Προσωπική αναφορά Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ προς ΑΓΕΣ, 4 Απρ 1947


Α.ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                              Αθήναι τη 4-4-47
Αριθ. Α.Α.Π. 584

Εξαιρ. Επείγουσα

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Αντιστράτηγον Αρχηγόν ΓΕΣτρατού

Επί της υπ’ αρίθ. Α.Π. 1412/4-4-47 διαταγής Υμών.

Υπέβαλα ήδη την υπ’ αρίθ. 22867/1/Α/1-4-47 αναφοράν και ανέμενον την εκπλήρωσιν της εις την τελευταίαν παράγραφον αιτησεώς μου διότι τίποτε από ότι ανθρωπίνως υπήρξε δυνατόν δεν παρελείφθη.
Ήδη είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω ότι δεν ηδυνήθην να αντιληφθώ το νόημα της διαταγής σας.
Ποίαι αι δυνάμεις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ είναι γνωσταί.
Ποίαι αι δυνατότητες των ομοίως γνωσταί.
Ποίος ο τρόπος του μάχεσθαι των ανταρτών έχει κατανοηθή παρ’ εμού πλήρως.
Αφού κατεπάτησα τα απάτητα μέχρι τούδε λημέρια των αυτοί σκόρπισαν και έγιναν κομμάτια δια να συγκεντρωθούν εις άλλον σημείον όπου ουδέποτε ήσαν.
Η φάσις ήν διετρέχομεν και εις την οποίαν θα εισέλθωμεν θα παρουσιάση αυτό το φαινόμενον, να παρουσιάζωνται, φεύγουσαι την μάχην συμμορίαι, εκεί όπου ουδέποτε υπήρξαν και ούχι μόνον τούτο, αλλά και να απειλούν σημεία τα οποία μέχρι τούδε με την στατικήν τακτικήν υπείχον θέσιν πατρίου εδάφους.
Ο Συμμοριακός Αγών έχει την ιδιοτυπία να εμφανίζεται ο εχθρός πάντοτε εκεί όπου εξορμά ο Στρατός και ο οποίος δια να εξορμήσει εγκατέλειψε τας θέσεις του.
Αι καθημεριναί πληροφορίαι, κατόπιν των ανωτέρω εκτιμώνται ως υπό του Σώματος Στρατού και λαμβάνονται τα επιβαλλόμενα μέτρα μάλιστα με ανυπαρξία εφεδρειών. Εν πάσει περιπτώσει εγκαίρως υπέβαλον προς υμάς και προφορικώς και εγγράφως τας αιτήσεις μου επί της ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ.
Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ εκφεύγει ήδη της δυνατότητος του Σώματος Στρατού και υποβάλω και αυθίς επιμόνως την γνώμην ότι είναι ο καιρός της επεμβάσεως ικανού μέρους της 74 Ταξιαρχίας ή άλλης Μονάδος δια να εκπληρώση ότι ζητείται από το Σώμα Στρατού του οποίου ήδη το 613 Τάγμα και Διλοχία 71 Ταξιαρχίας (ο εις Λόχος μάλιστα ελήφθη εξ Αθηνών τη πρωτοβουλία του Σώματος) μετά της 72 διετεθήσαν επ ωφελεία άλλης περιοχής εκτός του Σώματος Στρατού.
Συνεπώς την στιγμήν αυτήν το Σώμα Στρατού διαθέτει
1 1/2 Τάγμα Πεζικού
3 Δ.Ο.Κ.
και 3 1/2 νεοσυγκροτηθέντα Τάγματα Χωρ/κης εξ ών το 7ον καλύπτει στατικώς και υποχρεωτικώς τα νώτα της 72 Ταξιαρχίας.
Εάν μεν απελευθερώνητε από τούδε την 72 Ταξιαρχίαν ήτις εξετέλεσε απολύτως την συγκέντρωσιν της βάσει των τόσων περιορισμών υμών, δύναμαι αμέσως να την διατάξω να βαδίση προς Νότον και να άρη την εντύπωσιν της απειλής των πυλών των Αθηνών. Η κατάστασις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ με βάσιν τα δεδομένα «είναι λίαν ικανοποιητική » δι εμέ.
Η ανοησία του τυχόντος λοχαγού δεν ανάγεται εις την σφαίραν ανησυχίας του Σώμ. Στρατού διότι εις το παρελθόν υπήρξαν χειρότερα και δεν αποκλείονται λόγω του ειδικού πολέμου.
Όλαι αι μετακινήσεις βάσει των λεπτομεριών εις ας υπεισήλθε το ΓΕΣ εξεπληρώθησαν.
Η 72 Ταξιαρχία είναι παρούσα εις το προσκλητήριον της.
Το 613 είναι ακι αυτό παρόν.
Τακτικό Στρατηγείον Σ.Στρατού και αντιπροσώπου του Κυρίου (Β/Γ κλάδου και υπηρεσιών) εγκατεστάθει εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
Επιτελής Σώματος Α.Κλάδου παρακολουθή το 613.
Ο Διοικητής του Σώματος Στρατού ευρίσκεται πάντοτε όπου νομίζει επιβεβλημένην την παρουσίαν του, αφήνων εις τους υποδιεστέρους του και τα δικαιώματα και τας ευθύνας των.
Δεν απεμακρύνθην της ΡΟΥΜΕΛΗΣ παρά αφού επί 17 ημέρας (επί ενός μηνός διοικήσεως) εσφυρηλάτησα την επιτυχίαν και ηξασφάλισα δια προσωπικών προφορικών επί τόπου λεπτομερεστάτων οδηγιών την προπαρασκευήν «ΑΕΤΟΣ»
Δι ουδεμίαν μονάδα υπάρχει αναφορά μου δυσπιστίας .
Το μόνον μειονέκτημα είναι η κλάσις των οπλιτών των αλλά αυτό είναι γενικόν και πρέπει να λυθή υπό του ΓΕΣ όταν υπάρξη η δυνατότης και όσον το δυνατόν ταχύτερον.
Δεν υπάρχει μέτρον το οποίο να μην ελήφθη από της πλευράς του Σώματος. Όλο το επιτελείο του Σώματος ευρίσκεται εν συναγερμό. Διαβιβάσεις, Εφοδιασμοί, Διακομιδαί.
Η σοβαρώτης της καταστάσεως ήν εννοείται ανάγεται πλέον εις τας δυνατότητας και την εκτίμησιν υπό του ΓΕΣ.
Σας ανέφερον και αναφέρω και αύθις ότι της 71 Ταξιαρχίας 1 1/2 Τάγμα, 3 Λ.Ο.Κ. και τα 31/2 Τάγματα Χρ/κης δεν δύνανται να επιλύσουν την σοβαρότητα της καταστάσεως.
Το κέντρο βάρους, έχει μετατοπισθή εις σημείον όπερ σας επισήμανε πλέον την χρησιμοποίησιν Μονάδων σας.
Ας διατεθεί το ολιγότερον δια να μην αγγιστρώσσεται το περισσότερον αργότερον.
Τελικώς και αύθις ευσεβή την παράκλησιν :
1)     Όπως λάβητε γνώσιν της υπ’ αριθμ. 867/1/Α αναφοράς μου.
2)     Όπως διατάξητε τι επιβάλλεται να γίνει το οποίον δεν έγινε.
3)     Όπως διατάξατε τον Δ/ντήν των επιχειρήσεων ΓΕΣ και παρακολουθήση τας επιχειρήσεις τη εντολή σας ώστε αμέσως να διορθούνται τα λάθη. Εγώ όπου τα εύρω τα διορθώνω χαρακτηριστικώς. Ο Διοικητής της 71 Ταξαιρχίας και οιοσδήποτε εις το Σώμα Στρατού οδηγήται, κατευθύνεται, διατάσσεται, απόδειξις η παρουσία Λόχου της 71 και εις Λοιδωρίκιον και η κίνησις του 6ου Χωρ/κής εναντίον των συμμοριτών βάσει διαταγών του Σώματος.
4)     Κίνησις Διοικητού Σ. Στρατού.
Αναφέρω την ανάγκην όπως αυτή μη προδίδει την έναρξιν επιχειρήσεων.
Οπωσδήποτε είχον αποφασίσει να κινηθώ ακριβώς την ημέρα οπότε εξασφαλίζω την πρόθεσιν μου
Ενωρίτερον δεν ενόμιζον ούτε και νομίζω απαραίτητον ταύτην διότι άλλως ο Διοικητής του Σώματος μεταβάλλεται εις Ταγ/ρχην και μάλιστα δίδοντα την εντύπωσιν ότι εις κανένα δεν έχει εμπιστοσύνη.
Τακτικόν Στρατηγείον (παραδόξως διότι ανήκει εις την δικαιοδοσίαν του Διοικητού της Μ. Μονάδος καθωρίσθη το έκκεντρον ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) λειτουργήση προκαταβολικώς εκείσε.
Εάν όμως δι’ άλλους λόγους τους οποίους αγνοώ, φρονείτε, ότι η παρουσία μου θα δώσει καμμίαν ψευδαίσθησιν παρακαλώ όπως έχω συγκεκριμένας τας διαταγάς σας και τώρα και εις το μέλλον δια την κίνησιν μου.
Εάν είναι ανάγκη να κινηθώ αύριον παρακαλώ όπως με εξουσιοδοτήσετε να αναθέσω το Γενικόν πρόσταγμα εις ένα των βοηθών μου.
Τ.Σ.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ