Κοινοποίηση ανερευθέντων διαταγών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/8 Ιουν 1947


ΘΕΜΑ: Ενδιαφέρουσαι Διαταγαί συμμοριτών                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ως προς τας μεθόδους ενεργείας                                                  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/341/86/Α2
ΠΡΟΣ: Β΄ & Γ΄ΣΣ/Α2                                                                             8.6.47
Μεραρχίας/Α2
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α2
Α΄ΣΣ/Α2
BLU, Α1, Α2/Στρατιάς
Σχετικαί Α.Π.9176/20.5.47 και Α.Π. 9130/16.5.47 Β΄ΣΣ

1.Εις εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ημετέρων τμημάτων εις τας περιοχάς ΟΣΣΗΣ και ΑΓΡΑΦΩΝ ανευρέθησαν ενδιαφέροντα αρχεία συμμοριτών.

2.Το ανευρεθέν εις ΟΣΣΑΝ αρχείον περιλαμβάνει διαταγάς συμμοριτών επί οργανώσεως, διαταγάς επιχειρήσεων και εκπαιδεύσεως, προπαγανδιστικά έντυπα κλπ. τινά των οποίων είναι άξια μελέτης.

3.Ούτω ενδιαφέρον παρουσιάζει διαταγή του Αρχηγείου ΟΛΥΜΠΟΥ, επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Στρατού κατά το παρελθόν έτος εις τας περιοχάς ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ, εις ην αναγράφονται τα κάτωθι:

Ο εχθρός (ο Στρατός) κατά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις ΟΛΥΜΠΟΝ από Ι.8.46 μέχρι 20.8.46 προώθησε τας δυνάμεις του από ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ εις ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Τ.2476) και από εκεί εκινήθη εις δύο φάλαγγας προς τον ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ χωρίς να καταλάβη τας διαβάσεις.   Εις όλα σχεδόν τα χωρία μετέβησαν Στρατιωτικά τμήματα, αλλά τα δάση γενικώς, ομάδες καλυβών και ένα μέγα μέρος της περιοχής έμειναν ανεξερεύνητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπον το πλείστον των συμμοριτών διέφυγεν και ταυτοχρόνως έκανε κρούσεις κατά των ημετέρων.
Αντιθέτως εις τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις του ΚΙΣΣΑΒΟΥ ο Στρατός εκινήθη από πολλά σημεία, κατέλαβε όλα τα χωρία και εγκατέστησε εις αυτά μάλλον μικράς φρουράς. Με την κυρίαν δύναμίν του κατέλαβε όλας τας διαβάσεις ακόμη και τα μονοπάτια γύρω του ΚΙΣΣΑΒΟΥ και εσχημάτισε κατ’ αυτόν τον τρόπον έναν κύκλον εντός του οποίου ενεκλείσθησαν οι συμμορίται.
Ο κύκλος αυτός καθ’ εκάστην εσμικρύνετο των Στρατιωτικών τμημάτων προωθουμένων με πυκνάς περιπόλους των 8-10 ανδρών. Προχωρούντες οι Στρατιώται δεν έβαλον εάν δεν έβλεπον στόχον.
Αρκετοί συμμορίται κατόρθωσαν να διαφύγουν εις δασώδεις περιοχάς, εις ας εκ των προτέρων είχον εναποθηκευμένα τρόφιμα και παξιμάδια αλλά πολλοί δεν ηδυνήθησαν να διαφύγουν δι’ ο υπέστησαν σοβαράς απωλείας.

4.Οι συμμορίται έχοντες υπ’ όψιν των την τακτικήν του Στρατού κατά τας επιχειρήσεις του ΟΛΥΜΠΟΥ, ομολογούν ότι υπέστησαν αιφνιδιασμόν εις τας επιχειρήσεις του ΚΙΣΣΑΒΟΥ.

Κατόπιν τούτων το Αρχηγείον ΟΛΥΜΠΟΥ, εξέδωκεν διαταγήν δι’ ης διατάσσεται όπως κατά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις αποφεύγεται οπωσδήποτε η κύκλωσις. Εις περίπτωσιν κυκλώσεως η διαταγή καθορίζει όπως πάσει θυσία εξέρχωνται του κλοιού διά κρούσεων εις ασθενή σημεία των ημετέρων.
Οπωσδήποτε να αποφεύγεται η αγκίστρωσις.

5.Εις άλλην διαταγήν (Α.Π.14/2.Ι.47) του αρχηγείου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εν αναμονή αφίξεως της επιτροπής ερεύνης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ διατάσσεται η έντασις της συμμοριακής δράσεως εις το εσωτερικόν της Ελλάδος διά να φανή ότι δεν υπάρχουν μόνον εις την συνοριακήν περιοχήν (ως δήθεν εισερχόμενοι απ’ τις γειτονικές χώρες).

6.Εκ του όγκου των προπαγανδιστικών εντύπων των ανευρεθέντων εις τα εν λόγω και εις άλλα αρχεία, καταφαίνεται ότι οι συμμορίται αποδίδουν πολύ μεγάλην σημασίαν εις την διά παντός μέσου προπαγάνδαν προς διαστρέβλωσιν της αληθείας, τον προσυλητισμόν του λαού και ιδία των κατοίκων της υπαίθρου, εις τας ανατρεπτικάς των ιδέας.

Β.Κ./Α.Π.                                                       Ε.Δ.
Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Διά την ακρίβειαν                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ
Τ.Σ.Υ.
Β.ΚΑΚΑΖΗΣ
Λοχαγός Πεζ.

Advertisements