Δελτία Στρατιωτικής Κατάστασης 31/5-18/6/1947, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΑΣΕΩΣ 31-5-47

Την πρωίαν της 30/5 ήρχισεν επιχείρησις προς εκκαθάρισιν περιοχής Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ.
Εκκαθαριστέα Περιοχή: ΑΙΣΥΜΗ – ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΝ – ΜΙΚΡΟΝ ΔΕΡΕΙΟΝ – ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ – ΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ – ΕΒΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ –  ΛΕΥΚΗΜΗ – ΑΙΣΥΜΗ

Μετέχοντα τμήματα:    – 551 Τάγμα μείον 2 Λόχοι
– 557    “
– 558    “
– 559    “        μείον Λόχος
– 3          ΛΟΚ
– Συγκρότημα Κυνηγών
Πρόθεσις: Αποκοπή διαφυγής συμμοριτών προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ και εκκαθάρισις της περιοχής.
Δύναμις Συμμοριτών: 2 Τάγματα 700 περίπου.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1-6-47

Ουδεμία επαφή σοβαρά. 10 μελής συμμορία εις ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΝ διεσκορπίσθη.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2-6-47

Υπό αεροπορίας ανεγνωρίσθησαν θέσεις συμμοριτών την 1-6-47 εις υψ. ΤΕΚΕ-690 και 323.
Παρά το ΤΥΧΙΟΝ Αυτοκίνητον ασυρμάτου ενέπεσεν ενέδραν 70μελούς συμμορίας.
Απώλειαι: Ημετέρων νεκροί 5 εξ ων 1 Χωρ/λαξ, τραυματίαι 7, αγνοούμενοι Ι, Τμήματα εκ ΤΥΧΙΟΥ κατεδίωξαν συμμορίαν.
Υλικά αυτοκινήτου διεσώθησαν, τούτο κατεστράφη μερικώς.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3-6-47

Επιχείρησις συνεχίζεται, ουδέν γεγονός ανεφέρθη.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4-6-47

Επιχείρησεις Δ/κώς ΣΟΥΦΛΙΟΥ επί ΜΠΟΥΚΑΤ – ΝΤΑΓ.

Ουδεμία επαφή σοβαρά μετά των συμμοριτών. Συμμορίται κρύπτονται εντός δασώδους περιοχής μεταξύ ΒΙΡΙΝΗΣ (Μ.6076) – ΚΟΤΡΩΝΑΣ (Μ.5888) – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Μ.6593) – ΜΥΛΟΣ (Μ.6787) εγκλωβισμένοι υπό ημετέρων τμημάτων.

Πρόθεσις Μεραρχίας: Να επιμείνη εις διατήρησιν κλοιού και ενεργήση λεπτομερή εξερεύνησιν της περιοχής.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 5-6-47

Επιχείρησις Δ/κώς ΣΟΥΦΛΙΟΥ επί ΜΠΟΥΚΑΤ-ΝΤΑΓ συνεχίζεται. Τμήμα Κυνηγών συνεπλάκη, μετά συμμοριτών εις ΜΠΙΚΑΤΕ (Μ.5385) ΝΔ. ΚΟΤΡΩΝΙΑ 6 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 5, ημετέρων τραυματίαι 2, δίωξις συνεχίζεται.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 6-6-47

Επιχειρήσεις Δ/κώς ΣΟΥΦΛΙΟΥ επί ΜΠΟΥΚΑΤ-ΝΤΑΓ. Εις ΜΠΙΚΑΤΕ εκ συμπλοκής της 4/6, ως δελτίον 5/6, ανευρέθησαν 4 πτώματα συμμοριτών, εις την αυτήν περιοχήν την 17.00 ώραν της 3/6 συμμορία ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων τμημάτων. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 6, συλληφθέντες 2.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 7,8,9,10,11-6-47

Μ η δ έ ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 12-6-47

Επιχειρήσεις Δ/κώς ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΜΠΟΥΚΑΤ-ΝΤΑΓ)
Από 11ης τρεχ. η διάταξις των τμημάτων ως κάτωθι:
-ι-    551 Τάγμα μείον Διλοχία εις ΧΕΛΙΔΩΝΑ (6827) Βορ. ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ 10 χλμ.
-ιι-   Διλοχία 551 Τάγματος εις περιοχήν Τριγώνου ΑΡΔΑ π.
-ιιι-  557 Τάγμα εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (6817)
-ιιιι-558 Τάγμα εις ΟΥΤΣ-ΜΠΟΥΝΑΡ υψ.826 (Μ.5184) Ν.ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟΥ 12 χλμ.
-ιιιιι- 559 μείον Λόχος εις ΑΝΤΑ – ΛΟΦΟΝ (Μ.6093) ΝΑ ΜΕΓΑ ΔΕΡΙΟΝ 10 χλμ.
-Λόχος Κυνηγών εις ΓΚΑΜΗΛΑΝ (Μ.5981) ΒΔ/κώς ΛΕΥΚΙΜΗΣ 10 χλμ.
-2 ΛΟΚ εις ΣΙΑΠΚΑ (Μ.4186) ΒΔ. ΑΙΣΥΜΗΣ 12 χλμ. – 1 ΛΟΚ εις ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Μ.6593) Δ/κώς ΣΟΥΦΛΙΟΥ 7 χλμ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 13,14,15,16,17-6-47

Μ η δ έ ν

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 18-6-47

Επιχειρήσεις Δ/κώς ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΜΠΟΥΚΑΤ – ΝΤΑΓ) έληξαν.