Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.21, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/20 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20-7-47
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 21
Α.- ΙΙ Μεραρχία
– Την 18/7 τμήμα του 507 Τάγματος συνεχίζον την επαφήν με αναρχικούς υψ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.1626) Β. ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ 2 χλμ., μετά αγώνα κατέλαβε το ΝΑ. τμήμα υψώματος, εν στενή επαφή μετά του εχθρού.
Απώλειαι
Ημετέρων τραυματίαι 3 (είς σοβαρώς)
– Καθ’ όλην την ημέραν 18/7 τμήμα του 509 τάγματος είχε επαφή μετά συμμοριτών εις (Ν.185310) ΚΑΨΑΛΙΑ Δ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ.
– Εις το τάγμα παρεδόθησαν 2 συμμορίται
– Εις ΠΥΡΓΟΥΣ ανευρέθησαν 40 νωποί τάφοι με ισάριθμα πτώματα συμμοριτών, 30 κτήνη φονευμένα, 3 τυφέκια και 3 κιβώτια φυσιγγίων.
– Κατά τον αγώνα 17/7 εις (Ν.1921) ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 2 χλμ., εξηκριβώθησαν νεκροί συμμορίται 3, υπολογίζεται σημαντικός αριθμός τραυματιών.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
1) Την 18/7 τμήμα ΜΑΥ συνεπλάκη μετά 40μελούς συμμορίας εις (Μ.0105) ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ Ν. Δ. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 7 χλμ.
Απώλειαι συμμοριτών Ν. 3, τραυματίαι 1, ανευρέθησαν εν οπλ/λον 3 τυφέκια και πυρομαχικά.
2) Την 19/7 εκινήθησαν
α) Διλοχία ΛΟΚ (Γαλάνη) συν Λοχ. 527 Τάγματος από (Σ.0876) Δ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ 7 χιλμ. και ήχθη εσπέρας εις υψ.1447 (Σ.1377) ΒΔ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ 1,5 χλμ. άνευ συμβάντος.
β) 527 Λόχος κινούμενος προς ΚΑΖΑΡΜΑΝ (Σ.0971) 6,5 χλμ. Δ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΝΕΘΑΝ (Σ.1172) 5 χλμ. Δ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, εβλήθη την 10.00 ώραν, παρά συμμοριτών, οίτινες κατείχον ισχυρώς την οργανωμένην τοποθεσίαν από (Σ.107115) 6 χλμ. Δ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ μέχρι (Σ.1274) ΒΔ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 5 χλμ. Μέχρις εσπέρας διεξήχθη σφοδρός αγών οι δε συμμορίται κατηνάλωσαν αφθονίαν πυρομαχικών και εξεδήλωσαν 2 αντεπιθέσεις.
3) Το 528 μείον λόχος, κινούμενον προς ΤΣΟΥΚΑΝ – ΡΟΥΣΑ (Σ.1917) ΝΑ. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ 4,5 χλμ. εδέχθη την 15.00 ώραν επιθέσεις, συνεπεία των οποίων ηναγκάσθη να συμπτυχθή ως κάτωθι.
α) 4ος Λόχος εις ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (Σ.2226) ΝΑ. ΤΣΟΥΚΑΣ – ΡΟΥΣΑ 5 χλμ. με μικράς απωλείας.
β) Λόχος διοικήσεως συν 3ος λόχος εις ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764) Ν. ΝΔ. 6 χλμ. ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑΣ, με το ήμισυ της δυνάμεως μέχρι 20.30′ ώρας. Ουλαμός όλμων 4,2» εγκατελείφθη.
γ) 1ος λόχος ηγωνίσθη σκληρώς μέχρι 19.00 ώρας εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ (Σ.1670) ΝΔ. ΤΣΟΥΚΑΣ 3 χλμ.
– Υπό Μεραρχίας διετάχθη διατήρησις των θέσεων και ανασυγκρότησις κατά την διάρκειαν της νυκτός.
– Εχθρός υπολογίζεται πλέον των 4 ταγμάτων, με αφθονίαν πυρ/κών εις ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ.
4) Τμήμα ΜΑΔ ΠΕΡΙΔΗ από (Σ.0561) ΚΑΜΝΙΑ και ήχθη εις (Σ.0967) ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΝ άνευ επαφής.
Γ.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ
Διά 10 εξόδων προσεβλήθησαν στόχοι συμμοριτών εις ΤΣΟΥΚΑ – ΡΟΥΣΑ και ΝΔ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ.
Δ.- ΑΠΩΛΕΙΑΙ
– Συμμοριτών
– νεκροί 49
– τραυματίαι 7
– παραδοθέντες 2
– Ημετέρων
– τραυματίαι 6
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης
Διευθυντής Διευθύνσεως Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Υ.