Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47


ΘΕΜΑ  : Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 6-6-47.-

ΙΙ.-      Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VIII Μεραρχία

Ουδέν
ΧV Μεραρχία
2)     Από πρωίας 4ης τρεχ. 505 Τάγμα ενεργεί από ΜΕΓΑΡΩΝ (Σ.4296) προς ΚΑΛΟΝΗΝ (Ν.37.00) – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Σ.3206). Συνήντησεν αντιστάσεις α) εις ΚΑΛΟΝΗΝ ας ανέτρεψεν, β) εις ΔΑΣΥΛΙΟΝ (Ν.3503) αμφότερα ΝΑ.  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, κατόπιν 6ώρου αγώνος και τη επεμβάσει αεροπορίας συμμορίται ανατραπέντες, συνεπτύχθησαν προς ΔΙΛΟΦΟΝ (ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ). Τμήματα εσπέραν 4/6 κατέλαβον την γραμμήν: (Ν.3503) Β ΔΑΣΥΛΙΟΥ – (Ν.3701) ΒΔ. ΚΑΛΟΝΗΣ – (Ν.3703) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
Από πρωίας 5/6 συνεχίσθη κίνησις προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ. Κατ’ εξερεύνησιν υπολοίπου περιοχής παρουσιάσθησαν 6 συμμορίται.

Advertisements