Επιχειρήσεις ΛΟΚ, ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/20 Μαϊ 1947


ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΛΟΚ                                        ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Ταγ/χην ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ                                    ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/ΙΙ
αρ.Α.Π.83622
ΚΟΙΝ: ΥΜΟΚ/ΓΕΣ                                                   ΒΣΤ 902/20-Υ-47
85 Περιοχήν
Ταγ/χην ΔΙΑΜΑΝΤΗΝ
Ταγ/χην ΛΟΥΜΑΚΗΝ
Α΄ΣΣ. .(Α1-Α9)
Ι.     ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Πρόκειται ν΄αποσταλή αριθμός τις ΛΟΚ εις περιοχήν ΚΙΦΤ (Χ.7580) – ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ (Χ.6881) – ΓΟΥΡΔΟΣ (Χ.6771) – ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.7267) – ΤΣΟΥΚΑ (Χ.8267) – ΓΕΡΑΚΟΦΩΛΗΑ (Χ.8077), ινα δράση εναντίον των συγκεντρωθεισών εις την περιοχήν ταύτην συμμοριών.
ΙΙ.    ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Αι κάτωθι δυνάμεις πρόκειται να λάβουν μέρος εις τας επιχειρήσεις αυτάς.:
1)    Τακτικόν Επιτελείον υπό τον Ταγ/χην ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2)    42ος ΛΟΚ
3)    44ος ΛΟΚ
4)    45ος ΛΟΚ
5)    Απόσπασμα Διαβιβάσεων κατανεμόμενον αναλόγως εις τους ΛΟΚ τούτους.
ΙΙΙ.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Εξόντωσις  της διλοχίας συμμοριτών υπό τον ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ, όστις συνοδεύει τον ΜΑΡΚΟΝ.
Προς εκτέλεσιν της αποστολής ταύτης ουδεμία δέσμευσις θα περιορίση την δράσιν των ΛΟΚ τούτων και εκτός της ως άνω καθορισθείσης ζώνης.
ΙV.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Συμμοριτών και φιλίων τμημάτων δοθήσονται υπό της 85 Περιοχής και από των πλησιεστέρων πρός την ζώνην δράσεως των ΛΟΚ φιλίων τμημάτων.
Το  Β’ΣΣ  διετάχθη να διαβιβάζη εις 85 Περιοχήν και εκείθεν εις Τακτικόν Επιτελείον Ταγ/χου ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ πάσαν πληροφορίαν προερχομένην εκ της ζώνης ενεργείας αυτού, ήτις θα αφορά το εν λόγω Επιτελείον.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

α)    Κίνησις των εν λόγω ΛΟΚ εκ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ μέχρι ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ θα γίνη μερίμνη της Γ1 Δ/σεως  ΓΕΣ.
β)    Εξ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ μέχρι της ζώνης δράσεως των ΛΟΚ θα γίνη μερίμνη της 85 Περιοχής (υπό τας διαταγάς της οποίας ούτοι θα υπάγονται καθ΄όλον το διάστημα των εν λόγω επιχειρήσεων).
γ)    Εις την 85 Περιοχήν ευρίσκεται το Τακτικόν Επιτελείον του Ταγ/χου ΛΟΥΜΑΚΗ, μετά του δικτύου του οποίου θα συνδεθή το δίκτυον ασυρμάτου του Ταγ/χου ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ διά την εξυπηρέτησιν των επιχειρήσεων τούτων.
δ)    Εις την υπ΄αρ. Α.Π. 7255/Α1/Ι/16-Υ-47 Δ/γήν ΓΕΣ αναφέρεται ότι η τακτική υπαγωγή των ΛΟΚ υπό την 85 Περιοχήν κατ΄ουδέν θέλει μεταβάλη το λεπτομερές σχέδιον εκτελέσεως της αποστολής των Λόχων τούτων όπερ θα εκπονηθή υπό της ΥΜΟΚ/ΓΕΣ.
VΙ.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Άπαντα τα ζητήματα τα αφωρώντα την διοικητικήν μέριμναν των ΛΟΚ τούτων κατά το διάστημα των επιχειρήσεων θέλει ρυθμίση υποφαινόμενος μετά της 85 Περιοχής, μεταβαίνων μίαν ημέραν ενωρίτερον εις την έδρα αυτής.
Οι Λόχοι αναχωρούντες εκ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ θα παραλάβουν τρόφιμα 8 ημερών (2 πορείας και 6 επιχειρήσεων) εις κιβώτια.
Ομοίως θα παραλάβωσι τα πυρομαχικά αυτών 1ης γραμμής.
VΙΙ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Εκδίδεται ιδιαιτέρα διαταγή διαβιβάσεων.
Ο Ταγ/χης ΛΟΥΜΑΚΗΣ καθ΄εκάστην εσπέραν θα υποβάλη τηλεγραφικώς εις ΓΕΣ/ΥΜΟΚ περιληπτικόν δελτίον τακτικής καταστάσεως (ΣΙΤΡΕΠ) των τριών υπ΄αυτόν ΛΟΚ και της καταστάσεως των ΛΟΚ του Ταγ/χου ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, μέσω του δικτύου του Α΄ΣΣ, όπερ θα ρυθμίση ο Ταγ/χης ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.
VΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ :  «ΙΕΡΑΞ»
Ο
Διά την ακρίβειαν                                  Δ/τής ΥΜΟΚ/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.                                       ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συν/χης Ιππικού

————————————————-

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΛΟΚ                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
«Ι Ε Ρ Α Ξ»                                      Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
ΠΡΟΣ: Ταγματάρχην Παπαποστόλου Γ.        ΓΕΣ/ΥΜΟΚ/ΙΙΙ
Αριθ.Πρωτ.Α.Π.83622/Β
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΑΙ                                                           ΒΣΤ 902 τη 23.5.47
85 Περιοχήν, Α’ΣΣ/ΑΙ                                    Συνημμένα:Χάρται ΑΓΡΑΦΑ
71 Ταξιαρχίαν                                      ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Β΄Σ.Σ./ΑΙ                                            ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΑΓΡΙΝΙΟΝ
1:100.000
Ι.     Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Ε χ θ ρ ό ς

        Δυνάμεις συμμοριτών ευρίσκονται συγκεντρωμέναι και δρώσιν εις τας κάτωθι περιοχάς:
1)    Συμμορία ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ (πληροφ.7.5.47) εις ην ευρίσκεται κατ΄ανεξακριβώτους πληροφορίας ο Γεν. Αρχηγός των συμμοριακών τμημάτων ΜΑΡΚΟΣ.
– Εις υψ.1931 (Χ.778850)-Χωρίον ΝΕΡΑΪΔΑ, δύναμις ανεξακρίβωτος.
– Η συμμορία αύτη πιθανώς ετράπη πρός Νότον.
2)    Συμμορία (διλοχία) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (πληροφ.22.5.47) εκινήθη από ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.860950) προ Βορράν ινα διαφύγη πρός Ολυμπον. Δύναμις 150 συμμοριτών.
3)    Τάγμα ΣΟΦΙΑΝΟΥ (πληροφ.21.5.47), δρά εις περιοχήν ΑΓ.ΤΡΙΑΣ (Χ.790680)- ΚΟΜΠΙΛΟ (Χ.770740)- ΒΑΡΑΧΙΑ (Χ.810740) ένθα  έχει εγκαταστήσει παρατηρητήριον. Δύναμις 300 συμμοριτών.
4)    Εκ χωρίου ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ (πληροφ.22.5.47) εγένετο κίνησις πρός ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Χ.860668) και ΜΑΥΡΙΛΙΟΝ, πιθανώς προερχομένη εκ συμμορίας ΚΕΝΤΡΟΥ εις ΠΙΤΣΩΤΑ (Χ.870705) (πληροφ. 16.5.47) υπάρχει Νοσοκομείον ανταρτών.
5)    Εις ΒΟΥΤΥΡΟΝ (Χ.700560)- ΚΛΑΥΣΙΟΝ (Χ.730550)- ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ (Χ.700600), δρουν συμμορίαι ΛΕΥΤΕΡΗ και ΨΑΡΙΑΝΟΥ.
Αύται συνεπλάκησαν την 21.5.47 με διλοχίαν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Μανέτα) εις (Χ.700610), (Χ.700580) και (Χ.710560).
Ομοίως με το 613 Τάγμα την 21.5.47 εις 770740-(Χ.770760) και (Χ.960680) και (Χ.900670).

Φ ί λ ι α

Φίλιαι δυνάμεις εγκατεστημέναι εις:

        1)    Τάγμα 617, εις (Χ.6687): Τούτου οι Λόχοι κατέχουν τα:
(Χ.6688), (Χ.6889), (Χ.6891) και (Χ.7086).
2)    ΤΑΓΜΑ 22 εις (S.7104). Τούτου οι Λόχοι κατέχουσι τα:
(S.7104), (Χ.6693), (S.7707) και (S.7804)
3)    ΤΑΓΜΑ 564, εις (Χ.7891). Τούτου οι Λόχοι κατέχουν τα:
(Χ.7891), (Χ.7987), (Χ.7888), (Χ.7588) και (Χ.7884)
4)    ΤΑΓΜΑ Αντ/ρχου ΚΑΛΑΡΙΤΗ, εις (Χ.5187). Τούτου οι Λόχοι κατέχουν τα:    (Χ.5487), (Χ.5483), (Χ.5676), (Χ.6395).
ΙΙ.    Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ: Οι Λόχοι Ορ. Καταδρομών 42ος, 44ος και 45ος υπό τον Ταγ/ρχην Παπαποστόλου Γ. να αχθούν εις αυχένα (Χ.740680) και εν συνεχεία να προωθηθώσιν προ ορεινόν όγκον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ υψ.1931 (Χ.740865) προσβάλλοντες τα εις την περιοχήν ταύτην συμμορίας, εν συνδυασμώ πρός τας δρώσας εν αυτή φιλίας δυνάμεις.
ΙΙΙ.  Κ Υ Ρ Ι Α  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η : Η προσβολή της συμμορίας ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ ενθα ο Αρχισυμμορίτης ΜΑΡΚΟΣ. Πιθανή ταύτης  θέσις εις υψ. 1931. Η εκπλήρωσις της αποστολής ταύτης προέχει οιασδήποτε ετέρας προσβολής.
ΙV.  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ (ΜΕΘΟΔΟΣ):  Μεταφορά δι΄αυτοκινήτων από ΣΤΑΥΡΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ μερίμνη της 71ης Ταξιαρχίας . Εκκίνησις την 15.00 της σήμερον.
-Από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ την 24.00 ώραν προ αυχένα (Χ.740680), διά δρομολογίου:
Σημείον Αμαξ. οδού (Χ.748604)- ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – υψ.1010- Αυχήν (740680).
-Εκείθεν διά δρομολογίου καθοριζομένου υπό Ταγμ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ αναλόγως των παρουσιαζομένων συνθηκών

 1. Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ. Μ Ε Σ Α
 • Εις Στρατώνας Πυρ/κού εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, ευρίσκονται εις την διάθεσιν των ΛΟΚ 25 κτήνη διά μεταφοράν υλικών διαβιβάσεων.
  VΙ.  Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ:
  Ως σχετική διαταγή
 • Πρώτη επαφή άμα τη αφίξει των εις αυχένα (Χ.740680), μέχρι την 24 1000.
 • Σταθμός Διοικήσεως αποσπάσματος μαθ΄ενός των Λόχων. Μέχρι αυχένος, μετά του 42ου Λόχου.
  VΙΙ.Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ
 • Η Διλοχία Μανέτα (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) να μεριμνήση διά τον εις τρόφιμα και πυρ/κά ανεφοδιασμόν των Λόχων τούτων από 30.5.47, δημιουργούσα μέχρι της  ανωτέρω ημερομηνίας το αναλογούν απόθεμα. Δύναμις συνολική λόχων 230.
  Προώθησις τροφίμων μερίμνη της εις καθορισθησόμενα διά νεωτέρας διαταγής σημεία.
  VΙΙΙ.  Δ Ι Α Κ Ο Μ Ι Δ Η
 • Μέσω ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, μερίμνη διλοχίας ΜΑΝΕΤΑ.
  Ο
  Διά την ακρίβειαν                                     Διευθυντής ΥΜΟΚ/ΓΕΣ
  Τ.Σ.Υ.                                                 ΚΑΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡ.
  Συντ/ρχης Ιππικού