Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Αντιστράτηγος Κ. Βεντήρης, 30-6-1947


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντιστράτηγος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ
Βεβαιώ ότι,
Ι. Ο Αντ/ρχης κ.Γ.Γεώργιος Γρίβας ως αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως Χ κατά την περίοδον της κατοχής συνειργάζετο στενώς μετ εμού ως αρχηγού της Στρατιωτικής οργανώσεως ΡΑΝ .
ΙΙ. Μεταξύ των οργανώσεων Χ, ΡΑΝ, ΕΔΕΣ κ.λ.π. και του Άγγλου λοχαγού Ντόν υπεγράφη πρωτόκολλον υποβληθέν εις το Αγγλικόν Στρατηγείον προς έγκρισιν και το οποίον διελάμβανε τα κάτωθι:
1) Αι ανωτέρω οργανώσεις να βοηθήσωσι οιανδήποτε συμμαχικήν δύναμιν εισβολής.
2) Να εμποδίσωσι πράξεις σαμποτάζ εκ μέρους του εχθρού.
3) Να επιτεθώσι κατά των υποχωρούντων εχθρικών στρατευμάτων και να προστατεύσωσι και φρουρήσωσι την πόλιν ευθύς ως εκκενωθή και μέχρις αφίξεως των Συμμαχικών στρατευμάτων.
4) Να θέσωσι εις την διάθεσιν των συμμάχων μετά την κατοχήν ολόκληρον την ένοπλον δύναμιν ην διέθετον αι οργανώσεις.
5) Να οργανώσωσι υπηρεσίαν πληροφοριών
6) Να αναγνωρίσωσι το Γενικόν Στρατηγείον Μ.ΑΝατολής ως Υπάτην αρχήν διά την οργάνωσιν και κατεύθυνσιν του αγώνος και να ορκισθώσι υπακοήν εις οιανδήποτε διαταγήν.
ΙΙΙ. Εις το συνέδριον του Λιβάνου εις ο μετέβην ως εκπρόσωπος Εθνικών οργανώσεων εν τη κατεχομένη Ελλάδι εξεπροσώπησα και την Στρατιωτική οργάνωσιν Χ κατόπιν συμφωνίας και σχετικής εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης μοι υπό του αρχηγού της οργανώσεως ταύτης αντ/ρχου κ.Γ. Γρίβα.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1947

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Advertisements