Κατάστασις ΠΗΛΙΟΥ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΟΣΣΗΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/13 Αυγ 1947


YΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
Κατάστασις ΠΗΛΙΟΥ -ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ
Προς:  ΓΕΣ/Α1                                                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν:   Β΄ ΣΣ – 83 Περιοχή                                                     ΙΣ/2π/669/Α1
ΙΣ/ΔΙ/2π-8                                                                   13.8.47
Στρατηγόν

Σχετικά:      2020/295/10.8.47 ΓΕΣ/Α1

        8/653/ΙΙ.8.47 Στρατιάς
2020/295/3/ΙΙ.8.47 ΓΕΣ/ΑΙ
8/656/12.8.47 Στρατιάς

1.  Ως είναι γνωστόν, ο συμμοριακός αγών εις την ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ εγεννήθη το παρελθόν έτος και εξεπέμφθη προς άλλας περιοχάς, κατά πρώτον λόγον εκ της περιοχής ΚΙΣΣΑΒΟΥ («ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ») και κατά δεύτερον λόγον εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ («ΖΑΡΑΛΗΣ»).
Οι συμμορίται μετά πείσματος επί 14μηνον εις ΟΣΣΑΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ διατηρούν ζωηράν δράσιν παρά τας επιμόνους και δραστηρίας προσπαθείας επιλέκτων Μονάδων (αρχικώς 42ας και ακολούθως 3ης Ταξιαρχιών).
Τούτο είναι ενδεικτικόν της σημασίας, την οποίαν αποδίδουν εις την περιοχήν ταύτην, ως αποτελούσαν την συνέχειαν του αγωγού ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ – ΟΡΘΡΥΣ – ΡΟΥΜΕΛΗ η οποία συνέχεια δεν επετεύχθη να αποκοπή τελείως και οριστικώς.
Η σημασία της περιοχής ταύτης επαυξάνεται λόγω της γειτνιάσεως προς τα σπουδαιότερα αστικά κέντρα της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΣΑ, ΒΟΛΟΣ) και σημαντικάς αρτηρίας συγκοινωνιών.
2.    Ο αριθμός των συμμοριτών της περιοχής ταύτης είναι πολύ επηυξημένος ήδη απ’ ότι ήτο προ έτους.
3.    Εις την περιοχήν ταύτην η Στρατιά διετήρει μίαν ανεκτήν κατάστασιν διά της διαθέσεως της 3ης Ταξιαρχίας και των 20 και 21 Ταγ/των Χωρ/κής, μέχρις ότου θα της εδίδετο ευχέρεια προς εκκαθάρισίν της.
4.    Νυν κατόπιν αναφερθεισών διαταγών του ΓΕΣ το 502 Τάγμα (δυνάμεως 600 ανδρών) διετέθη εξ ΑΓΥΙΑΣ εις περιοχήν Α΄ Σ.Σ.
Εις την θέσιν του δε εγκαταστάθη το 612 Τάγμα εξ εφέδρων 1937 (400 ανδρών) το οποίον εκινήθη εκ περιοχής Κ, ΟΛΥΜΠΟΥ μη αναπληρωθέν.
5.    Εξ άλλου διά του υπ’ αριθ. 2020/259/3/111655 σήματός του το ΓΕΣ διατάσσει την αποστολήν εις ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ – ΣΑΜΟΝ  του 20ου Τάγματος Χωρ/κής, εμπεπλεγμένου σήμερον εις επιχειρήσεις, εις ΠΗΛΙΟΝ.
6.    Κατόπιν της μειώσεως των δυνάμεων κατά δύο Τάγματα το κενόν είναι αναπόφευκτον και η αναμόλυνσις ήδη εκκαθαρισθεισών περιοχών καθώς και ο κίνδυνος αποκοπής αρτηρίας ΒΟΛΟΣ – ΛΑΡΙΣΣΑ – ΚΟΖΑΝΗ πιθανός.
7.    Η Στρατιά ήλπιζεν ανακούφισιν εις την περιοχήν ταύτην διά της διαθέσεως των υπό του ΓΕΣ υποσχεθέντων Λ.Ο.Κ., ότε ενεργούσα εκκαθαριστικώς και επιτυγχάνουσα μίαν σταθεράν κατάστασιν θα ηδύνατο να εξοικονομήση δυνάμεις δι’ άλλας περιοχάς.

Αναγνωρίζουσα όμως την ανάγκην να διατεθή το 20 Τάγμα Χωρ/κής εις ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ – ΣΑΜΟΝ διά να απαγκιστρωθή το 601 Τάγμα όπερ θα αναλάβη την εκπαίδευσιν των νεοσυλλέκτων, δεν βλέπει άλλην λύσιν από του να σταλώσι επειγόντως προς εκπαίδευσιν οι Λ.Ο.Κ. εις ΠΗΛΙΟΝ και διατεθή μέρος τούτων διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως Ανατολικής Θεσσαλίας βάσει καταρτισθησομένου σχεδίου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ  ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ

Αντιστράτηγος

Διά την ακρίβειαν

Το Α1 Γραφείον

Τ. Σ.Υ.