Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.23, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/22 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 23
Α.- VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– Την 21ην Ιουλίου εγένετο εξερεύνησις της περιοχής εγγύς των κατεχομένων θέσεων άνευ αποτελέσματος.-
– Το τμήμα Μ. Α. Δ. από ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (Σ.0967) εγκαταστάθη εις ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764).-
– Επί της συμπτύξεως του 528 Τάγματος κατά την 19ην Ιουλίου εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ, εγνώσθησαν τα κάτωθι :
Το Τάγμα κινούμενον προς ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ (Σ.1970) υπέστη αιφνιδιασμόν εκ του πλευρού και συνεπτύχθη εις αταξία.
(Δελτίον ΚΟΡΑΚΟΣ υπ’ αριθ. 21/20-7-47)
Απώλειαι  Ημετέρων
Νεκροί 3
Τραυματίαι 5 (ων 1 Αξιωματικός)
Αγνοούμενοι12 (ων 1 Αξιωματικός)
Απωλέσθησαν
7 οπλοπολυβόλα ΜΠΡΕΝΤ
1 πολυβόλον ΒΙΚΕΡΣ
2 όλμοι 4,2» (πλην βάσεως των)
1 όλμος 3»
– Κατά την 21ην Ιουλίου παρουσιάσθησαν εις τμήματά μας της Μεραρχίας 3 συμμορίται.
Β.- ΙΙα ΜΕΡΑΡΧΙΑ
– Κατά την 21ην Ιουλίου ουδέν αναφέρεται.
Γ.- Σύνολον απωλειών.
α) Συμμοριτών
Παραδοθέντες 3
β) Ημετέρων
Νεκροί 3
Τραυματίαι 5 (1 Αξιωματικός)
Αγνοούμενοι 12 (1 Αξιωματικός)
ΓΕΡ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συντ/ρχης Πυρ/κού
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.