Οδηγίες προς ΣΤΡΑΤΙΑ για ολοκλήρωση επιχειρήσεων ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, ΓΕΣ/12 Ιουν 1947


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν
ΓΕΣ/Γραφ. Αρχηγού Α.Κλάδου
ΚΟΙΝ- Α1/ΓΕΣ                                                                                 αρ. ΑΑΠ 2139
ΒΣΤ 902/12-ΥΙ-47

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΑΣ.-

Αι παρούσαι οδηγίαι εκτεθείσαι
σήμερον εις το Συμβούλιον Επιτελαρχών
ενεκρίθησαν ομοφώνως παρ’ αυτού.- (17-ΥΙ-47- Ταξίαρχος Μανιδάκης)

Δεδομένου ότι μετ’ όλίγον αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις θα αρχίσουν να φθάνουν διαδοχικώς μέχρι συνόρων επιθυμώ με τας παρούσας οδηγίας να σας προσανατολίσω επί των γενικών γραμμών βάσει των οποΙών θα επδωχθή αφ’ ενός μεν η ορΙστική εκκαθάρισις της ζώνης σας, αφ’ ετέρου δε η διαμόρφωσις της τελΙκής διατάξεως του Στρατού.
Ι. ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
-ι- Β.Σ.Σ. Μετά τας υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ, ΚΟΡΑΞ, και ΒΙΤΣΙ, αι ογκώδεις ενέργειαι συνόλου εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ τερματίζονται. Εφ’ όσον αι υπό εκτέλεσιν επιχειρήσεις αποδώσουν αποτελέσματα ουχί κατώτερα των “ΑΕΤΟΣ” δυνάμεθα να είπωμεν ότι ο πρώτος μας αντικειμενικός σκοπός ήτοι η διάλυσις των συμμοριακών μαζών επετεύχθη εν τη ζώνη του Β΄ΣΣ Θα απομείνη το έργον της οριστικής εδραιώσεως και ολοσχερούς εξυγιάνσεως της ζώνης ως κατωτέρω.
-ιι- Ζώνη Γ΄ΣΣ Αι γενομέναι επιχειρήσεις εις ΒΕΡΜΙΟΝ, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και η ήδη ενισχυμένη διάταξις ήτις επιτρέπει την συνεχή δίωξιν των επί Βερμίου συμμοριτών παρουσιάζουν ως τελικήν εικόνα της ζώνης της ΧΙ Μεραρχίας ως ζώνης μη εχούσης ανάγκης ογκωδών επιχειρήσεων συνόλου.
Απομένει εν αυτή η αυτή ανάγκη οία και εις το Β΄ΣΣ.
Αντιθέτως εις την περιοχήν ΚΡΟΥΣΙΩΝ θα πρέπει να γίνουν επιχειρήσες συνόλου μετά την επιτυχίαν των οποίων η ζώνη μέχρι Στρυμόνος δύναται να μεταπέση εις την κατηγορίαν της ζώνης του Β΄ΣΣ.
Εκ της ζώνης μεταξύ Στρυμόνος και Έβρου μόνον η ορεινή περιοχή μεταξύ Έβρου και της πεδιάδος Κομοτινής παρουσιάζει αφ’ ενός μεν βάθος αφ’ ετέρου δε αριθμόν συμμοριτών τα οποία επιτρέπουν και επιβάλλουν την εκτέλεσιν ευρυτέρων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.
Η μεταξύ Στρυμόνος και Κομοτινής ορεινή περιοχή ούτε μέγαν αριθμόν συμμοριτών έχει ούτε βάθος αρκετόν διά την οργάνωσιν ευρυτέρων κάπως επιχειρήσεων. Οριστική εκκαθάρισις θα γίνη ως κατωτέρω εκτίθεται.
Επομένως από απόψεως επιχειρήσεων η εικών θα είναι η εξής εν τη ζώνη της Στρατιάς μετά τες επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ, ΚΟΡΑΞ, και ΒΙΤΣΙ.
-Ανάγκη ευρυτέρων κάπως επιχειρήσεων εκκαθαριστικών εις ΚΡΟΥΣΙΑ και ΓΚΕΛΕΜΠΕΚ.
-Οριστική εδραίωσις και ολοσχερής εξυγίανσις εις όλην την υπόλοιπον ζώνην.
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΚΕΛΕΜΠΕΚ
Έχομεν παν συμφέρον να τας κάμωμεν το ταχύτερον και ταυτοχρόνως και εις τας δύο.
Προς τούτο όμως απαιτείται ενίσχυσις του Γ΄ΣΣ και δι’ άλλων δυνάμεων εκτός των 32 και 36 Ταξιαρχιών υπό την επιφύλαξιν όμως ότι δεν θα εξασθενίση πέραν ενός ορίου η ζώνη του Β΄ΣΣ ήτις θα εξακολουθήση να θεωρείται ως η πρώτη κατά σειράν σπουδαιότητος.
Παρακαλώ επομένως να μελετήσητε το ζήτημα επί τη βάσει των ανωτέρω σκέψεων και να μου εκθέσητε το σχέδιον ενεργείας σας.
Πρέπει να έχητε υπ’ όψιν ότι η μη άνεσις ως πρός τας διατιθεμένας δυνάμεις επιβάλλει την αδίστακτον μεταφοράν δυνάμεων εκ μιάς περιοχής του Γ΄ΣΣ εις άλλην παρά τας τυχόν διαμαρτυρίας των υφισταμένων κλιμακίων.
ΙΙΙ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΡΑΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ
Η οριστική εδραίωσις θα συνίσταται εις:
-ι- Το κλείσιμον των συνόρων ώστε να απαγορευθή είσοδος συμμοριών έξωθεν.
-ιι- Την ταχυτέραν δυνατήν οριστικήν εξυγίανσιν του εσωτερικού της Χώρας.
-ιιι- Εις την διαδοχικήν λήψιν διατάξεως του Στρατού επιτρε-πούσης την αντιμετώπισιν εισβολής έξωθεν ήτις ουδέποτε δύναται να θεωρηθή αποκλεισμένη.
1. Κλείσιμον συνόρων
Αι διατιθέμεναι δυνάμεις πόρρω απέχουν από του να είναι επαρκείς διά πλήρη απαγόρευσιν εισόδου συμμοριτών. Ο σκοπός μας θα είναι να πυκνώσωμεν επαρκώς το πρώτον μας κλιμάκιον ώστε ν’ ελαττώσωμεν όσον το δυνατόν την απαρατήρητον είσοδον ομάδων και να έχωμεν μίαν διάταξιν πληροφορίας και τμημάτων κατά βάθος ώστε οι διαφυγόντες το πρώτον κλιμάκιον να προσβληθώσι διαδοχικώς από τα μετόπισθεν τμήματα και να μη δυνηθώσι να εισχωρήσωσιν εις το εσωτερικόν της χώρας.
Το πρώτον κλιμάκιον δεν επιτρέπεται να εγκατασταθή επί της μεθορίου διότι χάνομεν κάθε δυνατότητα εγκαίρου πληροφορίας, είμεθα τελείως έρμαιοι συνεχώς αιφνιδιασμών και δεν έχομεν χώρον ούτε να ελιχθώμεν ούτε να στήνωμεν ενέδρας.
Η επισήμανσις της εθνικής κυριαρχίας επί της οροθετικής γραμμής θα σημειούται μόνον διά περιπόλων αίτινες μόνον εν ημέρα θα μεταβαίνωσιν επί της μεθορίου, εις χρόνους και σημεία συνεχώς μεταβαλλόμενα ώστε να μη εμπίπτουν εις ενέδρας.
Διά την δυνατότητα εγκαίρου πληροφορίας και ελιγμού, εν βάθος τουλάχιστον 3-5 χλμ. πρέπει να εφεθή μεταξύ συνόρων και Α.κλιμακίου. Εντός του περιορισμού τούτου το κλιμάκιον δέον να προωθηθή ώστε να αφίνη επί της ουδετέρας, ούτως ειπείν, ζώνης όσον το δυνατόν μικρότερον αριθμόν κατωκημένων τόπων των οποίων η προστασία θα πρέπει ν’ αποτελέση την ιθύνουσαν σκέψιν εν τη διαμορφώσει της διατάξεως διότι η προστασία των χωρίων και εθνικήν υποχρέωσιν αποτελεί και τους συμμορίτας στερεί των πηγών ανεφοδιασμού.
Η άμυνα και προστασία των χωρίων είναι σφάλμα να επιζητήται δι’ αμύνης επί των παρυφών. Θα οργανούνται σημεία αμύνης πέριξ και αρκετά μακράν των χωρίων.
Ούτω το σύνολον της διατάξεως διά το κλείσιμον των συνόρων θα παρουσιάση-
-ι- Έν πρώτον κλιμάκιον επί μιάς γραμμής 3-5 χλμ. από της μεθορίου, το οποίον θα περιλαμβάνη ισχυρά σημεία περί τους κατωκημένους τόπους άτινα θα αλληλοσυνδέωνται και θα αυτοπροστατεύωνται διά περιπόλων και ενεδρών ακανονίστως εκπεμπομένων. Θα είναι ούτω αρκού-ντως συνεχές και ισχυρόν ώστε ν’ αντιλαμβάνηται και να εξουδετερώνη τας ευπειρωμένας να εισέλθουν συμμορίας.
-ιι- Εφεδρείας, ούτως ειπείν, κλιμακωμένας εις ένα βάθος μέχρι 20 χλμ. επί των χωρίων των κυριωτέρων οδεύσεων, οργανουμένας να αντισταθώσιν επί τόπου και ετοίμους να αφίσουν μικράν η και καθόλου δύναμιν επί τόπου ίνα σπεύσωσιν όπου παρίσταται ανάγκη.
-ιιι- Σύστημα πληροφοριών και αλληλεπικοινωνίας ικανόν να συγκλίνη όλα τα πέριξ εις το σημείον εμφανίσεως των συμμοριών.
Εάν το σύστημα εφαρμοσθή ορθώς υπάρχει ελπίς ότι συμμορίαι θα εξοντώνωντο εντός της ζώνης αυτής των 20-30 χλμ.
Ούτω θα μείνη η όπισθεν ζώνη ήτις άπαξ ριζικώς εξυγιανθείσα, ως κατωτέρω, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να αναμολυνθή. Θα αποτελεί συνεπώς χώρον αναπαύσεως, ανασυγκροτήσεως και εκπαιδεύσεως μονάδων αίτινες, ευρισκόμεναι και εις καταλλήλους χώρους θα δύνανται πραγματικώς να είναι και να παίζουν ρόλον εφεδρείας διά γενικωτέρους σκοπούς. Τοιαύτας εφεδρείας οφείλουν να έχουν και όλαι αι Μεραρχίαι και τα Σ.Σ. έκαστως οφείλει να έχη πάντοτε ετοίμην τοιαύτην πραγματικήν εφεδρείαν συγκροτήματος Ταξιαρχίας με Πυροβολικόν ώστε να δύναται να επεμβαίνη εις τον αγώνα. Αντίστοιχον θα εξασφαλίση και κάθε Μεραρχία. Άνευ τοιούτων εφεδρειών δεν υπάρχει δυνατότης διευθύνσεως και επεμβάσεως εις την μάχην.
Εντός της ανωτέρω ζώνης η διάταξίς μας, ελλείψει επαρκών δυνάμεων, θα είναι πάντως όχι της επιθυμητής πυκνότητος.
Η πυκνότης δύναται και πρέπει να αυξηθή εάν τους εντός της περιοχής ταύτης κατοίκους εξοπλίσωμεν ισχυρώς.
Τούτο θα επιδιωχθή-
-Διά της διαθέσεως μόνον εις την περιοχήν αυτήν των όπλων άτινα προβλέπεται να χορηγηθύσιν εις τα Β΄ και Γ΄ΣΣ προσεχώς διά ΜΑΥ.
-Διά της, συν τω χρόνω, αφαιρέσεως όπλων από τας οριστικώς εξυγιανθείσας μετόπισθεν περιοχάς και της διαθέσεως τούτων εις την προκεχωρημένην ζώνην.
2. Οριστική εξυγίανσις μετόπισθεν
Αφ’ ης επιτευχθή και θε επιτευχθή εν μικροτέρω η μεγαλυτέρω μέτρω, η απαγόρευσις της εισόδου συμμοριών εντεύθεν της ζώνης ασφαλείας συνόρων, απομένει διά την οριστικήν εξυγίανσιν του εσωτερικού της χώρας.
-ι- η απαγόρευσις της ενισχύσεως των απομεινάντων συμμοριών διά στρατολογίας έσωθεν,
-ιι- η εξόντωσις των απομεινασών συμμοριών.
-ι- απαγόρευσις ενισχύσεως έσωθεν
Σας είναι γνωστόν ότι επιδιώκεται να ληφθώσιν υπό του Κράτους γενικώτερα μέτρα τα οποία θα υποβοηθήσουν την απαγόρευσιν της διά στρατολογίας ενισχύσεως. Είτε εν τούτοις ληφθούν είτε δεν ληφθούν τα γενικώτερα αυτά μέτρα το έργον του Στρατού παραμένη το αυτό.-
Να συλλάβη και να καταστήση ακινδύνους είτε τους υπόπτους εθελοντάς συμμορίτας είτε τους καθ’ οιονδήποτε τρόπον υποβοηθούντας την ανταρσίαν (τροφοδότας, στρατολόγους, χρηματοδότας, πληροφοριοδότας, αυτοαμύνης κλπ.).
Εάν το Κράτος δυνηθή να λάβη γενικώτερα μέτρα το έγον του Στρατού θα καταστή ευχερέστερον αλλά πάντως παραμένει ως εκτελεστέον έργον.
Και η ανάγκη της πραγματικότητος και η υπάρχουσα νομοθεσία σας παρέχει το δικαίωμα τούτο.
Οφείλει να γίνη αδίστακτος και πλήρης χρήσις του δικαιώματος αυτού ώστε να σταματήση οπωσδήποτε η έσωθεν ενίσχυσις των συμμοριτών
-ιι- Εξόντωσις εναπομεινασών συμμοριών
Αι εναπομείνασαι συμμορίαι θα είναι κατ’ ανάγκην ολιγομελείς και συνεπώς λίαν ευκίνητοι.
Η εξόντωσίς των δεν θα είναι πλέον ζήτημα κλοιών και ογκοδών επιχειρήσεων αλλά κυνηγητού με ευκίνητα τμήματα.
Το ΓΕΣ θα σας βοηθήση πολύ διά της χρησιμοποιήσεως των οργανουμένων ΛΟΚ, αλλά πρέπει και αι λοιπαί μονάδες να ειθισθώσιν εις το έργον τούτο.
Απαραίτητος προϋποθέσις αποτελεσματικής δράσεως είναι η έγκαιρος πληροφορία και η άμεσος εκμετάλλευσίς της.
Διά να έχομεν πληροφορίας απαιτούνται-
-Εμπιστοσύνη των κατοίκων οίτινες είναι οι καλύτεροι πληροφοριοδόται.
-Υπηρεσία πληροφοριών εις το ύψος της αποστολής της.
-Ασφαλείς διαβιβάσεις- τόσον εσωστρατιωτικαί όσον και εξωτερικαί διά της χρήσεως των πολιτικών μέσων διαβιβάσεων (άρα αποκατάστασις τηλ/κών συγκοινωνιών, τοποθέτησις εμπίστου προσωπικού εις τα τηλ/κά κέντρα).
ΙV. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τόσον κατά την διάρκειαν του συμμοριακού αγώνος όσον και όταν ούτος λήξη η γενική διάταξις, της Στρατιάς πρέπει να δύναται ν’ ανταπο-κριθή, εις αντιμετώπισιν εξωτερικής εισβολής ολιγώτερον η περισσότερον ενδεχομένη αλλά ουδέποτε πρέπει να θεωρήται ως εντελώς αποκλειομένη.
Διά να δύναται τούτο, να πληρούται εκάστοτε, η όλη διάταξις της Στρατιάς πρέπει να διέπεται από τας εξής τέσσαρας θεμελιώδεις ιδέας-
-ι- Ο όγκος των δυνάμεών μας πρέπει να παραμένη πάντοτε προσηνατολισμένος επί της Δυτικής Μακεδονίας από Βερμίου (ναι) μέχρι Γράμμου (ναι) ώστε να δύναται είτε να προλάβη την εν αυτή δημιουργίαν τετελεσμένου γεγονότος επιδιωκομένου διά περιωρισμένων μέσων άνευ επισήμου κηρύξεως πολέμου, είτε να επιβραδύνη από συνόρων και να αμυνθή τελικώς από γενικής γραμμής ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ – ΚΡΥΚΟΥ-ΡΑΜΣΟΣ – ύψ. 1785 (Σ. 1676) – ΘΥΑΜΙΣ ποτ.
-ιι- Ανατολικώς Στρυμόνος και μέχρι Έβρου πρέπει να παραμείνουν τελικώς δυνάμεις ουχί μεγαλύτεραι των ήδη υπαρχουσών. Εάν διά προσωρινάς ανάγκας επιχειρήσεων κρίνετε αναγκαίον την αποστολήν ενισχύσεων Ανατολικώς Στρυμόνος, η ενίσχυσις αύτη θα είναι μόνον προσωρινή και θα αποσυρθή ευθύς ως αι άμεσοι ανάγκαι των επιχειρήσεων το επιτρέψουν.
-ιιι- Η ζώνη μεταξύ Βερμίου (όχι) και Στρυμόνος θα πρέπει ν’ αποτελεί την μεταβλητήν της διατάξεως ήτοι να δύναται είτε να ενισχυθή εαν προσβληθή μεμονωμένως άνευ ταυτοχρόνου προσβολής της Δυτικής Μακεδονίας είτε και να περιορισθή εις τας δυνάμεις τας απαιτουμένας διά την άμεσον κάλυψιν Θεσσαλονίκης αφ’ ενός και την επικοινωνίαν αφ’ ετέρου μεταξύ Θεσσαλονίκης εκβολών Αλιάκμονος. Ως μάλλον πρόσφορον μοχλόν διά την εκάστοτε τροποποίησιν της μεταβλητής αυτής κρίνομεν ουχί την μεταφοράν δυνάμεων εκ της Δυτικής Μακεδονίας εις πεδιάδα Καμπανίας ή και αντιστρόφως, αλλά την τροποποίησιν του επί Βερμίου ορίου των δύο Σ.Σ., ήτοι-
-Ενίσχυσις του Γ΄ΣΣ εκ του Β΄ΣΣ Θα γίνη διά μετατοπίσεως του ορίου πρός Ανατολάς ώστε το Βέρμιον να ανήκη ολόκληρον εις το Β΄ΣΣ ούτινος μονάδες θα αντικαταστήσωσιν τας του Γ΄ΣΣ.
-Ενίσχυσις του Β΄ΣΣ θι γίνη δι’ ομοίας μετατοπίσεως πρός Δυσμάς.
Δεν αποκλείω την μετάγγισιν πλήρων μονάδων εκ του ενός Σ.Σ. εις το άλλο εις εκτάκτως σοβαράς απειλάς, αλλ’ την θεωρώ μάλλον ως εξαιρετικήν περίπτωσιν.
-ιυ-Εφ’ όσον η έντασις του συμμοριακού αγώνος ελαττούται θα πρέπει να σχηματίζωνται διαδοχικώς εφεδρείαι από αυτάρκη συγκροτήματα (Μεραρχίαι ή Ταξιαρχίαι με Πυροβολικόν κτλ.) αίτινες κλιμακούμεναι από Αλιάκμονος μέχρι και Όρθρυος εις βάθος και απο Ολύμπου (όχι) μέχρι Χασίων (ναι) εις πλάτος θα είναι εις θέσιν είτε νε ενισχύσουν τας μονάδας Α΄ κλιμακίου είτε να υποδεχθούν τούτο εις την ανωτέρω αμυντικήν τοποθεσίαν ης και τελικώς θα αμυνθούν μέχρις εσχάτων.
Αι παρούσαι οδηγίαι διαγράφουν τας ενεργείας υμών δι’ εν αρκούντως μακρόν χρονικόν διάστημα κατά τρόπον αφίνοντα εις Στρατιάν ευρύ περιθώριον προσαρμογής εκάστοτε πρός την κατάστασιν της στιγμής.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην Στρατιά ήθελεν έχει διάφορον άποψιν επί σημείου τινός παρακαλώ να μου εκθέσητε τας σκέψεις σας.
Εν πάση περιπτώσει παρακαλώ να έχω το ταχύτερον δυνατόν τας σκέψεις της Στρατιάς επί της συνεχίσεως των επιχειρήσεων αμέσως μετά τας επιχειρήσεις ΚΥΚΝΟΣ

αντιστράτηγος Βεντήρης
Διά την ακρίβειαν
Το
ΓΑΚΑ/ΓΕΣ
Τ.Υ.