Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Ιουν 1947


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/417/64/Α2/ΙΙ
22.6.47

ΠΡΟΣ: τους κ.Διοικητάς Β΄ & Γ΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1, Α2 Γραφεία Στρατιάς

ΘΕΜΑ: Οργάνωσις Στρατοπέδων υπόπτων οπλιτών

1.Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διά της υπ’ αριθ.17956/11.6.47 Δ/γής του εγνώρισεν ημίν τα ακόλουθα:
Επιτακτική ανάγκη, διά την περιφρούρησιν του ηθικού των μαχομένων και προφύλαξη από του Κομμουνιστικού μιάσματος, επέβαλε την οργάνωσιν παρά της Κεντρικής Υπηρεσίας δύο Στρατοπέδων.
(α)   Ενός εις την Νήσον ΓΙΟΥΡΑΝ (9 μίλλια Β.Δ. ΣΥΡΟΥ) το οποίον προορίζεται διά τους κρινομένους επικινδύνους και αμετανοήτους οπλίτας.
(β)   Έτερον εις ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (2.1/2 μίλλια Α.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ), το οποίον προορίζεται διά τους επιδεικτικούς μεταστροφής τοιούτους.

2.Τα Στρατόπεδα τελούσι υπό την δικαιοδοσίαν και επίβλεψιν του Α2 Γραφείου του ΓΕΣ (υπό την Δ/σιν του Συν/άρχου Μπαϊρακτάρη), και έχουσιν ήδη δεχθή περί τας 2500 οπλιτών, οίτινες ασχολούνται εις οικοδομικάς και τεχνικάς εργασίας.

3.Το μέτρον, κατά την αντίληψιν της Κεντρικής Υπηρεσίας, εκρίθη επιβεβλημένον και συμφέρον αντί του μέχρι σήμερον εφαρμοσθέντος, της απομονώσεως των τοιούτων οπλιτών εις ωρισμένας περιφερείας και της διαβιώσεως υπό προνομιακάς συνθήκας, ή της απολύσεως και της επανόδου εις τας εστίας των, με τα επακόλουθα να προπαγανδίζουν και να μυκτηρίζουν εις βάρος των προμαχούντων υπέρ της Πατρίδος και υφισταμένων τας τόσας ταλαιπωρίας και θυσίας συναδέλφων των.
Το αυτό μέτρον εν καιρώ θέλει εφαρμοσθή και διά τους προσεχώς κληθησομένους νεοσυλλέκτους, οι εκ των οποίων μολυσμένοι δεν θα απολυθώσι αλλά θα συγκεντρωθώσι εις τα Στρατόπεδα ταύτα, μη επιβαρύνοντος μάλιστα τον αριθμόν των 20.000 ούτε την Στρατιωτικήν Επιμελητείαν, αλλά το Κράτος.

4.Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού αναμετρούν τας κρισίμους περιστάσεις ας διερχόμεθα και τας ευθύνας των Διοικήσεων, ήχθη εις την απόφασιν ταύτην και συνιστά:
– Άγρυπνον επίβλεψιν και περιφρούρησιν των μαχομένων από τας μολυσματικάς επιδράσεις.
– Μεγίστην προσοχήν εις τον χαρακτηρισμόν των Κομμουνιστών, διότι το παρελθόν απέδειξεν, ότι εις πολλάς περιπτώσεις παρουσιάσθησαν σφάλματα με οδυνηράς συνεπείας, και πολλάκις χαρακτηρισθέντες υπόπτοι επέδειξαν εις το πεδίον της μάχης την μάλλον θαρραλέαν διαγωγήν.

5.Ανακοινών την ληφθείσαν απόφασιν της Κεντρικής Υπηρεσίας, παρακαλώ τους κ. Διοικητάς των Σωμάτων Στρατού όπως δι’ απορρήτου Δ/γής των ενημερώσωσι τας υφισταμένας Διοικήσεεις επεξηγούντες τους επιβαλόντας την λήψιν του μέτρου λόγους.

Κρίνω σκόπιμον επίσης όπως καταστή εμμέσως γνωστόν και εις τους οπλίτας, αφού επαρκώς εξηγηθή το πνεύμα οπέρ ήγαγεν εις την λήψιν του μέτρου τούτου, απόρροια ουχί λόγων τιμωρίας και εκδικήσεως, αλλ’ εξυπηρετήσεως υψίστων εθνικών αναγκών σωτηρίας της πατρίδος μας, αλλά και λόγων θείας και ανθρωπίνης δικαιοσύνης, έναντι των ενόρκως υπηρετούντων την πατρίδα τέκνων της.

Ο

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

                                                             Δ.ΓΙΑΤΖΗΣ
Δ.Σ./Α.Π.
Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Advertisements