Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.22, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/21 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 22
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 19/7 συμμορίται κατείχον από (Ν.1727) υψ.1244 ΒΑ. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2,5 και βορειότερον με ΙΙ και ΙΙΙ τάγματα ΓΡΑΜΜΟΥ. Είς λόχος τούτων ευρίσκετο εις (Σ.1831) υψ.1272 ΚΑΨΑΛΙΑ (Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.).
– Κατά την ημέραν αυτήν συμμορίται δεν προέβαλον ισχυράν αντίστασιν.
– Κατά εξερεύνησιν της περιοχής υπό τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας, ανευρέθησαν 24 βλήματα όλμων 3», κατεστράφη τηλ/κή γραμμή των συμμοριτών και παρεδόθη είς (1) συμμορίτης.
Β.- VIII Mεραρχία
– Την 18/7 70-100 συμμορίται κινηθέντες από ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ (Ν.0411) έφθασαν εις ΛΑΓΚΑΔΑ (Ν.0910) 4 χλμ. Α. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, έτεροι 35 κινηθέντας από ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ν.0813) 5 χλμ. ΒΑ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ την αυτήν ημέραν εισήλθον εις ΛΑΓΚΑΔΑ.
– Κατά πληροφορίας εις υψώματα ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ την 19/7 ευρίσκετο εγκατεστημένος λόχος συμμοριτών.
– Τμήμα της Μεραρχίας την 19/7 συνεπλάκη εις ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥΣ μετά 12μελούς συμμορίας.
– Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 2. Συμμοριτών νεκροί ε. 2.
– Περιοχή ΖΑΓΟΡΙΩΝ
– Κατά την είσοδόν των, εις περιοχήν οι συμμορίται αφήρεσαν εκ των χωρίων διάφορα τρόφιμα, ως και όπλα εκ του χωρίου ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ, προοριζόμενα διά Μ. Α. Υ.
– Παρουσιασθείς συμμορίτης την 20/7 κατέθεσεν ότι, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ την 9/7 ωμιλήσας προς συμμορίτας, εντός ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ εδάφους είπεν ότι συμμοριακά τμήματα θα μεταβώσιν εις ΑΓΡΑΦΑ περιοχήν ΠΕΡΤΟΥΛΙ διά τον σχηματισμόν κυβερνήσεως.
– Την 18/7 δύο συμμορίται παρουσιασθέντες εις ΒΩΒΟΥΣΑΝ, εζήτησαν όπως ετοιμασθή άρτος διά 500 συμμορίτας.
Διάταξις Μεραρχίας την 20/7 ώρα 18.00
– Σ. Δ. 43 Ταξιαρχίας εις (Σ.1552) ΜΠΑΤΖΟ, Α. ΔΡΙΣΚΟΥ 3 χλμ.
– 527 Τάγμα – λόχος συν ουλ. 4,2» εις περιοχήν ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.1272).
– Διλοχία ΛΟΚ (Γαμάνη) συν λόχος 527 εις (Σ.1377) – (Σ.1378) ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ.
– 528 Τάγμα μείον λόχος συγκεντρούται εις (Σ.1552) ΜΠΑΤΖΟ.
– Λόχος 528 Τάγματος εις (Ν.1908) Ν. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 3 χλμ.
– 581 Τάγμα εις περιοχήν (Σ.165565) Ν. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ 6 χλμ.
– 682 Τάγμα περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ – (Ρ.0198) ΝΙΚΑΝΩΡΑΣ Β. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 4 χλμ. (Ρ. 8794) ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΟΥΡΑΧΑΖΙ – (Σ.0693) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΑΝ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 8 χλμ.
– Ουλαμός όλμων 4,2» εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ.
– 583 Τάγμα – Λόχος εις περιοχήν ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.2089) – Λοχ.
– Λόχος 583 εις ΕΠΤΑΧΩΡΙ.
– 584 Τάγμα εις περιοχήν (Ν.1205) – (Ν.1406) – (Ν.1006) Β. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 4 χλμ.
– 21 ΛΟΚ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
– 25 ΛΟΚ εις (Ν.1106) Β. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 6 χλμ.
– 24 ΛΟΚ εις (Σ.1552) ΜΠΑΤΣΟ
– 25 ΛΟΚ εις (Ρ.9893) ΚΟΝΙΤΣΑ
– 54-55-56 ΛΟΚ (αποσταλέντες) ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
– 611 Τάγμα – Λόχος εις περιοχήν ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΡΙΣΚΟΥ – Λόχος του εις (Ρ.9764) ΝΑ. ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥ 5 χλμ.
– Λόχοι 25 Τάγματος Χωρ/κής εις (Ρ.9893) ΚΟΝΙΤΣΑ – (Ν.1191) ΠΑΔΕΣ – (1207) Β. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 7,5 χλμ.
– Μ. Α. Δ. ΠΕΡΙΔΗ εις ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.0967)
– Πυρ/χία 105 ΣΠΠ, εις (Σ.1552) ΜΠΑΤΖΟ.
Γ.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
Διά 4 εξόδων εβλήθησαν στόχοι εις ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ.
Δ.- ΑΠΩΛΕΙΑΙ (γνωσθείσαι)
– Συμμοριτών
– νεκροί 2
– παραδοθείς 1
– Ημετέρων
– τραυματίαι 1.-
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης
Διευθυντής Διευθύνσεως Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.