Βεβαίωση δράσης οργάνωσης Χ, Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, 14-6-1947


Β Ε Β Α Ι Ω Σ Ι Σ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, βεβαιοί ότι ο αντ/ρχης κ.Γεώργιος Γρίβας αρχηγός της Εθνικής Στρατιωτικής οργανώσεως Χ κατά την περίοδον της κατοχής:
1) Ευρίσκετο εν στενή επαφή μετ εμού διά την τηρητέαν στάσιν υπό της οργανώσεως Χ και ελάμβανε οδηγίας τας οποίας είχον εξ επαφών. μου μετά της εν Κάϊρω Ελληνικής Κυβερνήσεως και προς τας οποίας ούτος συνεμορφώθη.-
2) Οργάνωσε μαχητικά τμήματα εντός των πόλεων Αθηνών- Πειραιώς και εις τα Περίχωρα διά δράσιν κατά του κατακτητού και ειδοποίησε τόσον την Ελληνικήν Κυβέρνησιν Καΐρου όσον και το Στρατηγείον Μ.Ανατολής ότι αυταί ήσαν εις την διάθεσιν των δι οιανδήποτε αποστολήν.
3) Εξώπλισε τα τμήματα ταύτα δι οπλισμού προερχομένου εξ αγοράς διά συλλεγέντων εράνων υπό της εν Αθήναις Εθνικής Επιτροπής.
4) Απέστειλε αξιωματικούς της οργανώσεως δι ενίσχυσιν των ανταρτικών σωμάτων Ζέρβα και Ψαρρού.
5) Συνειργάζετο μετά της εν Αθήναις μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας Πληροφοριών Κόδρος , μετά της οποίας είχον θέσει τούτον εις επαφήν, και εις την οποίαν διέθεσε προσωπικόν εξ αξιωματικών και πολιτών της οργανώσεως διά την συλλογήν πληροφοριών προς όφελος του Στρατηγείου Μ.Ανατολής.
6) Παρέδωσε εις ενταύθα Αγγλικήν υπηρεσίαν διάγραμμα των ναρκοπεδίων των λιμένων Πατρών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προς αποστολήν τούτου εις το Γενικόν Στρατηγείον Μ.Ανατολής.
7) Ηρνήθη οιανδήποτε συνεργασίαν της οργανώσεως μετά της Κυβερνήσεως Ράλλη, ου ένεκεν αρκετοί αξιωματικοί αυτής εδιώχθησαν. Ο ίδιος δε ο αρχηγός της οργανώσεως κ.Γ.Γρίβας διατεθείς εις τα τάγματα ασφαλείας διά διαταγής της Κυβερνήσεως Ράλλη, δεν συνεμορφώθη προς την διαταγήν ταύτην, εξ ου και εστερήθη των αποδοχών του και εδιώχθη, επιχειρηθείσης μάλιστα υπό της Κυβερνήσεως Ράλλη και της συλλήψεώς του.
Λόγω της δράσεως του ταύτης εδιώκετο απηνώς μετά των κυριωτέρων συνεργατών του υπό των Γερμανών από τον Μάρτιον 1943 μέχρι και της αποχωρήσεως των εξ Ελλάδος, και
9) Επί παρουσία μου παρεδόθη υπό του κ.Χρήστου Ζαλοκώστα εις τον αντ/ρχην κ.Γ.Γρίβαν ως αρχηγόν της στρατιωτικής οργανώσεως ;; αποσταλέν προς αυτόν τηλεγράφημα εκ Καΐρου υπό του τότε πρωθυπουργού κ.Παπανδρέου έχον ούτω: ;Εθνική Ένωσις απολύτως αναγκαία. Δι επίτευξιν σκοπού ωρίσαμεν Στρατιωτικόν Διοικητήν Αττικής. Σας διατάσσομεν εκτελέσητε διαταγάς του όταν κληθήτε διά στρατιωτικήν ενέργειαν .-

Εν Αθήναις τη 14 Ιουνίου 1947
Ο
Β ε β α ι ώ ν
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος

Advertisements