Πρακτικόν συσκέψεως Γ’ΣΣ, 9 Αυγ 1947


ΘΕΜΑ            : Πρακτικόν  συσκέψεως λαβούσης               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
χώραν εις αίθουσαν Πολέμου                                   Γ΄ΣΣ/ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Γ΄ΣΣ την 9-8-1947
Αριθ. Α.Π. 37441
Εν Β΄ΣΤ 903 τη 9-8-47
1.-    ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

– Υποστράτηγος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

Διοικητής Γ΄ΣΣ

–         «

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.

     »        VΙΙ Μεραρχίας

–         «

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.

Διοικητής Χ Μεραρχίας

– Υποστράτηγος

ΦΙΛΙΠΙΔΗΣ ΑΓΑΜ.

Διοικητής ΧΙ Μεραρχίας

– Ταξίαρχος

ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤ.

ΑΚΑ ΓΕΣ

–       «

ΜΠΑΛΛΟΔΗΜΟΣ

Επιτελάρχης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

– Συν/χης

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚ.

ΕΠΧΗΣ Γ΄ΣΣ

– Αντ/χης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ.

Διευθυντής Α1 Γρ. Γ΄ΣΣ

–      «

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝ.

Διευθυντής Α2 Γρ. Γ΄ΣΣ

– Λοχαγός

ΒΡΑΔΗΣ ΧΡ.

Ως γραμματεύς

2.-    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ :
α.-   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
Εγένετο ανάπτυξις υπό του Δ/ντού Α2 Γραφείου ΣΣ επί των πληροφοριών ας έχει τούτο από της πλευράς των συμμοριτών.
(ι)    Τομεύς ΕΒΡΟΥ: Δύναμις συμμοριτών 1100.
–      Ύπαρξις Τάγματος σαμποτέρ με μεγάλην δραστηριότητα.
–      Έντονος στρατολογία.
(ιι)   Περιοχή ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ: Δύναμις 500. Είσοδος εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 140 συμμοριτών εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
–      Δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν.
(ιιι)  Περιοχή ΞΑΝΘΗΣ: Δύναμις 550.
–      Δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν. Εισήλθον εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 140 εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
(ιυ)  Κλιμάκιον ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Υπό συγκρότησιν). Δύναμις 180.
–      Προσπάθεια δημιουργίας Αρχηγείου εις περιοχήν ΛΕΚΑΝΗΣ. Υπάρχουσα δύναμις συμμοριτών εν τη περιοχή ταύτη 100.
–      Συνολική δύναμις περιοχής VΙΙ Μεραρχίας 2500.
(υ)   Περιοχή ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ: (περιοχή VΙΙ και Χ Μεραρχιών)
–      Δύναμις  450 (6 Λόχοι).
Υπάρχουν πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως 1000 ατόμων Βορείως ΛΙΠΑΣ εντός Βουλγαρικού εδάφους.
Δραστηριότης διά την παραλαβήν τροφίμων.
Έντασις στρατολογίας.
(υι)  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :
–      Περιοχή ΙΣΤΙΜΠΕΗ: Τάγμα δυνάμεως 160.
–      ΜΠΕΛΛΕΣ: Τάγμα+Λόχος Διοικήσεως, Λόχος Μηχανημάτων και Έμπεδον εκπαιδεύσεως. Συνολική δύναμις 600.
–      ΚΡΟΥΣΙΑ: Τάγμα ΚΡΟΥΣΙΩΝ δυνάμεως 400.
–      Συνολική δύναμις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1200 περίπου.
(υιι)Αρχηγείον ΝΙΓΡΙΤΗΣ: (ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ)
–      Δύναμις 250-300.
(υιιι)Αρχηγείον ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:
–      Δύναμις 170-180.
(ιχ)  Περιοχή ΠΑΪΚΟΥ:
–      Τάγμα με έδραν ΤΖΕΝΑΝ δυνάμεως 300-380.
–      Παρατηρείται δραστηριότης εις πεδινήν περιοχήν.
–      Εισήλθον εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ περί τους 50-100 νέοι συμμορίται.
–      Συνολική δύναμις ΠΑΪΚΟΥ 400-450.
(χε)Περιοχή ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ:
–      Πληροφορίαι Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ 23-7-47 περί εισόδου 3000 συμμοριτών  εις ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ και κατευθύνσεως τούτων προς ΚΕΡΑΣΙΕΣ δεν εξηκριβώθη.
–      Την 28ην Ιουλίου εις ΜΠΑΧ (Ν.7384) φάλαγξ 3000 Ελλήνων και 3000 Γιουγκοσλαύων.
–      Την 3-8-47 εμφάνισις κατά πληροφορίας Διοικήσεως Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ  1000 συμμοριτών εις περιοχήν ΚΕΡΑΣΙΕΣ.
Τελικώς απεδείχθη ότι μέχρι 2-8-47 ουδεμία ενίσχυσις συμμοριτών εγένετο εις περιοχήν ΚΑΪΚΜΑΤΣΑΛΑΝ.
–      Δύναμις 500 συν πιθανώς Τάγματος ΟΡΕΣΤΗ 400=900.
(χι)  Περιοχή ΒΕΡΜΙΟΥ:
–      Πληροφορίαι περί συγκεντρώσεως 2500-3000 συμμοριτών με πρόθεσιν επιθέσεως κατά ΝΑΟΥΣΣΗΣ δεν εξηκριβώθη.
–      Εξηκριβωμένη δύναμις ΒΕΡΜΙΟΥ 700 (2 Τάγματα), με προσανατολισμόν τούτων προς βόρειον ΒΕΡΜΙΟΝ.
(χιι)Περιοχή ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ:
–      ΟΛΥΜΠΟΣ: Δύναμις: 50 συμμοριτών Τάγματος ΦΩΤΕΙΝΟΥ.
Ενίσχυσις εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δι’ 100 εισέτι συμμοριτών.
–      ΠΙΕΡΡΙΑ: Περιοχήν ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (0.2514): Δύναμις 360. Μεταξύ τούτων 80 νεοαφιχθέντες εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
–      Περιοχή ΕΛΑΦΙΝΑΣ (0. 3222) 300.
–      Συνολική δύναμις ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ 700-800.
Γενικώς από 15-7-47 έως 8-8-47 είναι γνωστόν εις ΣΣ ότι εισήλθον εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ κατά μικρά τμήματα εις περιοχήν περί τους 900 συμμορίται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται περί στελεχών της Σχολής του ΜΠΟΥΛΚΕΣ και δυναμικών εν γένει στοιχείων.
Εγένοντο συσκέψεις εις ΜΠΕΛΕΣ-ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΑΓΡΑ διά την αντιμετώπισιν του ζητήματος ανεφοδιασμού εις τρόφιμα, καθ’ όσον οι Γιουγκοσλαϋοι δεν χορηγούν τοιαύτα. Εδόθη εντολή εις τους κατά τόπους συνδέσμους και τροφοδότας όπως εντείνουν τας προσπαθείας των.
β.-   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
(ι)    Εξητάσθη η διάταξις των μέσων του ΣΣ
Η διάταξις είναι απόρροια των προθέσεων της Στρατιάς.
Εξησφαλίσθη εις τας Χ και ΧΙ Μεραρχίας ανά εν Τάγμα εφεδρικόν.
Η VΙΙ Μεραρχία δεν διαθέτει εφεδρείας. Αν χρησιμοποιήση τάγμα των ήδη εν αναπτύξει, διατρέχει κίνδυνον ο πληθυσμός της περιοχής εις ην ήδη το Τάγμα ευρίσκεται.
Ετονίσθη και εγένετο δεκτόν, μία Ίλη του Συν/τος Αναγνωρίσεως να τεθή εις διάθεσιν VΙΙ Μεραρχίας εν ΚΑΒΑΛΑ.
(ιι)   Ετονίσθη ότι η αναπροσαρμογή της διατάξεως δημιουργεί κινδύνους εις  ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΟΝ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΝ και ΘΡΑΚΗΝ. Τούτο διότι εκ των περιοχών τούτων αφηραίσθησαν δυνάμεις προς συγκρότησιν των εφεδρειών.
(ιιι)  Ανεπτύχθη το πρόγραμμα επιχειρήσεων Γ΄ΣΣ. Αι προθέσεις του στηρίζονται επί των προθέσεων της Στρατιάς ήτοι :
–      Επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΑΪΚΟΥ.
–      Επιχειρήσεις ΚΡΟΥΣΙΩΝ.
Εγένετο  δεκτόν, ότι διά τας επιχειρήσεις ΒΕΡΜΙΟΥ είναι απαραίτητος η 32 Ταξιαρχία, η δε διάθεσίς της διά τούτο εναπόκειται  εις την κρίσιν του Διοικητού της Στρατιάς.
Εξητάσθη ο χρόνος και συνεφωνήθη ότι θα πρέπη να εκτελεσθώσιν αι επιχειρήσεις συμφώνως με τας ανάγκας και δυνατότητας της Στρατιάς εν χρόνω.
Διεβεβαιώθη το Γ΄ΣΣ υπό του Ταξιάρχου ΜΑΝΙΔΑΚΗ του ΓΕΣ ότι η 61 Ταξιαρχία θα διαθέση Τάγμα προς ΜΠΟΥΧΑΡΕΜ ΧΑΝΙ.
Εμελετήθη η ενίσχυσις της VII Μεραρχίας. Εγένετο δεκτόν  ότι το Γ΄ΣΣ θα είναι εις θέσιν να ενισχύση την VΙΙ Μεραρχίαν, μόνον όταν επανέλθωσιν εις αυτό αι 32 και 36 Ταξιαρχίαι οριστικώς.
Ο Διοικητής της VΙΙ Μεραρχίας ανέπτυξε διεξοδικώς τας ανάγκας της Μεραρχίας του και ετόνισε τους κινδύνους :
–      Ως προς την κατάληψιν ωρισμένου Αστικού Κέντρου διά τον σχηματισμόν της ελευθέρας Κυβερνήσεως και ως προς την εξόντωσιν των κατοίκων λόγω της παρατηρούμενης εντόνου επιστρατεύσεως και λεηλασίας.
Ανέπτυξε τας δυσκολίας συντηρήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής της περιοχής του.
Ομοίως τους λόγους οίτινες επιβάλλουσι την ενίσχυσιν της Μεραρχίας λόγω θέσεώς της των δυνατοτήτων ενισχύσεως του ΣΣ εν περιπτώσει προσβολής.
Ανέφερεν ότι η δύναμις των συμμοριτών ηυξήθη εντός μηνός κατά 800, ενώ η δύναμις της Μεραρχίας ελαττούται. Ότι η ζώνη της Μεραρχίας  είναι ίση προς την των δύο ετέρων Μεραρχιών του ΣΣ. Αριθμός συμμοριτών ως ανέπτυξε και ο Δ/τής Πληροφοριών ΣΣ είναι  εις VII Μεραρχίαν, όσος και εις τας δύο ετέρας Μεραρχίας τους αι οποίαι είναι και συμπαρατεταγμέναι ενώ η VΙΙ Μεραρχία μακράν και αποκεκομένη από το ΣΣ.
Ανέφερεν ότι άνευ του 603 Τάγματος το οποίον θα έχη ως εφεδρείαν Μεραρχίας φοβείται μήπως απωλέση την πρωτοβουλίαν εν τη περιοχή ΕΒΡΟΥ. Διά του Τάγματος τούτου θα δύναται να ενεργή εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις όπου παρίσταται ανάγκη. Εις ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ ανέφερεν ότι  ευρίσκονται μόνον τα απαραίτητα στατικά τμήματα.
Διοικητής ΣΣ ανεγνώρισε την ανάγκην ενισχύσεως της Μεραρχίας, πλην όμως συμφώνως προς τας προβλέψεις της Ανωτάτης Ηγεσίας του Στρατεύματος, της υπάρξεως εν τη περιοχή της Μεραρχίας των 2 ΚΒΕ και της ενισχύσεως της Μεραρχίας διά Ίλης Τεθωρακισμένων, πιστεύει ότι η Μεραρχία θα δυνηθή να κρατήση την πρωτοβουλίαν και ότι εν περιπτώσει ανάγκης το ΣΣ θα δυνηθή να ενισχύση εγκαίρως την Μεραρχίαν.

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ Γ΄ΣΣ

Τ.Σ.Υ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.

Συν/χης Μηχ/κού

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
– Γ΄ΣΣ/Διοικητής
– Διοικηταί VΙΙ, Χ, ΧΙ Μεραρχιών
– ΓΕΣ/ΛΚΑ
– ΣΤΡΑΤΙΑ/Επιτελάρχης
– Α1 – Α2 Γραφεία Γ΄ΣΣ