Βεβαίωση αντιστασιακής δράσης συνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα (αρχηγού οργάνωσης Χ),14-7-1947


Βεβαίωσις

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος βεβαιή ότι ο αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Γρίβας αρχηγός της Εθνικής στρατιωτικής οργάνωσης Χ κατά την περίοδο της κατοχής
1.Ευρίσκετο εν στενή επαφή μετ’ εμού δια την τηρητέαν στάσιν υπό της οργανώσεως Χ και ελάμβανε οδηγίας, τας οποίας είχον εξ επαφών μου μετά της εν Κάιρω Ελληνικής Κυβερνήσεως και προς τας οποίας ούτος συνεμορφώθη.
2.Οργάνωσε μαχητικά τμήματα εντός των Πόλεων Αθηνών-Πειραιώς και εις τα περίχωρα, δια δράσιν κατά του κατακτητού και ειδοποίησε τόσον την Ελληνικήν Κυβέρνησην Καΐρου όσον και το στρατηγείον Μ.Ανατολής, ότι αυταί ήσαν εις την διάθεσην των δια οιανδήποτε διαταγήν.
3.Εξώπλισεν τα τμήματα ταύτα δια οπλισμού προερχόμενοι εξ αγοράς δια συλλεγέντων εράνων υπό της εν Αθήναις Εθνικής Επιτροπής.
4.Απέστεικέ αξιωματικούς της οργανώσεως Χ δια ενίσχυσην των αντάρτικων ομάδων Ζέρβα και Ψαρρού.
5.Συνειργάζετο μετά της εν Αθήναις μυστικής αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών »Κόδρος», μετα της οποίας είχον θέσει τούτον εις επαφήν, και εις την οποίαν διέθεσε προσωπικό εξ αξιωματικών και πολιτών της οργανώσεων δια την συλλογήν πληροφοριών προς όφελος του Στρατηγείου Μ. Ανατολής
6.Παρέδωσε εις ενταύθα Αγγλικήν υπηρεσίαν διάγραμμα ναρκοπεδίων των λιμένων Πατρών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, προς αποστολή τούτου εις το Γενικόν Στρατηγείον Μ.Ανατολής.
7.Ηρνήθη οιανδήποτε συνεργασίαν της οργανώσεως μετά της Κυβερνήσεως Ράλλη, ου ένεκεν αρκετοί αξιωματικοί αυτής εδιώχθησαν. Ο ίδιος δε αρχηγός της οργανώσεως, διατεθείς εις τα τάγματα ασφαλείας δια διαταγής του Κυβερνήτου Ράλλη, δεν συνεμορφώθην προς την διαταγήν ταύτης, εξ ου και στερήθη των αποδοχών του και εδιώχθη, επιχειρηθείσης μάλιστα υπό της Κυβερνήσεως Ράλλη και της συλλήψεως του.
8.Λόγω της δράσης του ταύτης εδιώκετο απηνώς μετά των κυριότερων συνεργατών του υπό των Γερμανών από τον Μάρτιον 1943 μέχρις της αποχωρήσεως εξ Ελλάδος και
9.Επι παρουσία μου παρεδόθη υπό του Χρήστου Ζαλοκώστα εις τον αντισυνταγματάρχην κ.Γεώργιο Γρίβα,ως αρχηγόν της στρατιωτικής οργανώσεως Χ, αποσταλέν προς αυτόν τηλεγράφημα εκ Κάιρου υπο του τότε Πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου έχον ούτως.»Εθνική ένωσις απολύτως αναγκιαίαν.Δια επίτευξιν σκοπού ωρίσαμεν Στρατιωτικόν Διοικητήν Αττικής. Σας διατάσομε εκτελέσητε διαταγάς του,όταν κληθήτε δια στρατιωτικήν ενέργειαν.»

Εν Αθήναις, τη 14η Ιουνίου 1947

Ο Βεβαιών
Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος

Advertisements