Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 29-6-47


ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

και Πληροφοριών της 29-6-47, υπ’                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

αριθ. 255.

                                                                        Β.Σ.Τ. 902/29-6-47

                                                                        ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/ΙΙ

                                                                        ΑΡΙΘ. ΑΠ. 6370

1.-    Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

51 Ταξιαρχία

1)     Αποσπάσματα κινηθέν 27/6 προς ΚΑΚΟΠΕΤΡΑΝ επανήλθεν εις ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ (Α.9253) Ν. ΜΑΛΕΜΙ 7 χλμ. άνευ αποτελέσματος.

2)     Έτερον απόσπασμα ενήργησε εκκαθάρισιν περιοχής ΒΑΜΟΥ (Β.2745) ΝΑ. ΧΑΝΙΩΝ 17 χλμ. και ακτών ΑΠΟΚΟΡΟΝΟΥ άνευ σημαντικού αποτελέσματος.

3)     Περιοχήν ΙΔΗΣ υψ.1586 (Β.8524) ημέτερον απόσπασμα συνεπλάκη μετά συμμορίας, συμπλοκή συνεχίζετο. Απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

61 Ταξιαρχία

4)     Νύκτα 27/6 τμήμα συμμορίας ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων τμημάτων εις ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΥΣ – ΣΑΜΟΥ (092036). Απώλειαι συμμοριτών 1 τραυματίας ε. ημετέρων μηδέν.

85 Περιοχή

5)     Την 27. 24. 00 συμμορία προσέβαλεν ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ (Υ.0814) εισδύσασα εντός της πόλεως. Κατόπιν αντεπιθέσεως λόχου εξεδιώχθη προς Βορράν. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 4, τραυματίαι ε. 1  συν τραυματίαι π. 10, συνελήφθη είς συμμορίτης και παρεδόθη έτερος ημετέρων 1 νεκρός 6 τραυματίαι.

6)     Πρωϊνάς ώρας 28/6 προσεβλήθησαν ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Υ.1414) και ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ (Υ.2108) ΝΑ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 5-10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 3, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

7)     Την 27/6 συμμορία αγνώστου δυνάμεως προσέβαλεν ημέτερον τμήμα έξωθεν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Υ.424235). Καταδιωχθείσα διεσκορπίσθη. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι εισέτι ημετέρων μηδέν.

8)     Εκ της συμπλοκής εις ΑΓΑΛΙΑΝΟΥΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) περί ης δελτίον 24-6-47, παρ. 4 εξηκριβώθη είς επί πλέον νεκρός των συμμοριτών.

9)     Το μεσονύκτιον της 27/6 αεροσκάφος αγνώστου εθνικότητος υπερίπτατο Βορ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Α΄ΣΣ

–      Συμμοριτών νεκροί ε. 5, τραυματίαι ε. 2, τραυματίαι π. 10, συλληφθέντες 1, παραδοθέντες 1.

–      Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΝ (Σ.6290) ΝΔ. ΣΜΙΞΙ 4 χλμ. την 26. 11. 00 ομάς συμμοριτών επλησίασε θέσεις ευρισκομένου εκείσε τμήματός μας, μετά μικροσυμπλοκήν συμμ/ται ετράπησαν εις φυγήν.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 παρεδόθησαν ένοπλοι συμ/ται 2.

Την 27/6 528 Τάγμα κινούμενον από ΒΟΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278) προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων εκ των υψωμάτων ΑΥΓΟ (Σ.2677) και ΚΟΡΙΤΣΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.2678) Α. και ΝΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 3-5 χλμ. Τη συνδρομή και της αεροπορίας, αι αντιστάσεις ανετράπησαν και τα ως άνω υψώματα κατελήφθησαν υπό του Τάγματος. Κατά την περαιτέρω προχώρησιν συνηντήθησαν νέαι αντιστάσεις, επί του υψ.1383 (Σ.280782) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. και ΦΟΥΡΚΑΣ (Σ.265810) ΝΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 3 χλμ. αγών συνεχίσθη μέχρι νυκτερινών ωρών επαναληφθείς πρωίαν 28/6. Συμμορίται αμύνονται πεισμόνως. Κίνησις ημετέρων συνεχίζεται. Απώλειαι ημετέρων 1 τραυματίας. Συμμ/τών ανεξακρίβωτοι.

-Την 28/6 527 Τάγμα κινούμενον εις δύο φάλαγγας από ΚΡΑΝΙΑ προς ΜΟΝΑΧΙΤΗ (Σ.4180) Β. ΚΡΑΝΙΑΣ 8 χλμ. και ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ (Σ.387) ΝΔ. ΜΟΝΑΧΙΤΗ 4 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων υπό συμμοριτών κατεχόντων τα σημεία: ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ (Σ.3776) – ΚΑΡΠΕΝΟ (Σ.4275) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.423743) – (Σ.4574) άπαντα κείμενα ΒΑ. ΚΡΑΝΙΑΣ 2-5 χλμ. Μετά αγώνα αντιστάσεις ανετράπησαν της κινήσεως συνεχισθείσης. Νέαι αντιστάσεις συνηντήθησαν βορειότερον του αγώνος συνεχισθέντος μέχρι της 28. 030. 00.

Την κίνησιν των ημετέρων υπεστήριξεν αεροπορία. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 6 (εξ ων 1 αξ/κός). Συμμοριτών ανευρέθησαν επί τόπου 8 πτώματα. Κατά πληροφορίας υπάρχουσι αρκετοί νεκροί και τραυματίαι παραληφθέντες.

ΙΧ Μεραρχία

Εν συνεχεία χθεσινού δελτίου τμήματα Μεραρχίας συνέχισαν αγώνα ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 5-6 χλμ. μέχρις εσπερινών ωρών 28/6, ο αγών υπήρξε σκληρός. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 7.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 συνελήφθη είς συμμορίτης παρουσιάσθησαν 4 (2 ένοπλοι) ανευρέθησαν πτώματα συμμοριτών 4 – ΝΑ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4 χλμ. ανευρέθησανν εντός καταφυγίου 6 πολ/λα Μπρέντα και 1 οπλ/λον γερμανικόν.

XV Μεραρχία

Την 27. 24. 00 ημέτερον τμήμα εβλήθη εις περιοχήν 7 χιλ/μέτρων ΝΔ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ διά πολ/λλων και όλμων. Πυρά εσίγησαν την 28.0130 απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

Υπό ημετέρου πυρ/κού εβλήθη συγκέντρωσις συμμοριτών Ν. ΜΟΡΦΗΣ.

Εις ΓΡΕΒΕΝΑ παρεδόθησαν 2 ένοπλοι συμμορίται.

72 Ταξιαρχία

Εις περιοχήν ΒΔ. ΦΟΥΡΝΑ ένθα η συμπλοκή την 27/6 του 564 Τάγματος, δελτίον 28/6 παρ. 10 ανευρέθησαν συμμορίται νεκροί 2, εν τυφέκιον μετά 100 φυσιγγίων.

  1. 24. 00 ομάς αναρχικών έβαλεν κατά  φυλακίου ΔΟΜΟΚΟΥ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίας 1.

Εις περιοχήν Νοτίως ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ κατά εξερεύνησιν ημετέρων τμημάτων συνελήφθησαν 5 αυτοαμύνης και παρεδόθη είς συμμορίτης.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Β΄ΣΣ

–       Συμμοριτών νεκροί 14, συλληφθέντες 6 παραδοθέντες 9

–       Ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 17.

ΙΙΙ.-Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

–       Την 27. 23. 30 300μελής συμμορία διελθούσα από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ συνεκρούσθη μετά ημετέρων 4 χλμ. Β. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (ζ.8009) 3 χλμ. Αν/κώς λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1 συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Περιήλθον εις χείρας ημετέρων 3 φόρτοι γερμανικών ναρκών, 1 κιβώτιον πυρ/κά μπρεν και 1 τυφέκιον.

–       Από πρωίας 20/6 ενεργείται διά 4 λόχων εκκαθάρισις περιοχής ΝΑ. λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ 6-7 χλμ.

–       ΝΑ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 17 χλμ. 50μελής συμμορία ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων. Απώλειαι δεν εγνώσθησαν.

–       Εις ΒΕΡΜΙΟΝ παρεδόθη ο ένοπλος υπασπιστής και στρατολόγος  αρχηγείου περιοχής ΦΕΤΛΗΣ. Γ. ή ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (εφ. Ανθ/γός)

Σύνολον απωλειών Γ΄ΣΣ

–       Συμμοριτών παρεδόθη 1

–       Ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1.-

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης

Διευθυντής Διευθύνσεως Α1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Δ/σεως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Η επιτεθείσα  την 26-27/6 κατά ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ δύναμις των συμμοριτών ανήρχετο εις 300 περίπου και ανήκε εις το τάγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.

2)     Εκ των άλλων περιοχών του Σώματος ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Η ανάληψις επιθετικών ενεργειών προοιωνίζει γενικωτέραν δραστηριότητα.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Το 4ον Τάγμα ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΙΟΥ κινηθέν εκ (Σ.4095), ευρίσκετο την νύκτα της 26-6-47 εις ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581).

Την ιδίαν ημέραν συνεκρούσθη μετά τμημάτων του εθνικού Στρατού εις περιοχήν ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4286) – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ.45.77)  Δ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 8 χλμ.

2)     Κατά πληροφορίας προερχόμενας εκ συλληφθέντων συμμοριτών  το Τάγμα ΗΠΕΙΡΟΥ συμπληρούν τας απωλείας του εξ επιστρατεύσεως  εις περιοχήν ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΛΑΒΔΑΣ (Σ.3787) προτίθεται  επιστρέψη εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ.

3)     Κατά πληροφορίας απολύτως εξηκριβωμένας την νύκτα της 24-25/6 έφθασαν εις (Ν.8174) επί του ΒΙΤΣΙ Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί τα 10 χλμ. 40 φορτία πολεμικού υλικού.

4)     Ομοίως Βορείως ΣΚΟΠΟΣ (Ν.85.79) την 26/6 πλησίον της Ελληνογιουγκοσλαυϊκής μεθορίου, εγένετο εκπαιδευτική βολή όλμων, τας δε απογευματινάς ώρας ομαδική βολή όλμων.

5)     Κρατούμενος συμμορίτης διμοιρίτης τάγματος, Δασκαλογεώργου, ονόματι ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, καταθέτει ότι εις τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ευρίσκεται δύο Βούλγαροι και δύο Σέρβοι αξ/κοί ασχολούμενοι με την οργάνωσιν και εκπαίδευσιν του τάγματος.

Ο αυτός συμμορίτης κατέδειξε εις ΙΧ Μεραρχίαν αποθήκας υλικού συμμοριτών, αίτινες και ανευρέθησαν.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

–       Η κάθοδος συμμοριτών εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ – (Σπήλαιον ΤΡΙΚΩΜΟΝ) ασφαλώς αποβλέπει εις την είσοδον τούτων εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.

–       Η εκπαίδευσις εις την βολήν όλμων δίδει την εντύπωσιν της υπάρξεως αφθόνου πολεμικού υλικού και της προσεχούς χρησιμοποήσεως τούτου εις επιχειρήσεις ευρείας κάπως μορφής.

–       Καθημερινή πρόθεσις και νέων αδιασείστων στοιχείων περί αναμίξεως και συνεργασίας των ομόρων Κρατών εις τον συμμοριακόν αγώνα.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

6)     Την 27-6-47 300μελής συμμορία διήλθε από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ.

Δεν εξηκριβώθησαν Διοικηταί και υπαγωγή.

7)     Εκ των λοιπών περιοχών ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιθανώτατη η έναρξις γενικής δραστηριότητος όλων των εν αναπτύξει συμμοριών προς διευκόλυνσιν της επιτυχίας ωρισμένου αντικειμενικού σκοπού.-

ΣΠ. ΒΥΖΑΣ Αντ/ρχης

Διά τον Αντ/ρχην Δ/την

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.

Advertisements