Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.19, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/18 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 19

Α.- VΙΙΙ Μεραρχία
Οι συμμορίται διέρρευσαν από περιοχής ΑΡΙΣΤΗΣ – ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥ προς ΖΑΓΟΡΙΑ (ΚΗΠΟΥΣ – ΝΕΓΑΔΕΣ – ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ).
– Κατά την χθεσινήν ημέραν εβλήθησαν φάλαγγες συμμοριτών εις (Σ.0473) ΝΕΓΑΔΕΣ – (Σ.0768) ΦΡΑΓΓΑΔΕΣ – (Σ.0577) Β. ΝΕΓΑΔΩΝ ως και φάλαγξ μεταγωγικών ΒΑ. ΦΡΑΓΓΑΔΩΝ.
– Τμήματά μας εκινήθησαν κατά την χθεσινήν ημέραν :
-α- 3 λόχοι από περιοχής ΡΩΜΗΟΥ – ΚΡΥΚΟΥΡΗ (Σ.215995) Β. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 4 χλμ. προς ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ
-β- από περιοχήν ΠΕΔΙΝΑ προς ΚΗΠΟΥΣ (το 527 Τάγμα συν 2 ΛΟΚ)
-γ- το 528 προς ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (ΔΡΙΣΚΟΥ)
-δ- 41 Ταξιαρχία (2 Τ) συν 581 συν ΛΟΚ συν πυρ/χία προς ΜΕΤΣΟΒΟΝ.
– Μετά επαφήν συμμοριτών εις ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΝ, όπου και έσχομεν έναν νεκρόν αξ/κόν (Δ/την λόχου) 2 τραυματίας (ων 1 αξ/κός, ουδεμία ετέρα υφίσταται.
– Από 13/7 εγνώσθησαν απώλειαι των συμμοριτών :
– Συνελήφθησαν 70
– Νεκροί 62
– Επί πλέον ηνοίχθησαν 2 ομαδικοί τάφοι και ανευρέθησαν 40 πτώματα.
Β.- ΙΙ Μεραρχία
Κατά την χθεσινήν ημέραν εσυνεχίσθη η προσπάθεια καταλήψεως υψ. ΠΥΡΓΟΣ, το οποίον τελικώς κατελήφθη την 11.00 ώραν.
Απώλειαι
– Συμμοριτών
– νεκροί ε. 4
– συλληφθέντες 1
– παραδοθέντες 3
– Ημετέρων
– νεκροί 2
– τραυματίαι 6 (εξ ων 1 Δ/τής Λόχου)
Περισυνελέγησαν 3 οπλ/λα – 3 τυφέκια και πυρ/κά.
– Τμήματα της 22 Ταξιαρχίας την 16/7 ενήργησαν (Ν.2029) ΧΟΥΧΟΥΛΗ – (Ν.2229) (ΠΕΥΚΟ) Β. ΠΥΡΓΩΝ 6 χλμ. όπου και συνήντησαν σοβαράς αντιστάσεις (πολ/λα όλμοι 3΄΄). Τελικώς εκάμφθησαν αι αντιστάσεις και τα υψώματα κατελήφθησαν.
– Τμήματα της ιδίας Ταξιαρχίας κατέλαβον χθες κατόπιν αγώνος και τη υποστηρίξει της αεροπορίας τα (Ν.1921) ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 2 χλμ., και (Ν.1723) ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Δ. ΠΥΡΓΩΝ 3 χλμ.).
– Τελικώς την εσπέραν της 17/7 τμήματα της Μεραρχίας είχον καταλάβει (Ν.1926) 2 χλμ. Β. ΠΥΡΓΩΝ – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ν.1723).
– Ο αγών διά την κατάληψιν υψ. ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ (περιοχή ΠΕΥΚΟΥ) συνεχίζεται με σοβαράς εκατέρωθεν απωλείας, μη γνωσθείσας.
– Ομοίως τμήματα της Μεραρχίας συνεχίζουν τας προσπαθείας των ΠΥΡΓΩΝ (Ν.2024) προς ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (Ν.2228) Β. ΠΥΡΓΩΝ 5 χλμ. και από ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Ν.1823) Δ. ΠΥΡΓΩΝ, προς ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ (Ν.255248) Δ. ΠΥΡΓΩΝ 4,5 χλμ.
– Την 17ην εξ ανατροπής αυτοκινήτου ετραυματίσθησαν 1 αξ/κός και 2 οπλίται.
Γ.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διά 8 εξόδων χθες εβλήθησαν συμμορίται εις περιοχήν ΚΗΠΩΝ – ΝΕΓΑΔΩΝ – ΦΡΑΓΓΑΔΩΝ.
Δ.- ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Γνωσθείσαι :
– Συμμοριτών
– νεκροί 106
– συλληφθέντες 71
– παραδοθέντες 3
– Ημετέρων
– νεκροί 3 (1 αξ/κός)
– τραυματίαι 11 (3 αξ/κοί).-
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης
Διευθυντής Διευθύνσεως Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.