Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/8 Ιουλ 1947


1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΙΣ/33/562/Α1
8.7.47

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β»

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Ι.     Μετά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και «ΙΕΡΑΞ» η Στρατιά προπαρασκεύαζε την τρίτην συνδεδυασμένην επιχείρησίν της «ΚΥΚΝΟΣ» διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ, επί τω σκοπώ όπως συμπληρώση την εκκαθάρισιν των Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ σοβαρών εστιών των συμμοριτών.

Της επιχειρήσεις όμως ταύτης έδει να προηγηθή η εκκαθάρισις της περιοχής ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ.

Προς τούτο η Στρατιά διά της επιχειρήσεως «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β» επεδίωκε την αποδιοργάνωσιν και ει δυνατόν, την εξόντωσιν των συμμοριτών της περιοχής ταύτης, πριν ή  επιχειρήση διά τον «ΚΥΚΝΟΝ».

 1. Η δύναμις των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην φαίνεται ότι δεν υπερέβαινε τους 400-500 συμμορίας οι οποίοι μάλλον θα προσεπάθουν ν’ αποφύγουν την μάχην διασπειρόμενοι και αποκρυπτόμενοι.

Επί πλέον ανεγνωρίζετο ότι οι ανωτέρω συμμορίται εκέκτηντο εξαιρετικήν ευελιξίαν, αφ’ ενός λόγω της ευκολίας της κατά μικράς ομάδας κατανομής των και αφ’ ετέρου λόγω της μεγάλης εδαφικής εκτάσεως, εις την οποίαν έδρων και των εξαιρετικών κρησφυγέτων τα οποία διέθετον και τα οποία ευνοεί μεγάλως η πυκνοτάτη βλάστησις της περιοχής ταύτης.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

 1. Τ’ ανωτέρω έχουσα υπ’ όψιν της η Στρατιά προέβη εις σύντονον προπαρασκευήν της επιχειρήσεως.

(α)   Εγένετο την 28.5.47 σύσκεψις εις την Στρατιάν εις την οποίαν παρέστησαν ο Επιτελάρχης του Β΄ΣΣ, ο Δ/τής της 3ης Ταξιαρχίας, ο Επιτελάρχης μετά των αρμοδίων Επιτελών της 1ης Στρατιάς. Κατ’ αυτήν εξητάσθησαν αι λεπτομέριαι της επιχειρήσεως και απεφασίσθη η ημέρα της ενάρξεως ταύτης.
(β)   Συνετάγη και εκοινοποιήθη την 29.5.47 η 2Υ/330 διαταγή Επιχειρήσεων υπ’ αριθ.6 της Στρατιάς («ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β»).
(γ)   Συνεκροτήθησαν και προπαρεσκευάσθησαν εγκαίρως οι χρησιμοποιηθησόμενοι εις την επιχείρησιν 9 Λόχοι του ΚΒΕ ΒΟΛΟΥ.

Εν γένει κατεβλήθησαν σύντονοι προσπάθειαι διά την καλλιτέραν προπαρασκευήν της επιχειρήσεως.

ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α)   Διά μιας πρώτης ενεργείας εξερεύνησις ΟΣΣΗΣ και ΠΗΛΙΟΥ.
(β)   Διά μιας ετέρας τοιαύτης αιφνηδιαστικός αποκλεισμός του ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ από Ν, Β και Δ και αιφνηδιαστική απόβασις δυνάμεων εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ.
(γ)   Τέλος εξόρμησις εκ της ΟΣΣΗΣ προς ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ διά την εξόντωσιν των εκεί συγκεντρωθησομένων συμμοριτών.

 1. Διατεθείσαι δυνάμεις

(α)   3 Ταξιαρχία (2 Τάγματα) και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά μέσα υποστηρίξεως διατεθέντα υπό του Β΄ΣΣ.
(β)   Το Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ υπό τον Αντ/χην ΚΟΤΣΩΝΗΝ Ι. του ΚΒΕ ΒΟΛΟΥ αποτελούμενον εκ των:
(ι)    21 Τάγματος Χωρ/κής.
(ιι)   16ου ΛΟΚ

Τούτο ενισχύθη και διά:
(ι)    10 Λόχων του ΚΒΕΒ εκ των περατωσάντων την εκπαίδευσιν νεοσυλλέκτων.
(ιι)   του Λόχου Συνοδείας της Στρατιάς.

 1. Οργάνωσις Διοικήσεως

Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως ανετέθη εις τον Διοικητήν της 3ης Ταξιαρχίας.

 1. Αποστολαί

(α)   3ης Ταξιαρχίας
Αφού εξερευνήση την ΟΣΣΑΝ θα εξορμήση την 8 Ιουνίου προς ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ενώ συγχρόνως την νύκτα της 7/8 θ’ απεβίβαζε δύναμιν εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7735).
(β)   Αποσπάσματος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(ι)    Να εξερευνήση το ΠΗΛΙΟΝ επιτηρούν τας διαβάσεις της Δ. όχθης της ΒΟΙΒΗΪΔΟΣ.
(ιι)   Την νύκτα της 7/8 ν’ αποκλείση δι’ 8 Λόχων τουλάχιστον την γραμμήν ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826) – ΚΟΥΤΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.7320).
(ιιι)  Ν’ αποβιβάση 2 Λόχους εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ την νύκτα της 7/8 μετά αγήματος Ναυτικού.
(ιν)  Από 9 Ιουνίου να συμμορφωθή προς τα οδηγίας του Διοικητού της Ταξιαρχίας.

 1. Ναυτικόν

(α)   Να έχη εις την διάθεσιν του Δ/τού της Επιχειρήσεως τ’ απαιτούμενα αποβατικά μέσα διά την απόβασιν εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ.
(β)   Να υποστηρίξη διά πυρών τον αγώνα του Πεζικού τη αιτήσει του Δ/τού της 3ης Ταξιαρχίας.
(γ)   Να επιτηρή τας Α.ακτάς της ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ.

ΠΩΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ

 1. Από της 2.6.47 ήρξατο η ενέργεια των τμημάτων όπως προεβλέφθη. Τα τμήματα της 3ης Ταξιαρχίας εκινήθησαν εις ΟΣΣΑΝ και εξερεύνησαν την περιοχήν, άνευ σημαντικών αποτελεσμάτων. Εσημειώθησαν μικροσυμπλοκαί.

Τα Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ επίσης εκινήθη διά την εξερεύνησιν του ΠΗΛΙΟΥ, ενώ απέκλεισε τας ζωτικάς προσβάσεις τούτου, καθώς και την όχθην της ΒΟΙΒΗΪΔΟΣ.
Εσημειώθησαν μόνον μικροσυμπλοκαί άνευ σοβαράς σημασίας. Την νύκτα όμως της 3/4 160 συμμορίται ΠΗΛΙΟΥ διέφυγον Νοτίως της αμαξιτής ΒΟΛΟΣ – ΖΑΓΟΡΑ. Το Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατόπιν και του 2Υ/352/4.6.47 σήματος της Στρατιάς ηναγκάσθη ν’ αναστρέψη 2 Λόχους προς δίωξιν των ανωτέρω συμμοριτών.
Συγχρόνως λόγω αναγκών προπαρασκευής επιχειρήσεως «ΚΥΚΝΟΣ» η Στρατιά διά των 2Υ/364/5.6.47 και 2Υ/365/5.6.57 σημάτων της διέταξε την κατά 24ώρον επιτάχυνσιν του «ΠΕΛΑΡΓΟΥ Β».
Την νύκτα της 6/7 Ιουνίου εγένετο απόβασις 4 Λόχων και αγήματος ναυτών εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ τη υποστηρίξει του στόλου και άνευ επεισοδίου. Το απόσπασμα τούτο εκινήθη προς εξερεύνησιν  από πρωίας 7 Ιουνίου.
Την αυτήν νύκτα το απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απέκλεισε την γραμμήν ΚΕΡΑΜΙΔΙ – ΚΟΥΤΡΟΒΟΥΝΙ. Την επομένην όμως νύκτα άλλη ομάς εξ 100 και πλέον συμμοριτών διήλθε προς Νότον.
Κατόπιν τούτου η Στρατιά αντικαθιστά τον Δ/τήν του Αποσπ/τος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ διά του Ταγ/χου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. τον οποίον διά του 2Υ/381/10.6.47 σήματός της, διατάσσει όπως / αναστρέψη τας δυνάμεις του και με απόλυτον πρωτοβουλίαν καταδίωξη τους συμμορίτας τους διαφυγόντας προς Ν.
Αφ’ ετέρου η 3 Ταξιαρχία εξορμά την πρωίαν της 7.6.47 προς ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ άνευ σχεδόν σοβαρών αντιστάσεων. Οι συμμορίται κατανεμηθέντες εις μικράς ομάδας διέφυγον αποκρυβέντες.
Η μόνη σημαντικωτέρα συμπλοκή ήτο η της νυκτός της 9/10 Ιουνίου καθ’ ην πολυμελής συμμορία ενέπεσεν εις ενέδραν τμημάτων 3ης Ταξιαρχίας και εφονεύθησαν 34 συμμορίται.

 1. Η επιχείρησις «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β» έληξεν ουσιαστικώς την 13 Ιουνίου.
 2. Τα τμήματα της 3ης Ταξιαρχίας ανεστράφησαν αμέσως ίνα λάβωσι την διάταξίν των διά την επιχείρησιν «ΚΥΚΝΟΣ».

Εκ των Λόχων του ΚΒΕ ΒΟΛΟΥ 4 διετέθησαν εις 3ην Ταξιαρχίαν διά την κάλυψιν του ΠΗΝΕΙΟΥ προς εξοικονόμησιν περισσοτέρων δυνάμεων της Ταξιαρχίας ταύτης προς κίνησιν. Οι Λόχοι ούτοι επανήλθον εις ΒΟΛΟΝ την 14.6.47. Οι λοιποί 6 Λόχοι υπό τον Ταγ/χην ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ανεστράφησαν εις ΠΗΛΙΟΝ και ησχολήθησαν με την εξερεύνησιν. Ηλθον εκ νέου εις επαφήν με τους συμμορίτας αλλά άνευ αποτελέσματος. Ούτοι επανήλθον εις ΒΟΛΟΝ την 17.6.47.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ

 1. Η επιχείρησις «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β» δεν απέδωκε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν επετεύχθη η επιδιωκομένη αποδιοργάνωσις των συμμοριτών.

Τούτο κυρίως οφείλεται εις την ανεπάρκειαν των στελεχών του Αποσπάσματος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Διά τον καταλογισμόν των ευθυνών των ΑΞ/κών τούτων του Αποσπάσματος Μαγνησίας η Στρατιά διά της 28/452/26.6.47 διαταγής της διέταξε ένορκον εξέτασιν.

 1. Αι εκατέρωθεν απώλειαι ήσαν αι κάτωθι:

Ημετέρων 2 νεκροί (εξ ων 1 Αξ/κός) και 2 οπλίται τραυματίαι.
Συμμοριτών: 35 νεκροί και 1 αιχμάλωτος.
Συνελήφθησαν ακόμη 17 μέλη αυτοαμύνης.

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

 1. Τα σοβαρότερα αίτια της αποτυχίας της επιχειρήσεως «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β» είναι τα κάτωθι:

(α)   Η μη διάθεσις του αναγκαιούντος χρόνου διά την προπαρασκευήν και ενέργειαν της επιχειρήσεως εις ό, τι αφορά κυρίως το απόσπασμα Μαγνησίας το οποίον εισήρχετο διά πρώτην φοράν εις παρόμοιον αγώνα. Τα στελέχη ιδία από της ημέρας της απελευθερώσεως απησχολημένα εις την “ρουτίναν” της εκπαιδεύσεως, παρέμειναν και παραμένουσι μακράν του δράματος, εις το οποίον πρωταγωνιστεί ο Στρατός και δεν απέκτησαν πολεμικήν πείραν.
Τα στελέχη ταύτα παρ’ ότι είναι από τα εκλεκτότερα του Στρατού δεν γνωρίζουν την τακτικήν μάχης κατά των συμμοριτών.
(β)   Η έλλειψις χρόνου διά την εξερεύνησιν. Διεπιστώθη πλέον ότι η απόδοσις μιας επιχειρήσεως άρχεται μετά την 10ην ημέραν, δηλαδή κατά την εξερεύνησιν.
Εις τον «ΠΕΛΑΡΓΟΝ Β» όμως τα εμπειροπόλεμα τμήματα της 3ης Ταξιαρχίας, από τα οποία θα ηδύνατο να αναμένη τις σοβαρά αποτελέσματα υπεχρεώθησαν ν’ αποσυρθώσιν την 12ην Ιουνίου ίνα λάβωσι την διάταξιν διά την επιχείρησιν «ΚΥΚΝΟΣ».
(γ)   Δεν αφέθησαν δυνάμεις εδραιώσεως δι’ ότι δεν υπήρχον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

 1. Εκ της ανωτέρω περιληπτικής εκθέσεως περί της επιχειρήσεως «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β» είναι δυνατόν να εξαχθώσι τα κάτωθι συμπεράσματα και διδάγματα:

(α)   Η εκκαθάρισις της ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ απαιτεί σοβαράν ενέργειαν κυρίως εξερευνήσεως διότι η περιοχή είναι λίαν κεκαλυμένη. Απαιτεί αν μη τούτο τουλάχιστον επικάθισιν σοβαρών δυνάμεων επ’ αυτών, επ’ αρκετόν χρόνον, τα οποία να επιδοθώσι εις το έργον της εξερευνήσεως.
(β)   Οι Αξ/κοί του ΚΒΕ λόγω της μονομερούς απασχολήσεώς των με την εκπαίδευσιν δεν γνωρίζουν τον σημερινόν αγώνα.
Είναι ανάγκη ν’ αντικταθίστανται διαδοχικώς δι’ ετέρων Αξ/κών των περισσοτέρων κουρασμένων.
(γ)   Διεπιστώθη διά πολλοστήν φοράν ότι ουδεμία εκκαθάρισις είναι εφικτή άνευ τμημάτων εδραιώσεως, άνευ συλλήψεως των αυτοαμυνιτών και άνευ συγκροτήσεως ΜΑΔ.

 1. Επισυνάπτονται εκδοθείσαι διαταγαί.

Διά τον Αντ/γον Δ/την Στρατιάς

 Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Τ.Σ.Υ.

Α. ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Υ.Τ.Α.

ΓΕΣ/Α1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α1/33, Α2, Α9, Γ1/Σ

Στρατηγόν

Δ/σιν Αεροπ./Σ

—————————————-

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

                                                                                    Α.Α.Α……….

29 Μαΐου 1947

ΙΣ/2Υ/330/Α1

1η ΣΤΡΑΤΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 6

(Συνθηματικόν ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1/273/Α1/14.5.47 οδηγιών Στρατιάς)

Χάρται: ΛΑΡΙΣΣΑ – ΑΓΥΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΒΟΛΟΝ 1:100.000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Ι.     Εχθρός

Είναι πολύ πιθανόν να αποκρυβή κατά μικράς ομάδας εις δασώδεις και διεκεκομμένας περιοχάς ή και να διαφύγη κυρίως προς βορράν.

 1. Η φιλία αεροπορία και το Ναυτικόν θα συνδράμωσι τον αγώνα δι’ επεμβάσεώς των τη αιτήσει μας.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. Η πλήρης αποδιοργάνωσις και ει δυνατόν εξόντωσις των συμμοριτών ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ.

Οπωσδήποτε η δίωξίς των εν περιπτώσει διαφυγής.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α)   Διά μιας πρώτης ενεργείας εξερεύνησις ΟΣΣΗΣ και ΠΗΛΙΟΥ.

(β)   Διά μιας αιφνιδιαστικής νυκτερινής ενεργείας :

(ι)    Εγκατάστασις συνεχών σημείων στηρίγματος μεταξύ ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826) – ΚΟΥΤΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.7320).

(ιι)   Απόβασις δυνάμεως εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7637) και Νοτίως.

(ιιι)  Κατάληψις και επιτηρήσεις των εις Δ.όχθην λίμνης ΒΟΙΒΗΙΣ διαβάσεων.

(γ)   Εξόρμησις εκ της ΟΣΣΗΣ προς ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ορ. διά την εξόντωσιν των εκεί συγκεντρωθησομένων συμμοριτών.

 1. Διατεθησόμεναι δυνάμεις

(α)   3η Ταξιαρχία (2 Τάγματα) και συμπλ. μέσα διατεθησόμενα υπό του Β΄ΣΣ.

(β)   Απόσπασμα Μαγνησίας υπό τον Αντ/χην ΚΒΕ Κοτσώνην Ι. με Βοηθόν τον μέχρι τούδε Διοικητήν του Αποσπάσματος Ταγ/χην Κουρελέαν. Τούτο θα ενισχυθή διά 9 Λοχων ΚΒΕ και Λόχου Συνοδείας Στρατιάς.

 1. Οργάνωσις Διοικήσεως

Την διεύθυνσιν της Επιχειρήσεως θα αναλάβη  ο Διοικητής της 3ης Ταξιαρχίας.

 1. Αποστολαί

(α)   3ης Ταξιαρχίας. Εξερεύνησις ΟΣΣΗΣ συμφώνως λεπτομερεί σχεδίω και εξόρμησις την 8 Ιουνίου προς ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ.

Απόβασις δυνάμεως την νύκτα της 7 προς 8 Ιουνίου νοτίως ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7735).

(β)   Αποσ/τος Μαγνησίας

(ι)    Εξερεύνησις ΠΗΛΙΟΥ από 2 με 7 Ιουνίου εντός της ζώνης ΓΛΑΦΥΡΑΙ (Τ.7411) ΦΥΤΟΚΟΣ (Τ.7907) ΠΛΕΣΣΙΔΙ (Τ.8706) ΖΑΓΟΡΑ (Τ.9310) ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826) ΚΑΝΑΛΙΑ (Τ.7517)

και συνεχής επιτήρησις των διαβάσεων της Δ. όχθης της λίμνης ΒΟΪΒΗΙΣ.

(ιι)   Διά νυκτερινής πορείας την νύκτα της 7 προς 8 Ιουνίου κατάληψις τουλάχιστον διά 8 Λόχων της γραμμής ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826) – ΚΟΥΤΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.7320) διά συνεχών σημείων στηρίγματος.

(ιιι)  Απόβασις την νύκτα 7 προς 8 Ιουνίου εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7637) δύο Λόχων και αγήματος Ναυτικού.

(ιυ)  Από 8 Ιουνίου θα συμμορφωθή προς τας οδηγίας του Διοικητού της Ταξιαρχίας.

 1. Χρόνος εκτελέσεως

Χ ημέρα 2 Ιουνίου

 1. Συνδρομή Ναυτικού

(α)   Το Ναυτικόν θα έχη εις την διάθεσιν του Διοικητού Αποσ/τος Μαγνησίας και του Διοικητού της Ταξιαρχίας μέσα αποβατικά διά τας αποβιβασθησομένας δυνάμεις τόσον υπό του Αποσ/τος Μαγνησίας όσον και υπό του Διοικητού Ταξιαρχίας.

(β)   Θα βάλη στόχους υποδειχθησομένους υπό της 3 Ταξ/χίας.

(γ)   Θα επιτηρή μέχρι εσπέρας 7 Ιουνίου την ακτήν από ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (Τ.5574) μέχρι ΔΕΡΜΑΤΑ (Τ.7451)

Από 8 Ιουνίου νοτίως ΔΕΡΜΑΤΑ (Τ.7451) μέχρι ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826)

 1. Συνδρομή Αεροπορίας

Η Αεροπορία θα ικανοποιή απάσας τας αιτήσεις του Διοικητού της 3ης Ταξιαρχίας ως και απ’ ευθείας του Διοικητού του Αποσ/τος Μαγνησίας μόνον μέχρι 7 Ιουνίου (του τελευταίου τούτου).

 1. Διοίκησις – Διαχείρησις

(α)   Μερίμνη του ΚΒΕ και Γ1 Στρατιάς εις του Λόχους των να χορηγηθώσι πυρ/κά 1ης και 2ας γραμμής και ξηραί τροφαί.

Ομοίως διά τους Λόχους τούτους μερίμνη του Γ1 Γραφείου να επιταχθώσι τα απαιτούμενα κτήνη.

(β)   Τα λοιπά να ρυθμίση η 3η Ταξιαρχία

 1. Εσωτερικαί επικοινωνίαι

(α)   Ο Διοικητής του Αποσ/τος Μαγνησίας και οι Λόχοι του ΚΒΕ θα εφοδιασθώσι μερίμνη της Α9 διά των απαραιτήτων μέσων Διαβιβάσεων (ασυρμάτων) και να εξασφαλισθή πλήρως ο Σύνδεσμος μεταξύ Διοικητού 3ης Ταξιαρχίας και Διοικητού Αποσπάσματος Μαγνησίας, Αεροπορίας και Ναυτικού.

Να καταβληθή ιδιαιτέρα προσπάθεια διά την απλοποίησιν του ζητήματος συνεννοήσεως μεταξύ των τμημάτων κατά την κίνησιν ίνα μη γίνωσι παρεξηγήσεις.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ευθύς ως η επιχείρησις λήξη οι Λόχοι ΚΒΕ θα επιστρέψωσι το ταχύτερον εις ΒΟΛΟΝ. Των λοιπών τμημάτων η θέσις θα καθορισθή υπό της 3 Ταξιαρχίας και του Διοικητού Αποσπάσματος με αποστολήν την συνέχισιν της εξερευνήσεως και την εξόντωσιν των αποκρυβομένων μικροομάδων ως και την εδραίωσιν.
 2. Καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως οι Διοικηταί των τμημάτων θα επιδείξωσι ευκαμψίαν και επιδεξιότητα.

Θα επιζητούσι την πληροφορίαν και θα κατευθύνουσι εντός της ζώνης ευθύνης των την Μονάδα της ώστε να αναζητώσι πάντοτε τον εχθρόν.

Οι υπεύθυνοι αυτοαμύνης, τροφοδόται, πληροφοριοδόται, αποτελούντες, στοιχεία πλέον επικίνδυνα και αυτών των ενόπλων θα αναζητώνται και θα συλλαμβάνωνται.

 1. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ

Διά τον

Αντιστράτηγον Διοικητήν Στρατιάς

Ταξίαρχος ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.

Επιτελάρχης Στρατιάς

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Β΄ΣΣ      υπ’ αριθ.        1

3 Ταξ/χία            ¨                     2

ΚΒΕΒ           ¨              3

Αποσπ. Μαγν. ¨                      4

Δ/σις Αερ.     ¨              5

ΑΝΔΤ           ¨              6

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ/Α1         ¨              7

Στρατηγόν     ¨              8

Α1/Σ              ¨              9

Α2/Σ              ¨              10

Α9/Σ              ¨              11

Γ1/Σ                   ¨                     12

BLU                  ¨                     13

Ημερολ.        ¨              14

ΙΙ Μερ/χία     ¨              15

                                               

Advertisements