Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β’ (ΚΙΣΣΑΒΟΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-ΠΗΛΙΟ), 3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΡΙΜΙΝΙ/Α1/30 Μαϊ 1947


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις προς ΚΙΣΣΑΒΟΝ,  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ και ΠΗΛΙΟΝ  (Συνθηματικόν ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β)
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθμ. αντιτύπου 7
ΧΑΡΤΑΙ
ΛΑΡΙΣΑ         }                                                  3η Ταξιαρχία ΡΙΜΙΝΙ/Α.Α.Π.825/Α1
ΑΓΥΙΑ              }    1:100.000                     ΣΤΓ. 912Α τη 30-5-47
ΦΑΡΣΑΛΑ     }                                               ΣΧΕΤΙΚΗ υπ’ αριθμ. 6 Δ/γή Επιχ.
ΒΟΛΟΣ          }                                               Στρατιάς
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.Εχθρός: Αι εν τη υπ’ όψει περιοχή συμμοριακαί δυνάμεις είναι συγκεκροτημέναι ως κάτωθι:
α)    Αρχηγείον ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (δύο συγκροτήματα και τινες ανεξάρτητοι ομάδες συνολικής δυνάμεως 250 περίπου).
β)    Αρχηγείον ΠΗΛΙΟΥ (έν συγκρότημα και τινες ανεξάρτητοι ομάδες συνολικής δυνάμεως 150 περίπου).
γ)    Κλιμάκιον ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ελαφράς δυνάμεως. Εγκατεστάθη προ μηνών εις την περιοχήν διά τον συντονισμόν των δύο Αρχηγείων. Ήδη ευρίσκεται εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.

2.Φίλια Στρατεύματα:

α)    Το Ναυτικόν και η Αεροπορία θα μετάσχουν της επιχειρήσεως.
β)    Συμπληρωματικώς ετέθησαν εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας το Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και το Απόσπασμα ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ.

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Δι’ επιδεικτικών ενεργειών εις ΚΙΣΣΑΒΟΝ και ΠΗΛΙΟΝ εξαναγκασμός των συμμοριτών να συγκεντρωθούν εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, μεθ’ ο ταχεία κίνησις προς εγκλωβισμόν και συντριβήν τούτων.

Σύλληψις των κατά χωρία μελών της αυτοαμύνης και παντός υπόπτου.
Καταστροφή των εγκαταστάσεων των συμμοριτών.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

  1. Η όλη επιχείρησις θα διεξαχθή εις δύο φάσεις:

Α΄ ΦΑΣΙΣ (2-7) Ιουνίου. Ενέργειαι εις ΚΙΣΣΑΒΟΝ και ΠΗΛΙΟΝ διά την εξερεύνησιν της περιοχής προς εξαναγκασμόν των συμμοριτών όπως συγκεντρωθούν εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.
Β΄ ΦΑΣΙΣ (8-11) Ιουνίου. Διά γενικής ενεργείας περίσφιξις και συντριβή των εν ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩ συγκεντρωθησομένων συμμοριτών.

  1. Της επιχειρήσεως θα μετάσχωσι αι κάτωθι  δυνάμεις:

Κατά την Α΄  ΦΑΣΗΝ
α)    501,502 Τάγματα, Λόχος 503 Τάγματος, 14ος ΛΟΚ και 1ον ΕΜΑΔ.
β)    Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (3 Λόχοι Χωρ/κής, 9 Λόχοι του ΚΒΕΒ και ο Λόχος συνοδείας ΣΤΡΑΤΙΑΣ).
Κατά την Β΄ ΦΑΣΗΝ
Αι αυταί ως άνω δυνάμεις μείον ο Λόχος του 503 Τάγματος, πλέον το Απόσπασμα ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ (Ουλαμός Τεθωρακισμένων – ιππικόν – ΜΑΔ Μεραρχίας) και Άγημα Ναυτικού.
6.ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
Α΄ ΦΑΣΙΣ
α)    501 και 502 Τάγματα. Εξερεύνησις ΚΙΣΣΑΒΟΥ προς συντριβήν των συμμοριτών ή εξαναγκασμόν τούτων να συγκεντρωθώσιν εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.
β)    Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Ως η διαταγή επιχειρήσεων της Στρατιάς εις ην υπάγεται απ’ ευθείας κατά την φάσιν ταύτην.
γ)    Απόσπασμα ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ. Εξερεύνησις πεδινής περιοχής Δ. της ΒΟΙΒΗΙΔΟΣ Λ. από ΜΕΛΙΣΣΑ (Τ.5525) μέχρι ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΝ (Τ.5039) προς εξαναγκασμόν των συμμοριτών να περιορισθούν εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ.
Β΄ ΦΑΣΙΣ
α)    501 και 502 Τάγματα. Εξερεύνησις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ προς συντριβήν των συμμοριτών.
β)    Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Σταθερά διακατοχή διά 8 Λόχων της γραμμής ΚΟΥΤΡΟΒΟΥΝΙ (Τ.7320) – ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826), ίνα εις περίπτωσιν αποπείρας διαφυγής των συμμοριτών προς Νότον συντρίψη τούτους.
Επίσης κατάληψις διά 3 Λόχων των επί της Δ. όχθης ΒΟΙΒΗΙΔΟΣ Λ. διαβάσεων από (Τ.6319) μέχρι (Τ.5629) προς τον αυτόν ως άνω σκοπόν.
Εκ του αποσπάσματος τούτου 2 Λόχοι εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας δι’ αποβατικήν ενέργειαν.
γ)    Απόσπασμα ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ. Θα απαγορεύση την διαφυγήν των συμμοριτών από ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ προς Δ. καταλαμβάνον επικαίρους θέσεις από (Τ.5630) μέχρι (Τ.5837).
δ)    Αποβατικόν απόσπασμα εκ 3 Λόχων Πεζικού και Αγήματος Ναυτικού θα ενεργήση απόβασιν εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7637) και Νοτίως προς εκκαθάρισιν της δασώδους ταύτης περιοχής και συντριβήν των συμμοριτών.
ΜΕΘΟΔΟΣ
7.Τρόπος ενεργείας
Α΄ ΦΑΣΙΣ
1η ημέρα ενεργείας η 2α Ιουνίου. Κίνησις από της 0500 ώρας
α)    501 ΤΑΓΜΑ
– Λόχος από ΣΤΟΜΙΟΝ (Τ.6459) θα αχθή ΚΑΡΥΤΣΑΝ (Τ.6757).
– Λόχος από ΔΟΓΑΝΗΝ (Τ.6039) θα αχθή ΑΝΑΤΟΛΗΝ (Τ.6146).
– Λόχος από ΛΑΡΙΣΑΝ θα αχθή ΑΓΥΙΑ (Τ.6643).
– Διοίκησις Τάγματος και Λόχος από ΛΑΡΙΣΑΝ θα αχθώσιν (Τ.5540).
β)    502 ΤΑΓΜΑ
– Λόχος από ΑΘΑΝΑΤΗΝ (Τ.6946) θα αχθή ΧΛΟΗΝ (Τ.6950)
– 14ος ΛΟΚ από ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΝ (Τ.6545) θα αχθή ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ (Τ.6548).
– Διοίκησις Τάγματος και Λόχος από ΑΓΥΙΑ (Τ.6643) θα αχθώσιν ύψωμα 1181 (Τ.6749).
– Λόχος από ΑΝΑΤΟΛΗΝ (Τ.6146) θα αχθή ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΛΟΙ (Τ.6149).
γ)    503 ΤΑΓΜΑ
– Λόχος από ΣΠΗΛΙΑ (Τ.5752) θα αχθή ΚΑΝΑΛΟΣ (Τ.6053).
– Λόχος από ΟΜΟΛΙΟΝ (Τ.5763) θα αχθή ΣΕΛΛΩΜΑ (Τ.6056).
δ)    1ον ΕΜΑΔ
Καθ’ όλην την διάρκειαν της φάσεως ταύτης θα ελέγχη την περιοχήν ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (Τ.5148) ως ήδη έχει διαταχθεί.
2α έως 6η ημέραι ενεργείας
α)    501 ΤΑΓΜΑ             (Θα παραμείνουν εις τας θέσεις των προς έλεγχον της)

        β)    502 ΤΑΓΜΑ             (Περιοχής διά συνεχών επιδρομών ημέρας τε και νυκτός.)

        γ)    503 ΤΑΓΜΑ
– Λόχος ΣΠΗΛΙΑΣ (1ος 502). Μετακινούμενος συνεχώς θα αχθή διαδοχικώς την 2αν ημέραν ΝΕΖΕΡΟΣ (Τ.6453) – την 3ην και 4ην ημέραν ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ (Τ.6753) – την 5ην ημέραν ΟΣΤΡΟΒΟΣ (Τ.7152) και την 6ην ημέραν ΣΑΪΤΕΣ (Τ.7350) προς εξερεύνησιν των άνω περιοχών.
– Λόχος ΟΜΟΛΙΟΥ (1ος 503). Την 2αν ημέραν θα αχθή ύψωμα 1615 (Τ.6153) ένθα θα παραμείνη μέχρι της 5ης ημέρας προς εξερεύνησιν της περιοχής. Την 6ην ημέραν θα αχθή ΜΕΤΖΕΛΙΩΤΙΚΑ (Τ.6554).
7η ημέρα ενεργείας
α)    501 ΤΑΓΜΑ
Περί την 20.00 ώραν θα αχθή εις το ύψος της αμαξιτής εκατέρωθεν ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Τ.6040).
β)    502 ΤΑΓΜΑ
Τας απογευματινάς ώρας θα αχθή εις την περιοχήν ΑΘΑΝΑΤΗΣ (Τ.6946). Ο Λόχος ΣΠΗΛΙΑΣ θα αχθή από ΣΑΪΤΕΣ (Τ.7350) εις ΑΓ. ΙΩ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Τ.7447) επανερχόμενος τακτικώς εις το Τάγμα.
γ)    503 ΤΑΓΜΑ
Ο Λόχος ΟΜΟΛΙΟΥ θα αχθή εις ΚΑΡΥΤΣΑΝ (Τ.6757) και την επομένην θα επανέλθη εις την βάσιν του.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. Κατά την νύκτα ταύτην ιδιαιτέρα προσπάθεια να καταβληθή υπό 501 και 502 Ταγμάτων διά την απαγόρευσιν διαφυγής των συμμοριτών προς Βορράν. Διά την πραγματοποίησιν τούτου η εγκατάστασις των Τμημάτων να γίνη υπό τύπον ενεδρών.
Β΄ ΦΑΣΙΣ
1η ημέρα ενεργείας η 8η Ιουνίου. Κίνησις από της 03.00 ώρας.
α)    501 ΤΑΓΜΑ
– 2ος Λόχος θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ (Τ.6339) – υψ.232 (Τ.645365) – υψ.1053 (Τ.665315).
– 3ος Λόχος εν τη κατευθύνσει (Τ.610400) – υψ.283 (Τ.622354) – ΦΟΥΚΑΛΙΑ (Τ.6532) – ανώνυμον υψ. (Τ.655310).
– 1ος Λόχος και Διοίκησις Τάγματος εν τη κατευθύνσει (Τ.5840) – ΠΡΙΝΙΑΣ (Τ.6136) – ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ (Τ.6230) – υψ.689 (Τ.635300) με επέκτασιν προς τα δεξιά (Δ.).
β)    502 ΤΑΓΜΑ
– 1ος Λόχος θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΑΓ. ΙΩ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Τ.7447) – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ (Τ.7541) – ΛΥΚΑΚ (Τ.7539) – ΑΓ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ (Τ.7338) – ΑΛΟΓΟ (Τ.7334).
– 4ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ΑΘΑΝΑΤΗ – ΣΑΜΑΡΙΑ (Τ.7441) – ΚΟΥΤΡΑ ΣΚΗΤΗ (Τ.7239) – ΦΛΩΡΙΑ (Τ.7233).
– 3ος Λόχος και Διοίκησις Τάγματος εν τη κατευθύνσει ΑΘΑΝΑΤΗ – ΣΓΛΙΟΥΝΙ (Τ.7242) – ΣΚΗΤΗ (Τ.7138) – αυχήν (Τ.710325).
– 14ος ΛΟΚ εν τη κατευθύνσει ΑΘΑΝΑΤΗ – ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΚΟΡΤΖΑ (Τ.6941) – ΚΑΡΑΟΥΛΙ ΣΚΗΤΙΩΤΙΚΟ (Τ.705370) – ΤΖΕΝΕΡΙΕΣ  (Τ.693340) – ανώνυμον ύψωμα (Τ.700322).
– 2ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ΑΘΑΝΑΤΗ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Τ.6840) – ΠΟΤΑΜΙΑ (Τ.6836) – ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ (Τ.6833) – ΑΝΩ ΑΣΒΕΣΤΑΡΟΥ (Τ.6932).
Άπαντες οι Λόχοι από της αφίξεως των εις τους τελικούς αντικειμενικούς σκοπούς της ημέρας θα αποκαταστήσουν τον μεταξύ των σύνδεσμον και θα εγκαταστήσουν προφυλακάς μάχης.
2α ημέρα ενεργείας. Κίνησις από της 0900 ώρας
α)    501 ΤΑΓΜΑ
– 2ος Λόχος θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει υψ. (Τ.672295) – αντέρισμα (Τ.685274).
– 3ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ (Τ.665295)   ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗ (Τ.6727).
– 1ος Λόχος και Διοίκησις Τάγματος εν τη κατευθύνσει υψ.617- ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (Τ.655 263).
β)    502 ΤΑΓΜΑ
– 1ος Λόχος θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΣΤΡΑΤΙΑ (Τ.7333 – 755300).
– 4ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ (Τ.7232) – ύψωμα 737 και ΣΚΛΕΙΘΡΟΝ (Τ.7530).
– 3ος Λόχος και Διοίκησις Τάγματος εν τη κατευθύνσει ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ (Τ.7131) – αντέρισμα (Τ.725300).
– 14ος ΛΟΚ. εν τη κατευθύνσει ΚΕΔΡΟΣ (Τ.700310) – ΜΑΤΡΑΓΚΟΥΝΑ (Τ.710290).
– 2ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ΚΟΥΛΟΥΡΙ (Τ.6930) – ανώνυμον ύψ. (Τ.7028).
– Λόχος ΛΙΑΡΑΚΟΥ εν τη κατευθύνσει ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ – ΣΚΗΤΑΡΙΑ (Τ.760318- Τ.7730).
Μετά κατάληψιν τελικών αντικειμενικών σκοπών ημέρας εγκατάστασις απάντων των Λόχων ως και κατά την προηγουμένην.
3η ημέρα ενεργείας. Κίνησις από 0900 ώρας
α)    501 ΤΑΓΜΑ
– 2ος Λόχος θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει υψ.670 – ανώνυμον υψ. (Τ.7223).
– 3ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Τ.6826) – ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑ (Τ.695235) – αντέρισμα (Τ.705224).
– 1ος Λόχος και Διοίκησις Τάγματος εν τη κατευθύνσει ΚΛΕΦΤΟΜΑΝΑΡΙ (Τ.6725) – αντέρισμα (Τ.6921).
β)    502 ΤΑΓΜΑ
– 1ος Λόχος θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΠΑΛΗΟΔΕΝΔΡΑ (Τ.7627).
– 4ος Λόχος εν τη κατεύθυνσει ΓΚΟΡΤΖΑ (Τ.755265).
– 3ος Λόχος και Διοίκησις Τάγματος εν τη κατευθύνσει ΨΗΛΟ ΤΣΟΓΓΑΡΙ (Τ.7425).
– 14ος ΛΟΚ εν τη κατευθύνσει ΑΓΡΙΟΓΚΟΡΤΣΙΑ (Τ.727255).
– 2ος Λόχος εν τη κατευθύνσει ανώνυμον υψ. (Τ.725235).
– Λόχος ΛΙΑΡΑΚΟΥ θα ερευνήση την περιοχήν προς ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826).
Αι δοθείσαι κατευθύνσεις δεν ανταποκρίνονται εις οδεύσεις αλλά εδόθησαν διά την πλήρη εξερεύνησιν του εδάφους προς ανεύρεσιν και συντριβήν των συμμοριτών.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των Διοικητών των Μονάδων κατά την προσέγγισιν των θέσεων του Αποσπάσματος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Μετά την αναγνώρισιν λεπτομερής εξερεύνησις του μεταξύ των χώρου ούτως ώστε να μη μείνη ούτε σπιθαμή εδάφους ανεξερεύνητος.
γ)    Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
Κατά την νύκτα της 7ης προς την 8ην Ιουνίου θα κινηθή και θα καταλάβη διά 8 Λόχων την γραμμήν (Τ.7927) – Β. παρυφή ΚΕΡΑΜΙΔΙ (Τ.7826) – υψ.678 ΑΔΑΜΑΚΙ – υψ.834 ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ – υψ.705 – ΧΩΡΑΦΑΚΙ – υψ.296- (Τ.7020) ένθα θα εγκατασταθή αμυντικώς απαγορεύον πάσαν απόπειραν διαφυγής των συμμοριτών προς ΠΗΛΙΟΝ. Αναλόγως της αποστάσεως εκ της ανωτέρω γραμμής να ρυθμισθή η ώρα εκκινήσεως ούτως ώστε να έχωσιν εγκατασταθή άπαντα τα Τμήματα μέχρι της 0700 ώρας.
Να καταβληθή κάθε προσπάθεια υπό των τμημάτων διά την απόκρυψιν των θέσεών των. Άπαντες οι ηγήτορες να έχουν υπ’ όψιν τους ότι οι συμμορίται πιθανόν να κάμουν χρήσιν πυρών κατά την νύκτα προς ανεύρεσιν κενού διά να διαρρεύσωσι. Ουδέν τμήμα να απαντά εις τοιαύτα προκλητικά πυρά, αλλά να αναμένουν και όταν οι συμμορίται πλησιάσουν εις μικράν απόστασιν θα αρχίζουν πυρά αιφνιδιαστικά μόνον τα τμήματα εκείνα προ του μετώπου των οποίων εμφανίζονται οι συμμορίται και τα πολύ εγγύς εκατέρωθεν ευρισκόμενα. Τα υπόλοιπα τμήματα θα καραδοκούν να βάλουν όταν εμφανισθούν προ του μετώπου των συμμορίται.
Τρεις Λόχοι του Αποσπάσματος τούτου την νύκτα της 7ης προς την 8ην Ιουνίου θα εγκατασταθούν επί της Δ.όχθης της ΒΟΙΒΗΙΔΟΣ Λ. από (Τ.6319) έως (Τ.5629) και θα απαγορεύσουν την διαφυγήν των συμμοριτών προς δυσμάς διά τυχόν υπαρχόντων πόρων ή διά λέμβων. Διά την καλλιτέραν εκπλήρωσιν της αποστολής των οι Λόχοι ούτοι θα υπάγωνται από της 7ης Ιουνίου υπό τον Αντ/ρχην ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΝ, όστις να έλθη εις επαφήν εγκαίρως μετά του Διοικητού των 3 Λόχων και όστις δύναται κατά την κρίσιν του να μεταβάλη τας θέσεις των Λόχων τούτων αναλόγως της δημιουργηθησομένης τακτικής καταστάσεως.
Οι 2 Λόχοι οι προοριζόμενοι διά την αποβατικήν ενέργειαν την 2200 ώραν της 7ης Ιουνίου να ευρίσκωνται εις τον όρμον ΒΕΝΕΤΟΝ (Τ.835230) έτοιμοι προς επιβίβασιν.
δ)    Απόσπασμα ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ
Την νύκτα της 7ης  προς την 8ην Ιουνίου θα εγκατασταθή αμυντικώς από (Τ.5630) έως (Τ.5837) προς απαγόρευσιν διαφυγής των συμμοριτών προς Δυσμάς. Η εγκατάστασις επί της ανωτέρω τοποθεσίας να έχη περατωθή  μέχρι της 0430 ώρας. Από της 0600 ώρας να κινηθή προς ΚΑΛΥΒΙΑ (Τ.6130) και από της επομένης θα συνεχίση την κίνησίν του προς Νότον εν στενώ συνδέσμω μετά του 501 Τάγματος.
ε)    Αποβατικόν Απόσπασμα
2 Λόχοι Αποσπάσματος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ εις θέσιν ΒΕΝΕΤΟΝ (Τ.835230), Λόχος 501 Τάγματος εις θέσιν ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ (Τ.7055), Τακτικόν Στρατηγείον εις ΣΤΟΜΙΟΝ (Τ.6559) και άγημα Ναυτικού επιβιβαζόμενα κατά το πρώτον ήμισυ της νυκτός της 7ης προς την 8ην Ιουνίου θα ενεργήσουν απόβασιν εις περιοχήν ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7536). Η απόβασις να έχη περατωθή την 0300 ώραν.
Άπασαι αι λεπτομέρειαι επιβιβάσεως και αποβιβάσεως θα ρυθμισθώσιν την 3ην Ιουνίου μετά του Αρχηγού του Στόλου εις τον όρμον ΣΤΟΜΙΟΥ.
Μετά την αποβίβασιν θα ενεργηθή επιδρομή εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ και εν συνεχεία έρευνα της περιοχής. Επί κεφαλής του Αποσπάσματος τούτου ορίζεται ο Διευθυντής του Γραφείου Επιχειρήσεων, όστις συμφώνως με τας προφορικώς δοθησομένας οδηγίας θα ρυθμίση τον τρόπον ενεργείας του Αποσπάσματος.

8.Ασφάλεια

Κατά τε την κίνησιν και τας σταθμεύσεις να λαμβάνωνται αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας.
Εφίσταται η προσοχή των Διοικητών των Μονάδων εις το ζήτημα του συνδέσμου και της αναγνωρίσεως των τμημάτων προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Άπαντες οι άνδρες θα φέρουν λευκόν περιβραχιόνιον επί του δεξιού βραχίονος.

9.Πυροβολικόν

Κατά την Α΄ ΦΑΣΗΝ. Ουλαμός της Πυροβολαρχίας ΤΕΜΠΩΝ εις ΣΤΟΜΙΟΝ εις την διάθεσιν του Τακτικού Στρατηγείου διά την υποστήριξιν των από Βορρά ενεργούντων Λόχων.
Ουλαμός ΑΓΥΙΑΣ εις την διάθεσιν 502 Τάγματος ως Πυροβολικόν Α.Υ.
Κατά την Β΄. ΦΑΣΙΝ Πυροβολαρχία εις ΔΟΓΑΝΗΝ (Τ.6039) ως Πυροβολικόν Α.Υ. αμφοτέρων των Ταγμάτων (είς Ουλαμός δι’ έκαστον Τάγμα) Παρατηρηταί Πυροβολικού θα ακολουθήσουν αμφότερα τα Τάγματα. Ενδεχομένως ολόκληρος η Πυροβολαρχία θα χρησιμοποιηθή διά την υποστήριξιν ενός Τάγματος.

10.Τεθωρακισμένα

Ο Ουλαμός ΑΓΥΙΑΣ θα χρησιμοποιηθή ως στήριγμα Πυροβολικού.

11. Ναυτικόν

Θα μετάσχη της επιχειρήσεως βάσει ειδικού προγράμματος όπερ θα καταρτισθή εις ΣΤΟΜΙΟΝ υπό του Τακτικού Στρατηγείου και του Αρχηγού του Στόλου.

12. Αεροπορία

Θα υποστηρίξη τας ενεργείας των Μονάδων βάσει αιτήσεων του Τακτικού Στρατηγείου.
Αι Μονάδες να παραλάβουν τα πλαίσια συνεννοήσεως.

13. Εφοδιασμός

Εις τρόφιμα 7 ημερών διά την Α΄ ΦΑΣΙΝ. Την 7ην Ιουνίου θα εκτελεσθή μερίμνη 3 Ταξιαρχίας ανεφοδιασμός των Μονάδων της Ταξιαρχίας διά 5 ημέρας.
Λοιπών Μονάδων μερίμνη των.
Πυρομαχικά θα παραληφθώσιν άπαντα τα α΄, β΄, και γ΄ γραμμής. Δι’ έκαστον στοιχείον όλμου 3΄΄ να παραληφθώσιν 120 βλήματα.

14.Διακομιδαί

α)    Μονάδων Ταξιαρχίας και Αποσπάσματος ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ εις ΑΓΥΙΑΝ και ΔΟΓΑΝΗΝ.
β)    Αποσπάσματος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ μερίμνη του.
ΕΣΩΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  1. Τακτικόν Στρατηγείον ΣΤΟΜΙΟΝ (Τ.6459) από της 2ας Ιουνίου. Εν συνεχεία ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ (Τ.7536) από 8ης Ιουνίου.
  2. Δίκτυον ασυρμάτου διά τας Μονάδας της Ταξιαρχίας το διατεταγμένον. Μετά του Ναυτικού θα καθορισθή εις ΣΤΟΜΙΟΝ. Τα αποσπάσματα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ θα εισέλθουν εις το δίκτυον του Τακ. Στρατηγείου από της 1800 ώρας της 7ης Ιουνίου. Διακριτικά και οδηγίαι θα αποσταλώσιν εγκαίρως.

17. Συννενόησις διά φωτοβολίδων

  • Ερυθρά φωτοβολίς = Φίλιον Τμήμα
  • Πρασίνη       “         = Συναντώ σοβαράν αντίστασιν
    ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως να επιδιώκεται επιμόνως η πληροφορία και να γίνεται άμεσος εκμετάλλευσις ταύτης. Οι υπεύθυνοι αυτοαμύνης, τροφοδόται, πληροφοριοδόται, αποτελούντες στοιχεία πλέον επικίνδυνα και αυτών των ενόπλων θα αναζητώνται και θα συλλαμβάνωνται.

Οι Διοικηταί των Μονάδων να παραλάβουν μεθ’ εαυτών Εθνικόφρονας καταδιωκομένους από όλα τα χωρία της περιοχής διά την εξακρίβωσιν των υπόπτων ατόμων. Ουδενός πρέπει να διαφεύγη ότι οι συμμορίται θα μετέλθουν παν μέσον προς εξαπάτησιν διά την σωτηρίαν των.
Να καταβληθή κάθε προσπάθεια προς εξασφάλισιν της μυστικότητος. Προς παραπλάνησιν τας απογευματινάς ώρας της 7ης Ιουνίου μερίμνη Ταξιαρχίας θα συγκεντρωθώσιν επί της αμαξιτής προς ΑΓΥΙΑΝ εις ύψος ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Τ.6040) περί τα 20 αυτοκίνητα και θα διαδοθή ότι πρόκειται να αναχωρήση το 501 Τάγμα διά ΛΑΡΙΣΑΝ.
Το πέρας της επιχειρήσεως και η επάνοδος της τμημάτων εις τας βάσεις των θα δοθή διά του ασυρμάτου την 11ην Ιουνίου.

Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ          α/α                   αντιτυπ.
501 Τάγμα           “                       “        1
502    “                                        “        2
503    “                                         “        3
Απόσπασμα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        “        4
“          ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ    “       5
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
1ην Στρατιάν                                        “            6
ΙΙ Μεραρχίαν                                “       7
ΑΝΔ/Τ                                        “        8
Τακτικόν Στρατηγείον                   “       9
Α1                                                 “     10
Β΄ΣΣ                                              “    11
                                               

Advertisements