Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Πλωτάρχης Π. Λυκουρέζος, 24-6-1947


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, πλωτάρχης του Β.Ν.ε.α. αρχηγός κατά την περίοδον της κατοχής, της εν Ελλάδι μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας ΚΟΔΡΟΣ , βεβαιώ τα κάτωθι, περί ων γίνεται μνεία και εις σχετικήν έκθεσιν μου, ην υπέβαλον εις το Γενικόν Επιτελείον Στρατού.
1. Ο Αντ/ρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ, με συνέτρεξε σπουδαίως εις την προσπάθειαν μου, και με μεγάλον ενδιαφέρον πάντοτε με εβοήθησε εις επίλυσιν παρουσιαζόμενων δυσκολιών, δι ας επικαλούμην πάντοτε την συνδρομήν του. Εξήσκησε δε την επιρροήν του επί του χρησιμοποιηθέντος υφ ημών αξιωματικού ασυρματιστού, και συνεισέφερε τα μέγιστα εις το να εξακολουθήση ούτος προσφέρων τας υπηρεσίας του.-
2. Ο Αντ/ρχης κ.Γεώργιος Γρίβας, ως αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως «X», είχεν διαθέσει εις την υφ ημάς υπηρεσίαν πληροφοριών ομάδας αξιωματικών και ανδρών της οργανώσεως ;;, διά την συλλογήν πληροφοριών επί του κατακτητού, αίτινες διεβιβάζοντο εις το Στρατηγείον Μ.Ανατολής, καθώς και ολόκληρον το δίκτυον πληροφοριών της οργανώσεως ταύτης.
3. Ο Αντ/ρχης κ.Γεώργιος Γρίβας, ως αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως Χ επιθυμών όπως καταρτίση ανταρτικάς ομάδας εις την περιοχήν ΕΛΙΚΩΝΟΣ – ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ διά να δράσουν κατά του κατακτητού, ήλθεν εις επαφήν μετά του Στρατηγείου Μ.Ανατολής μέσω ημών. Η σχετική τηλεγραφική συνεννόησις έχει ούτω. Αποστολέν 1ον τηλεγράφημα εις Στρατηγείον Μ.Ανατολής. Αριθ. 118/59 13/8/43
Συν/ρχης Γρίβας έχει έτοιμον Σώμα δι Ελικώνα στοπ.
Θέλει γνωρίζει εάν δύναται γίνη αμέσως ρίψις όπλων και εφοδίων όπως εξέλθη στοπ. Προσωπική γνώμη ενεργήσετε δραστηρίως, όπως δυνηθή συγκροτηθή ανωτέρω ανταρτικόν Σώμα, δεδομένου ότι αντιλήψεις ανωτέρω αξιωματικού καθαρώς Εθνικαί και φίλαγγλοι. Παρακαλώ απαντήσατε.-

1η απάντησις Στρατηγείου Μ.Ανατολής
Αριθ.5058 20/8/43.-
Σήμα 118 στοπ.Στρατηγείον δέχεται προτάσεις, ανάγκη όπως Συντ/ρχης έλθη εις επαφήν μετά πλησιεστέρων εν Ελλάδι Βρετανών Αξιωματικών της LIAISON, επαναλαμβάνω LIAISON, και υπογράψη συμφωνητικόν ΝΑΤ ΒΑΝD στοπ. το σώμα του τότε θ αποκτήση όλα τα ζητούμενα προτερήματα στοπ. Απαντήσατε.
Αποσταλέν 2ον τηλεγράφημα εις Στρατηγείον Μ.Ανατολής.
Αριθ.131/38 5/9/43
Γρίβας δέχεται υπογραφήν Nat band. Επειδή απ ευθείας επαφή είναι αδύνατος λόγω παρεμβολής ΕΑΜ, υποδείξατε τρόπον επαφής χρησιμοποιούντες εν ανάγκη γνωστόν τρόπον Σωτήρη.
2α απάντησις Στρατηγείου Μ.Ανατολής.
Αριθ.6154 22/9/43
…………………..στοπ. Σημα σας 131 σύμφωνοι στοπ. Θα υποδείξω γνωστόν τρόπον επαφής Σωτήρη στοπ……..

Το Στρατηγείον Μ.Ανατολής δεν έδωσε συνέχεια, ούτε υπέδειξε τρόπον επαφής με Βρετανόν αξιωματικόν, πιθανώτατα, ως τουλάχιστον εικάζεται, κατόπιν εμμέσου επεμβάσεως οργάνων του ΕΑΜ.
Αφ ετέρου υφ ημών δεν εγένετο νέα υπόμνησις, κατόπιν της αφίξεως εις Αθήνας Άγγλου Λοχαγού Ντόν και υπογραφής υπό του Αντ/ρχου κ.Γ.Γρίβα ως αρχηγού της οργανώσεως ;; πρωτοκόλλου, δι ου εδέχετο να τεθή η οργάνωσις του υπό τας διαταγάς του Αγγλικού Στρατηγείου Μ.Ανατολής.
Η παρούσα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του Αντ/ρχου κ.Γ.ΓΡΙΒΑ ως αρχηγού της Εθνικής Στρατιωτικής Οργανώσεως «Χ».

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1947
Ο
Βεβαιών

Advertisements