Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 10-6-1947


ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 10-6-47.-

ΙΙ.-       Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

3)     Από 10.30, ώρας της 8/6 μέχρι 19.30′ της αυτής διεξήχθη σφοδρός αγών μεταξύ τμημάτων Μεραρχίας και 550 συμμοριτών κατεχόντων ύψωμα 1785 ΝΔ. ΒΩΒΟΥΣΗΣ 7 χλμ. ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ (Σ.1676) Β. ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ 5 χλμ. Εις τον αγώνα επενέβη και η αεροπορία λίαν επιτυχώς. Αγών συνεχίζεται, αναμένονται αποτελέσματα. Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας αυτομόλου ανωτέρω δυνάμεις ανήκουν εις Τάγμα 3 λόχων προτιθεμένων να δράσωσι προς ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ (Σ.0276) ΑΣΠΡΑΓΓΕΚΟΥ (Ρ.9367), ετέρας διλοχίας προτιθεμένης να δράση προς ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΙ (Σ.1764) – ΚΑΒΑΛΑΡΗΝ (Σ.0858) – ΔΙΚΟΡΦΟ (Ρ.9964) και ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ (9367) ένθα και θα συνηντώντο.

Η εν λόγω διλοχία ευρισκομένη εις δάσος ΤΣΙΛΕΛΙ (Σ.3268) Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 10 χλμ. Παρά την οροθετικήν γραμμήν δεν ηκολούθησεν το δι’ αυτήν καθορισθέν δρομολόγιον υπολογίσασα ασφαλώς εις τας καταδόσεις τούτως άνω αυτομόλου της.

ΧV Μεραρχία

4)     Τμήματα 506 Τάγματος κινηθέντα από πρωίας 8/6 κατέλαβον τας θέσεις ΠΛΑΚΙΔΑ (Ν.4220) και ΔΙΧΕΙΜΑΡΟΝ (Ν.4017) ΝΑ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 3-5 χλμ. Αντιστάσεις συνηντήθησαν εις ΑΓΙΑΣΜΑ (Ν.4115) ΝΑ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 8 χλμ. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί 1.

5)     Αποτελέσματα συμπλοκής εις (Ν.1936) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 8 χλμ. (δελτίον χθες παραγρ. 4) ηχμαλωτίσθησαν επί πλέον 2 συμμορίται και παρεδόθησαν 5 ένοπλοι. Ανευρέθησαν 2 οπλ/λα και 1 όλμος 2′.

6)     Την 06.00 ώραν της 9/6 τμήματα 507 Τάγματος κινούμενα προς ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΝ (Ν.3722) και ΛΕΥΚΗΝ (Ν.375187) Ν. ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 8 χλμ. εβλήθησαν υπό συμμοριτών δι’ αυτομάτων ανεπιτυχώς λόχος καταδιώκει τούτους.

7)     Νύκτα 8/9-6-47 συμμορίται ενέπρησαν 10 οικίας εθνικοφρόνων χωρίον ΠΑΛΗΟΚΟΠΡΙ (Ν.4905) Ν. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 6 χλμ.

Παρουσιάσθη εις αγνοούμενος οπλίτης φυλακίου ΝΥΜΦΑΙΟΥ και παρεδόθη εις συμμορίτης.

Αεροπορική προσβολή συμμοριτών 8/6 εις περιοχήν Δ. ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΥ (Ν.2333) – ΑΜΟΥΔΑ (Ν.2235) ΒΔ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 6 χλμ. λίαν επιτυχής.

Αναμένονται αποτελέσματα.

—————————————-