Πληροφορίες συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Ιουν 1947


ΘΕΜΑ: Επί των πληροφοριών διά τας                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
δυνάμεις συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑΝ                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:  Β΄& Γ΄ΣΣ                                                                                           1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝ:   ΓΕΣ/Α2                                                                                              ΙΣ/430/92/Α2

  Α1, Α2 Στρατιά                                                                                  25.6.47

1.Εκ των πρώτων αποτελεσμάτων των εν εξελίξει εισέτι επιχειρήσεων “ΚΥΚΝΟΣ” διαπιστούται ότι, ωρισμέναι πληροφορίαι, αίτινες είχον παρασχεθή αρχικώς παρά του Γ΄ΣΣ (Α2 Γραφείον) εις την Στρατιάν, και εφ’ ων βασικώς, ως πάντοτε και νυν, εστηρίχθη η σύλληψις του σχεδίου επιχειρήσεων και ιδία η διάθεσις μέσων, δεν υπήρξαν ακριβείς ή μάλλον παρεστάθησαν κάπως υπερβολικαί.

2.Ούτω και συγκεκριμένως αι γνωσταί εις την Στρατιάν πληροφορίαι μέχρι και των παραμονών των επιχειρήσεων, έφερον κατά το Α2 του Γ΄ΣΣ, τας δυνάμεις των ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ ανερχομένας εις 2200 –2300 συμμορίτας και πάντως ουχί ελάσσονας του αριθμού τούτου (Δελτία Α.Π.28119/30.5.47 και Α.Π. 29253/6.6.547).

Συντηρητικώτερον υπήρξεν το Α2 του Β΄ΣΣ (Α.Π.9512/2.6.47) ως προς τας δυνάμεις ταύτας.
Τέλος το Α2 Στρατιάς, εν τη εκτιμήσει της καταστάσεως, θεωρεί την δύναμιν ταύτην υπερβολικήν ην εκτιμά εις 1800 περίπου (Α.Π. 234/90/21.5.47 εκτίμησις καταστάσεως).

3.Αι επιχειρήσεις “ΚΥΚΝΟΣ” και αι ληφθείσαι πληροφορίαι αυτομόλων αιχμαλώτων και εκ των αρχείων (Α.Π.30945/104/20.6.47 Γ΄ΣΣ) απέδειξαν ότι αι δυνάμεις των συμμοριτών υπήρξαν ολιγώτεραι, περίπου κατά χιλιάδα.

Πρέπει να δεχθώμεν ως βέβαιον, ότι αρκετοί συμμορίται, κατετμημένοι εις μικράς ομάδας, εξακολουθώσι κρυπτόμενοι εισέτι, εις απόκρημνα μέρη και δασώδεις περιοχάς, και υπάρχει ελπίς της εντός βραχέως χρόνου εξουδετερώσεώς των, αλλά θεωρείται μάλλον απίθανον, ο αριθμός των ούτω αποκρυπτομένων να είναι τόσον μεγάλος, ώστε να δικαιολογήται τόσον μεγάλη διαφορά.
Σύγκρισις των φερομένων αρχικώς τμημάτων, μετά εκ των επιχειρήσεων διαπιστωθέντα, παρέχει την εξήγησιν ήτις έγκειται μάλλον εις το ότι ωρισμένα μικροσυγκροτήματα εξελήφθησαν ως Λόχοι και Τάγματα.

4.Αι ανωτέρω διαπιστώσεις παρέχουσι εις την Στρατιάν την ευκαιρίαν, ουχί ελέγχου και επιτιμήσεως, αλλά προς σύστασιν όπως τα Α2 Γραφεία καταβάλωσι προσπάθειαν και ώσιν μάλλον αντικειμενικά και ακριβή, εν γνώσει του σοβαρού των έργου, του αντικτύπου των διδομένων πληροφοριών, και των ευθυνών ας αναλαμβάνωσι.

Το έργον των Αξ/κών των Α2 Γραφείον ετονίσθη εις την υπ’ αριθ. Α.Π./61/Α2/25.3.47 Δ/γήν της Στρατιάς και παρέλκει να επαναληφθή.

5.Ήδη προέχει, ουχί να δικαιολογηθώσιν αριθμοί, αλλά να διαπιστωθή η πραγματική ενεστώτα κατάστασις. Και προς τούτο καλούνται τα Σώματα Στρατού (Α2 Γραφεία) ίνα βάσει των τελευταίων δεδομένων, αφ’ ενός μεν αναφέρωσι αναλυτικώς:

Ποιά η δύναμις και οργάνωσις των συμμοριτών εις ΠΙΕΡΡΙΑ αρχικώς.
Πόσοι, και πώς, και υπό ποίους Αρχηγούς, διέρρευσαν και που.
Πόσοι οι τυχόν παραμένοντες εις την περιοχήν και πού ευρίσκονται.
Αφ’ ετέρου δε προέλθωσι εις τας δεούσας ενεργείας, διά την προσαρμογήν του όλου συστήματος συλλογής πληροφοριών βάσει της πείρας και των διαπιστώσεών των (ως εν παραγράφω 4 της ως άνω Δ/γής της Στρατιάς καθορίζεται)

6.Σχετικαί έγγραφοι αναφοραί υμών να περιέλθωσιν εις την Στρατιάν το ταχύτερον.

Δ.Σ./Α.Π.

Διά την ακρίβειαν

     Τ.Σ.Υ.

                                                                Ο

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

                                                          Δ.ΓΙΑΤΖΗΣ

Advertisements