Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Υπολοχαγός Δ. Γυφτόπουλος, 22-6-1947


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ, υπολοχαγός, υπηρετών κατά την διάρκειαν του πολέμου εις την Αγγλικήν υπηρεσίαν FORCE 133, βεβαιώ ότι.
Κατά την δευτέραν μου αποστολήν εις εχθροκρατουμένην Ελλάδα μετά του Βρεττανού λοχαγού FREZER, γενομένην κατά τον Ιούλιον 1943, ήλθον εις επαφήν μετά του αντ/ρχου κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ, αρχηγού της οργανώσεως Χ όστις έκτοτε και μέχρι της αποχωρήσεώς μου κατά Μάρτιον 1944, διά Μέσην Ανατολήν, μοι διέθεσεν ομάδα Αξιωματικών και πολιτών ανηκόντων εις την υπ αυτόν οργάνωσιν, αποτελουμένην από 50 περίπου άτομα, η οποία μοι προσέφερεν πολυτιμοτάτας πληροφορίας περί εχθρού, και σχεδιαγράμματα οχυρωματικών θέσεων τούτου εν Ελλάδι, άτινα απέστειλα εις Συμμαχικόν στρατηγείον Μέσης Ανατολής.
Επίσης μοι διέθεσεν γραφείον εμπιστευτικόν και γραφομηχανήν μετά δακτυλογράφου διά την καθαρογραφήν εν γένει και ταξινόμησιν των μυστικών εγγράφων μου.-
Αι προσενεχθείσαι ως άνω πολυτιμόταται υπηρεσίαι παρά του αντ/ρχου κ. Γ.Γρίβα, ήσαν άνευ ουδεμίας ανταμοιβής.-
Η παρούσα χορηγήται τη αιτήσει του αντ/ρχου κ.Γ.Γρίβα αρχηγού της Εθνικής Οργανώσεως Χ.-
Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1947

Ο Βεβαιών
Δ.ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements