεττών
και έτοιμον να τα μεταφέρη δι’ αυτοκινήτου. Κατά την διευθύνουσαν δεξιάν
ομάδα ΑΝΑ ή ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΙΣ και τον αγοραστήν, ταύτα προορίζοντο δι’
εξοπλισμόν δεξιών ομάδων εν Ιταλία.
-Εις ΠΕΡΠΟΤΟ ΝΤΕΛ-ΚΟΛΙΟ μεταξύ ΤΑΡΒΙΖΙΟ και εκβολών του ΠΙΑΒΕ, εσημειώθη
μεγάλη αποθήκη όπλων.
-Την 15ην εις ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΝ, η αστυνομία ανεύρεν 13 όπλα 500 χειροβομβίδες,
αρκετήν ποσότητα πυρ/κών, αντισφυξιογόνων προσωπίδων και άλλων
πολεμοφοδίων, κεκρυμμένων παρά την πόλιν. Ταύτα κατεσχέθησαν, συνεχίζονται
δε αι έρευναι.
-Την 16ην, γενομένης ερεύνης εις τας οικίας συλληφθέντων νεοφασιστών
(Φ.Α.Ρ.) ανευρέθησαν 30 χιλιογρ. φυσιγγίων πολυβόλων και πιστόλια με
πολλούς γεμιστήρας.
xvii) Το λαθρεμπόριον όπλων μετά της Γιουγκοσλαυϊας, διεξάγεται μέσω της
Επαρχίας ΦΡΙΟΥΛΙ, με Κέντρον διαβάσεως και διαλογής το χωρίον ΣΑΡΒΟΝΤΑΝ
ΝΤΕΛΟΡΕ.
ε) ΕΛΛΑΣ
i) Κατ’ αξιόπιστον πηγήν τον Ιούλιον 1946, επρόκειτο να έλθη εις Αθήνας ο
ΚΡΙΒΟΝΣΑΪΝ ΜΩΥΣ Ισραηλίτης εκ Παλαιστίνης, ίνα ανελάμβανε την οργάνωσιν
αποστολής όπλων εις Παλαιστίνην.
ii) Κατά το Κέντρον Αλλοδαπών Πειραιώς, το ΕΑΜ προέβαινεν τον Αύγουστον
1946 εις αγοράς όπλων εις μεγάλας τιμάς, τα οποία διέθετεν διά τους
Εβραίους της Παλαιστίνης.
στ) ΡΟΥΜΑΝΙΑ
i) Εξηκριβωμένως συνελήφθη την 31 Μαϊου 1947 εις Κων/πολιν πετρελαιοκίνητον
προερχόμενον εκ Ρουμανίας και με προορισμόν την ΧΑΪΦΑΝ, μεταφέρον όπλα και
πυρ/κά.
Προς καταστολήν τουλάχιστον του κακού, εγένοντο παρ’ ημών αι κάτωθι
ενέργειαι:
α) Ενημερώθησαν αι αρμόδιαι Ελληνικαί Πρεσβείαι διά του Υπουργείου
Εξωτερικών και επεστήθη εις αυτάς η έντονος παρακολούθησις του ζητήματος
και η ενημέρωσις ημών επί των αποτελεσμάτων.
β) Επεστήθη η προσοχή εις τας Προξενικάς Αρχάς ΜΠΑΡΙ και ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΥ και
εδόθησαν εις αυτάς οδηγίαι παρά του Υπουργείου Εξωτερικών επί τούτου.
γ) Επεστήθη η προσοχή των προς παρακολούθησιν των διερχομένων διά των
Ιταλικών λιμένων και ιδίως του ΜΠΑΡΙ, Ελληνικών πλοιαρίων καίτοι γνώμαι
Ιταλών και Ελλήνων Εμπόρων δυναμένων να γνωρίζωσι σχετικώς, παρουσιάζουσι
το εις τους λιμένας ΜΠΑΡΙ και ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ λαθρεμπόριον όπλων ως δυσκολώτατον
και παρακινδυνευμένον.
δ) Συνεστήθη εις το Ιταλικόν ΓΕΣ όπως διαταχθούν αι Ιταλικαί και
Τελωνειακαί αρχαί να ενεργούν νηοψίας και ελήφθησαν όντως εξαιρετικώς
σοβαρά μέτρα.
ε) Η εν Ρώμη Ελλην. Βασιλ. Διπλωμ. Αντιπροσωπεία, δι’ ενεργείας της την
12ην-7-1947, επέστησεν την προσοχήν του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών επί
του σοβαροτάτου τούτου ζητήματος και ζητεί αφ’ ενός μεν την παροχήν
επισήμων πληροφοριών βάσει των υπό των Αρχών Κατεχομένων στοιχείων, αφ’
ετέρου δε ζητεί την επέμβασίν του προς κατάπαυσιν. Μέχρι τούδε, τόσον αι
πληροφορίαι όσον και αι διαβεβαιώσεις δεν εδόθησαν επί της ενεργείας
ταύτης.
στ) Παρεκλήθη η εν Ιταλία Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών όπως, αφ’ ενός
μεν παράσχη εις την ημετέραν Βασιλ. Διπλωμ. Αντιπροσωπείαν πάσαν
πληροφορίαν επί του ζητήματος και αφ’ ετέρου, παράσχη την συμβολήν της εις
την παρακολούθησιν ενεργειών υπόπτων προσώπων, επί τούτου.
ζ) Επεστήθη η προσοχή και λήψις δρακοντίων μέτρων, των Ναυτικών Ελληνικών
Αρχών.

 1. Συμπεραίνομεν ότι:

α) Δημιουργείται υπό του Κομμουνισμού φάσις, αποσκοπούσα την δημιουργίαν
ενόπλων οπαδών και σοβαρών αποθηκών βαρέων και ελαφρών όπλων εις τας χώρας
της Ευρώπης τας μη υπό την επιρροήν του, διά την εξυπηρέτησιν μελλοντικών
σχεδίων του. Ούτω, η λαθραία κίνησις του οπλισμού δεν είναι μοναδική προς
Ελλάδα και Ιταλίαν, αλλά και προς λιμένας της Μ. Ανατολής, Ισπανίαν,
Γαλλίαν, Ελβετίαν και Βόρειον και Νότιον Αμερικήν.

β) Απόλυτος η συνεργασία μεταξύ των τριών Βορείων γειτόνων της Ελλάδος και
τυφλή η υπακοή των δύο προς την Διευθύνουσαν Γιουγκοσλαυϊαν, καλύπτουσαν
την Ρωσσίαν την οποίαν και εκπροσωπεί εις τον εφοδιασμόν δι’ όπλων και
Πυρ/κών των αναρχικών Κομμουνιστικών στοιχείων του αντιθέτου αυτής
Παγκοσμίου ρεύματος και ιδιαίτατα των Ελλήνων Κομμουνιστών και Σλαυοφώνων
στοιχείων.

γ) Πηγήν λαθραίας μεταφοράς όπλων και πολεμοφοδίων προς Ιταλίαν και Ελλάδα,
θεωρούμεν μάλλον την Γιουγκοσλαυϊαν, διότι:

i) Ο Ιταλικός Στρατός, εγκατέλειψεν μεγάλας ποσότητας τοιούτων εις την
Βαλκανικήν.

ii) Οι Ιταλοί Κομμουνισταί, καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν όπως οπλισθώσιν,
δι’ ο μεταφέρουν εκ Γιουγκοσλαυϊας μεγάλας ποσότητας όπλων και αγοράζουν
μεμονωμένως τοιαύτα εν Ιταλία εις υπερόγκους τιμάς. Δεν είναι λογικόν
συνεπώς ν’ αποστέλωνται ταύτα εις την Ελλάδα.

iii) Είναι ευκολωτέρα η εκ Γιουγκοσλαυϊας αποστολής των εις Ελλάδα ή εξ
Ιταλίας και

iv) Δυνατόν οι Κομμουνισταί να θέλουν δι’ ευνοήτους λόγους να αποδείξουν
ότι, η αποστολή όπλων γίνεται από την Ιταλίαν και ουχί από τας γειτονικάς
χώρας της Ελλάδος.

δ) Ο Σλαυϊκός συνασπισμός, εντόνως εξωπλίζη το Κ.Κ. Ιταλίας λόγω της
ειδικής της θέσεως και της μορφής της Συμμαχικής της Κατοχής.

ε) Πάντως, είναι αναμφισβήτητον ότι γίνεται λαθραία εισαγωγή όπλων και
Πυρ/κών εις Ελλάδα και εξ Ιταλίας.

Η
Δ/νσις Πληροφοριών
ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ
Δ/ντής Δ/σεως Α2
Το
Α2/ΙΙ Τμήμα
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντ/ρχης
Τ.Σ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
– Δ/τής Α2 Δ/νσεως
– Τμήμα Α2/ΙΥ
– Τμήμα Α2/ΙΙ (δύο αντίτυπα)

Στρατ. Ακόλ. Ουάσιγκτων
(Διά του Υπουργ. Εξωτερικών)
– Διευθυνταί όπλων – Άγγλον Στρατ. Ακόλ.
– Πεζικού – Αμερικανόν Στρ. «
– Πυρ/κού εν αντίτυπον
– Τεθωρακισμένων όρα παραγρ. Ι
– Μηχανικόν
– Διαβιβάσεων
1) Το αντίτυπον το προοριζόμενον διά τους κ. Δ/τάς όπλων
του ΓΕΣ θα κυκλοφορή κατά την αναγραφομένην σειράν και θα
επιστραφή εις Α2/ΙΙ Τμήμα, διά του κ. Δ/ντού Διαβιβάσεων.
– Υπουργείον Εξωτερικών
– Γενικόν Επιτελείον Ναυτικού Α2
– Γεν. Επιτελείον Αεροπορίας Α2
– Στρατιά Α2
– Α΄, Β, Γ΄ Σώματα Στρατού
– VII Μεραρχία
– VΙΙΙ Μεραρχία
– ΧV «
– II «
– XI «
– X «
– IX «
– Στρατ. Ακόλουθος Αγκύρας
Στρατ. Ακόλουθος Ρώμης Διά του Υπουργείου
Στρατ. Ακόλουθος Παρισίων Εξωτερικών
Στρατ. Ακόλουθος Λονδίνου Ι. Κ.