Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.6, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/5 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6

Α.- XV Μεραρχία
Τμήματα 21ης Ταξιαρχίας εκινήθησαν από πρωίας 3/7 προς κατάληψιν υψ.1084, 1113, 9 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ μαχόμενα υπό λίαν δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, ήχθησαν το εσπέρας εις υψ.1084.
Ενέργεια τμημάτων υπεστηρίχθη υπό αεροπορίας και πυρ/κού.
– Αντιστάσεις συνήντησαν εις (Σ.415924) 8 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ, (Σ.417944) (Σ.407934) 9 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ.
– Παρεδόθησαν 4 συμμορίται.
– Την 4/7 τμήματα συνέχισαν κίνησίν των προς ολοκλήρωσιν καταλήψεως υψ.1113 (Σ.4194). Συμμορίται κετέχοντες ύψωμα έβαλον δι’ αυτομάτων την νύκτα 3-4/7 εναντίον τμημάτων μας, υψώματα κατελήφθησαν 4/7, των συμμοριτών υποχωρησάντων προς Β. Δ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 1 συμμοριτών παρεδόθησαν 7.
– Εις ΚΟΡΥΦΗ (8 χλμ. Α. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ) εξηκριβώθησαν απώλειαι συμμοριτών εκ του αγώνος 3/7 νεκροί 10, τραυματίαι 6. Ανευρέθησαν 10 κτήνη νεκρά μετά φόρτων πυρ/κών και ιματισμού.
– Εις ΑΝΑΒΡΥΤΑ (Σ.4290) 7 χλμ. Β. ΣΠΗΛΑΙΟΥ εξ αεροπορικής προσβολής 2/7 εφονεύθησαν συμμορίται 3 και ετραυματίσθησαν 2.
– 21 Ταξιαρχία ενεργούσα εξερεύνησιν περιοχής ανεύρε 3 πτώματα συμμοριτών, περισυνελέγησαν 1 στεν, 1 οπλ/λον, 6 τυφέκια.
– Παρουσιάσθη ο απαχθείς υπό των συμμοριτών ανθ/τρος του 527 Τάγματος δραπετεύσας από (Σ.4890) 4 χλμ. Β. ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ.
Β.- VIII Μεραρχία
Τμήματα 43 Ταξιαρχίας εκινήθησαν από πρωίας 3/7, από ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σ.3489) 2 χλμ. Β. ΛΑΒΔΑ προς (Σ.3594) 8 χλμ. Β. ΛΑΒΔΑ.
– Συμμορίται προέβαλον πείσμωνα αντιστάσιν εις (Σ.3691) 4 χλμ. Β. ΛΑΒΔΑΣ και (Σ.3889) 3 χλμ. Α. ΛΑΒΔΑΣ. Εις αγώνα επενέβη και η αεροπορία.
– Έτερον τμήμα ενεργούν από (Σ.3191) 1 χλμ. Α. ΣΜΙΞΙ, προσέκρουσε εις ισχυράς αντιστάσεις (Σ.3494) 5 χλμ. ΒΑ. ΣΜΙΞΙ και (Σ.2996) 5 χλμ. Β. ΣΜΙΞΙ, μετά αγώνα συμμορίται εξετοπίσθησαν.
– Τμήμα 583 Τάγματος κινηθέν από ΓΟΜΑΡΑΣ, προσέβαλε συμμορίτας, κατέχοντας ισχυρώς υψ. ΑΝΙΤΣΑ (Σ.2795) 6 χλμ. ΒΔ. ΣΜΙΞΙ και το οποίον κατελήφθη δι’ επιθέσεως την 15ην ώραν της 3/7, των συμμοριτών συμπτυχθέντων προς ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ.
Παρεδόθησαν συμμορίται 3, συνελήφθησαν 4, ανευρέθησαν 1 οπλ/λο, 1 πίατ, 3 τυφέκια και πυρομαχικά.
Τελικά αποτελέσματα συμμοριτών δεν αναφέρθησαν.
Γ.- Αεροπορική επέμβασις
Αυτή υπήρξε δραστηρία υπέρ των μαχομένων τμημάτων ως ανωτέρω αναφέρεται.
Δ.- Απώλειαι
– Συμμοριτών
– Νεκροί 16
– Τραυματίαι 2
– Συνελήφθησαν 4
– Παρουσιάσθησαν 14
– Ημετέρων
– Τραυματίας 1
Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αντ/ρχης
Διά τον Συν/ρχην Δ/την Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.