Απόψεις Στρατιάς για ολοκλήρωση Επιχειρήσεων TEΡMINΟYΣ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Ιουλ 1947


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η Στρατιά
ΙΣ/Ι/498/ΑΙ
9 Ιουλίου 1947
Θέμα: Απόψεις Στρατιάς διά την  ολοκλήρωσιν των Επιχειρήσεων  TERMINΟYΣ.
Προς: ΓΕΣ/Α. Κλάδον
Κοιν.: ΑΙ/Ι
Στρατηγόν
Επί υπ’ αριθ. ΑΑΠ. 2139/12.6.47 Οδηγιών ΓΕΣ/Α. ΚΛ.
ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
ΖΩΝΗ Β΄ΣΣ
1.- Μετά το πέρας της εξελισσομένης επιχειρήσεως ΚΟΡΑΞ και της μελετωμένης πρός εκκαθάρισιν ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ, η Στρατιά βάσει και των υμετέρων οδηγιών, διά ταχείαν πύκνωσιν της εντεύθεν συνόρων διατάξεως, προτίθεται, έστω και εις βάρος των αναγκών της εδραιώσεως, αίτινες παρουσιάζονται εις τας ζώνας ΑΕΤΟΣ – ΙΕΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ
(α) Να επικαθίση με την δυνατήν πυκνότητα επί της Νοτίως των Συνόρων ζώνης.
(β) Να οργανώση Κέντρα αντιστάσεως επί αυτής
(γ) Να τηρή τα ζωτικά σημεία της ζώνης περιοχής Β΄ΣΣ.
(δ) Να εξοικονομήση προοδευτικώς εφεδρείας της ως και τοιαύτας των υφισταμένων Σ.Σ.
2.- Διά να θεωρηθή πλήρως λήξαν το ζήτημα ενεργειών εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ(ολοσχερής εξυγίανσις) πρέπει πλήν των υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ να γίνη τελεία αποδιοργάνωσις των σωμάτων των συμμοριτών των δρώντων εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ – ΟΡΘΡΥΟΣ.
Και επί του ζητήματος τούτου η Στρατιά δεν διαβλέπει άμεσον λύσιν καθόσον το Α΄ΣΣ δεν έχει πρός το παρόν, ως φαίνεται, τας δυνατότητας. Αλλ’ ούτε και το Β΄ΣΣ δύναται να συνδράμη το Α΄ΣΣ ουδέ και να εκκαθαρίση πλήρως την ΟΣΣΑΝ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ – ΟΡΘΡΥΝ.
3.- Έχομεν πάντοτε υπ’ όψιν μας, εφ’ όσον θα σταθεροποιηθή η εδραίωσις εν τη ζώνη του εσωτερικού του Β΄ΣΣ, να διατεθώσι δυνάμεις εκ των διά ταύτην απασχολουμένων διά να εκκαθαρισθώσι τα καρκινώματα ταύτα, άτινα κατέστησαν λίαν ενοχλητικά.
Eιδικώς διά την περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΣΜΟΚΟΒΟ – ΟΡΘΡΥΣ θα πρέπει να μετάσχουν και αρκεταί δυνάμεις του Α΄ΣΣ μιάς κοινής επιχειρήσεως πρός εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης.-
4.- Τας ενεργείας όμως ταύτας η Στρατιά τας εξαρτά από το ζήτημα χορηγήσεως όπλων και πυρομαχικών διά την οργάνωσιν MAΔ κατά το εσχάτως εφαρμοσθέν σύστημα υπό της ΙΧ Μεραρχίας, ώστε να είναι δυνατή η απαγκίστρωσις επαρκών Μονάδων εκ της εδραιώσεως λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι θ’ αποιτηθώσι και τοιαύται εδραιώσεως της εκκαθαρισθησομένης περί ης πρόκειται περιοχής μετά την επιχείρησιν.-
ΖΩΝΗ Γ΄ΣΣ
5.- Διά την ζώνην του Γ΄ΣΣ η Στρατιά το πρόβλημα το βλέπει κατά τον εξής τρόπον
(α) Μεταξύ ΒΕΡΜΙΟΥ (ναι) και ΑΞΙΟΥ
(ι) Θα απαιτηθή ογκώδης ενέργεια διά την φθοράν των συμμοριών επί του ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΠΑΪΚΟΥ.
-Η ενέργεια αύτη φαίνεται, ότι θα απαιτήση σοβαράν προσπάθειαν κατόπιν των παρατηρουμένων εσχάτως προθέσεων των συμμοριτών ενισχυουμένων αθρόως εκ της Γιουγκοσλαυΐας.
(ιι) Μετ’ αυτήν θα απαιτηθούν πλήν της επαρκούς πυκνώσεως της ζώνης των Συνόρων εις μίαν γραμμήν οργανουμένην εις κέντρα αντιστάσεως και εις θέσεις δυναμένας να κρατηθώσι και κατά τον χειμώνα, δυνάμεις επαρκείς δι’ επιθετικάς επιδρομάς εις την ουδετέραν ζώνην και διά την εδραίωσην των μετόπισθεν.
(β) ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ
Κατ’ αρχήν απαιτείται επικάθισις δυνάμεων επί των συνόρων διά την πύκνωσιν και δημιουργίαν διατάξεως κατά πλάτος και βάθος ώστε να επιτυγχάνεται διαρκές κυνήγημα των εισερχομένων έξωθεν συμμοριών και η διάλυσις των ήδη υπαρχουσών τοιούτων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΕΜΠΕΚ
6.- Μολονότι η Στρατιά πιστεύει ότι επιβάλλεται η επιχείρησις ΚΕΛΕΜΠΕΚ και η επικάθισις τμημάτων εις ΚΡΟΥΣΙΑ, εν τούτοις διά να πραγματοποιηθώσι ταύτα και να είναι αποτελεσματικαί:
(α) Χρειάζεται πρώτον φράξις των συνόρων, διά την οποίαν φράξιν απαιτούνται δυνάμεις, ίνα ενισχυθή το Γ΄ΣΣ.
(β) Αδίστακτος μεταφορά δυνάμεων εκ της μιάς περιοχής εις την άλλην, έχει το μειονέκτημα ότι:
(ι) Θα αφεθώσι κενά εις την μεν και θα μείνωσι ανοικταί θύραι των συνόρων διά να εισέρχωνται έξωθεν συμμορίαι ανέτως.
(ιι) Θα αραιούται η εδραίωσις, αι δευπάρχουσαι εντός εκκαθαρισθεισών ζωνών συμμορίαι αναθαρρούσαι θα δρώσι άνευ μεγάλων δυσκολιών.
Εκτός εάν δεχθώμεν ότι αι υπάρχουσαι συμμορίαι εγκλωβιζόμεναι – πράγμα αποδειχθέν εν τη πραγματικότητι μη επιτυγ-χανόμενον – θα εξοντω-θώσι πλήρως και δεν θα υπάρξη κίνδυνος ανασυγκροτήσεως των η νέας έξωθεν. Τοπικαί επιχειρήσεις, (τοιαύται λαμβάνουσι και ήδη χώραν), διά μεταφοράς δυνάμεων εκ της μιάς εις την άλλην ζώνην, παρενοχλούσι διά διαδοχικών κτυπημάτων τον εχθρόν, αλλά δεν δύνανται να έχωσι ριζικά αποτελέσματα.
7.- Κατά συνέπειαν η Στρατιά τας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΙΩΝ – ΚΕΛΕΜΠΕΚ τας βλέπει ως ενέργειαν, μετά την σταθεροποίησιν πλήρως της καταστάσεως μέχρις ΑΞΙΟΥ και την ενίσχυσιν διά δυνάμεων του Γ΄ΣΣ.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ
8.- Κλείσιμον συνόρων
Η Στρατιά εις την υπ’ αριθ. 36/389/11.6.47 εκθεσίν της υποβληθείσαν εις το ΓΕΣ πραγματεύεται το ζήτημα τούτο εν γενικαίς γραμμαίς μέχρι του ΑΞΙΟΥ ποταμού, μη απέχουσα βασικώς των υμετέρων απόψεων.
Πρέπει πάντως να καθορισθή υπό του ΓΕΣ – με μελλοντικήν προοπτικήν – η τοποθεσία των συνόρων, εφ’ ης θα οργανωθώσι αρχικώς Κέντρα Αντιστάσεως, ίνα αι εργασίαι ώσι περισσότερον συνδεδεμέναι με το εν συνόλω πρόβλημα αμύνης συνόρων.- Ιδιαιτέρως δέον να ληφθή υπ’ όψιν το ζήτημα της χειμερινής διαμονής και η πραγματικότης από απόψεως υπαρχουσών δυνάμεων. Ταύτα θα επηρεάσωσι κατά πολύ ώστε η τοποθεσία των συνόρων εις τινα σημεία να απέχη της οροθετικής περισσότερον των 3-5 χιλιομέτρων.
9.- Ειδικώτερον διά το κλείσιμον των συνόρων και την εκκαθάρισιν της καταστάσεως ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ, επειδή αι διατιθέμεναι δυνάμεις είναι περιωρισμέναι και καθωρισμέναι ας μοι επιτραπή να αναφέρω, πως αντιμετωπίζω την υλοποίησιν των απόψεων και κατευθύνσεων του ΓΕΣ και ποίας δυσχερείας διαβλέπω εις το ζήτημα τούτο.
(α) Ως εξετέθη εις την υπ’ αριθ. 36/389/11.6.47 έκθεσιν διά την ζώνην Δ. ΑΞΙΟΥ απαιτούνται αι κάτωθι δυνάμεις:
(ι)- διά την κατοχήν με πυκνότητα σχετικήν της ζώνης αμέσως Ν. Συνόρων Τάγ/τα 32
(ιι)- διά την ασφαλή διατήρησιν της Καταστάσεως εν ταις εκκαθαρισθείσαις και εκκαθαρισθησομέναις περιοχαίς του εσωτερικού (εδραίωσις, Κατοχή Κέντρων, εξασφάλισις συγκοινωνιών, αφεδρείαι) Ταγ/τα 33
(β) Υπολογίζεται διά την ζώνην Α. ΑΞΙΟΥ:
(ι)- διά την κατοχήν της ζώνης αμέσως Νοτίως των Συνόρων
Ταγ/τα 23
(ιι)-διά την εδραίωσιν, Κατοχήν Κέντρων εξασφάλισιν συγκοινωνιών, εφεδρείαι Ταγ/τα 17
Σύνολον 105
(γ) Υπάρχουν εν συνόλω εις την διάθεσιν της Στρατιάς
Τάγματα Στρατού 57
-//- Εθνοφυλακής 11
-//- Συγκοινωνιών 2
Συνολόν 70
Ελλείπουν 35
(δ) Εάν υπολογισθώσι και τα υπάρχοντα 8 τάγματα Χωρ/κής εις Β΄ΣΣ, γνωστής μαχητικής αξίας, άτινα είναι διατεθειμένα εις ζώνας εδραιώσεως και 18 Λόχοι χωροφυλακής εις Γ΄ΣΣ, δύναμης περισσότερων 4 Ταγ/των.
Το όλον 12
Ελλείπουσι δυνάμεις εις Ταγ/τα 23
(Μέρος των ανωτέρω δυνάμεων δέον να κατατμηθώσι εις σταθμούς και διοικήσεις χωρ/κής εντός της εκκαθαρισθείσης ζώνης και να αναλάβωσι τα αστυνομικά των καθήκοντα, πράγμα όπερ εξίσου είναι σοβαρόν διά την εμπέδωσιν της Τάξεως)
10.- Εκ του υπολογισμού τούτου εξάγεται το συμπέρασμα:
(α) Ότι τα υπάρχοντα Τάγματα Στρατού μόλις επαρκούσι διά την πύκνωσιν των συνόρων ως υπολογίζεται, και διά μίαν διάταξιν κατά βάθος με τινας εφαδρείας.
(β) Ότι διά την εδραίωσιν εαν διατεθώσι διά την πύκνωσιν των συνόρων αι υπολογιζόμεναι ως αναγκαιούνται δυνάμεις, θα απομείνωσιν ελάχισται τοιαύτα κατά το πλείστον τάγματα Εθνοφυλακής, υπολογιζόμενα να ενισχυθώσιν εν καιρώ και λάβωσι σύνθεσιν ταγμάτων στρατού.
(γ) Με τας υπαρχούσας δυνάμεις υπό τας πλέον ευμενείς συνθήκας είναι δυνατόν:
(ι) Να πυκνωθούν σχετικώς τα σύνορα ΔΥΤΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ.
(ιι) Να υπάρξη σχετική εδραίωσις εις την ζώνην ταύτην.
(ιιι) Να διατηρηθώσι δυνάμεις Ανατ. ΑΞΙΟΥ αι υπάρχουσαι περίπου σήμερον τοιαύται.
11.- Η Στρατιά έχει ως πρώτον σταθμόν να επιτύχη το εν τη παραγράφω ιθ υποπαραγράφω (γ) με προοπτικήν, ευθύς ως, αι, ως δυνάμεις εδραιώσεως, χρησιμοποιούμεναι Μονάδες Στρατού αποσύρωνται, διατίθενται εις το Γ.Σ. Στρατού διά τον σχηματισμόν μιάς εφεδρείας μεταξύ ΑΞΙΟΥ – ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ κατά πρώτον λόγον και διά την ενίσχυσιν του Γ΄ΣΣ εις την λοιπήν ζώνην κατά δεύτερον λόγον.
Το ζήτημα τούτο όμως το εξαρτά:
(α) Από την δραστηριότητα και ενισχύσεις του εχθρού έξωθεν.
(β) Από τον βαθμόν ενισχύσεως μας εις όπλα διά την οργάνωσιν MAΔ και εις Λόχους Ο.Κ., οίτινες θα αναλάβωσι την εδραίωσιν εις τας μετόπισθεν ζώνας.-
(γ) Από την απόδοσιν των ΛΟΚ και ΜΑΔ.
12.- Οριστική εξυγίανσις μετόπισθεν
Ταύτην η Στρατιά διαβλέπει ως κάτωθι:
(α) Την θεωρεί συνυφασμένην με το εις την παράγραφον 1 της παρούσης αναφερόμενον ζήτημα της εκκρεμούς καταστάσεως ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΟΡΘΡΥΟΣ – ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ.
(β) Την θεωρεί αναπόσπαστον με τα γενικώτερα μέτρα της Κυβερνήσεως διά την αποδιοργάνωσιν των ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.
(γ) Την συνδέει με το ζήτημα της οργανώσεως, των MAΔ εξοπλιζομένων διά καταλλήλου οπλισμού και πυρ/κών και της διαθέσεως των οργανουμένων ΛΟΚ υπό ειδικάς προϋποθέσεις χρησιμοποιήσεώς των, ώστε να επιτευχθή η σχετική πυκνότης εδραιώσεως, μόνη αποτελεσματική διά την απαγόρευσιν πάσης επανεμφανίσεως και επανασυστάσεως ωργανωμένων συμμοριών.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
13.- Εκ των ανωτέρω εξάγεται ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζηται η στυγνή πραγματικότης, καθ’ ην μας ελλείπουν ΔΥΝΑΜΕΙΣ, αίτινες οσονδήποτε και αν πιέζωμεν τα πράγματα και οσονδήποτε και αν τείνωμεν το σχοινίον δεν δύνανται να αναπληρωθώσι δι’ άλλων μέσων.
Η Στρατιά με τας υπαρχούσας δυνάμεις αντιμετωπίζει το πρόβλημα τούτο εν τω συνόλω, καθ’ ον τρόπον εκτίθεται εις τας Οδηγίας υμών.
Ειδικώς όμως διά το ζήτημα των δυνάμεων ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ και εις την μέχρι ΕΒΡΟΥ ζώνην, δι’ ην καθορίζεται, ότι πρέπει να παραμείνουν τελικώς δυνάμεις ουχί μεγαλύτεραι των ήδη υπαρχουσών, νομίζει:
(α) ότι ουδεμία σοβαρά κάλυψις των συνόρων δύναται να γίνη με τα σήμερον υπάρχοντα 12 Τάγματα.
(β) ότι ούτω δεν θα είναι δυνατή η απαγόρευσις ενισχύσεως των συμμοριτών έξωθεν
(γ) ότι εξυγίανσις του εσωτερικού, τυχόν επιτευχθείσα δι’ επιχειρήσεων, δεν θα είναι σταθερά αφού είναι αλληλένδετως με έξωθεν ενίσχυσιν
ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ μέχρι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
14.- Εκτεθεισών των απόψεων μου επί των κατευθύνσεων και οδηγιών του ΓΕΣ επί τη βάσει των ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑ-ΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΝ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ 10.000 όπλα διά τα MAΔ και είκοσι όπλα εκ των συγκροτουμένων ΛΟΚ η Στρατιά προτίθεται, μέχρι Σεπτεμβρίου, να ενεργήση τα εξής:
(α) Να λάβη την κα΄τωθι διάταξιν ΔΥΤΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ αφού εκκαθαρισθώσιν αι περιοχαί: ΓΡΑΜΜΟΥ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ – ΒΙΤΣΙ – ΒΕΡΜΙΟΝ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΠΑΪΚΟΝ.
(ι) ΥΙΙΙ Μεραρχία με τα 5 Τάγματα της μέχρι κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ (όχι)
(ιι) ΧΥ Μεραρχία
73 Ταξιαρχία (ενισχυομένη με εν εκ των ανεξαρ. Ταγ/των (το 591) ως τρίτον Τάγμα) την περιοχήν ΚΑΤΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΥ.
45 Ταξιαρχία ΠΙΣΣΟΔΕΡΙ – ΦΛΩΡΙΝΑ
(ιιι) ΙΙ Μεραρχία (ΣΕΡΒΙΑ ή ΚΟΖΑΝΗ προσωρινώς)
21 Ταξιαρχία ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΚΕΛΛΗ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ.
22 Ταξιαρχία εφεδρεία Στρατιάς ΚΟΖΑΝΗ – ΠΤΟΛΕ-ΜΑΪΣ – ΠΟΛΥΜΥΛΟΝ ή δυτικώτερα ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗ αναλόγως της εξελίξεως της κατάστασις εις ΑΝΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
3 Ταξιαρχία εδραίωσιν Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΔΥΤΙΚΑ ΠΙΕΡΡΙΑ – ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ με τάσιν εάν διατεθώσι Λ.Ο.Κ. να καταστή μέχρι τέλους Αυγούστου διαθέσιμος εν όλω η εν μέρει.
(ιν) ΙΧ Μεραρχία με τα εξ των Ταγμάτων Χωρ/κής τους διατεθησομένους ΛΟΚ και οργανωθησομένα ΜΑΔ:
εδραίωσιν ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΧΑΣΙΑ – ΚΟΖΙΑΚΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΟΡΘΡΥΝ.
Τάσις εφ’ όσον η κατάστασις εδραιώσεως σταθεροποιείται να καταστή διαθέσιμος μια της Ταξιαρχία μέχρι τέλους Αυγούστου.
(Τονίζεται και πάλιν ότι η απελευθέρωσις της 3 Ταξιαρχίας και μιάς Ταξιαρχίας ΙΧ Μεραρχίας θα εξαρτηθή από την διάθεσιν των ΛΟΚ την οργάνωσιν των MAΔ και την απόδοσιν τούτων).
-43 Ταξιαρχία. Εδραίωσις περιοχή ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ και ως εφεδρεία Β΄ΣΣ.
(ν) ΧΙ Μεραρχία
-33 Ταξιαρχία (ΕΔΕΣΣΑ – ΕΥΡΟΠΟΣ – ΑΡΔΕΑ – ΚΕΡΑΣΙΕΣ – ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ).
-31 Ταξιαρχία (ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ – ΦΑΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΙΣ).
-32 Ταξιαρχία (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΝΙΑΟΥΣΑ – ΒΕΡΡΟΙΑ ως εφεδρεία του Γ΄ΣΣ.
-Συγκρότημα (ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΛΑΦΙΝΑ
-3 Ανεξ. Ταγ/τα (ΒΡΟΝΤΟΥ
(νι) -36 Ταξιαρχία (Θα επιδιωχθή εφ’ όσον η κατάστασις εις περιοχήν ΚΟΖΑΝΗΣ – ΓΡΑΜΜΟΥ το επιτρέψη να τεθή εις Εφεδρεία Στρατιάς περιοχήν ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, η δι’ εδραίωσιν εις ΚΡΟΥΣΙΑ. Τούτο εξαρτηθήσεται εκ της γενικωτέρας στρατ. καταστάσεως.
(β) Ευθύς ως πραγματοποιηθή η διάταξις αύτη και κατά την διάρκειαν λήψεώς της, οργάνωσις των κέντρων αντιστάσεως οροθετικής γραμμής εξυγίανσις των μετόπισθεν ζωνών.
(γ) Μετάγγισιν άλλων δυνάμεων εις Γ΄ΣΣ δεν διαβλέπω πραγματοποιήσιμον προ του Σεπτεμβρίου, εφ’ όσον άλλως τε η μετάγγισις αύτη θα είναι προσωρινή και σύμφωνος με τας απόψεις του ΓΕΣ περί οριστικής διατάξεως του Στρατού.
Διάθεσις δυνάμεων εκ της ΙΙ Μεραρχίας και της ΙΧ Μερ/χίας ίσως να καταστή ευχερής τον Σεπτέμβριον εφ’ όσον πραγματοποιηθώσιν αι ανωτέρω εκτιθέμεναι προϋποθέσεις.
(δ) Πάντως εις τας ενεργείας της Στρατιάς μέχρι Σεπτεμβρίου θα συμπεριληφθή και η εκκαθάρισις του νοτίου ορίου της και της περιοχής ΟΣΣΗΣ – ΠΗΛΙΟΥ και η σταθεροποιησίς των.
15.- Τέλος ας μοι επιτραπή ν’ αναφέρω ότι το ζήτημα της διανομής όπλων και δημιοουργίας MAΔ αποτελεί μίαν προσωρινήν λύσιν.
Διά να δυνηθή ο στρατός να ατενίζη πρός τα σύνορα και να περιφρουρήση την ακεραιότητα του Κράτους θα πρέπει το ζήτημα της εν γένει εδραιώσεως του Εσωτερικού να αναληφθή από ένα στρατόν μορφής Εθνοφρουράς, εις τον οποίον να ενταχθή και το Σώμα Χωρ/κής.
Ο Στρατός ούτος υπερποτε άλλοτε είναι απαραίτητος σήμερον έστω και αν συντόμως επιβληθή η τάξις, διότι το μικρόβιον της ανταρσίας θα υποβόσκη πάντοτε και θα καιροφυλακτή διά να πλήξη δολοφονικώς τας ενόπλους δυνάμεις, όταν θα αντιμετωπίζουσι τον εξωτερικόν εχθρόν.
Η Στρατιά υποβάλλει απλώς μίαν γνώμην.
Εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν εναπόκειται να μελετήση το ζήτημα τούτο και να λάβη τας αποφάσεις της.
Πάντως πρέπει να αναγνωρισθή ότι δεν είναι δυνατόν τα πάντα να ζητώνται από τον Στρατόν διότι ως είναι φυσικόν έχει ωρισμένας μόνον δυνατότητας και ικανότητας.
Ως είναι γνωστόν εις τας εκκαθαρισθείσας περιοχάς, εκτός του Στρατού, ουδεμία άλλη Πολιτική και Κρατική αρχή εγκατεστάθη. Και όμως θα πρέπει εις το ζήτημα τούτο, υπό τας ανωτέρω εκτεθείσας απόψεις, να δοθή η αναγκαία ώθησις, εις τρόπον ώστε να αντιληφθή και ο Στρατός, ότι εις το έργον του ακολουθείται από τας λοιπάς Κρατικάς Υπηρεσίας, αίτινες αναλαμβάνουσι την επίπλωσιν του ανεγειρομένου με τόσας θυσίας και μόχθους οικοδομήματός του.
16.- Παρακαλώ όπως, κατόπιν των ανωτέρω εκτεθεισών απόψεών μου, επί των δυνατοτήτων και των μελλουσών ενεργειών της Στρατιάς κοινοποιήσητε τας αποφάσεις σας.-
7/7/47
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
ΤΥ.