Δελτίο Πληροφοριών, ΕΒΑ/18 Ιουν 1947


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣ/ΚΗ ΧΩΡ/ΚΗ
Β΄ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.5/1/23                                       Εν Βόλω τη 18 Ιουνίου 1947
Διά το Γραφείον Α1 Στρατιάς
Ταγματάρχην κ.Σαράντην

Δελτίον έκτακτον

1)     Το συμμοριακόν συγκρότημα Πηλίου ανερχόμενον εις περίπου τρακοσίους εκ των τελευταίων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ουδεμίαν φθοράν ως γνωστόν υπέστη.
Οι συμμορίται εκ των εγγράφων άτινα περιήλθον εις χείρας μας αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν εις την διατήρησιν της συμμοριακής κινήσεως του Πηλίου λόγω της υπάρξεως της Στρατιωτικής και Ναυτικής βάσεως Βόλου. Προς εκκαθάρισιν πλήρη του Πηλίου δέον να διατεθώσιν απαραιτήτως αι εξής δυνάμεις.
Λόχος εις Ζαγοράν, λόχος εις Κεραμίδι, λόχος εις Γλαφυράς, λόχος εις Χάνια Μπασδέκη, λόχος εν Βόλω ως εφεδρεία και Σταθμός Διοικήσεως Αποσπάσματος εις Πλεσίδι μετά δυνάμεως ενός λόχου.
Διά της διατάξεως αυτής των δυνάμεων υπό την ηγεσίαν δραστηρίου και ευσυνειδήτου ηγέτου εντός 15-20 ημερών είναι δυνατόν να επέλθη η πλήρης εξόντωσις των συμμοριτών και η εμπέδωσις της ασφαλείας εις το Δυτικόν και Ανατολικόν Πήλιον. Η υπάρχουσα δύναμις θεωρείται ανεπαρκής, εις την Στρατιάν δε εναπόκειται να κρίνη το ορθόν και βάσιμον των ανωτέρω προτάσεών μου. Εκ παραλλήλου είναι ανάγκη διά δυνάμεως λόχου να καταληφθή και το χωρίον Βουλγαρινή, όπερ αποτελεί κέντρον των συμμοριτών Μαυροβουνίου.
2)     Εις Αλμυρόν να διατεθώσιν εφ όσον είναι δυνατόν, δύναμις δύο Λόχων ίνα εν συνδυασμώ μετά των δυνάμεων Δομοκού και δυνάμεως Λαμίας ενεργηθή η εκκαθάρισις της Όρθρυος.
3)     Επιμένω επί της προτάσεώς μου όπως η Πελασγία καταληφθή διά δυνάμεως Στρατού ή Χωρ/κής προς εξασφάλισιν του οδικού και Τ.Τ.Τ. δικτύου Βόλου, Λαμίας, Αθηνών.
4)     Εκ καταθέσεως αυθορμήτως προσελθόντος εις 9ον Τάγμα Δομοκού συμμορίτου προκύπτει ότι το Αρχηγείον Αγράφων αναδιοργανώνει εις την περιφέρειαν Μακρηράχης – Σμοκόβου – Ρεντίνης τας δυνάμεις του συγκειμμένας από έξ Τάγματα, από συγκρότημα ιππικού υπό τους Σκοτίδαν και Τζαβέλαν και διλοχίαν εκπαιδευομένων Υπαξιωματικών. Επειδή σκοπός των δυνάμεων αυτών είναι η επανεγκατάστασίς των εις την εκκαθαρισθείσαν περιοχήν Αγράφων – Καρδίτσης παρακαλώ όπως ληφθώσιν οία μέτρα κρίνει σκόπιμον η Στρατιά προς πλήρη εξόντωσιν των συμμοριτών (5/1/19α φάκελλος).
5)     Υπό την κρίσιν της Στρατιάς υποβάλλω αντίγραφον του υπ’ αριθ. 50/66/15 ε.ε. τηλεγραφήματος της Διοικήσεως Χωρ/κής Δράμας εξ ου προκύπτει ότι και η περιφέρεια αύτη ήτις μέχρι σήμερον ήτο απολύτως ήσυχος διεταράχθη από εισβολάς συμμοριτών κατά τρόπον επικίνδυνον, αποδίδει δε τούτο εις την αιτίαν ότι το τμήμα κρούσεως, όπερ είχεν καταρτίσει εκ διακοσίων Χωρ/κων διετέθη παρά των Στρατιωτικών Αρχών εις άλλην περιοχήν.
Ο Νομός Δράμας συνορεύει με τα Βουλγαρικά σύνορα, σύμπτυξις Σταθμών και εγκατάληψις, χωρίων αναμφισβητήτως θα προκαλέση ζημίαν εθνικήν. Παρακαλώ διαταχθή άμεσος επάνοδος των διακοσίων ανδρών προς εμπέδωσιν της τάξεως και ασφαλείας.
6)     Επισυνάπτω σχεδιάγραμμα συγκροτημάτων συμμοριών Πηλίου.

Ο
Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς
Τ.Υ.
Κοινοποίησις Υ.Τ.Δ.
Δ.Χ. Δράμας εν συνεχεία
του υπ’ αριθ.10/6/9 τηλεγραφήματός μου
μετ’ αποσπάσματος της παραγ. 5 του δελτίου μου.
(Σχετική 10/6/9)
—————————————-

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
Εκ Δράμας Αριθ.179 Λέξ.439 ημ.9/6 ώρα 12
Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Σ
Β΄ Επιθεώρησιν Χωροφυλακής
Βόλον
50/66/15. Πρόσφατοι επανειλλημέναι προσβολαί πολυαρίθμων συμμοριών, λεηλασίαι χωρίων Β.Δ. περιοχής μου, εμπρισμοί οικιών αρπαγαί τινων πολιτών αρπαγαί τηλ/κων συσκευών αποκοπαί συρμάτων ανευρέσεις ναρκών, περί ων ανηνέχθημεν εδημιούργησε σοβαράν ανησυχίαν κατοίκων και επίκειται ομαδική εγκατάλειψις χωρίων.
Γεγονότα επιβεβαιούσι προγενεστέρας πληροφορίας μου επικειμένης σοβαράς συμμοριακής δράσεως περιοχής μου. Δυνάμεις  κρούσεως περιοχήν μου δεν υφίστανται. 200 άνδρες ημών κρούσεως μόλις συνεκρότησα διετέθησαν Δρώσιν αλλαχού. Επί πλέον ανέλαβον φρουράν Φυλακών τεσσαράκοντα άνδρες.
Απομένουσα στατική δυναμίς μου τριακόσιοι πεντήκοντα (350) ανδρών δυσκόλως καλύπτει ανάγκας δέκα Υποδιοικήσεων – Τμήματα και 35 Σταθμών. Συνεχής θρασεία δράσις συμμοριών προσβάλλει αίσθημα και έξοχον μέχρι τούδε δράσιν ανδρών μου.
Προς τούτοις συντριβή των παρακαλώ εγκρίνατε επανέλθει επειγόντως δυνάμίς μου κρούσεως. Εν αδυναμία εγκρίνατε κατάταξιν – εκπαίδευσιν αμέσως (200) διακοσίων ανδρών προς συμπλήρωσιν στατικής μου και χορηγηθώσιν ημίν προς εξοπλισμόν των είκοσι (20) ΜΠΡΕΝ τεσσαράκοντα (40) ΤΟΜΙΓΚΑΝ. Εν αδυναμία ανάγκη συμπτυχθώσιν αμέσως Σταθμοί Υποδιοικήσεων Προσωτσάνης – Νευροκοπίου προς αποφυγήν δυσαρέστων.
Ωσαύτως παρακαλώ αποστείλατε τρεις κατωτέρους Αξιωματικούς. Ασχέτως προσγίνεται ανάγκη χορηγηθώσιν ημίν αμέσως δέκα (10) ατομικοί όλμοι δέκα (10) πιστόλια φωτοβολίδων τρεις (3) ασύρματοι των 22 και πέντε (5) διόπτραι ων στερούμεθα παντελώς. Έλλειψίς των εμείωσε λαμπράν δράσιν επιχειρήσεις στατικής μου δυνάμεως. Από τελευταίας επιχειρήσεις Μενικίου όρους και καταθέσεις συλληφθέντων προκύπτει ότι εκεί συμμορίται ανέρχονται σήμερον 350 εις …………. συγκροτήματα με τάσεις αυξήσεώς των. Εξ αυτών 100 προέρχονται εξηκριβωμένως Στρατόπεδον Κομοπόλεως Μπερκοβίτσα όπου Απρίλιον τρέχοντος έτους είχον συγκεντρωθή 700 προερχόμενοι επιχειρήσεις Ελλάδος. Εκεί ελειτούργη και Στρατιωτική Σχολή όπου εφοίτουν κατά προτίμησιν Βουλγαρομακεδόνες. Λειτουργία Σχολής ανεστάλη ότε ευρίσκετο Ελλάδα Επιτροπή Ερεύνης ΟΗΕ.
Αναμένω Διαταγάς επειγόντως. Καθυστέρησις βλάψη.

Διοικητής
Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Διά την αποκρυπτογράφησιν
Βόλος τη 10 Ιουνίου 1947
Τ.Σ.Υ.