Δελτίο Πληροφοριών Εσωτερικής Καταστάσεως Ιούν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/30 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 33908

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1947


ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Υ.Τ.Α.                    ΑΝΤΙΓΡ.          Αριθ.   Αντ.

ΑΡΧΗΓΟΝ ΓΕΣ                                             1                  1
ΓΕΝΙΚΟΝ Δ/ΝΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                           1                  2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ       1                  3
ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΧΗΓΟΥ                                               1                  4
Α. ΥΠΑΡΧΗΓΟΝ ΓΕΣ                                              1                  5
Β. ΥΠΑΡΧΗΓΟΝ ΓΕΣ                                              1                  6
Γ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΝ ΓΕΣ                                              1                  7
ΒΟΗΘΟΝ Α. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ                                   1                  8
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΟΙΚ. Α.Μ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ   1                  9

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΥΠΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ανά                              1                   10, 11, 12
Δ/ΣΙΝ Α1/ΓΕΣ Δ/ΣΙΝ Α2/ΓΕΣ
Δ/ΣΙΝ Β1/ΓΕΣ ανά                                         1                   13, 14, 15
Δ/ΣΙΝ Β5/ΓΕΣ                                                            1                   16
ΤΜΗΜΑ Α2/IV                                             1                   17
ΤΜΗΜΑ ΙΙ/Α3 ΙΙΙ/Α2 Υ.Π.Σ. ανά                1                   18, 19, 20
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. ΗΘΙΚΟΝ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ.
1)     Αξιωματικών: Καλόν, πλην των Αξιωματικών Α. Τάγματος Σκαπανέων.
2)     Οπλιτών
α)    Εφέδρων. Καλόν πλην του ηθικού των εθνικοφρόνων οπλιτών Α. Τάγματος Σκαπανέων και αριθμού εκ των αναρχικών τοιούτων.
β)    Κληρωτών. Πολύ καλόν.

3)     Αίτια επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού.
Γενικώς.
α)    Το άγνωστον και αβέβαιον της διαρκείας της εκρύθμου καταστάσεως.
β)    Η μη παροχή πλήρους ενδείξεως ότι το Κράτος θέλει και απεφάσισε να καταστείλη την ανταρσίαν. Ως ένδειξις θα ηδύνατο να θεωρηθή η λήψις όλων εκείνων των μέτρων άτινα επιβάλλονται διά την διεξαγωγήν ενός πραγματικού πολέμου. Ολόκληρος η Κρατική μηχανή εις την υπηρεσίαν του αγώνος. Αντιθέτως αφίνεται να νοηθή διά του Τύπου ότι η εσωτερική πολιτική λύσις δεν αποκλείεται να επέλθη δι’ εξωτερικών επεμβάσεων.
γ)    Η γενική αντίληψις περί της ανεπαρκείας των δυνάμεων προς καταστολήν της ανταρσίας συντόμως.
δ)    Ο πενιχρός μισθός των Αξιωματικών (κατώτερος γενικώς μισθού χωροφύλακος και κλητήρος άλλων επιχειρήσεων) όστις φέρει υπό τας σημερινάς συνθήκας εις οικονομικόν αδιέξοδον και αναγκάζει και αυτούς και τας οικογενείας των να στερούνται και των στοιχειωδεστέρων μέσων ζωής ιδία λόγω της τελευταίως παρατηρηθείσης αυξήσεως των τιμών.
ε)    Αι μη προαγωγαί και μονιμοποιήσεις εφέδρων Αξιωματικών.
στ)  Το ζήτημα της στεγάσεως Αξιωματικών.
ζ)    Η μη πραγματοποίησις των εξαγγελθέντων υπό της Κυβερνήσεως μέτρων προστασίας των οικογενειών των στρατευομένων οπλιτών (Καταβολή υπό  των ευπόρων των μεγάλων ιδία αστικών κέντρων αναλόγου προς την δυναμικότητα εκάστου, χρηματικού ποσού) και η μη χορήγησις δωρεάν εις αυτάς των διανεμομένων τροφίμων, πολλαί των οποίων δεν τα παραλαμβάνουν ελλείψει χρημάτων.
Ειδικώς
α)    51 Ταξιαρχία.
Η εκδηλωθείσα έντονος συμμορική δράσις κατά το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουνίου, αι συλλήψεις, απαγωγαί, εκτελέσεις εθνικοφρόνων πολιτών, εμπρησμοί, λεηλασίαι, σαμποτάζ, εις Νομόν Χανίων η απαγωγή των ανδρών του Μάλεμε και 51 συνεργείου εν αντιθέσει προς  τον Νομόν Ηρακλείου όπου η εξόντωσις των συμμοριτών Ποδιά – Ρουκάκη έσχεν ευχάριστα αποτελέσματα.
β)    51 Ταξιαρχία. Οι προσκληθέντες οπλίται κλάσεως 1937 θεωρούν τους εαυτούς των ηδικημένους και αναμένουν την απόλυσιν των κατόπιν των δηλώσεων του κ. Υπουργού Στρατιωτικών.
γ)    71 Ταξιαρχία. Η μη αντικατάστασις των Αξιωματικών και οπλιτών των μαχομένων Μονάδων ων πλείστοι από πολλού χρόνου υπηρετούσιν εις Τμήματα δρώντα εις εκκαθοριζομένας περιοχάς.
δ)    81 Περιοχή. Αι καταβληθείσαι προσπάθειαι προς αποφυγήν της στρατεύσεως εθνικοφρόνων νεοσυλλέκτων στραφείσαι προς τας Διοικήσεις και Υγειονομικάς Επιτροπάς.
ε)    Α. Τάγμα Σκαπανέων. Ο μικρός αριθμός των Εθνικοφρόνων Αξ/κών και οπλιτών επιφορτισμένων με 2 και 3 υπηρεσίας έκαστος και η υπό τας αυτάς με τους αναρχικούς συνθήκας διαβιώσεως.
Η παρουσία 13 εφέδρων αναρχικών Αξιωματικών δεν έσχεν καλόν αντίκτυπον επί των εθνικοφρόνων συναδέλφων των.
Ικανός αριθμός των αναρχικών θεωρώσι τον εαυτόν των ηδικημένον παραπονούνται δε ότι δεν είναι κομμουνισταί.
Η διοίκησις προέβη και προβαίνει εις ενεργείας προς απονομήν του δικαίου.
4)     Προτεινόμενα μέτρα.
Ικανοποίησις στοιχειωδών αναγκών των Φρουρών του Κράτους.
Ο Νόμος περί κοινών αμοιβών πρέπει να λειτουργή  με ρυθμόν δυνάμενον να έχη ευμενή επίδρασιν επί των διεξαγομένων επιχειρήσεων. Αι απονομαί παρασήμων μετά έτη εις ουδέν ωφελεί την υπηρεσίαν διότι δεν αποτελεί κίνησιν προς δράσιν.
Η λήψις Νομοθετικής μερίμνης διά την απλούστευσιν της διαδικασίας υπό των επιτροπών στεγάσεως ίνα συντομεύεται η παραμονή των εχόντων ανάγκην στέγης Αξιωματικών εις Ξενοδοχεία με αποτέλεσμα την οικονομικήν των εξάντλησιν. Αύξησις δυνάμεως εθνικοφρόνων Αξιωματικών και οπλιτών ταγμάτων Σκαπανέων και χορήγησις σχετικών μέσων ψυχαγωγίας.
Γ΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ.
1)     Αξιωματικών: Εις πολύ καλόν σημείον.
2)     Οπλιτών. Το ηθικόν των οπλιτών ευρίσκεται εις ευχάριστον σημείον.
Παρετηρήθη ότι οπλίται χαρακτηρισμένοι ως αναρχικοί, λαβόντες μέρος εις επιχειρήσεις επολέμησαν μετά πείσματος  εναντίον των συμμοριτών.
Αίτιο επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού.
α)    Συνεχής κόπωσις.
β)    Κακή οικονομική κατάστασις των οικογενειών των Αξιωματικών και οπλιτών.
γ)    Διαφορά αποδοχών Αξιωματικών Στρατού και Χωρ/κης ως και διαφόρων κατηγοριών οπλιτών (Χωρ/κης κ.λ.π).
δ)    Διατήρησις εισέτι εις τας Δημοσίας υπηρεσίας αναρχικών υπαλλήλων.
ε)    Ειδικώς εις την 35 Ταξιαρχίαν μεγάλην επίδρασιν επί του ηθικού τόσον των Αξιωματικών oσον και των οπλιτών έσχεν η αναστολή της θανατικής εκτελέσεως του αρχισυμμορίτου ΓΙΟΥΣΙΔΟΥ όστις κατά την  διάχυτον κοινήν γνώμην δεν πρόκειται να εκτελεσθή επειδή διαθέτει πολλά χρήματα και πολλά μέσα.
στ)  Η μη εφαρμογή των κοινοποιηθεισών εις τους οπλίτας διαταγών περί καλλιεργείας και θερισμού των αγρών των. Πολλοί παρεπονέθησαν  ότι οι Πρόεδροι των διαφόρων χωρίων μεροληπτικώς χαρακτηρίζουν πολλούς εκ τούτων ως ευπόρους πράγμα όπερ στερεί τούτους της δωρεάν απολαβής ωρισμένων ειδών τροφίμων.

4)     Προτεινόμενα μέτρα.
α)    Συμπλήρωσις των Μονάδων εις δύναμιν.
β)    Δωρεάν ιατρική περίθαλψης εις τας οικογενείας των Στρατευομένων.
γ)    Εξεύρεσις μέσων ψυχαγωγίας των οπλιτών. (Ραδιόφωνα, κινητός κινηματογράφος κ.λ.π.)
δ)    Αύξησις εφεδρικού επιδόματος του χορηγουμένου εις τας οικογενείας των οπλιτών.
ε)    Χορήγησις εις τας οικογενείας τούτων δωρεάν ιματισμού και υποδήσεως.
στ)  Εξίσωσις των αποδοχών απάντων των Αξ/κών Στρατού Χωρ/κής κ.λ.π. ως  και των επιδομάτων των οπλιτών, καθ’ όσον αι θυσίαι και  κοπώσεις των Αξ/κών και οπλιτών του Στρατεύματος είναι κατά πολύ μεγαλύτεραι των τοιούτων της Χωροφυλακής.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.

1)     Αξιωματικών: εις πολύ καλόν σημείον.

2)     Οπλιτών: το ηθικόν των οπλιτών κατά τον διαρρεύσαντα μήνα ευρίσκετο εις πολύ καλόν σημείον. Άπαντες οι οπλίται των μαχομένων Μονάδων διαπνέονται υπό πνεύματος αυτοθυσίας διά την αποκατάστασιν της τάξεως. Λίαν ευμενώς επιδρούν επί του ηθικού τούτων αι συνεχείς επιτυχίαι κατά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις.

3)     Αίτια επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού.

α)    Των Αξιωματικών. Ως το δελτίον του προηγουμένου μηνός.

β)    Των οπλιτών.

Η παράτασις της εκρύθμου καταστάσεως.

Η μη παύσις του κομμουνιστικού τύπου, όστις εμφανώς πλέον υποστηρίζει τον συμμοριακόν αγώνα και προπαγανδίζει υπέρ αυτού.

Η μη μέχρι σήμερον κήρυξις εκτός Νόμου του ΚΚΕ όπερ ενισχύει και διευθύνει τον συμμοριακόν αγώνα παντοιοτρόπως.

Ο εξακολουθών εισέτι διωγμός υπό των συμμοριτών των οικογενειών των υπηρετούντων εθνικοφρόνων οπλιτών και η αρπαγή των περιουσιών των.

Η μη δυνατότης παροχής αδειών λόγω της επικρατούσης εκρύθμου  καταστάσεως.

Τα υπό των αναρχικών ριπτόμενα συνθήματα προς τους Στρατιώτας ότι ούτοι πολεμούν προς υποστήριξιν της πλουτοκρατίας και των συμφερόντων Αμερικής και Αγγλίας.

Κατά τα άλλα ως δελτίον προηγουμένου μηνός.

4)     Προτεινόμενα μέτρα.

Απαγόρευσις της κυκλοφορίας κομμουνιστικού τύπου.

Κήρυξις εκτός Νόμου του ΚΚΕ και δίωξις των οπαδών αυτού.

Ρύθμισις του ζητήματος χορηγήσεως αδειών εις τους οπλίτας προς εξυπηρέτησιν των οικογενειακών των αναγκών.

Λήψις γενικωτέρων μέτρων προστασίας υπέρ των μαχομένων οπλιτών, ήτοι υλική ενίσχυσις των οικογενειών των ως και ηθική τοιαύτη εκ μέρους του Αστικού πληθυσμού καθόσον εις τους μαχομένους οπλίτας επικρατεί ως επί το πλείστον η γνώμη οτι ο σημερινός αγών διεξάγεται υπό των αγροτών.

Επιβάλλεται όθεν όπως επιστρατεθώσιν άπασαι αι πνευματικαί δυνάμεις της χώρας περιερχόμεναι την ύπαιθρον, να τονώσουν διά διαλέξεων τόσον το ηθικόν του Στρατιώτου όσον και των κατοίκων της υπαίθρου ίνα αντιληφθώσι και ούτοι ότι ο αστικός πληθυσμός δεν αδρανεί.

Να υποχρεωθώσι επίσης οι διάφοροι σύλλογοι δι’ εράνων παραστάσεων κ.λ.π. να συμβάλωσι εις την υλικήν ενίσχυσιν των μαχομένων οπλιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Α΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Πάρα την καταβαλλομένην έντονον προσπάθειαν του ΚΚΕ  προπαγανδιστικής κινήσεως εν τω Στρατώ επί του παρόντος αύτη δεν έσχεν αποτελέσματα σοβαρά.

2)     Μέγα ποσοστόν αναρχικών εις 630 Τάγμα είχεν υποσκάψη το ηθικόν του.

3)     Το ΚΚΕ ίνα παρασύρη αφελείς παρουσιάζει στρατευθέντας αναρχικούς ως χιλιαστάς οίτινες προπαγανδίζουν ότι ο χιλιασμός έχων την προέλευσίν του εξ Αμερικής (και ουχί εκ Ρωσσίας) πρεσβεύει ότι δεν πρέπει να οπλιζώμεθα και να φονεύωμεν τον συνάνθρωπόν μας. Ιδιαιτέρα ανάπτυξις της αιρέσεως τούτης εις Πελοπόννησον.

4)     Απεκαλύφθησαν αναρχικοί πυρήνες εις ΚΒΕ Κορίνθου και Καλαμών ληφθέντων των δεόντων μέτρων κατά των μελών των. Συνημμένως αντίγραφον πορίσματος ενεργηθείσης ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Ποσοστό: Ως αι συνημμέναι καταστάσεις.

Κατά τον διαρρεύσαντα μήνα δεν εσημειώθη αντεθνική τις κίνησις εις τας Μονάδας του Σ. Στρατού. Οι υπό αναρχικών αρχών εμφορούμενοι οπλίται παρακολουθούνται αγρύπνως υπό των αρμοδίων οργάνων των Μονάδων.

Πλείστοι των οπλιτών τούτων Α. και Β. κατηγορίας βαρυνόμενοι κατά το παρελθόν με αναρχικήν δράσιν επέδειξαν κατά τας επιχειρήσεις αρίστην διαγωγήν και μαχητικότητα, ένιοι των οποίων έπεσαν εν τη εκτελέσει του καθήκοντός των.

Διά την τελείαν αποσυμφόρησιν των Μονάδων ιδία των μαχομένων τοιούτων επιβάλλεται η απομάκρυνσις παντός επικινδύνου στοιχείου.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Διετάχθη η προφυλάκισις και η ενέργεια ενόρκου προανακρίσεως κατά του εφέδρου Ανθ/γού Πεζικού Μπεχλιβανίδη Ηλία του 563 Τάγματος διότι επροπαγάνδιζε υπέρ των κομμουνιστών.

Σοβαρά κίνησις παρετηρήθη εις την επανελθούσαν εκ της περιοχής Β΄ ΣΣ 32αν Ταξιαρχίαν. Ούτω εις τα 514 και 518 Τάγματα αυτής απεκαλύφθη οργάνωσις ΣΧΟ με ενεχομένους περί τους 40 οπλίτας.

Ενεργούνται ανακρίσεις οι δε βαρυνόμενοι συνελήφθησαν και απεμονώθησαν εις τον Γ. Λόχον Σκαπανέων.

Ομοίως συνελήφθησαν 4 οπλίται του 518 Τάγματος διότι ενήργουν κομμουνιστικήν προπαγάνδαν. Ενεργούνται ανακρίσεις. Ομοίως απεκαλύφθη  εις τας πόλεις Καβάλλαν Ξάνθην Κομοτινήν και Αλεξανδρούπολιν ΚΟΣΣΑ ης κύριος σκοπός ήτο η προπαγάνδα και η προσάρτησις και ένταξις στρατιωτών εις τας συμμορίας. Συνελήφθησαν πολλά μέλη πολιτικά και Στρατιωτικά παραπεμπόμενα αρμοδίως.

Εις τας πόλεις Δράμαν και Αλεξανδρούπολιν ανεκαλύφθη η ανωτέρα τοπική ηγεσία του ΚΚΕ ήτις παρείχε και ελάμβανε διαταγάς εις τα συμμοριακά συγκροτήματα των περιοχών αυτών.

Εξουδετερώθησαν διά συλλήψεων μέγας αριθμός γιαφκών εις τας άνω πόλεις τόσον της Στρατιωτικής οργανώσεως όσον και της πολιτικής κομμουνιστικής τοιαύτης.

Ομοίως συνελήφθησαν εις όλας τας πόλεις περιοχής VΙΙ Μεραρχίας σύνδεσμοι συμμοριτών με πολιτικάς κομμουνιστικάς οργανώσεις ως και σύνδεσμοι τοπικής πολιτικής οργανώσεως με τα γραφεία ΚΟΣΣΑ  Θεσ/νίκης. Επίσης απεκαλύφθησαν Αστυνομικαί οργανώσεις Βερροίας και Εδέσσης.

Συναφώς και εν συνεχεία των ανωτέρω ενεργειών ανεκαλύφθη και κατεσχέθη ο κάτωθι οπλισμός.

α)    Εις την πόλιν Καβάλλας

–      81 ατομικά αυτόματα

–      270 τυφέκια

–      2 ασύρματοι πλήρεις

–      Τυπογραφείον χειροκίνητον πλήρες

Εις την πόλιν Ξάνθης

–      10 ατομικά αυτόματα.

–      270 τυφέκια.

–      Τυπογραφείον χειροκίνητον πλήρες

Κιλκίς

–      330 τυφέκια.
Κατερίνην (Νέον Κερασίδι)
–      30 τυφέκια
–      5 οπλοπολυβόλα
–      4 όλμοι.

Κατά τον μήνα τούτον επίσης διελευκάνθησαν πλήρως όλα τα κακουργήματα τα διαπραχθέντα από έτους περίπου εν Θεσ/νίκη υπό των κομμουνιστών.

Τα σπουδαιότερα τούτων είναι.
–       Η δολοφονία των αεροπόρων.
–       Η δολοφονία του Μοιράρχου Κοφίτσα.
–       Η δολοφονική ενέργεια κατά του Κέντρου εθνικοφρόνων Τούμπας.
–       Η απόπειρα κατά του Κέντρου εθνικοφρόνων ΒΙΕΝΕΖΙΚΟΝ.
–       Η απόπειρα κατά του Βασιλικού Επιτρόπου του Εκτάκτου Στρατοδικείου Ταμβακά.

Το πλείστον των συνεργών και ηθικών αυτουργών συνελήφθησαν και ωμολόγησαν. Επίσης κατεσχέθη αριθμός όπλων και αυτομάτων.
Γενικώς κατά τον μήνα τούτον εξαιρετική απόδοσις εις αποκαλύψεις δικτύων εν τω Στρατώ και εις τας πόλεις επίσης και αποκαλύψεις οπλισμού.
Εκ των ανακρίσεων επί των αποκαλυφθεισών εις τον Στρατόν (ΚΟΣ) συνωμοτικών ομάδων συνάγεται ότι το πλείστον οφείλεται εις παλαιάς προσπαθείας. Η μαχητικότης και η προθυμία λίαν περιωρισμένη. Το πλείστον των συλληφθέντων ακόμη και οι αρχηγοί πρόθυμοι εις ομολογίας και εκδηλώσεις ειλικρινούς μετανοίας.

Τούτο συνάγεται σαφώς και εκ των διαταγών της συμμοριακής ηγεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.΄
ΜΕΘΟΡΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ.
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ.

Δεν υπάρχουσι.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Την 3ην Ιουνίου ε.ε. η Αλεξάνδρα Κεβοεκίδου κάτοικος χωρίου Καυκάσου (Ν.8781) ευρισκόμενη εις (Χ.6883).- εντός ημετέρου εδάφους ειργάζετο εις τον παρά την Γιουγκοσλαυϊκήν μεθόριον αγρόν της απέχοντα των συνοριακών πυραμίδων περί τα 20 μέτρα.

Μεταβάσα αύτη εις μίαν των πυραμίδων ίνα λάβει ύδωρ εντός δοχείου συνελήφθη υπό του Γιουγκοσλαύου σκοπού και ωδηγήθη εις ΚΡΕΜΕΝΙΤΣΑ και εκείθεν εις ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ. Εξετασθείσα αύτη υπό αστυνομικού επαναπροωθήθη εις ΚΡΕΜΕΝΙΤΣΑ την 3-3-47 και συνοδευόμενη εκείθεν υπό 4 Γιουγκοσλαύων στρατιωτών μετήχθη μέχρι της πυραμίδος οπόθεν και αφέθη ελεύθερος.

Η αιτηθείσα συνάντησις του Διοικητού του Λόχου Κλαδοράχης (Ν.505742) μετά του αντιστοίχου Σέρβου τοιούτου δεν επραγματοποιήθη.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Την 25-5-47 και ώραν 19.30 ο μόνιμος Χωρ/λαξ Αγριμάκης Σπυρίδων του Αστυνομικού Σταθμού Ειδομένης απήχθη βιαίως υπό της Γιουγκοσλαυϊκής περιπόλου παρά το υπ’ αριθ. 88 ημέτερον φυλάκιον και ωδηγήθη εις Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος.

Ο Διοικητής Χωρ/κης Γουμενίτσης την 26 και 27 ιδίου μηνός επεδίωξεν συνάντησιν μετά των Γιουγκοσλαυϊκών Αρχών Προκαλύψεως Ειδομένης Υπ/γού Πέτροβιτς και Υπ/γού Λοβόφσκυ αλλ’ αμφότεροι ηρνήθησαν την απαγωγήν και υπογραφήν σχετικού πρωτοκόλλου.

Το γεγονός ετέθη υπ’ όψιν  της επιτροπής ΟΗΕ παρά του Έλληνος αντιπροσώπου και εζητήθη όπως γίνωσι σχετικαί ενέργειαι παρά τη Γιουγκοσλαυϊκή Κυβερνήσει διά την υπόθεσιν του χωροφύλακος.

«Σχετική Α.Π. 31847/30-3-47 αναφορά ΣΣ»

2.-    50μελής συμμορία υπό τον καπετάν Καραϊσκάκη εισήλθε διά του χωρίου Σπήλαιον – Περιοχή Τριγώνου Έβρου την 7-6-47 εις το Βουλγαρικόν έδαφος 1500 μ.Β. του χωρίου Μηλιά και υπό την οδηγίαν Βουλγάρων Στρατιωτών διήλθε τον ποταμόν Άρδα όπου και παρέμεινε έναντι της όχθης καθ’ όλην την ημέραν.

Την επομένην τη συνοδεία πάλιν βουλγάρων, διέσχισε το Βουλγαρικόν έδαφος και ενεφανίσθη την 9-3-47 εις το χωρίον Ιμαλάρ παρά το Ν. Δέρβενον διελθούσα διά του σημείου (523-094).

Η κίνησις αύτη εκ Σπηλαίου (βουλγαρικόν έδαφος) Ιομαλάρ εγένετο προς διάσωσιν της συμμορίας ήτις εφοβήθη μήπως συλληφθή αιχμάλωτος ή εξοντωθή λόγω των τότε ενεργουμένων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων υπό του Εθνικού Στρατού.-

Σχετική Α. Π. 32153/5-7-47 αναφορά Σ. Στρατού.

Την νύκτα της 27-6-47 ομάς συμμοριτών προσπαθήσασα να διαπεραιωθή εξ Αμαράντου προς Μπέλλες προσέκρουσεν επί ενέδρας εις σημείον ζ (793 -108).

Μέρος τούτων περί τους 50 κατώρθωσε να διαπεραιωθεί και να εισέλθη ακολουθών την όχθην της λίμνης Λοτσάνης εις το Σερβικόν έδαφος.

Η 37 Ταξιαρχία απέδωσε αυθημερόν εις τας Σερβικάς αρχάς προκαλύψεως τρεις διαμαρτυρίας οίτινες δεν παρελήφθησαν υπό των Σέρβων.

Τας απογευματινάς ώρας της 30ης Ιουνίου Βούλγαροι Στρατιώται και πολίται απήγαγον εξ Αλεποχωρίου (87-90) τους ιδιώτας.

1)     Ευστάθιον Μιχαλόπουλον ετών 13.

2)     Κοτίναν Δημητρίου ετών 16.

Ούτοι έβοσκον ποίμνιον πλησίον του 47 φυλακίου (Ελληνικού) (6422).

Το 557 Τάγμα διετάχθη να επιζητήση συνάντησιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Εις Κρήτην ευρίσκεται ούτως ειπείν εις καλόν σημείον των κατοίκων της υπαίθρου συμμετασχόντων εις τας επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών πλην του Νομού Χανίων (ιδίως επαρχίας Κισσάμου) όπου αι συλλήψεις και εκτελέσεις εθνικοφρόνων πολιτών έχει μειώσει το αίσθημα της ασφαλείας.

Εις Λέσβον ηθικόν πολύ καλόν.

Εις Σάμον αι συνέπειαι των επιχειρήσεων προξενηθείσαι καταστροφαί εδημιούργησαν πρόβλημα στέγης των κατοίκων καταλλήλως εκμε-ταλλευόμενον υπό του ΚΚΕ.

Εβελτιώθη προς στιγμήν το ηθικόν των κατοίκων  Στερεάς Ελλάδος άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων. Προθυμία των εθνικοφρόνων κατοίκων προς εξοπλισμόν των.

Εις περιοχήν Ναυπακτίας παρετηρήθη αναπτέρωσις του ηθικού των κατοίκων μετά την άφιξιν της 74 Ταξιαρχίας και τας πραγματοποιηθείσας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις.

Η παρουσία επισήμων προσώπων του Λαού (Νομαρχών, Βουλευτών κ.λ.π) μεγάλως θα συντελέση εις την βελτίωσιν του ηθικού των κατοίκων.

Εις Πελοπόννησον ηθικόν κατοίκων ελεγχομένων υπό συμμοριτών περιοχών εις ουχί ευχάριστον σημείον οι δε των υπολοίπων περιοχών ανησυχούν.

Οι κάτοικοι των πόλεων ανησυχούν μόνον όταν ο κίνδυνος ευρίσκεται προ των πυλών των.

Γενικήν ανακούφισιν και ικανοποίησιν προεκάλεσαν τα τελευταίως ληφθέντα μέτρα κατά του ΚΚΕ.

Εις Εύβοιαν ηθικόν άριστον ενώ τους κατοίκους περιοχής Θηβών χαρακτηρίζει απροθυμία εγγίζουσα τα όρια αδιαφορίας και δυσφορίας.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το ηθικόν των κατοίκων της υπαίθρου εις τας υπό των συμμοριτών ελεγχομένας περιοχάς και εις τας τοιαύτας εις τας οποίας δεν εδρεύουσι μονίμως Στρατιωτικά τμήματα ή Αρχαί Χωρ/κής έχει μειωθεί εις αισθητόν σημείον.

α)    Διότι ο Στρατός εμφανιζόμενος εις τινά περιοχήν δεν εγκαθίσταται μονίμως αλλά αποχωρεί επανερχόμενος εις την έδραν του.

β)    Διότι από του Απριλίου ε.ε. και εντεύθεν βλέπουσι συμπτύξεις των Στρατιωτικών τμημάτων και ουχί επεκτάσεις.

γ)    Διότι οι συμμορίται έχουσι την δυνατότητα να λεηλατούν και πυρπολούν τας περιουσίας των εθνικοφρόνων να απάγωσι και να εκτελώσι πάντα αντιφρονούντα και να στρατολογώσι πάντα δυνάμενον να φέρη όπλα.

Τούτων ένεκεν πολλοί των εθνικοφρόνων κατοίκων της υπαίθρου εγκαταλείψαντες τα πάντα κατέφυγον εις τα κέντρα ένθα εδρεύουσι μονίμως Στρατιωτικά τμήματα διά την ασφάλειαν των.

Εις τας πόλεις και Κωμοπόλεις το ηθικόν των κατοίκων διατηρείται εις πολύ καλόν σημείον.

Οι κάτοικοι των πόλεων ανακαλύπτοντες και διϊδόντες τον κίνδυνον του Ελληνικού Κομμουνισμού, των συνοδοιπόρων του και την συνεργασίαν του μετά των Σλαύων, ήρξατο προσανατολιζόμενοι προς τας αρχάς και  κατευθύνσεις του Κράτους.

Η επίσκεψις των ΑΔΚΜ των Βασιλέων ανά την Θεσσαλίαν μεγάλως συνετέλεσε εις την εξύψωσιν του ηθικού των κατοίκων της περιοχής ταύτης.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Λόγω των ενεργουμένων αρπαγών και λεηλασιών παρά των συμμοριτών και της εντάσεως παρά τούτων της βιαίας στρατολογίας και αυτοί ακόμη  οι ανήκοντες εις την αριστεράν παράταξιν δεν διάκεινται ευμενώς προς τους συμμορίτας. Εν τούτοις υπό την πίεσιν της βίας και της τρομοκρατίας η στρατολογία απέδωσε πλέον των 1500 νέων συμμοριτών.-

Συγκεκριμένως:400 εις τρίγωνον ΕΒΡΟΥ.

400  ΟΛΥΜΠΟΝ – ΠΙΕΡΙΑ

200 ΚΙΛΚΙΣ

350 ΑΡΔΕΑΝ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Εσημειώθη αισθητή βελτίωσις του ηθικού των κατοίκων.

Υπό των τμημάτων καταβάλλεται πάσα προσπάθεια προς εξύψωσιν του ηθικού των κατοίκων της περιοχής των.

Η οργάνωσις των ΜΑΥ όπου έγινε ισχυρά έχει συντελέσει κατά πολύ εις την αναπτέρωσιν του ηθικού των, απ’ εναντίας η μη ενίσχυσις των ΜΑΥ εις άλλο σημείο έχει δημιουργήσει πνεύμα απογοητεύσεως και φόβου εις τους κατοίκους ιδία εις α μέρη δεν υπάρχουσι Στρατιωτικά τμήματα. Πάντως το μένος των συμμοριτών κατά των ΜΑΥ είναι ενδεικτικόν του ότι το έργον των τμημάτων τούτων έχει επιτύχει παρά την έλλειψιν ειδικού οπλισμού και καλής Στρατ/κής οργανώσεως τούτων.

Ο εφοδιασμός των τμημάτων ΜΑΥ δι’ αριθμού ομαδικών και ατομικών αυτομάτων και η προσπάθεια προς οργάνωσιν των είναι επιβεβλημένη.

Γενικώς μετά τας επιτυχείς εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις και την συνδρομήν της Αμερικής παρατηρείται βελτίωσις του ηθικού των κατοίκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ.

Δ. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δραστηρία προπαγάνδα εξαπελύθη προς τους καλουμένους προς κατάταξιν νεοσυλλέκτους χωρίς να φέρεται επιτυχούσα.

Το ΚΚΕ και οι παραφυάδες του σαμποτάρουν την Αμερικανικήν βοήθειαν.

Κατά πληροφορίας το ΚΚΕ έδωσε τας κάτωθι εντολάς.

α)    Δημιουργία θερινών κατασκηνώσεων με αντικειμενικόν σκοπόν την εκπαίδευσιν κομματικών και εξωκομματικών βελών  εκ του εμποροϋπαλληλικού κόσμου και των ανωτάτων σχολών.

β)    Εκδρομαί κατά τας Κυριακάς και εορτάς με σκοπόν την ελευθέραν επικοινωνίαν και διαφώτισιν δι’ αναπτύξεως άρθρον ριζοσπάστου κ.λ.π.

γ)    Σύστασις πολιτικής σχολής προς μόρφωσιν παλαιών και δεδοκιμασμένων στελεχών και αποστολήν τούτων εν συνεχεία εις το εξωτερικόν.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

Οι αναρχικοί σαμποτάρουν αριστοτεχνικώς. Οι εθνικισταί θεώντα μοιρολακτικώς.

Λόγω του μεγάλου (σχεδόν του συνόλου) των υπηρετούντων αναρχικών Τ.Τ.Τ. εις την Πελοπόννησον, προτείνεται διά την ασφάλειαν των διαβιβάσεων η χρησιμοποίησις τουλάχιστον διά τας ανάγκας του Στρατού ιδίου δικτύου με ίδια μέσα  και προσωπικόν.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ.-

Ουδεμία αξία λόγου εθνικιστική δράσις σημειούται εις οργανώσεις ή συλλόγους ενώ εξ αντιθέτου οι αναρχικοί οργιάζουν.

ΤΥΠΟΣ.

Ο εθνικόφρων τύπος κάμνει πολιτικήν ο κομμουνιστικός τοιούτος εργάζεται διά τον σκοπόν και μόνον δι’ αυτόν.

ΝΕΟΛΑΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Ιδιαιτέρα σημασία δέον να δοθή εις τον προσκοπισμόν και αθλητισμόν. Μεγάλη προσοχή πρέπει να καταβληθή εις το ζήτημα της διεισδύσεως εις το Σώμα Ελλήνων προσκόπων και Ελληνίδων οδηγών κομμουνιστικών στοιχείων της ΕΠΟΝ.

Το ΚΚΕ έχει έτοιμον την οργάνωσίν του. «Δημοκρατική Νεολαία» αντικατάστασιν της ΕΠΟΝ.

Το Κράτος αδρανεί. Από της απελευθερώσεως μέχρι σήμερον ουδεμία προσπάθεια της πολιτικής εσημειώθη προς ανύψωσιν του εθνικιστικού φρονήματος της νεολαίας και αποτοξίνωσιν από το δηλητήριον της ΕΠΟΝ.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α.- ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ

Οι εντεταλμένοι υπό του ΚΚΕ διαφωτισταί μετά δραστηριότητος εργάζονται προς τόνωσιν του ηθικού των ομοϊδεατών των και τον προσηλυτισμόν εις το κόμμα των ευκολοπίστων κατοίκων χωρίων.

Οι Αρχηγοί των συμμοριών διά να συγκρατήσουν τους υπ’ αυτούς τους διαβεβαιώνουν ότι μέχρι του προσεχούς Σ/βρίου ο αγών τους θα έχη λήξη με αποτέλεσμα υπέρ αυτών.

Η ενεργούμενη εντατική  προπαγάνδα του ΚΚΕ ήρχισε πλέον να μην ευσταθή καθ’ όσον ο πληθυσμός αντελήφθη τα αντεθνικά και καταχθόνια σχέδια των κομμουνιστών. Μόνον διά των τρομοκρατικών μέσων προσπαθεί να συγκρατεί τον πληθυσμόν εις το να απέχη από ενεργείας υπέρ  των εθνικών δυνάμεων.

Εάν εδραιωθή εις τους κατοίκους η ασφάλεια και επιστρατευθή ο διανοούμενος κόσμος, όστις δέον ν’ αναλάβη την προπαγάνδαν και του απομεμακρυσμένου χωρίου υπέρ των Αρχών του Κράτους τότε η υπόθεσις του κομμουνισμού θέλει μείνη κενή πλέον έννοια και θα κατέχεται η θεωρία του μόνον από τους φανατικούς και υποστάντας ψυχικήν πόρωσιν κομμουνιστάς.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

Ως εις δελτία προηγουμένων μηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Εις τας υπό του Στρατού εκκαθαρισθείσας περιοχάς καταβάλλεται προσπάθεια των αναρχικών διά την ανασύστασιν των εξαρθρωθεισών αντεθνικών οργανώσεων.

ΤΥΠΟΣ.

Ως εις δελτίο προηγουμένων μηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το πλείστον της μαθητιώσης νεολαίας διέπεται υπό εθνικών φρονημάτων. Μικρά ομάς σπουδαστών της Παιδαγωγικής ακαδημίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απεκαλύφθη ενεργούσα παράνομον έρανον υπέρ των συμμοριτών. Συνελήφθησαν 24 μαθηταί εκ των οποίων κατεδικάσθησαν τρεις, πολλοί δε εκ τούτων απεβλήθησαν.-

Επί του ζητήματος της προστασίας της αέργου εξωσχολικής νεολαίας (ως το δελτίον του προηγουμένου μηνός) το Σώμα Στρατού επανέρχεται και τονίζει και αύθις ότι το σοβαρόν τούτο ζήτημα δέον ιδιαιτέρως ν’ απασχολήση την Κεντρικήν υπηρεσίαν  καθ’ όσον πλείστοι όσοι νέοι ακραιφνών πατριωτικών αρχών ευρισκόμενοι άεργοι και δυστυχούντες εν τη απογνώσει των ακουσίως γίνονται θύματα της κομμουνιστικής προπαγάνδος.

Παρ’ οργάνων του Σ. Στρατού ηκούσθη νέος καταδιωκόμενος υπό των αναρχικών να λέγη. «Ευρίσκομαι από μηνών καταδιωκόμενος ενταύθα και άεργος. Δυστυχώς στερούμαι και αυτού του άρτου  ακόμα. Τα ρούχα μου πέσανε από πάνω μου και είμαι ξυπόλυτος όπως με βλέπετε. Κατ’ επανάληψιν πήγα εδώ στον Νομάρχη στο Δήμαρχο και πολλούς άλλους εργοστασιάρχας να με δώσουν εργασία να μπορέσω να ζήσω αλλά όλοι τους με γυρίσανε την πλάτη. Πες τε μου τί πρέπει να κάνω. Οι κομμουνισταί με περιτρυγιρίζουν και με υπόσχονται να με βρουν εργασία και να με ενισχύσουν παντοιοτρόπως αρκεί να γραφώ στο κόμμα τους. Τους αποστρέφομαι με αποτροπιασμόν διότι αυτοί μου σφάξανε την οικογένεια μου. Εγκατέλειψα το χωριό μου, το σπίτι μου, την περιουσία μου και γυρίζω εδώ σχεδόν ζητιανεύοντας να ζήσω. Εγκαταστάθηκα σε μερικά σπίτια εθνικοφρόνων τα οποία από ευσπλαχνία προς ένα δυστυχισμένο με φιλοξενούν πότε ο ένας πότε ο άλλος ως πότε όμως θα κρατήση αυτό; Σπίτι να κοιμηθώ δεν έχω. Κοιμούμαι σε υπόστεγα, έγινα  αλήτης έχασα τον ανθρωπισμό μου. Ντρέπομαι τον εαυτόν μου για την κατάντια μου κ.λ.π.

Το Σώμα Στρατού επροστάτευσε τον ανωτέρω και δι’ ενεργειών του εξεύρεν εις τούτον εργασίαν.

Προτείνεται και αύθις η λήψις γενικού μέτρου προς περιστολήν του κακού αυτού και προστασίαν της νεολαίας από τας όνυχας του κομμουνισμού όστις επ’ αυτής στηρίζει τας ελπίδας του διά την μελλοντικήν επικρότησίν του.

Η εκπαίδευσις εις την ύπαιθρον χωλαίνει ελλείψει εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατά τα άλλα ως το δελτίον προηγουμένου μηνός.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Εις τας πόλεις και την ύπαιθρον ενεργείται συστηματική αντεθνική προπαγάνδα υπό των διαφόρων καθοδηγητών και στελεχών του ΚΚΕ.

Ομοίως ενεργείται τοιαύτη υπό των κομμουνιστικών εφημερίδων και παρανόμων προκηρύξεων με συνθήματα :

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ

Διάδοσιν ψευδών ειδήσεων δι’ ων αυξάνουν τας απωλείας των ενόπλων δυνάμεων και αποκρύπτουν τας ιδικάς των.

Αντιαμερικανική προπαγάνδα.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ως το δελτίον προηγουμένου μηνός και επί πλέον:

α)    Εκπαιδευτικών: Η συνεχιζόμενη εξυγίανσις των Κρατικών υπηρεσιών έχει  εξουδετερώσει την εμφανή κομμουνιστικήν δράσιν  επί του Κάδου των εκπαιδευτικών τόσον των ανωτέρων όσον και των κατωτέρων ένθα το ποσοστόν των επηρεαζομένων υπό της Κομμουνιστικής θεωρίας είναι μεγάλον.

β)    Επί Τριστατικών. Εν συνεργασία μετά της αρμοδίας υπηρεσίας Τ.Τ.Τ. εγένετο μετάθεσις αναρχικών Τ.Τ.Τ. υπαλλήλων από διαφόρους επικαίρους θέσεις οίτινες είχον αξίαν από Στρατ/κής απόψεως.-

Ήδη υπερισχύει η εθνικόφρων παράταξις εις τον Κλάδον τούτο. Πάντα επιβάλλεται η σύντομος εξυγίανσις του Κλάδου τούτου.-

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Λόγω  της συνεχιζομένης εξυγιάνσεως των δημοσίων υπηρεσιών παρατηρείται γενικώς τελεία χαλάρωσις της αναρχικής κινήσεως των δημοσίων υπαλλήλων.

Και άλλοτε έχει σημειωθή ότι γενικώς οι υπάλληλοι πειεζόμενοι εκ της οικονομικής των ανεπαρκείας ως γλίσχρως αμοιβόμενοι καθ’ ημέραν στρέφονται προς τον αριστερισμόν δι’ ο επιβάλλεται η άμεσος βελτίωσις της θέσεως των και διά του περιορισμού εν ανάγκη του αριθμού του.

ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αξιόλογον δράσιν παρουσιάζουν μόνον τα Σωματεία και οργανώσεις.

–       ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

–       ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ και

–       ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα λοιπά εθνικόφρονα σωματεία, σύλλογοι και οργανώσεις ουδέν αξιοσημείωτον παρουσιάζουσι λόγω αναμίξεώς των εις την πολιτικήν.

Αι αναρχικαί οργανώσεις δεν παρουσιάζουν αξιόλογον δράσιν πλην του Σωματείου Εθνική Αλληλεγγύη όπερ δεικνύει εξαιρετικόν ενδιαφέρον διά τους εις τας φυλακάς και εν εξορία ευρισκομένους αναρχικούς διά παροχής τροφίμων οικονομικών ενισχύσεων και ειδών ιματισμού.

4.-    ΤΥΠΟΣ

Ως και κατά τον προηγούμενον μήνα. Η εαμική εφημερίς ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ λόγω της εξαιρετικής μειώσεως της κυκλοφορίας της έπαυσε εκδιδομένη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α. ΞΕΝΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΙ

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν εσημειώθη πλην των χιλιαστών δι’ ους να ληφθώσι μέτρα.

Β΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Εις την περιοχήν XV Μεραρχίας δρα η Σλαυϊκή προπαγάνδα υπό τίτλον ΝΟΦ ήτις σκοπόν έχει την προσάρτησιν της Ελληνικής Μακεδονίας εις το ομόσπονδον Μακεδονικόν Κράτος της Γιουγκοσλαυϊας.

Η Δράσις της αύτη είναι εξαιρετική εις τας περιοχάς του όρους

ΒΕΡΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΕΜΑΚ ΤΣΑΛΑΝ ΚΟΡΕΣΙΤΩΝ και ΠΡΕΣΠΩΝ.

Γ΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Ως και εις το προηγούμενον δελτίον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εις ουδέν των Σ. Στρατού εσημειώθη τοιαύτη.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

Το Σανατόριον Πάρνηθος θεωρείται εστία αναρχικών (προσωπικόν και ασθενείς) υπάρχουν δε πληροφορίαι ότι ενεργείται έντονος προπαγάνδα λόγω της ανυπαρξίας εκεί Αστυνομικού Σταθμού. Πλείστοι των  εκδρομέων ενεργούν διαφώτισιν εράνους κ.λ.π.

Υπό τοιούτας συνθήκας είναι δυνατόν να εναποθηκευθούν εκεί  τρόφιμα, οπλισμός κ.λ.π.

Προτείνεται: Η κατά περιόδους υπό τύπον ασκήσεων εγκατάστασις Στρατιωτικού τμήματος.

–       Εγκατάστασις Αστυνομικού Σταθμού

–       Τοποθέτησις εις Σανατόριον προσωπικού εθνικοφρόνων της απολύτου εμπιστοσύνης.

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ. Ουδέν

Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ. Ουδέν

ΠΙΝΑΞ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

Μονάδες

Α%

Β%

Γ&

Α-Β-Γ&

Α ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

4.30

5.80

1,15

11.10

VΙΙ         «

4.50

4.40

3.50

12.30

ΙΧ          «

6.40

6.00

0.50

13.30

XV         «

7.40

5.10

3.30

15.10

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

5.20

5.80

3.30

15.30

ΣΥΝΟΛΟΝ

5.80

6.10

1.50

13.30

Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

7.50

5.80

0.80

14.10

Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

7.00

6.70

0.70

14.40

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

8.50

5.10

0.80

15.30

Μη Μεραρχιακοί Σχημ.

9.70

4.20

1.80

15.70

Συν. Μαχ. Σχηματισμών

8.20

5.70

1.10

15.00

Συν. Μη Μαχ. Σχηματισμών

13.50

13.80

23.20

52.10

Εν Αθήναις τη 30η Ιουλίου 1947

Η

Διεύθυνσις Α2/ΓΕΣ

Ακριβές αντίγραφον                                         Κ. ΒΛΑΧΟΣ

Το                                                             Αντ/ρχης

ΙVα/Α2 Τμήμα

(T. Σ. Υ.)