Ειδικό Δελτίο επιχείρηση ΚΟΡΑΞ αρ.18, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/17 Ιουλ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17-7-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 18

Α.- ΙΙ Μεραρχία
Τμήματα της Μεραρχίας συνεχίσαντα και την 15/7 την κίνησίν των από (Ν.2727) 5 χλμ. Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και από (Σ.2727) ΝΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6 χλμ. κατέλαβον υψ.1620 (Ν.2222) ΚΟΤΥΛΗ, αφού ανέτρεψαν τας διαδοχικώς παρουσιασθείσας αντιστάσεις.
– Εγένοντο αναγνωρίσεις προς υψ.1224 (Ν.2119) ΝΔ. ΚΟΤΥΛΗΣ 4 χλμ. υψ.1205 (Ν.1919) και υψ. ΖΑΡΜΠΑΝΙ (Ν.1914) ΝΔ. ΚΥΨΕΛΗΣ 7χλμ.
– Κατά τας άνω αναγνωρίσεις διεπιστώθη η κατοχή των υψωμάτων υπό των συμμοριτών. Εγένετο βολή υπό ημετέρου πυρ/κού.
– Την 10ην ώραν της 16/7 εβλήθη φάλαγξ συμμοριτών κινούμενη από (Ν.2124) 2 χλμ. Β. ΚΟΤΥΛΗΣ προς ΠΥΡΓΟΣ.
– Κατά την ημέραν αυτήν συμμορίται εχρησιμοποίησαν αφθονίαν πυρ/κών ως και 2 όλμους.
– Απώλειαι: – Συμμοριτών νεκροί ε. 13
– Ημετέρων τραυματίαι 3 (ων 1 σοβαρώς)
– Την 16/7 κινηθέντα τμήματα από πρωίας συνήντησαν αντιστάσεις Α. ΠΥΡΓΟΙ. Αεροπορία συνέδραμε τον αγώνα.
– Εσπέραν τμήματα της Μεραρχίας κατείχον την γραμμήν (Ν.209232) – (Ν.2019) Ν. ΚΟΤΥΛΗΣ 5 χλμ. – (Ν.2124) Α. ΠΥΡΓΟΣ 800 μέτρα.
– Επίσης εγένοντο προωθήσεις των τμημάτων εις (Ν.2212) ΒΔ. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 2 χλμ. (Ν.2314) Β. ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 5 χλμ.
Β.- VΙΙΙ Μεραρχία
Την 15/7 δυνάμεις συμμοριτών εκινούντο εκ της περιοχής ΓΚΡΑΜΠΑΛΑ προς ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΑ.
– Τμήματα της 43 Ταξιαρχίας προωθήθησαν μέχρι της περιοχής ΕΛΑΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΗΣ.
– Την 16/7 τας πρωϊνας ώρας εγένετο προώθησις τμημάτων της 41ης Ταξιαρχίας προς ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΝ, όπου σοβαραί αντιστάσεις του εχθρού. Μετά αγώνα αντιστάσεις ανετράπησαν.
– Τας μεσημβρινάς ώρας τμήματα της αυτής Ταξιαρχίας συνεπλάκησαν εις (Ρ.9569) ΕΛΑΦΙ, ΒΑ. ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΣ 2 χλμ., μετά 200μελούς συμμορίας.
– Αγών διήρκεσε μέχρι εσπέρας. Τελικώς την εσπέραν της χθες τα τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας είχον τας θέσεις :
-α- Λόχος 528 εις ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΝ – 3 λόχοι συν λόχος ΜΑΔ συν λόχος Χωρ/κης εις περιοχήν ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ.
-β- 584 Τάγμα εις περιοχήν ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.
-γ- εις ΚΟΝΙΤΣΑ διλοχία 582 συν διλοχία Χωρ/κής συν λόχος ΜΑΔ.
-δ- Γέφυρα ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ 3 λόχοι 582 Τάγματος συν ΛΟΚ.
-ε- 43 Ταξιαρχία
– 527 Τάγμα (Ρ.905843) – (Ρ.8995) 6-8 χλμ. ΝΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΑ.
– 528 Τάγμα (3 Λόχοι) (Ρ.8680) 4 χλμ. Β. ΕΛΑΙΑΣ – ΕΛΑΙΑ (Ρ.8576).
-στ-41 Ταξιαρχία
– 522 Τάγμα ΝΑ. ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΥ 2 χλμ. κινούμενον προς ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΝ.
– 611 Τάγμα εις ΛΑΨΙΣΤΑ (Ρ.9559)
– 523 Τάγμα (2 λόχοι εις ΜΠΙΣΤΟΥΝΙ (Ρ.9854) και υπόλοιπον Τάγματος συν ΛΟΚ εις (Ρ.9962).
– Οι συμμορίται αμυνόμενοι εις περιοχήν ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΣ και Βορείως ΠΕΔΙΝΑ εκινούντο προς ΖΑΓΟΡΙΑ.
– Κατόπιν της προσπαθείας των συμμοριτών διετάχθη την εσπέραν της χθες.
Η 41η Ταξιαρχία να κινηθή εντός της σήμερον προς ΜΕΤΣΟΒΟΝ, το 522 Τάγμα αντικαθισταμένου υπό 611 Τάγματος.
– Σήμερον το 528 Τάγμα επιβιβασθέν επ’ αυτοκινήτων εκινήθη από (Ρ.8872) ΒΔ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 9 χλμ. εις (Σ.1250) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α. λίμνης Ιωαννίνων 3 χλμ.).
– Το 527 Τάγμα διά ΕΛΑΦΟΤΟΠΟΥ κινείται προς ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΝ.
– Το 581 Τάγμα διά ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ προς (Ρ.9972) ΚΗΠΟΥΣ.
– Οι συμμορίται κινούνται διά δύο φαλάγγων η μεν μία προς ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ (Σ.0276), η δε ετέρα προς (Σ.0472) ΝΕΓΑΔΕΣ.
– Υπό αεροπορίας ανεγνωρίσθη φάλαγξ την πρωίαν της σήμερον 1 χλμ. ΒΑ. ΝΕΓΑΔΩΝ και Α. ΝΕΓΑΔΩΝ κινουμένη προς ΑΝΑΤΟΛΑΣ.
Συνολικαί απώλειαι (γνωσθείσαι)
– Συμμοριτών νεκροί ε. 13
– Ημετέρων τραυματίαι 3.-
Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ
Συν/ρχης
Διευθυντής Διευθύνσεως Α1
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.